Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Historii i Archeologii UMCS

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A

20-031 Lublin

tel: (+48) 81-537-27-60; 81-537-27-57

e-mail: histar@mail.umcs.pl

https://www.umcs.pl/pl/ha.htm

Wydział Historii i Archeologii UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A

20-031 Lublin

tel: (+48) 81-537-27-60; 81-537-27-57

e-mail: histar@mail.umcs.pl

https://www.umcs.pl/pl/ha.htm

 • ARCHEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów archeologia

  Interesuje Cię historia – zwłaszcza ta najdawniejsza. W muzeach podziwiasz pochodzące z czasów starożytności skarby. Fascynują Cię stare druki i rękopisy. Jesteś ciekawy, jak wyglądał świat i życie ludzi w przeszłości. Chciałabyś to badać i odkrywać. Archeologia to kierunek, na którym się tego nauczysz.

  Zdobędziesz wiedzę o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych Polski na tle ogólnoeuropejskim, a także poznasz metody badań naukowych, terenowych i technikach dokumentacji w archeologii. Z takim „wyposażeniem” będziesz mógł odkrywać tajemnice przeszłości.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Archeologia polski i powszechna
  • Archeologia konfliktu. wojna i przemoc w pradziejach

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Archeologia pradziejowa
  • Archeologia historyczna

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych dla absolwentów kierunku archeologia. W przypadku identycznych ocen będzie decydowała średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych. Dla absolwentów innych kierunków studiów warunkiem przyjęcia będzie uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów pierwszego stopnia archeologii. Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali ocen od 2,0 do 5,0.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHIWISTYKA I ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów archwisytka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją

  Naucz się zarządzać informacją elektroniczną i tradycyjną w nowoczesnej organizacji. Postępowanie z dokumentami, bazami danych, komunikacja elektroniczna i praca zdalna stanowią znaczną część obowiązków współczesnego pracownika. Dokumenty są niezbędnym elementem każdego rodzaju zarządzania i ważnym instrumentem wykonywania władzy - w pewnym sensie zapisy informacji rządzą współczesnym światem.

  Kiedyś dokumenty miały tylko postać papierową, dziś coraz częściej elektroniczną. Wciąż jednak powstają w rezultacie działania każdej instytucji i służą zabezpieczaniu jej interesów prawnych, finansowych czy wizerunkowych. Do dawnych zapisów sięgają historycy, ale też prawnicy prowadzący sprawy administracyjne i sądowe (np. majątkowe, w tym spadkowe), dziennikarze, nauczyciele, twórcy kultury. Ludzie na całym świecie poszukują swych rodzinnych korzeni w źródłach genealogicznych. Tworzenie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentów do tak różnorodnych celów wymaga posiadania odpowiednich kompetencji.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs ocen uzyskanych ze studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) znajdujących się na dyplomach ich ukończenia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

  Program studiów realizuje nowoczesną koncepcję kształcenia archiwistów oraz specjalistów ds. zarządzania dokumentacją i informacją. Przy tworzeniu kierunku wzięto pod uwagę wzory krajów wysoko rozwiniętych, a także normy jakości ISO. Nasze studia łączą kształcenie w zakresie archiwistyki tradycyjnej, nastawionej na zachowanie i eksplorację materiałów archiwalnych, z nowoczesnym zarządzeniem dokumentacją (records management), ważną dziedziną zarządzania wiedzą i informacją. 
  Znaczna część zajęć na kierunku poświęcona jest kształtowaniu umiejętności praktycznych w obszarze zarządzania dokumentacją i informacją, które dla współczesnych organizacji stanowią niezbędne narzędzie skutecznego działania. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić nowoczesne zarządzanie w jakiejkolwiek dziedzinie życia bez użycia systemów komputerowych.
  Tak, np. Elektroniczna Platforma Usług Publicznych (e-PUAP) służy budowaniu elektronicznej administracji polskiego państwa w XXI w. Natomiast systemy typu „Enterprise Content Management (ECM)” umożliwiają zautomatyzowane zarządzanie zasobami informacyjnymi, bez których zastosowania trudno odnieść większy sukces rynku. Naszym celem jest przygotowanie do pracy z dokumentami i informacją we współczesnych przedsiębiorstwach i urzędach.
  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Informatyka biurowa, Podstawy records management, Eksploracja danych, Oprogramowanie ECM, Problemy archiwistyki współczesnej, Systemy kancelaryjne, E-government, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie dokumentami etc.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie dokumentacją współczesną
  • Informatyka biurowa i archiwalna
  • Archiwistyka historyczna

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • GEOARCHEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów geoarcheologia

  Geoarcheologia to interdyscyplinarne studia dające możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych Polski na tle ogólnoeuropejskim, w kontekście ówczesnego środowiska przyrodniczo-społecznego i wzajemnych oddziaływań czlowiek-środowisko.

  W programie studiów, oprócz standardowych przedmiotów archeologicznych, dużą część stanowią zajęcia z zakresu geologii, geografii fizycznej, geomorfologii, hydrografii, klimatologii,  geograficznych systemów informacyjnych, a także nauk przyrodniczych (np. antropologii fizycznej, archeozoologii, archeobotaniki). Szczególny nacisk położony jest na nabycie przez studentów różnych umiejętności praktycznych w trakcie wyjazdów terenowych: program studiów obejmuje bardzo dużą ilość ćwiczeń wykopaliskowych oraz geoarcheologicznych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • GEOWIZUALIZACJA HISTORYCZNA I ARCHEOLOGICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów geowizualizacja historyczna i arcehologiczna

  Kierunek Geowizualizacja historyczna i archeologiczna ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w sektorze administracji państwowej, samorządowej oraz w instytucjach kultury i firmach, działających w sferach przestrzeni nasyconej substancją kulturowo – historyczną.

  W firmach zajmujących się przetwarzaniem i udostępnianiem danych o przestrzeni historycznej i zaistniałych w niej skomplikowanych procesach, w formie wizualnej. Absolwent kierunku będzie posiadał szeroką, interdyscyplinarną wiedzą łączącą kompetencje archeologa, geografa i historyka oraz umiejętności aplikacji tej wiedzy w wybranych, specjalistycznych programach komputerowych (graficznych i innych).

  Absolwent kierunku będzie potrafił pozyskiwać dane historyczne i geograficzne w celu sporządzania w sposób nowoczesny specjalistycznych map, wykonywać wizualizacje trójwymiarowe, animacje w kartografii, mapy w środowisku GIS, a także przygotowywać projekty promujące dziedzictwo kulturowe w sposób odpowiadający potrzebom współczesnego społeczeństwa.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów historia

  Daty ważnych wydarzeń historycznych pamiętasz lepiej niż własną datę urodzenia, ale oprócz bezbłędnego recytowania cyferek potrafisz też szerzej myśleć. Podręcznikowe „przyczyny, przebieg, skutki”, to dla Ciebie tylko punkt wyjścia do szerokich i ekscytujących wywodów o historycznych zdarzeniach, faktach i postaciach. Najdawniejsze i najbardziej zapomniane historie potrafisz opowiadać z takimi szczegółami i pasją, jakby ledwo co się zdarzyły i to z Twoim udziałem.

  Wolne chwile spędzasz w książkach, archiwach lub rekonstrukcjach historycznych. Bardziej niż to, co teraz, interesuje Cię po prostu to, co było. Obecne czasy są dla Ciebie tylko wynikiem tego, co już było. A co będzie? To zależy, tylko od tego, co zrobimy z dotychczasową wiedzą teraz. Wiesz, że czas poświęcony na odkrywanie historii nigdy nie będzie zmarnowany. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Historia stosowana
  • Turystyka historyczna
  • Dziedzictwo historyczne regionu

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych. Specjalność nauczycielską będą mogli wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA HISTORYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów turystyka historyczna

  Uwielbiasz podróżować, chodzić i zwiedzać, a w dodatku masz w sobie tyle cierpliwości i spokoju, że możesz oprowadzać także innych. Interesują Cię szlaki, które wiodą nie tylko przez konkretne miejsca, zabytki, trasy czy uliczki, ale prowadzą też w daleką przeszłość.

  W plecaku oprócz niezbędnego na każdą wyprawę ekwipunku zawsze masz ze sobą paczkę anegdot i kilka historycznych ciekawostek, którymi chętnie się dzielisz ze współtowarzyszami podróży. Dla Ciebie historia odwiedzanych miejsc potrafi być równie malownicza jak najpiękniejszy krajobraz – w dodatku potrafisz ją tak świetnie nakreślić słowami, że cała grupa stoi oniemiała i słucha tylko Ciebie.

  Masz po prostu turystyczny talent! Wystarczy go jeszcze nieco oszlifować na studiach na kierunku turystyka historyczna, zdobyć odpowiednie uprawnienia pilota i możesz już ruszać na wyprawy – z całą grupą!   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)