• TEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Teologia
  STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)
  W Wydziale Teologicznym zgodnie ze specyfiką wyznaniową istnieją trzy sekcje: ewangelicka (protestancka), starokatolicka i prawosławna. Studia prowadzone na rzecz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz innych Kościołów chrześcijańskich, a także instytucji i organizacji z nimi związanymi, w tym przygotowują do działań pedagogicznych w zakresie nauczania religii w szkołach publicznych i niepublicznych.
  Specjalność teologia protestancka jest prowadzona we współpracy w Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie i przeznaczona dla studentów chcących się specjalizować w teologii nurtów ewangelikalnych, pentekostalnych.
  Studenci przygotowują się do szeroko pojętej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześcijańskich. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata – odpowiednio w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej lub protestanckiej.
  Program studiów jest realizowany w ramach modułów wspólnych dla wszystkich specjalności (Moduł Podstawowy umożliwiający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu teologii, Moduł Umiejętności Ogólnych, gwarantujący uzyskanie umiejętności i kompetencji z zakresu dyscyplin pomocniczych teologii i ogólnohumanistycznych) oraz Modułów Specjalnościowych, odpowiednio ewangelickiego, prawosławnego i starokatolickiego oraz protestanckiego.
  Studia I stopnia obejmują również przygotowanie studenta do wykonywania zawodu nauczyciela religii na wszystkich etapach edukacyjnych systemu oświatowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – Dz. U. 2012, poz. 131).
  STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
  Studia II stopnia na kierunku teologia są prowadzone podobnie jak studia I stopnia w pierwszej kolejności rzecz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz innych Kościołów chrześcijańskich, a także instytucji i organizacji z nimi związanymi.
  Studia II stopnia odpowiadają zasadniczo strukturze studiów I stopnia (nie obejmuje przygotowania pedagogicznego). Specjalności: teologia ewangelicka, prawosławna i starokatolicka przeznaczone są dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku teologia odpowiednich specjalności. Studenci uzyskują pogłębione umiejętności i kompetencje do szeroko pojętej i wielowymiarowej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześcijańskich.
  Natomiast specjalność teologia tradycji wyznaniowych skierowana jest do wszystkich zainteresowanych teologią jako kierunkiem studiów magisterskich, absolwentów szkół wyższych odpowiedniego poziomu. Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu teologii różnych nurtów i wyznań chrześcijańskich nierzymskokatolickich, szczególny nacisk kładziony jest ekumeniczny wymiar teologii chrześcijańskiej.
  Specjalność hymnologia i ikonografia skierowana jest do teologów prawosławnych oraz wszystkich zainteresowanych sztuką sakralną wschodniego chrześcijaństwa. Celem specjalności jest wykształcenie teologów, kompetentnych w zakresie hymnologii i sztuki sakralnej. Studia specjalnościowe umożliwią pozyskanie pogłębionych kwalifikacji teologicznych z uwzględnieniem kontekstu nauk o sztuce. Profil absolwenta specjalności hymnologia i ikonografia uwzględnia wiedzę o historii sztuki, architektury, muzyki i ikonografii wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa w aspekcie porównawczym, umiejętności w zakresie podstaw teologii ikony i muzyki sakralnej, umiejętności tworzenia projektów (promocja wielokulturowości i wartości sakralnych w sztuce) z uwzględnieniem potrzeb dialogu ekumenicznego i potrzeb społecznych w obszarze animacji szeroko pojętej kultury.
  Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra w zakresie teologii danej specjalności.
  STUDIA III STOPNIA (DOKTORANCKIE):
  W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCH – TEOLOGII TRADYCJI WYZNANIOWYCH
  Studia trwają cztery lata (osiem semestrów). Przeznaczone są dla osób duchownych i świeckich zainteresowanych teologią jako nauką oraz teorią i praktyką różnych form służby kościelnej: duszpasterskiej, kaznodziejskiej, liturgicznej, katechetycznej i wychowawczej. Celem ogólnym kształcenia na poziomie doktoranckim jest rozwijanie kompetencji  wymaganych do uzyskania stopnia naukowego doktora i zdobycie zaawansowanej wiedzy szczegółowej z zakresu tradycji wyznaniowych i poszczególnych dyscyplin teologicznych, humanistycznych oraz umiejętności samodzielnej działalności badawczej i twórczej. Program studiów uwzględnia specyfikę historyczną i teologiczną Kościołów nierzymskokatolickich. Studia doktoranckie przeznaczone się dla absolwentów studiów magisterskich (jednolitych lub II stopnia).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia na kierunku teologia: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych.

   

  Studia II stopnia na kierunku teologia: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu dyplomów studiów I stopnia. Na specjalności teologia ewangelicka, prawosławna i starokatolicka przyjmowani są studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku teologia w zakresie tych specjalności.

   

  Studia III stopnia (studia doktoranckie): rekrutacja następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej przebiegu dotychczasowych studiów, zainteresowań w zakresie teologii oraz ostatnich lektur kandydata.

   
  REKRUTACJA następuje w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

  https://irk.chat.edu.pl/

  W razie pytań i wątpliwości dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z dziekanatem Wydziału Teologicznego

  Tel. +48 506002360, +48 22 8319597 (wew.1)

  e-mail: teologia@chat.edu.pl

Opinie (1)

teolog Ocena

Najlepsza!


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: