• ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  Celem studiów jest podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych, w ramach prowadzonych studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej. Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej są w szczególny sposób kierowane do osób pracujących w ramach administracji publicznej (zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej) lub osób, które mają zamiar podjąć taką pracę. Głównych ich celem jest poszerzenie posiadanych kwalifikacji, zarówno w zakresie teoretycznym, jak i w szczególności praktycznym.

  ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
   tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.
  • pracownicy administracji rządowej i samorządowej, pracownicy sektora gospodarki komunalnej, osoby, pragnące podnieść swoje kompetencje lub planujące podjąć prace we wskazanych instytucjach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w przedmiotowym zakresie. Głównych celem studiów jest poszerzenie posiadanych kwalifikacji, przekazanie słuchaczom podstaw teoretycznych niezbędnych do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem ich zastosowania w praktyce.

  ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich)
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej wyposażają absolwentów w umiejętności rozpoznawania potrzeb i wdrażania rozwiązań na rzecz bezpiecznego funkcjonowania systemów infrastruktury krytycznej państwa w praktyce organizacyjnej instytucji, organów państwowych i samorządowych, służb mundurowych oraz firm prywatnych i spółek Skarbu Państwa.

  Istotną kompetencją, którą nabędą absolwenci będzie umiejętność organizowania działań mających na celu usuwanie następstw sytuacji kryzysowych dotykających infrastrukturę krytyczną, czyli przywrócenie funkcjonowania infrastruktury krytycznej, zabezpieczanie systemów wchodzących w skład funkcjonalnie powiązanych ze sobą obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji, zasobów i usług kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration został stworzony po to, aby pomagać słuchaczom w zrozumieniu głównych modeli zarządzania biznesem. Studia podyplomowe Master of Business Administration – to zestaw typowych obszarów wiedzy i umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym każdego menadżera. Biznes w teorii to wiedza z podstawowych dziedzin, m.in. ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu, zarządzania operacyjnego, prawnych aspektów działalności biznesowej, strategii, zarządzania kontrolą i systemów informacyjnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

  Celem programu jest zapewnienie uczestnikom MBA: pracownikom, menedżerom i przedsiębiorcom – możliwości nabycia nowoczesnej wiedzy w zakresie:

  • umiejętności stawiania i rozwiązywania zadań z zakresu strategii zarządzania firmą,
  • rozumienia procesów finansowych w firmie, zgodnie z regułami nowoczesnych finansów oraz standardów rachunkowości,
  • zapewnienia przejrzystości finansowej oraz właściwego nadzoru korporacyjnego w firmie,
  • wzbogacania narzędzi zarządzania operacyjnego i analizy, z wykorzystaniem metod ilościowych,
  • strategii zarządzania zasobami ludzkimi,
  • zastosowania najnowocześniejszych technik i strategii marketingowych, dla wzbogacenia strategii marketingowej firmy.

  Uczestnicy studiów MBA mają szansę podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami – menadżerami innych przedsiębiorstw.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF LAWS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe w zakresie Master of Laws (LL.M. Law) skierowane są do absolwentów studiów prawniczych i kierunków pokrewnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie międzynarodowego prawa publicznego, a także rozpocząć lub rozwinąć karierę prawniczą w międzynarodowych korporacjach i kancelariach prawnych.

  Od ekspertów i praktyków w dziedzinie prawa wiemy, że zmieniające się regulacje i trendy, a także coraz bardziej wymagający klienci, wymuszają na kancelariach ciągłe zgłębianie wiedzy, a co za tym idzie przyjmowanie do pracy wybitnych specjalistów. Program studiów pozwala zgłębić nie tylko wiadomości w zakresie prawa międzynarodowego ale także specjalistyczną wiedze z prawa anglosaskiego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MBA DLA INŻYNIERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych Master of Business Administration dla Inżynierów został stworzony po to, aby pomagać uczestnikom w rozwoju głównych modeli zarządzania biznesem.

  Słuchacze MBA dla Inżynierów charakteryzują się wyższym statusem zawodowym. Wymagane jest od kandydatów kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Uczestnicy studiów mogą wymienić się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami – menadżerami innych przedsiębiorstw.

  Zajęcia na studiach MBA dla Inżynierów są bardziej praktyczne, zorientowane na szybkie zastosowanie nabytych przez studenta wiedzy i umiejętności w miejscu jego pracy. Większy nacisk położony jest na rozwój kompetencji menedżerskich i przywódczych. Oferowany jest specjalny program rozwoju osobistego i profesjonalnego, realizowany w trakcie całego cyklu studiów.
  Do głównych założeń programu należą:
  – rozszerzanie i pogłębianie wiedzy menedżera,
  – przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania,
  – przygotowanie do analizy organizacji,
  – ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian, wrażliwej reakcji na problemy społeczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA KONKURENCJI, WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I PRAW AUTORSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką ochrony konkurencji, własności przemysłowej i praw autorskich. Zasadniczym celem studiów jest poszerzenie posiadanych kwalifikacji, zarówno w zakresie teoretycznym, jak i w praktycznym.

  ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich)
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACYJNO – PRAWNE I FINANSOWE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  Studia pozwolą na uzyskanie przez słuchacza poszerzonej wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostki wojskowej w systemie prawnym RP pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym. Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza niezbędnej wiedzy umożliwiającej podjęcie zatrudnienia w jednostce wojskowej, a w przypadku żołnierzy w czynnej służbie wojskowej poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostki we wskazanych aspektach.

  ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.
  • żołnierze czynnej służby wojskowej, pracownicy cywilni wojska oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką funkcjonowania jednostek wojskowych

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POSTGRADUATE STUDIES IN THE FIELD OF NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  The goal of postgraduate studies in English is to familiarize students with the most important issues of nanomaterials and nanotechnology, in particular nanoparticles, nanostructures, and nanocomposites and their applications in nanobiotechnology, nanomedicine, tissue engineering, catalysis, toxicology, optonanoelectronics etc. As one of the relatively new and promising experimental tool for research at nanoscale, the possibilites of positron annihilation spectroscopy will be also presented in this course.

  ADRESACI:

  • Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
  • Oraz do studentów V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
  tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO PODATKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  Zasadniczym celem studiów podyplomowych „Prawo podatkowe dla przedsiębiorców” jest wzmocnienie kompetencji osób zajmujących się działalnością gospodarczą oraz osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, w tym studentów ostatniego roku studiów magisterskich – w dziedzinie prawa podatkowego.

  Studia łączą w sobie elementy teoretyczne w zakresie charakterystyki głównych praw i obowiązków podatkowych przedsiębiorców oraz praktykę stosowania przepisów prawa podatkowego w działalności gospodarczej. Biegłość ( sprawność) w stosowaniu przepisów prawa podatkowego jest niezbędnym warunkiem nie tylko prawidłowych rozliczeń podatkowych, lecz wpływa również na jakość zarządzania przedsiębiorstwem, przyczyniając się do efektywnego wykonywania działalności gospodarczej


  ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zatrudnione w spółkach i przedsiębiorstwach oraz wszystkie osoby pragnące rozszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie prawa podatkowego

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji pedagogicznych, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, a nieposiadających wymaganego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.  Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego mają charakter studiów kwalifikacyjnych tzn. nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, na stanowisku nauczyciela.

  ADRESACI:

  Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, ale nieposiadający przygotowania pedagogicznego, tj::

  • absolwenci studiów I stopnia uzyskują uprawnienia wyłącznie do pracy w szkołach podstawowych
  • absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu kierunkowego we wszystkich typach szkół i placówkach kształcenia
   studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W TEORII I W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem planowanych studiów podyplomowych w zakresie skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego w teorii i w praktyce jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-przyrodniczą oraz znajomością podstaw ochrony przyrody w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania.

  Celem jest wykształcenie specjalistów o praktycznym i teoretycznym podejściu do przyrody, różnorodności biologicznej otaczającego nas środowiska, jego zagrożeniach i sposobach ochrony w taki sposób, aby obecny postęp cywilizacyjny i nowoczesność pogodzić z tym co naturalne.

  Głównym celem wdrażanej edukacji w czasie trwania tych studiów podyplomowych będzie przygotowanie absolwentów do podjęcia w przyszłości pracy w firmach wykonujących działania ochronne i świadczących usługi z zakresu doradztwa przyrodniczego w firmach specjalizujących się w ekspertyzach przyrodniczych i prowadzących monitoring przyrodniczy, wykonujących raporty i opinie na temat oddziaływania na środowisko.

  Wspomniany kierunek studiów podyplomowych będzie łączył elementy ochrony przyrody czy zasoby natury, flory, fauny z wybiórczymi elementami ochrony środowiska w zarysie ogólnym związane z badaniem i zapobieganiem zanieczyszczeniom wód, powietrza, gruntów i lasów. Przyroda jest dziedzictwem i bogactwem narodowym i powinna być rzetelnie chroniona przez organy administracji publicznej, osoby prawne oraz osoby fizyczne, aby zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE W ZAKRESIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ I MODERNIZACJI ROLNICTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  Studia nadają kwalifikacje rolnicze konieczne dla osób przejmujących gospodarstwo lub rozpoczynających własną działalność gospodarczą w sektorze rolniczym. Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych.

  Ważną część programu studiów stanowią zagadnienia dotyczące funkcjonowania gospodarstw rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz nowych kierunków w produkcji rolniczej, jak uproszczenia uprawy, rośliny energetyczne, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo precyzyjne.

  ADRESACI:

  • Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) kierunków innych niż rolnictwo,
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
  tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  Celem studiów jest podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych, w ramach prowadzonych studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych. Głównych ich celem jest poszerzenie posiadanych kwalifikacji, zarówno w zakresie teoretycznym, jak i w szczególności praktycznym.

  ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
   tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS,
  • pracownicy administracji publicznej (zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej) lub osoby, które mają zamiar podjąć pracę w instytucjach stosujących przepisy o zamówieniach publicznych,

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli

Opinie (0)