ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1

02-777 Warszawa

tel. (+48) 22 644 99 11

e-mail: office@ulu.edu.pl

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1

02-777 Warszawa

tel. (+48) 22 644 99 11

e-mail: office@ulu.edu.pl

 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - STUDIA PODPYLOMOWE

  Rekrutacja

  W świecie dynamicznie następujących zmian zachodzących w dziedzinie współczesnej biurowości i prawidłowej archiwizacji dokumentów instytucje potrzebują wykwalifikowanej kadry potrafiącej zrozumieć  zasady profesjonalnego działania w powyższym zakresie i potrafiącej zastosować je w praktyce.

  Studia podyplomowe na kierunku Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją mają na celu nabycie, bądź podniesienie kwalifikacji i kompetencji słuchaczy w zakresie zarządzania dokumentacją elektroniczną i tradycyjną oraz zapoznanie ich  z aktualnymi przepisami dotyczącymi  pracy w biurze.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYTOR ENERGETYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich

  Adresatami studiów podyplomowych w zakresie audytu energetycznego są wszystkie osoby, które ukończyły wcześniej studia wyższe (niezależnie od kierunku).

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO KORPORACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry niezbędnej do prawidłowego zarządzania ryzykiem zgodności, czyli wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania zgodnością w zakresie szeroko rozumianego kierowania bezpieczeństwem wewnętrznym.

  Studia obejmują cztery działy, w których zawarto istotną problematykę związaną z konkretnymi aspektami bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Zajęcia są realizowane podczas 10 zjazdów w formie dwudniowych spotkań warsztatowych prowadzonych w weekendy, z których każde poświęcono odrębnym zagadnieniom. Istnieje możliwość ukończenia tylko wybranego działu – szkolenia, dającego konkretne przygotowanie do pracy na stanowisku już zajmowanym przez Słuchacza.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo społeczności lokalnych mają na celu przygotowanie przede wszystkim pracowników administracji publicznej oraz kadry zawodowej i pracowników służb mundurowych do efektywnego realizowania zadań publicznych związanych z bezpieczeństwem społeczności lokalnych.

  Przygotowany przez Zespół Ekspercki Uczelni Łukaszewski autorski program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: zaprezentowania specyfiki społeczności lokalnych, w tym więzi społecznych i konfliktów w społecznościach lokalnych, zadań administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa lokalnego, kształtowania bezpiecznej przestrzeni w warunkach lokalnych oraz zarządzania kryzysowego w wymiarze lokalnym.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BHP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórcze realizowanie zadań służby BHP. W obecnych czasach zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające formalne kwalifikacje i kompetencje, zatem profesjonalnie przygotowane do pełnienia tej bardzo odpowiedzialnej funkcji. Zmiany, jeśli chodzi o postęp technologiczny i związane z tym bezpieczeństwo pracowników wymaga uzupełniania na bieżąco wiedzy, by skutecznie realizować pojawiające się zadania i by sprostać wszelkim nowym wyzwaniom, przed którymi stają specjaliści BHP we współczesnych przedsiębiorstwach.

  Nasi absolwenci zapoznają się m.in. z zagadnieniami z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceną ryzyka zawodowego, minimalizowaniem szkodliwego wpływu różnorodnych czynników szkodliwych dla zdrowia oraz z tematyką dotyczącą autoryzacji gaśnic różnego typu, wymaganiami uprawniającymi do wykonywania działać serwisowych gaśnic przenośnych, przewoźnych i agregatów gaśniczych wykonanych zgodnie z obowiązującą normą.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BHP I AUDYTOR WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórcze realizowanie zadań służby BHP. W obecnych czasach zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające formalne kwalifikacje i kompetencje, zatem profesjonalnie przygotowane do pełnienia tej bardzo odpowiedzialnej funkcji.

  Zmiany, jeśli chodzi o postęp technologiczny i związane z tym bezpieczeństwo pracowników wymaga uzupełniania na bieżąco wiedzy, by skutecznie realizować pojawiające się zadania i by sprostać wszelkim nowym wyzwaniom, przed którymi stają specjaliści BHP we współczesnych przedsiębiorstwach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CERAMIKA I HISTORIA SZTUKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu historii sztuki oraz praktycznych umiejętności technicznego i technologicznego aspektu projektowania ceramiki oraz wykorzystywania warsztatu projektanta. Wykwalifikowanie Słuchaczy w zakresie narzędzi i materiałów stosowanych w ceramice.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING, MENTORING I PSYCHOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie przedstawicieli różnych zawodów skoncentrowanych na kontaktach międzyludzkich do opanowania tzw. „miękkich” umiejętności psychologicznych ułatwiających i doskonalących umiejętność budowania wartościowych relacji służących zarówno osobistemu, jak i zawodowemu rozwojowi jednostki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do realizowania efektywnej strategii komunikacyjnej w cyfrowym otoczeniu informacyjnym. Cyberbezpieczeństwo ma na celu wskazanie sposobów planowania i realizowania zagadnień z zakresu polityki i strategii w przestrzeni cyfrowej. Kierunek studiów ukazuje jak identyfikować zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz jak im przeciwdziałać.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DBA – PRAWO DLA PRAWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DBA Prawo dla prawników – są to studia podyplomowe skierowane do osób z wykształceniem prawniczym, dla tych którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę z obszaru ekonomii, biznesu, zarządzania, marketingu, czy też przypomnieć sobie zagadnienia z nauk prawnych. Studia na tym kierunku pozwolą również spojrzeć na otaczającą rzeczywistość z innego punku widzenia.

  Kierunek ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w działach prawniczych małych i dużych firm, korporacji, jak również do efektywnego zarządzania własną kancelarią.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W świecie dynamicznego  biznesu do najważniejszych zasobów  należy potencjał pracowników, dzięki którym przedsiębiorstwa osiągają sukcesy. Dlatego aktualnie jest tak duże zapotrzebowanie na liderów posiadających odpowiednie kwalifikacje i kompetencje w zakresie szeroko rozumianego zarządzania. 

  Celem studiów Doctor of Business Administration jest dostarczenie naszym słuchaczom unikatowej zaawansowanej wiedzy  z zakresu szeroko rozumianego zarządzania i ekonomii i przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry do pracy, co pozwoli rozwinąć wiedzę i umiejętności managerskie zarządzającej kadry kierowniczej.

  Studia DBA uczą praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy. Stanowią także połączenie  i punkt wyjścia dwóch światów kształcenia – studiów MBA oraz wprowadzenia do badań naukowych poprzez dostarczenie wiedzy pozwalającej na sformułowanie  problemów badawczych i przeprowadzenie naukowej analizy wykorzystującej  zdobyte doświadczenia zawodowe.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADCA ROLNICZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry – doradców rolniczych, którzy podczas zajęć na naszej Uczelni zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, organizacji pracy, a także prawnych i finansowych uwarunkowań produkcji rolnej w realiach polskich i pozostałych krajów Unii Europejskiej.

  Program studiów na kierunku DORADCA ROLNICZY przygotowano zgodnie z zaleceniami rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej określającym zakres przedmiotowy doradztwa poprzez przekazywanie wiedzy z zakresu wymogów prawidłowej kultury rolnej, korzystnych dla klimatu i środowiska praktyk, zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, ochrony bioróżnorodności, a także pozostałej działalności prowadzonej na obszarach wiejskich, szczególnie – tej innowacyjnej.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych na tym kierunku jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które przygotują absolwentów do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, który jest przedmiotem obowiązkowym, prowadzonym  w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EKOLOGIA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów na kierunku Ekologia i zrównoważony rozwój jest zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju. Program obejmuje zagadnienia dotyczące współzależności między gatunkami, procesami ekologicznymi i człowiekiem, aby móc skutecznie podjąć działania na rzecz zachowania równowagi ekosystemów.

  Ponadto, celem studiów jest zdobycie umiejętności analizy problemów środowiskowych oraz opracowywania strategii ich rozwiązania, uwzględniając przy tym aspekty społeczno-ekonomiczne. Wiedza zdobyta na tym kierunku z pewnością przyczyni się do poprawy stanu naszej planety i stworzenia lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dlaczego EMBA?

  Executive Master of Business Administration – są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia MBA Bankowość i Ubezpieczenia oraz Executive MBA Bankowość i Ubezpieczenia, skierowane są do osób, które chcą poszerzyć nowoczesną i dostosowaną do zmieniających się warunków gospodarczych wiedzę w zakresie bankowości i ubezpieczeń, a co za tym idzie szeroko pojętych finansów.

  Zdobycia uprawnień dla kadry menedżerskiej m.in. do zarządzania spółkami skarbu państwa, jak również własnymi przedsiębiorstwami oraz spółkami komercyjnymi. Studia te nie tylko zapewniają zdobycie przez przyszłych menedżerów oraz przedsiębiorców niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia firmy, lecz przede wszystkim dynamizują one rozwój karier zawodowych oraz biznesowych ich uczestników.

  Proces kształcenia słuchaczy w ramach tych specjalności uwzględnia analizę i ocenę procesów na obszarze bankowo-ubezpieczeniowym. Poznawszy tajniki biznesu, wyłożone przez uznawanych wykładowców, podczas studiów MBA oraz Executive MBA na Uczelni Łukaszewski.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku MBA Ekologia i Ochrona Środowiska oraz Executive MBA Ekologia i Ochrona Środowiska to zdobycie wiedzy z zakresu szeroko pojętej ekologii w biznesie i zarządzania środowiskiem.

  Umożliwią stworzenie strategii ochrony przyrody i otaczającej rzeczywistości klimatycznej. Studia przeznaczone są dla liderów chcących poszerzyć swoją wiedzę w sektorze, w którym już działają , jak i dla tych, którzy chcą pójść w tym kierunku.

  Stopnie MBA Ekologia i Ochrona Środowiska i Executive MBA Ekologia i Ochrona Środowiska pozwolą zdynamizować rozwój kariery zawodowej. Otworzą również nowe spojrzenie na istotne i nurtujące problemy związane ze środowiskiem. Pozwolą zastosować szeroki wachlarz możliwości i rozwiązań klimatycznych poznając tajniki wiedzy i zagadnień, które poruszone zostaną na spotkaniach prowadzonych przez uznanych wykładowców, specjalistów i ekspertów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – OCHRONA ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Programy przygotowane zostały z myślą o tych, którzy zamierzają pełnić rolę zarządców w ochronie zdrowia, zdobyć nowe umiejętności oraz wiedzę w tym zakresie. Poznając tajniki biznesu, wyłożone przez uznawanych wykładowców, podczas studiów MBA, MBA plus oraz EMBA na Uczelni Łukaszewski w Warszawie, uczestnicy przygotowani będą do poruszania się po świecie biznesu, administracji oraz polityki. Opanują ważne umiejętności techniczne oraz uzyskają kompetencje managerskie, wzmagające efektywność prowadzonych przez nich zespołów, zapoznając się równocześnie z odpowiedzialnymi oraz etycznymi formułami przywództwa.

  W związku ze zmianami planowanymi przez Resort Zdrowia w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia osoba, która będzie aspirować do pełnienia funkcji kierowniczej w jednostkach ochrony zdrowia będzie zobowiązana m.in. do ukończenia studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GEOPOLITYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W świecie dynamicznie następujących zmian zachodzących w dziedzinie polityki i gospodarki międzynarodowej instytucje potrzebują wykwalifikowanej kadry potrafiącej zrozumieć  zasady strategicznego działania oraz współczesne realia geopolityczne ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski, Europy Wschodniej oraz przestrzeni postsowieckiej.

  Agresywna polityka stworzyła ogromne zapotrzebowanie na specjalistów nawet w firmach do tej pory nie związanych z wojskowością czy polityką, potrafiących szacować ryzyko w zupełnie nowej sytuacji w obszarach  obronności i geostrategii.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GRAFIKA WARSZTATOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy z techniki druku wypukłego, a także podstaw związanych z grafiką warsztatową jak podział na rodzaje druku. Słuchacze wykonają samodzielnie projekty, przeniosą je na linoleum, stworzą matryce oraz samodzielnie wydrukują grafiki na prasie walcowej.

  Linoryt to technika druku wypukłego. Formę drukową uzyskuje się poprzez usunięcie partii w linoleum z zastosowaniem dłut do linorytu. Następnie odbija się matryce na papierze. Możliwe jest również wydrukowanie na innym podłożu tj. na koszulce lub torbie. Do druku używa się farb offsetowych. Słuchacz podczas zajęć poznaje różne rodzaje cięcia, od linorytów płaszczyznowych poprzez linoryt punktowy.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HISTORIA FILMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym założeniem programu jest połączenie wiedzy teoretycznej z kształtowaniem umiejętności oraz wykorzystania tego w praktyce. Celem jest również poznanie historii i współczesności polskiego i światowego kina oraz teorii filmu. Słuchacze zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji filmowych, dowiadują się jak badać kulturę filmową, oraz poznają aspekty filmowej produkcji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HUMAN RESOURCES – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem jest przekazanie wiedzy na temat podstaw zarządzania podmiotami gospodarczymi. Rozwój zawodowy i osobisty umożliwiający zdobycie nowych kompetencji w obszarach kreowania polityki personalnej. Przekazanie umiejętność zarządzania procesami HR, zarządzanie zmianą, umiejętność budowania relacji, utrzymanie i zarządzanie relacjami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studenci zapoznają się z dziedziną agrokultury z uwzględnieniem zdrowia roślin i ochrony środowiska, zdobędą wiedzę z zakresu uprawy roślin; rzepakowych, zbóż, sadowniczych, warzywnych i pastewnych, ochrony roślin, gleboznawstwa, genetyki roślin, chemii rolniczej, mikrobiologii oraz innych dziedzin nauk przyrodniczych.

  Ważną częścią programu studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności zarządzania gospodarstwem rolnym w sposób zrównoważony, uwzględniając optymalne wykorzystanie zasobów naturalnych, minimalizację negatywnego wpływu na środowisko oraz produkcję roślin o wysokiej jakości.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program studiów obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach, czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie. 

  W trakcie Studiów słuchacze nabędą również umiejętność obsługi programów kadrowych i kadrowo-płacowych takich jak Symfonia Kadry i Płace oraz Płatnik. Kierunek Kadry i prawo pracy dla początkujących zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na aspekt praktyczny studiów. W trakcie ćwiczeń słuchacze bardzo skrupulatnie i dokładnie zajmą się obliczaniem wynagrodzeń, czasem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, podatkami oraz obsługą programu Symfonia i Płatnik.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KINEMATOGRAFIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom szerokiej wiedzy ogólnokształcącej, która wzbogacona jest konkretnymi umiejętnościami praktycznymi oraz wdrożenie umiejętności analizowania i syntezowania wiedzy z zakresu filmoznawstwa. Studia kształtują zdolności krytycznego i samokrytycznego myślenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KONOPIE – OD UPRAW DO 50 TYS. ZASTOSOWAŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku „Konopie – od upraw do 50 tys. zastosowań” skupiają się na dostarczeniu kompleksowej wiedzy związanej z uprawą, przetwórstwem i różnorodnymi zastosowaniami konopi. Program studiów ma na celu przygotowanie specjalistów zdolnych do pracy w rozwijającym się sektorze konopi, który obejmuje zarówno uprawę roślin, jak i różnorodne dziedziny ich wykorzystania.

  Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu botaniki konopi, w tym ich cech morfologicznych, anatomii, fizjologii wzrostu i rozwoju. Opanowują umiejętności związane z planowaniem i prowadzeniem plantacji konopi, wykorzystując nowoczesne technologie uprawy, optymalizację warunków środowiskowych i zarządzanie ryzykiem związanym z produkcją.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KULTURA, SZTUKA I SOCJOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W związku ze zmianami zachodzącymi w instytucjonalnym obszarze kultury i sztuki studia na kierunku KULTURA, SZTUKA I SOCJOLOGIA mają za zadanie przygotować na poziomie podyplomowym wyspecjalizowaną kadrę managerską do kreatywnego działania w sferze kultury i sztuki w oparciu o doświadczenia i umiejętności praktyków  działających w powyższej dziedzinie.

  Słuchacze podczas zajęć będą mieli wszechstronną możliwość  zapoznania się z procesami historycznymi oraz wybitnymi twórcami oraz ich dziełami, analizą powyższych dzieł z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy kontekstualnej oraz sposobami analizy różnorodnych zjawisk świata współczesnego w kontekście socjologicznym, regułami funkcjonowania kultury i sztuki we współczesnym świecie, procesach i tendencjach zachodzących w sztuce ponowoczesności (m.in. w fotografii i filmie). Podczas zajęć zapoznają się także z podstawami nauk społecznych, diagnozowania, wyjaśniania  i interpretacji zjawisk społecznych w kontekście kultury i sztuki, dynamiki zmian zachodzących we współczesnej kulturze i sztuce

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KULTUROZNAWSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie  szerokiej wiedzy z pogranicza dziedzin humanistycznych i społecznych ukierunkowanej na badania  kultury rozumianej jako sfera praktyk społecznych charakterystycznych dla ludzi z danego obszaru.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MALARSTWO I HISTORIA SZTUKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Malarstwo to sztuka, która od wieków zachwyca i inspiruje ludzi na całym świecie. Studia podyplomowe z malarstwa to doskonała okazja, aby rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć nowe doświadczenie w tej pięknej i wymagającej dziedzinie.

  Kierunek ten pozwala na głębsze zgłębienie tajników malarskich technik i stylów, a także poznanie historii sztuki i jej najważniejszych postaci. Studenci będą mieli okazję pracować z różnorodnymi materiałami i narzędziami, a także eksperymentować z różnymi technikami i stylami malarskimi.

  Ale malarstwo to nie tylko technika – to przede wszystkim wyrażanie siebie i swoich emocji poprzez obraz. Studia podyplomowe z malarstwa to również doskonała okazja do rozwoju indywidualnego warsztatu artystycznego i wyrażania własnych idei i przekonań poprzez sztukę.

  Jeśli marzysz o tym, aby zwiększyć swoje artystyczne kwalifikacje lub po prostu chcesz rozwinąć swoje umiejętności w tej dziedzinie, studia podyplomowe z malarstwa są idealnym wyborem dla Ciebie. Dołącz do grona entuzjastycznych artystów i rozpocznij swoją przygodę z malarstwem już dziś!

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MANAGER HOTELARSTWA I TURYSTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Manager hotelarstwa i turystyki to program kształcenia skierowany do osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania hotelem i obsługi turystów. Studia trwają rok i są prowadzone w trybie zaocznym.

  Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, marketingu, zarządzania i organizacji przedsiębiorstwa, a także specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania hotelem i obsługi turystów. Kształcenie uwzględnia również zagadnienia związane z turystyką i branżą hotelarską oraz pozwala na zdobycie umiejętności obsługi gości hotelowych i organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA -HUMAN RESOURCES - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Master of Business Administration to program studiów podyplomowych prowadzony w języku polskim lub angielskim (możliwość skorzystania z tłumacza). MBA ma na celu zachęcenie słuchacza do myślenia, działania i rozwoju w kierunku rozpoczęcia kariery i przygotowania do objęcia stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach rozpoczynających działalność, międzynarodowych firmach lub organizacjach non-profit.

  Specjalny projekt MBA pozwala na dostosowanie indywidualnego programu do własnych preferencji i ambicji poprzez samodzielny wybór ścieżki i przedmiotów. Nasze studia podyplomowe MBA interdyscyplinarnie przygotują Cię również do rozwiązywania problemów biznesowych poprzez spostrzeżenia i doświadczenia z wielu dyscyplin, perspektyw i podstaw kulturowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA -TURYSTYKA I HOTELARSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Master of Business Administration – Hotelarstwo i Turystyka to studia podyplomowe, które zwracają szczególną uwagę na obsługę klienta i satysfakcję przy jednoczesnym utrzymaniu dochodowego biznesu. Zajęcia przeznaczone są osobom, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pełnienia wysokich funkcji kierowniczych na stanowiskach wysokiego szczebla. MBA ze specjalizacją w zarządzaniu hotelarstwem to intensywny i innowacyjny kierunek, który przygotowuje studentów do zostania skutecznymi menedżerami i liderami branży hotelarskiej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA – BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia MBA Bankowość i Ubezpieczenia oraz Executive MBA Bankowość i Ubezpieczenia, skierowane są do osób, które chcą poszerzyć nowoczesną i dostosowaną do zmieniających się warunków gospodarczych wiedzę w zakresie bankowości i ubezpieczeń, a co za tym idzie szeroko pojętych finansów.

  Zdobycia uprawnień dla kadry menedżerskiej m.in. do zarządzania spółkami skarbu państwa, jak również własnymi przedsiębiorstwami oraz spółkami komercyjnymi. Studia te nie tylko zapewniają zdobycie przez przyszłych menedżerów oraz przedsiębiorców niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia firmy, lecz przede wszystkim dynamizują one rozwój karier zawodowych oraz biznesowych ich uczestników.

  Proces kształcenia słuchaczy w ramach tych specjalności uwzględnia analizę i ocenę procesów na obszarze bankowo-ubezpieczeniowym. Poznawszy tajniki biznesu, wyłożone przez uznawanych wykładowców, podczas studiów MBA oraz Executive MBA na Uczelni Łukaszewski. Uczestnicy przygotowani będą do poruszania się po świecie finansów, biznesu, administracji oraz polityki. Opanują ważne umiejętności techniczne oraz uzyskają kompetencje menedżerskie, wzmagające efektywność prowadzonych przez nich zespołów, zapoznawszy się równocześnie z odpowiedzialnymi oraz etycznymi formułami przywództwa.

  Już po ukończeniu rocznych studiów podyplomowych MBA Bankowość i Ubezpieczenia słuchacze zostaną przygotowani pod względem merytorycznym do pełnienia funkcji w firmach państwowych oraz prywatnych. Studenci Executive MBA Bankowość i Ubezpieczenia zdecydowani na dalsze pogłębianie wiedzy, po ukończeniu pierwszego roku nauki również uzyskają kompetencje oraz dyplom MBA.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA – BIZNES MIĘDZYNARODOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Master of Business Administration – Biznes Międzynarodowy to studia podyplomowe w całości skupione na zarządzaniu ludźmi oraz organizacjami w celu osiągania zysku. Zajęcia przeznaczone są osobom, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pełnienia wysokich funkcji kierowniczych na stanowiskach wysokiego szczebla.

  Decydując się na tytuł MBA w biznesie międzynarodowym, decydujesz się wyrosnąć na odpowiedzialnego lidera, który rozumie międzykulturowy wpływ twoich działań na otoczenie społeczne i gospodarcze. To także studia podyplomowe skierowane do tych, którzy zamierzają pełnić rolę zarządców w biznesie międzynarodowym i chcą zdobyć nowe umiejętności i wiedzę w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA – CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Master of Business Administration – Cyberbezpieczeństwo to studia w całości skupione na zarządzaniu w branży Cyberbezpieczeństwa. Na rynku studiów podyplomowych wyróżnia je interdyscyplinarność – łączą aspekty techniczne, technologiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące zarządzania. We współczesnym cyfrowym świecie cyberbezpieczeństwo jest jednym z najbardziej fundamentalnych zagadnień. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA – EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku MBA Ekologia i Ochrona Środowiska oraz Executive MBA Ekologia i Ochrona Środowiska to zdobycie wiedzy z zakresu szeroko pojętej ekologii w biznesie i zarządzania środowiskiem. Umożliwią stworzenie strategii ochrony przyrody i otaczającej rzeczywistości klimatycznej. Studia przeznaczone są dla liderów chcących poszerzyć swoją wiedzę w sektorze, w którym już działają , jak i dla tych, którzy chcą pójść w tym kierunku.

  Stopnie MBA Ekologia i Ochrona Środowiska i Executive MBA Ekologia i Ochrona Środowiska pozwolą zdynamizować rozwój kariery zawodowej. Otworzą również nowe spojrzenie na istotne i nurtujące problemy związane ze środowiskiem. Pozwolą zastosować szeroki wachlarz możliwości i rozwiązań klimatycznych poznając tajniki wiedzy i zagadnień, które poruszone zostaną na spotkaniach prowadzonych przez uznanych wykładowców, specjalistów i ekspertów.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA – OCHRONA ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Programy przygotowane zostały z myślą o tych, którzy zamierzają pełnić rolę zarządców w ochronie zdrowia, zdobyć nowe umiejętności oraz wiedzę w tym zakresie. Poznając tajniki biznesu, wyłożone przez uznawanych wykładowców, podczas studiów MBA, MBA plus oraz EMBA na Uczelni Łukaszewski w Warszawie, uczestnicyprzygotowani będą do poruszania się po świecie biznesu, administracji oraz polityki. Opanują ważne umiejętności techniczne oraz uzyskają kompetencje managerskie, wzmagające efektywność prowadzonych przez nich zespołów, zapoznając się równocześnie z odpowiedzialnymi oraz etycznymi formułami przywództwa.

  W związku ze zmianami planowanymi przez Resort Zdrowia w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia osoba, która będzie aspirować do pełnienia funkcji kierowniczej w jednostkach ochrony zdrowia będzie zobowiązana m.in. do ukończenia studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA – ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI SPORTU I REKREACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W świecie biznesu sportowego i związanego z szeroko rozumianą rekreacją jest duże zapotrzebowanie na liderów posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie zarządzania placówkami w powyższych branżach.

  Celem studiów MBA Zarządzanie placówkami sportu i rekreacji jest dostarczenie naszym słuchaczom unikatowej wiedzy na temat zarządzania placówkami sportowymi i rekreacyjnymi rożnych szczebli i przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry do pracy w takich placówkach, a także uzupełnienia wiedzy m.in. na temat możliwości wykorzystania potencjału obiektów, koncepcji biznesu przez sport i rekreację, przez firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Master of Business Administration – Nieruchomości jest jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów kariery na świecie. Sektor ten oferuje przedsiębiorczym profesjonalistom doskonałą platformę do łączenia stabilnego dochodu z ciągłym rozwojem kariery. Na całym świecie istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów ds. Nieruchomości, a w sektorze nieruchomości istnieją wyspecjalizowane obszary wymagające dogłębnego zrozumienia zarządzania przedsiębiorstwem, ekonomii, finansów, rachunkowości i innych dziedzin wiedzy.

  MBA w zakresie zarządzania nieruchomościami jest przeznaczony zarówno dla nowych profesjonalistów, jak i tych, którzy mają doświadczenie w takich obszarach, jak inwestycje, finanse i zarządzanie nieruchomościami. Program nauczania został opracowany przez ekspertów w zarządzaniu nieruchomościami na różnych rynkach nieruchomości na całym świecie. Ten program zapewnia studentom nie tylko podstawowy program nauczania MBA, ale także wysoce wyspecjalizowane szkolenie z zarządzania nieruchomościami, które obejmuje rozwój umiejętności kluczowych dla sukcesu w udanej karierze na rynku nieruchomości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA/EMBA – PRAWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku MBA PRAWO oraz Executive MBA PRAWO przeznaczone są zarówno dla ludzi zajmującymi się już prawem, którym pozwolą one odświeżyć czy też zweryfikować spojrzenie na zagadnienia znane im już od lat z obszaru nauk prawnych wysokiego szczebla, ale również dla osób niezwiązanych na co dzień z prawem, którzy będą mogli poznać najnowsze przepisy i zrozumieć tajniki prawa.

  Studia przeznaczone są także dla liderów biznesu, którzy chcą opanować zaawansowane zagadnienia prawne w swoim sektorze działalności biznesowej, jak również dla tych którzy chcą pójść tą drogą. Pozwolą również zrozumieć prawo z wielu jego dziedzin np. administracji, finansów, handlu czy prawa konstytucyjnego.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIACJE RODZINNE I PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie wyspecjalizowanej kadry wspierającej rodzinę w sytuacjach kryzysowych. Podczas zajęć Słuchacze będą pogłębiać wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania związków, o konfliktach i kryzysach rodzinnych, a także najczęściej występujących problemach funkcjonowania dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach rodzinnych, zapoznają się z zasadami prowadzenia mediacji rodzinnych, udzielania pomocy psychologicznej jej członkom.

  Studia pozwolą skuteczniej opanować wiedzę w zakresie efektywnych rozwiązań konfliktów między rodzicami, pomocy w procesie wypracowywania porozumienia i ochrony więzi rodzinnych, m.in. w konfliktach dotyczących spraw rozwodowych i porozwodowych, zmianami wzorców funkcjonowania rodziny, pozwolą także rozwiązywać kwestie związane z problemowymi zachowaniami dzieci i młodzieży.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIATOR SĄDOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat polubownego rozwiązywania sporów między partnerami na zasadzie dobrowolności. Słuchacze nauczą się proponować akceptowalnego dla wszystkich stron konfliktu porozumienia, bez określania wybranych i przegranych stron. Głównym celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie  studentów do rozwiązywania konfliktów w charakterze  negocjatorów lub mediatorów sądowych występujących w zakładach pracy, między pracodawcami i związkami zawodowymi, w kontaktach handlowych i politycznych.

  Program zajęć na kierunku Mediator sądowy umożliwia uzyskanie teoretycznych podstaw z zakresu dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania. Studia zapewniają uzyskanie wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej zastosowania procedur mediacyjnych w Polsce. Kurs zapewnia kształcenie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MIGRACJA JAKO ELEMENT POLITYKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Migracja jako element polityki społeczno – ekonomicznej mają na celu przygotowanie przede wszystkim pracowników administracji publicznej oraz kadry zawodowej i pracowników służb mundurowych do efektywnego realizowania zadań publicznych związanych z problematyką migracji.

  Przygotowany przez Zespół Ekspercki Uczelni Łukaszewski autorski program zajęć obejmuje zagadnienia przybliżające i pozwalające zapoznać się słuchaczom z aspektami polityki migracyjnejw kraju i Unii Europejskiej, zadaniami i kompetencjami władz lokalnych wobec imigrantów oraz wpływem migracji na bezpieczeństwo ekonomiczne kraju.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NLP – NEUROLINGWISTYCZNE PROGRAMOWANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do wielopłaszczyznowego, efektywnego działania w zakresie komunikacji, opartego na metodach perswazji. Program studiów przygotowuje do zarządzania czasem, emocjami oraz do wyznaczania celów osobistych, biznesowych i umiejętnego wdrażania ich w życie. Neurolingwistyczne programowanie doskonale sprawdza się w negocjacjach, coachingu oraz zawodach związanych z kontaktami międzyludzkimi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA LUDNOŚCI W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Ochrona ludności w systemie bezpieczeństwa państwa mają na celu przygotowanie przede wszystkim pracowników administracji publicznej oraz kadry zawodowej i pracowników służb mundurowych do efektywnego realizowania zadań publicznych związanych z ochroną ludności.

  Przygotowany przez Zespół Ekspercki Uczelni Łukaszewski autorski program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: systemu bezpieczeństwa narodowego RP, roli administracji publicznej w systemie ochrony ludności, budowania odporności społecznej w sytuacjach kryzysowych, ochrony ludności i obrony cywilnej w krajach NATO oraz dedykowanych systemów ratownictwa.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w sektorze, który w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie ze względu na zapotrzebowanie rynku. Program studiów ma na celu przygotowanie do stosowania nowoczesnych rozwiązań związanych z OŹN oraz dbania o właściwy społeczny odbiór zmian, które już dziś są przyszłością światowej energetyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry do pracy ze sportowcami indywidualnymi i zespołami. Służy temu przyswojenie szerokiej wiedzy m.in. z zakresu: zarządzania wydarzeniami sportowymi, klubami i innymi organizacjami sportowymi zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami rynkowymi, zachowań organizacyjnych i przywództwa, marketingu sportowego i sponsoringu oraz innowacji, zarządzania projektami, zarządzania sportem amatorskim, zarzadzania systemem bezpieczeństwa imprez sportowych, zarządzania obiektami sportowymi, wolontariatu w zarządzaniu imprezami sportowymi, z zakresu podatków w sporcie, PR w sporcie, prawa i polityki, turystyki i sportu, rozwoju kariery sportowca, a także psychologii sportu.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferujemy przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, nabycie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów prawa obowiązujących w Polsce. Złożone problemy obecnych czasów są poważnym wyzwaniem dla pośrednika w obrocie nieruchomościami, dlatego musi on dysponować wszechstronną i praktyczną wiedzą, aby mieć najlepsze kompetencje w swoim zawodzie oraz być przygotowanym na wszelkie wyzwania jakie czekają na rynku nieruchomości.

  Studia te pozwolą Ci zdobyć aktualną wiedzę obejmującą najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane elementy budownictwa i kosztorysowania oraz szacowania nieruchomości. Słuchacz poznaje podstawy teorii oraz praktyki skutecznego obrotu na rynku nieruchomości, zdobywa umiejętności interpretowania przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem jest przekazanie odpowiedniej wiedzy, uzupełnienie umiejętności i ukształtowanie kompetencji osób, które nie mają doświadczenia w pełnieniu funkcji organu postępowania, ale będą pełniły funkcję reprezentowania w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Kierunek ten ma również na celu przyswojenie regulacji w zakresie restrukturyzacji i postępowania naprawczego oraz układowego, jak również zdobycie umiejętność wyciągania wniosków z doświadczeń kryzysowych w przedsiębiorstwach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO W ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Prawo w administracji mają na celu przygotowanie przede wszystkim pracowników administracji publicznej do efektywnego realizowania zadań publicznych związanych z szeroko rozumianym pojęciem administracji. Dodatkowo, studia na tym kierunku mają przybliżyć osobom niezatrudnionym w organach administracji zarówno zakres pojęciowy jak również praktyczny postępowania administracyjnego w codziennym życiu społecznym.

  Przygotowany program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: pozycji organów administracji w ustroju RP, prawa administracyjnego, elementów prawa urzędniczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz podstaw prawa rodzinnego i prawa spadkowego.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROFESJONALNY COACHING ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poszerzenie praktycznej wiedzy i doświadczenia w metodzie stosowanej od wielu lat na całym świecie – coachingu, ze specjalnością Coachingu Zdrowia. Studia przygotują do pełnienia roli profesjonalnego coacha wspierającego ludzi w rozwoju osobistym ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania zdrowia i zapobiegania chorobom.

  Nadrzędnym celem studiów jest przygotowanie kadry profesjonalnych coachów specjalizujących się w promocji zdrowia, którym przyświeca cel zahamowania wzrostu chorób, w tym psychicznych, kardiologicznych i przewlekłych, wypalenia i innych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTY UNIJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami, ułatwiającej skuteczne działania w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł UE. Zaprezentowana wiedza zostanie poparta zajęciami warsztatowymi, nakierowanymi na trenowanie konkretnych umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. Zajęcia poprowadzą teoretycy jak i praktycy, co gwarantuje niezbędną różnorodność.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez słuchacza wiedzy i umiejętności, która jest niezbędna do rozpoczęcia pracy w branży edukacyjnej na stanowisku nauczyciela. Słuchaczom zostanie przekazana cenna wiedza z zakresu komunikacji z uczniem, jak również rodzicami, prowadzenia lekcji, oceny postępów uczniów, planowania oraz innych wyzwań, na które napotkać może nauczyciel.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie kadry managerskiej średniego i wyższego szczebla w kompetencje psychospołeczne stanowiące podbudowę szeroko rozumianego zarządzania, budowania i motywowania zespołu profesjonalistów, rozwiązywania konfliktów zespołowych oraz skutecznego rozpoznawania potrzeb klientów. Nasi absolwenci opanują wiedzę z szeroko rozumianej psychologii biznesu, m.in. mechanizmów ludzkich zachowań, skutecznych taktyk negocjacyjnych, nauczą się identyfikować potrzeby i zachowania konsumenckie etc.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSZCZELARSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku „Pszczelarstwo” to program edukacyjny skierowany do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu hodowli pszczół, produkcji miodu oraz innych produktów pszczelich. W ramach studiów uczestnicy zdobywają praktyczne i teoretyczne umiejętności związane z utrzymywaniem rodzin pszczelich, prowadzeniem pasiek oraz produkcją i przetwarzaniem miodu i innych produktów pszczelego pochodzenia.

  W trakcie studiów omawiane są także tematy związane z ochroną zdrowia pszczół oraz zasadami zrównoważonego rozwoju w pszczelarstwie. Program studiów podyplomowych na kierunku „Pszczelarstwo” kierowany jest do osób z wykształceniem wyższym oraz do osób, które prowadzą lub planują założenie pasieki.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Rachunkowość jest wyposażenie słuchacza w wiedzę niezbędną do prowadzenia finansów przedsiębiorstwa. Studia te umożliwiają zdobycie umiejętności związanych z prowadzeniem biur rachunkowych. Wiedza pozyskana przez słuchacza w trakcie studiów umożliwia objęcie stanowiska księgowego. 

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu organizacji księgowości, ewidencji i kalkulacji kosztów jednostkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych etc. Zapoznanie słuchaczy z istotą, funkcjami, strukturą współczesnej rachunkowości, z zasadami sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, ze sposobem interpretacji informacji ekonomicznych wynikających ze sprawozdania finansowego, z ewidencją i rozliczaniem kosztów, z tradycyjnymi i nowoczesnymi systemami rachunku kosztów, stanowiącymi podstawę podejmowania decyzji w jednostce gospodarczej, a także z oceną sytuacji finansowej i majątkowej jednostki na podstawie sprawozdania  finansowego

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • REŻYSERIA FILM I FOTOGRAFIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie wyspecjalizowanej kadry do pracy w branży filmowej oraz profesjonalnego fotografowania poprzez uczestnictwo w zajęciach przybliżających m.in. podstawy montażu filmowego, narracji filmowej i sposobów pracy nad nią; różnice między filmem dokumentalnym i fabularnym, tajniki sztuki operatorskiej i technologii dźwięku, podstawy scenografii i doboru kostiumów, zagadnienia związane z erudycją, historią filmu, najnowszymi trendami i kierunkami rozwoju w literaturze współczesnej, zagadnienia fotografii podróżniczej, reportażowej i dokumentalnej oraz ekspozycji w tworzeniu zdjęć i koloru.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RODO – INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na tym kierunku pozwolą uzyskać wiedzę z zakresu prawa, jak również zdobyć praktyczne umiejętności dotyczące technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych, które są konieczne do rzetelnego świadczenia wykonywania funkcji Inspektora Danych Osobowych. Słuchacze poznają dobre praktyki i rekomendowane metody ochrony danych osobowych i zdobędą wiedzę z zakresu nowych rozwiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW NIEROLNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studenci zapoznają się z funkcjonowanie rynku rolnego, zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz prowadzeniem działalności agroturystycznej. Ważną część programu studiów stanowią zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynku rolnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz nowych kierunków w produkcji rolniczej, ogrodniczej, uprawy roślin i roli oraz rolnictwo ekologiczne. Zajęcia odbywają poprzez platformę internetowa on-line, w czasie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń przez doświadczonych nauczycieli akademickich.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SAMORZĄDOWY MANAGER ENERGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dynamiczne zmiany na rynku energetycznym, zwłaszcza rosnący popyt na energię, przekładający się na wzrost kosztów jej pozyskania, wymusza profesjonalne zarządzanie posiadanymi zasobami i szybką reakcję na zachodzące zmiany.

  Dotyczy to zarówno wyboru operatora, jak również właściwego szacowania potrzeb, kosztów, mocy biernej i pozostałych elementów składających się na finalny koszt pozyskanej energii. Proces ten wymaga więc analizy ekonomicznej z wykorzystaniem wiedzy z zakresu energetyki.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praca w działalności transportowej i spedycyjnej wiąże się z realizacją zadań o różnym stopniu złożoności, często z ograniczeniami czasowymi i wymagających odpowiednich kwalifikacji oraz wiedzy. Jednym z wyników globalizacji jest świadczenie zarówno krajowych i międzynarodowych usług transportowych i dostawczych na rynku charakteryzującym się różnorodnością kulturową, prawną i organizacyjną oraz intensywną konkurencją.

  Celem studiów podyplomowych na kierunku TSL jest wykształcenie z zakresu problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego. Uczestnik będzie posiadał umiejętności z zakresu badania i wykorzystywania wiedzy w praktyce gospodarczej. Słuchacz zdobędzie również praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na zgodną z prawem i przede wszystkim efektywną realizację nałożonych obowiązków związanych z działalnością transportową, spedycyjną i logistyczną.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRENER MENTALNY W SPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie kadry związanej z działalnością sportową w kompetencje psychospołeczne stanowiące podbudowę szeroko rozumianego zarządzania, budowania i motywowania zespołu profesjonalistów, rozwiązywania konfliktów zespołowych oraz skutecznego rozpoznawania potrzeb klientów. Nasi absolwenci opanują wiedzę z szeroko rozumianej psychologii biznesu, m.in. mechanizmów ludzkich zachowań, skutecznych taktyk negocjacyjnych, nauczą się identyfikować potrzeby i zachowania konsumenckie etc.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • UPRAWA, PRZETWÓRSTWO I ZASTOSOWANIE KONOPI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku „Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi” skupiają się na dostarczeniu kompleksowej wiedzy związanej z uprawą, przetwórstwem i różnorodnymi zastosowaniami konopi. Program studiów ma na celu przygotowanie specjalistów zdolnych do pracy w rozwijającym się sektorze konopi, który obejmuje zarówno uprawę roślin, jak i różnorodne dziedziny ich wykorzystania.

  Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu botaniki konopi, w tym ich cech morfologicznych, anatomii, fizjologii wzrostu i rozwoju. Opanowują umiejętności związane z planowaniem i prowadzeniem plantacji konopi, wykorzystując nowoczesne technologie uprawy, optymalizację warunków środowiskowych i zarządzanie ryzykiem związanym z produkcją.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku wycena nieruchomości to niezwykła okazja do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu rynku nieruchomości oraz zdobycia specjalistycznych kompetencji z zakresu wyceny nieruchomości.

  Uczestnicząc w tych studiach, będziesz mieć okazję zapoznać się z różnymi metodami wyceny nieruchomości, takimi jak metoda porównawcza, metoda dochodowa czy metoda kosztowa. Dowiesz się również, jak wyceniać nieruchomości przemysłowe, komercyjne i mieszkalne oraz jakie są aktualne tendencje na rynku nieruchomości.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z ich udzielaniem. Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne zapoznają Słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem kształcenia w ramach tego kierunku studiów podyplomowych jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w instytucjach, służbach, formacjach oraz firmach odpowiedzialnych za wewnętrzne i międzynarodowe bezpieczeństwo Państwa. Zakres umiejętności absolwenta będzie obejmował zarówno zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych jak i dbałości o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i administracja w służbach mundurowych mają na celu przygotowanie przede wszystkim kadry różnego rodzaju służb mundurowych do efektywnego zarządzania i administrowania na stanowiskach kierowniczych w związku z dynamicznymi zmianami jakie mają miejsce w zakresie funkcjonowania wojskowego szkolnictwa wyższego.

  Słuchaczom przekazywana jest między innymi wiedza z zakresu zarządzania i administrowania w służbach mundurowych, prawa i procedur obowiązujących w służbach mundurowych, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego, a także zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi w służbach mundurowych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE PLACÓWKAMI SPORTU I REKREACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry potrafiącej sprostać wyzwaniom i wymaganiom stawianym przez prężnie rozwijający się  sektor sportowy i rekreacyjny, a co za tym idzie dynamiczną rozbudowę obiektów sportowych w Polsce i na świecie.

  Służy temu przyswojenie szerokiej wiedzy m.in. z zakresu: efektywnego zarządzania nieruchomościami  o charakterze sportowym i rekreacyjnym, administrowania nieruchomościami, strategicznego zarządzania infrastrukturą sportową, zarządzania klubami i innymi organizacjami sportowymi zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami rynkowymi, metod i technik zarządzania, zachowań organizacyjnych i przywództwa, komercjalizacji obiektów sportowych (m.in. hal widowiskowo-sportowych, lodowisk, pływalni, marin, wielofunkcyjnych stadionów, boisk sportowych, etc.), marketingu sportowego i sponsoringu oraz innowacji, zarządzania projektami, zarządzania systemem bezpieczeństwa imprez sportowych, z zakresu podatków w sporcie, PR w sporcie, prawa i polityki, aktualnych form prawnych obowiązujących  w zarządzaniu kompleksami sportowymi i rekreacyjnymi.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu obrotu nieruchomościami, sprawnego posługiwania się przepisami prawa i nakazami etyki w zakresie obrotu nieruchomościami oraz wykonywania zarządu w odniesieniu do nieruchomości oraz zagwarantowania praw jednostce pozostającej w relacjach z organem administracji publicznej., przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze zarządzania nieruchomościami.

  We współpracy z Biurem Nieruchomości „Nordhaus” posiadającym ponad 30 lat doświadczenia w branży dbamy o to, aby zdobyta na studiach wiedza określała wiele standardów branży, które pozwalają lepiej zarządzać powierzonymi nieruchomościami oraz wpływała na wyeliminowanie zagrożeń związanych z tym segmentem rynku. Nabyta wiedza praktyczna i teoretyczna ułatwi Absolwentowi zdobycie wymaganych licencji i budowanie ścieżki kariery.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZABYTKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie kompetencji managerskich niezbędnych do efektywnej pracy w różnorodnych instytucjach związanych z ochroną zabytków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie kompetencji managerskich niezbędnych do efektywnego zarządzania placówkami opieki zdrowotnej różnego szczebla w warunkach gospodarki rynkowej oraz w sytuacjach kryzysowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowej organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH OŚWIATY I KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania instytucjami kultury. Słuchacze podczas zajęć zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne kierowanie placówkami kultury, przygotowywanie atrakcyjnych projektów z zakresu wydarzeń kulturalnych oraz pozyskiwanie niezbędnych środków na finansowanie wydarzeń kulturalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem tych studiów jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, obsługi i wykorzystania funduszy UE oraz promowanie zachowań przedsiębiorczych. Kolejnym celem jest usprawnienie skutecznego komunikowania oraz swobodnego posługiwania się narzędziami nowych mediów w realizacji celów firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W MEDIACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy dotyczącej zarządzania w mediach m.in. w zakresie funkcjonowania skutecznego marketingu medialnego, efektywności organizacji medialnych, poznanie nowych trendów w zakresie organizacji produkcji filmowej, a także dystrybucji w kinach, tv oraz platformach streamingowych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dzisiejszym świecie zagrożenia bezpieczeństwa narodowego mają różny wygląd, przyczyny i zakres. Mogą mieć charakter polityczny, militarny, ekonomiczny, społeczny lub ekologiczny. W każdym przypadku krajowy system organizacyjny musi stawić czoła poważnym wyzwaniom logistycznym, organizacyjnym i finansowym. Aby temu zaradzić, niezbędne są najlepsze rozwiązania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wykwalifikowani eksperci od strony organizacyjnej, którzy odpowiedzą na wszelkie zagrożenia wewnętrzne lub zewnętrzne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łukaszewski w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)