ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa, budynek 32

tel. (22) 59 37 510

fax. (22) 59 37 505

e-mail: dwnoz@sggw.pl

http://wnoz.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa, budynek 32

tel. (22) 59 37 510

fax. (22) 59 37 505

e-mail: dwnoz@sggw.pl

http://wnoz.sggw.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczlenie Warszawa - kierunek Bezpieczeństwo żywności
  Bezpieczeństwo żywności to kierunek łączący nauki biologiczne, biotechnologiczne, chemiczne i techniczne. Studenci kształcą się w obszarze zapewniania oraz oceny bezpieczeństwa i jakości żywności w łańcuchu żywnościowym, co ma priorytetowe znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego i gospodarki.
  Absolwenci kierunku są przygotowani do identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem związanym z zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi występującymi na wszystkich etapach produkcji żywności, aż po konsumpcję. Posiadają wiedzę dotyczącą zasad i zadań nadzoru weterynaryjnego i sanitarnego w gospodarce żywnościowej, podstaw prawa żywnościowego UE i RP oraz systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Znają zasady logistyki i jej rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • biologia lub chemia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Technologia żywności i żywienia 
  Studia mają charakter techniczno-przyrodniczy. Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzą oraz umiejętności praktyczne z zakresu produkcji, magazynowania oraz dystrybucji żywności. Są przygotowani do pracy na różnych stanowiskach w przemyśle rolno-spożywczym, który jest drugim co do wielkości sektorem gospodarczym w UE.
  Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia:
  • projektowanie produktu, procesu technologicznego i produkcyjnego,
  • kompleksową ocenę przydatności technologicznej surowców,
  • przetwarzanie, utrwalanie i przechowywanie żywności,
  • kształtowanie i ocenę jakości produktów spożywczych,
  • analizę i eliminację zagrożeń bezpieczeństwa żywności,
  • maszynoznawstwo, inżynierię procesową iorganizację produkcji,
  • poznanie i interpretację procesów chemicznych, biochemicznych i fizycznych towarzyszących przetwarzaniu i przechowywaniu żywności,
  • zasady prawidłowego żywienia,
  • marketing żywności i zarządzanie zasobami ludzkimi.
  Zróżnicowana i szeroka oferta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom rozwijanie indywidualnych zainteresowań. Studenci odbywają praktyki zawodowe w kraju i za granicą, mają też możliwość realizacji interesujących prac dyplomowych we współpracy z przemysłem oraz według własnego pomysłu – m.in. z zakresu biotechnologii i mikrobiologii żywności, oceny jakości żywności, inżynierii żywności i organizacji produkcji, technologii ioceny różnych produktów spożywczych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • biologia lub chemia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienia brane są pod uwagę:

  • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku technologia żywności i żywienie człowieka;
  • dyplom inżyniera studiów I stopnia w SGGW kierunków: bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, żywienie człowieka i ocena żywności, biotechnologia, zarządzanie i inżynieria produkcji;
  • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
  • średnia ocen ze studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • TOWAROZNAWSTWO W BIOGOSPODARCE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Towaroznawstwo
  Kontrola jakości jest istotną częścią każdego procesu produkcyjnego, dlatego kompetencje towaroznawcy są niezbędne w wielu branżach przemysłu, a przede wszystkich w przemyśle spożywczym. Biogospodarka to zrównoważone przetwarzanie dostępnej biomasy m.in. na żywność, wyroby lecznicze, inne wyroby przemysłowe oraz energię, bez negatywnego wpływu na działalność przyszłych pokoleń.
  Studia na kierunku towaroznawstwo w biogospodarce przygotowują do oceny jakości i właściwości użytkowych odnawialnych zasobów biologicznych wykorzystywanych w produkcji żywności i innych dóbr. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu technik mikroekonomii, makroekonomii, marketingu, zarządzania, prognozowania oraz funkcjonowania gospodarki rynkowej.
  Absolwenci potrafią pracować w zespole, znają zasady kierowania zespołami ludzkimi, potrafią zakładać i prowadzić małe i średnie firmy. Ponadto są przygotowani do kształtowania jakości produktów poprzez projektowanie i znajomość technologii wytwarzania oraz do ochrony i kontroli jakości żywności i innych produktów biogospodarki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Towaroznawstwo w biogpospodarce brane są pod uwagę następujęce przedmioty maturalne:
  • biologia albo chemia albo matematyka
   

Opinie (0)