• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  To kierunek o charakterze multidyscyplinarnym – łączy zagadnienia z kilku dziedzin, zarówno przyrodniczych, jak i technicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z różnych wydziałów SGGW. Niektóre przedmioty wykładane są przez dwóch, a nawet trzech nauczycieli akademickich, co wzbogaca treść przedstawianych zagadnień.
  W programie studiów m.in.: STUDIA I STOPNIA: biologia komórki, chemia organiczna, genetyka, fizjologia roślin, zwierząt, drobnoustrojów, inżynieria genetyczna, kultury komórkowe i tkankowe, biofizyka, mikrobiologia ogólna, roślin, weterynaryjna, immunologia rozrodu, projektowanie w AutoCAD.
  STUDIA II STOPNIA: statystyka i doświadczalnictwo, genomika funkcjonalna i strukturalna, biosensory, sterowanie i analiza procesów biotechnologicznych, bioetyka, genetyczne doskonalenie roślin, wybrane zagadnienia z biologii molekularnej roślin, genetyczne doskonalenie zwierząt, biotechnologia gamet i zarodków, metody diagnostyki mikrobiologicznej żywności, kultury starterowe w przemyśle spożywczym, chemia związków naturalnych, podstawy farmakologii i farmacji, ewolucjonizm molekularny, zastosowanie biotechnologii w diagnostyce chorób zwierząt, dodatki do żywności.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia lub matematyka lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średnia ocen ze studiów I stopnia, znajomość języka angielskiego na poziomie b2 oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek obejmuje szeroki zakres wiedzy związanej ze zdrowiem roślin w uprawach ogrodniczych i rolniczych oraz zieleni miejskiej.
  Został utworzony po to, by kształcić specjalistów przygotowanych do wdrażania dyrektywy UE wprowadzającej obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Oferta kształcenia studentów jest dostosowana do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
  Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: agroekologia, mikroorganizmy chorobotwórcze, morfologia i anatomia roślin, fizjologia roślin, żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin, diagnostyka entomologiczna i fitopatologiczna, środki ochrony roślin i produkty biobójcze, integrowana ochrona roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami, zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych, ekotoksykologia i ochrona środowiska, choroby roślin w terenach zurbanizowanych, entomologia i fitopatologia miejska, szkodniki i patogeny o znaczeniu sanitarnym, agrotechnika jako źródło stresu dla roślin, technika ochrony roślin, prawo w ochronie roślin, infrastruktura ekologiczna gospodarstw, biostymulatory w ochronie roślin, rośliny ogrodnicze w fitoremediacji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona zdrowia roślin brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

 • OGRODNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Ogrodnictwo jest dziedziną nauki i praktyki rolniczej nastawioną na poprawę jakości życia człowieka. Na tym kierunku kształci się specjalistów o szerokim profilu zawodowym, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy ogólnoprzyrodniczej i fachowej. W programie nauczania duży nacisk kladzie się na umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
  Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, ogrodnictwa zrównoważonego, zagospodarowania terenów zieleni, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania szeroko pojętego postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem metod nowoczesnej biotechnologii roślin.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ogrodnictwo jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)