ul. Wiśniowa 50,

02-520 Warszawa

Tel: 22 602 44 14

Fax: 22 641 21 17

email: sekretariat@wskip.edu.pl

ul. Wiśniowa 50,

02-520 Warszawa

Tel: 22 602 44 14

Fax: 22 641 21 17

email: sekretariat@wskip.edu.pl

 • OCHRONA LUDNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub równorzędny.

  Studia podyplomowe Ochrona Ludności realizowane w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, jak również innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a w szczególności z obszaru ochronno-obronnego.

  • Treści zajęć ujęte są w ramach trzech kluczowych modułów nauczania: obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz planowania obronnego.
  • Program podyplomowych studiów Ochrona Ludności koncentruje się na przekazaniu słuchaczom kompleksowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie szeroko rozumianej ochrony ludności cywilnej we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa.
  • Dopuszcza się możliwość modyfikacji treści programowych w zależności od specyfiki pracy słuchaczy podyplomowych studiów Ochrona Ludności (funkcjonariusze SW, pracownicy administracji publicznej).
  • Zakres prezentowanych treści odwołuje się do najnowszej i praktycznej wiedzy w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W sposób szczególny zaakcentowano rolę planowania obronnego w zakresie ochrony ludności.

  Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w kwietniu roku następnego.

  O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

  1) kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”;

  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (sto złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na wskazany w systemie IRK numer rachunku WSKiP (decyduje data wykonania przelewu).

  Limit: 30 miejsc.

  Pobiera się opłatę roczną za studia podyplomowe w wysokości 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).

  Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie a Słuchaczem.

  Nabór na studia rozpoczyna się od 1 lipca 2020 r.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PENITENCJARYSTYKA DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW SW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kształcenie na studiach podyplomowych przebiega według ściśle powiązanych ze sobą okresów, podczas których słuchacz opanowuje pożądane w dalszej pracy zawodowej efekty kształcenia i szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

  Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał praktyczną i ogólną wiedzę oraz umiejętności pozwalające rozumieć procesy, problemy oraz zjawiska społeczne i prawne występujące w skali lokalnej, regionalnej, jak również w pewnej mierze krajowej i globalnej.

  Będzie potrafił dokonać złożonej analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych, społeczeństwa, jako całości systemowej oraz poszczególnych jednostek ludzkich, biorąc pod uwagę oddziaływanie czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych i innych, które generują rozmaite problemy społeczne w szczególności w odniesieniu do placówek i innych elementów systemu penitencjarnego w Polsce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz innych osób, posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

  • Treści zajęć ujęte są w ramach trzech kluczowych kategorii: organizacja i jej otoczenie, przywództwo z wizją i ludzie w organizacji.
  • Program koncentruje się na zachowaniu równowagi w prawidłowym rozwoju kluczowych sfer funkcjonowania człowieka (intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym).
  • Istnieje możliwość modyfikacji treści w zależności od specyfiki organizacji (funkcjonariusze SW, pracownicy administracji rządowej).
  • Zakres treści odwołuje się do najnowszej i praktycznej wiedzy w zarządzaniu organizacją i kierowaniu ludźmi oraz podkreślenia znaczenia przywództwa dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizacji.
  • Duży nacisk położony został na rozwijanie u uczestników nawyków skutecznego działania opartego na etyce charakteru i wzmocnieniu kompetencji interpersonalnych.
  • Kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizacji jest silna identyfikacja z jej misją, troska o zasoby kadrowe, a także znaczenie budowania pozytywnego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz organizacji.


  Studia podyplomowe trwają dwa semestry i rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w kwietniu roku następnego.

  O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

  1) kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”;

  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (sto złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na wskazany w systemie IRK numer rachunku WSKiP (decyduje data wykonania przelewu).

  Limit: 60 miejsc

  Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

  Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie a Słuchaczem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZENIE JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEZNACZONE DLA FUNKCJONARIUSZY SW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, przeznaczone są dla funkcjonariuszy Służby Więziennej:

  • skierowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;
  • posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych;
  • mianowanych na wyższe stanowisko służbowe przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w trybie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848) lub pełniących służbę w ramach powierzenia obowiązków na wyższym stanowisku służbowym lub przewidzianych do awansu na takie stanowisko.

  Proces rekrutacji poprzedza zebranie danych kandydatów skierowanych przez kierowników jednostek Służby Więziennej do kwalifikacji na studia podyplomowe.

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla funkcjonariuszy Służby Więziennej legitymujących się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnym.

  Studia podyplomowe trwają dwa semestry i rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w kwietniu roku następnego. 

  Nauka na studiach podyplomowych odbywa się na podstawie programu studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Opinie (0)