• ADMINISTRACJA W SYTUACJI MASOWYCH ZAGROŻEŃ ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ODBIORCY STUDIÓW

  Studia  adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem swej wiedzy na temat administrowania w masowych zagrożeniach zdrowia w szczególności zagrożeń zdrowia publicznego w tym pandemii.

  Studia adresowane są  do absolwentów studiów: nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk społecznych.

  DLACZEGO WARTO

  • Jedyne takie studia w Polsce!
  • Zajęcia w małej grupie.
  • Zajęcia hybrydowe (on – line na platformie MOODLE i platformie MS Teams).
  • Materiały dydaktyczne opracowane przez naszych wykładowców.
  • Powiązanie teorii z praktyką.
  • Sprawdzeni, najlepsi wykładowcy w każdej dziedzinie.
  • Uzyskanie świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych  (na życzenie także dokument w języku angielskim).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AUDYT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ODBIORCY STUDIÓW

  Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się aktualnie lub planujących zajmowanie się problematyką audytu systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie i przeprowadzenie audytów systemów informatycznych w firmie - audytorów wewnętrznych, kontrolerów wewnętrznych, informatyków, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacyjne.

  CELE STUDIÓW

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu audytora systemów informatycznych. Absolwenci studiów będą mogli podjąć pracę w komórkach audytu wewnętrznego oraz firmach audytorskich. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji, oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH W ADMINISTRACJI, BIZNESIE I OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • KONTROLER WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ODBIORCY

  Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze przedsiębiorstw oraz w sektorze publicznym, a w szczególności:

  • w administracji publicznej
  • w urzędach pracy, urzędach celnych, jednostkach wojskowych
  • w instytucjach użyteczności publicznej (szpitale, zakłady opieki, zespoły szkół, komunikacja miejska, itp.)
  • w instytucjach finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, itp.).

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania kontroli zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz wykształconą najlepszą praktyką. Przygotowanie obejmuje:

  • nabycie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli
  • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I INNYCH PRAWNIE CHRONIONYCH W ADMINISTRACJI, BIZNESIE I OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • ORGANIZACJA I KIEROWANIE ZAKŁADEM KOSMETYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CELE STUDIÓW

  Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych przy  otwieraniu , prowadzeniu i rozwijaniu własnego gabinetu kosmetycznego , salonu odnowy , gabinetu SPA itd.. Program studiów obok podstawowych treści teoretycznych kładzie szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności. Integralną częścią programu są spotkania z praktykami prowadzącymi własne zakłady.

  ADRESACI STUDIÓW

  Studia podyplomowe  Organizacja i kierowanie zakładem kosmetycznym przeznaczone są dla osób, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą w powyższych obszarach. Absolwent uzyskuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku kosmetologiczno – ekonomicznym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ATUTY

  • Poznanie kluczowych praktycznych aspektów zarządzania podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia.
  • Przygotowanie do zarządzania w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia.
  • Wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów zarządczych, podejmowania decyzji strategicznych w tak skomplikowanym obszarze, jakim jest polski system ochrony zdrowia.
  • Wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze ochrony zdrowia oraz wybitnych akademików.

  CEL STUDIÓW

  Podstawowym celem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w nowoczesnej ochronie zdrowia.

  Studia zapewnią zdobycie informacji związanych z otoczeniem prawnym i ekonomicznym działania jednostek służby zdrowia. Ponadto przedstawione zostaną akty prawne regulujące problematykę, jaką w systemie opieki zdrowotnej odgrywają organy administracji publicznej. Wskazane zostaną relacje, zachodzące pomiędzy tymi organami a jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, także w procesie restrukturyzacji i przekształceń.

  Omówiona będzie problematyka pomocy publicznej dla jednostek ochrony służby zdrowia oraz formy prawne w jakich działać będą mogły jednostki organizacyjne służby zdrowia. Przedmiotem analizy będzie także proces zlecania i wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych między płatnikiem a świadczeniodawcą, a także określenie sytuacji jego uczestników.  

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TECHNIKI MULTIMEDIALNE I GRAFIKA KOMPUTEROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W programie nauczania uczymy budować metodą graficzno-skryptową gry i aplikacje na komputery i urządzenia mobilne.

  Nauczane są najważniejsze na rynku grafiki komputerowej i multimediów programy, wyłącznie w wersji anglojęzycznej:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe InDesign
  • Adobe Flash
  • Adobe After Effects
  • Adobe Premiere i Adobe Encore
  • AutoDesk 3D Studio Max

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Zamówienia Publiczne, realizowane są wspólnie z Polskim Związkiem Rzeczoznawców Zamówień Publicznych. Przygotowują do pełnienia funkcji rzeczoznawcy lub biegłego sądowego w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji zadań specjalisty ds. zamówień publicznych w instytucjach państwowych, samorządowych i obsługi innych wszelkich podmiotów w ramach działalności gospodarczej.

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procedurach udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych.

  Program nauczania łączy problematykę zamówień publicznych z problematyką wielu dziedzin prawa, zarządzania projektami i technik negocjacyjnych. Rynek zamówień publicznych jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki, który dla sprawnego funkcjonowania wymaga etycznej i profesjonalnej kadry, zarówno po stronie instytucji zamawiających, jak i po stronie przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia.

  Uczestnicy studiów uzyskują między innymi umiejętności projektowania i zarządzania procesem zamówień, procesem związanym z przygotowaniem zamówień, a także ich realizacją.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ODBIORCY STUDIÓW

  Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów IT, członków zarządu przedsiębiorstw, sponsorów oraz kierowników projektów i podprojektów.

  CELE STUDIÓW

  Celem studiów jest opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami IT przy efektywnym wykorzystaniu zasobów, zgodnie ze standardem określonym w PRINCE2®.

  Studia ukierunkowane są na wykorzystanie i rozwój umiejętności zarządzania przez cele. Kładą nacisk na indywidualną rolę menedżera jako realizatora założeń i gwaranta wykonania projektu.

  W czasie studiów realizowany jest zakres akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W URZĘDACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH I OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ODBIORCY STUDIÓW

  Studia  adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem swej wiedzy na temat dietetyki, żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw a także analizy i oceny jakości żywności.

  CELE STUDIÓW

  Zasadniczym celem studiów  jest nabycie  wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu:

  • żywienia człowieka zdrowego i chorego, w tym również w obszarze żywienia zbiorowego;
  • zapobieganie chorobom żywieniowo-zależnym;
  • przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem oraz pielęgniarką w zakresie planowania żywienia;
  • nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie jakości i analizie żywności.
  • edukacji żywieniowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)