O Wydziale

Jednostki naukowo-dydaktyczne:
 • Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
 • Katedra Chemii
 • Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
 • Katedra Technologii Żywności
Liczba nauczycieli akademickich – 100 
Liczba studentów – 1480
Główne kierunki badań:
 • badania podstawowe i technologiczne związane z wykorzystywaniem drobnoustrojów i produktów ich metabolizmu w produkcji i poprawie jakości żywności;
 • aspekty technologiczne, zdrowotne i ekonomiczne przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych;
 • badania związane z powstawaniem i wykrywaniem nowych zanieczyszczeń chemicznych oraz wykrywaniem zafałszowań żywności;
 • badania związane z otrzymywaniem żywności o wysokiej wartości odżywczej, o obniżonej wartości energetycznej, jak również mającej prozdrowotne oddziaływanie na organizm człowieka;
 • zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i modulowanej różnicowej kalorymetrii skaningowej (MDSC) do badań nad strukturą, przemianami i stabilnością tłuszczów i produktów zawierających tłuszcze; 
 • spektrometria w podczerwieni jako metoda badania produktów spożywczych;
 • enzymy jako katalizatory w biotransformacjach i procesach modyfikacji lipidów;
 • zmiany fizykochemiczne, reologiczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych wywołane procesami technologicznymi i przechowywaniem;
 • odwadnianie, suszenie i powłoki jadalne w kształtowaniu jakości produktów pochodzenia naturalnego;
 • aspekty technologiczne w optymalizacji procesów jednostkowych i projektowaniu cech produktów spożywczych wielofazowych.
Współpraca z gospodarką
Na Wydziale Nauk o Żywności prowadzone są badania i ekspertyzy w obszarze mikrobiologii i biotechnologii żywności, technologii przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych, inżynierii żywności. Wydział Nauk o Żywności jest otwarty na różne formy współpracy z partnerami otoczenia gospodarczego oraz przedsiębiorstwami. Jest członkiem Mazowieckiego Klastra Chemicznego oraz promuje przedsiębiorczość akademicką. 
Wśród realizowanych projektów badawczo-rozwojowych na uwagę zasługuje projekt Lider nr L-4/17/2013 pt. „Zastosowanie pulsacyjnego pola elektrycznego oraz kombinowanej metody z wykorzystaniem pulsacyjnego pola elektrycznego oraz ultradźwięków do wspomagania procesu suszenia tkanki roślinnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki wynikom otrzymanym w tym projekcie możliwe będą transfer zaawansowanej, innowacyjnej wiedzy na temat suszenia do przemysłu oraz zaproponowanie rozwiązań konstrukcyjnych związanych z komercjalizacją technologii.
Formy współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu:
 • opracowywanie technologii receptur różnych produktów spożywczych (mieszanek mącznych oraz technologii wypieku z nich chleba; technologia produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej);
 • opracowywanie metody utrwalania biomasy bakterii probiotycznych (produkcja biopreparatów dla zwierząt);
 • studia podyplomowe (Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym);
 • szkolenia z zakresu przetwórstwa owoców na poziomie gospodarskim (Przydatność technologiczna owoców do produkcji soków);
 • opracowywanie ekspertyz i prowadzenie doradztwa w produkcji żywności i ocenie jej jakości;
 • promowanie spożycia produktów pochodzenia zbożowego.
Obszary/dyscypliny współpracy:
 • powstawanie i wykrywanie zanieczyszczeń chemicznych, zmiany jakościowe i ilościowe mikroflory w czasie prób przechowalniczych żywności; 
 • opracowywanie nowych technik badawczych i innowacyjnych produktów żywnościowych oraz innowacyjnych technologii przedłużania trwałości surowców i produktów spożywczych;
 • przechowywanie oraz przetwarzanie owoców i warzyw oraz ocena ich jakości, w tym zawartości witamin, polifenoli i antocyjanów;
 • technologia przemysłu mięsnego oraz metody badania jakości przetworów; 
 • technologia przetworów mięsnych oraz analizy fizykochemiczne mięsa dużych zwierząt, drobiu oraz przetworów mięsnych;
 • chemia lipidów i chemia kosmetyczna;
 • właściwości fizykochemiczne, reologiczne i strukturalne materiałów spożywczych w aspekcie zmiennych parametrów procesu technologicznego;
 • optymalizowanie procesów produkcyjnych oraz prognozowanie i kreowanie funkcjonalnych cech produktów pochodzenia naturalnego;
 • funkcjonalne składniki i innowacyjne rozwiązania w technologii produkcji żywności w kierunku uzyskania nowych produktów o atrakcyjnych cechach sensorycznych i odżywczych oraz wygodnych w stosowaniu.
Partnerskie firmy i instytucje:
m.in.: Animex Sp. z o.o., Arso Polański Sp. z o.o., DuPont Poland Sp. z o.o., Europejskie Centrum Edukacyjne „Centrus” Natalia Gołka, JHJ Sp. z o.o., Mazowiecki Klaster Chemiczny, Mondelez Polska SA, Sai Global Assurance Services LTD Sp. z o.o., Silliker Polska Sp. z o.o., Zakład Mięsny „Wierzejki” J.M. Zdanowscy.
Osiągnięcia Wydziału we współpracy z gospodarką:
 • opracowywanie nowej gamy produktów mleczarskich o własnościach prozdrowotnych;
 • opracowanie Polskiej Normy PN-A-82109 „Mięso i przetwory mięsne”;
 • opracowanie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania”; 
 • zmodyfikowanie receptury aromatów proszkowych i uruchomienie aparatury, wykorzystującej suszenie rozpyłowe połączone ze złożem fluidalnym, do ich otrzymywania.

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)