ul. Broniewskiego 48

01-771 Warszaw

telefon: +48 22 831-95-97

telefon kom.: *+48 506-002-321 *lub +48 506-002-321

email: pedagogika@chat.edu.pl

http://chat.edu.pl/pedagogika/start/

ul. Broniewskiego 48

01-771 Warszaw

telefon: +48 22 831-95-97

telefon kom.: *+48 506-002-321 *lub +48 506-002-321

email: pedagogika@chat.edu.pl

http://chat.edu.pl/pedagogika/start/

 • ASYSTENT RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Asystent rodziny
  Cel studiów: Przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.
  Adresaci szkolenia: Osoby zainteresowane pracą z i na rzecz rodziny, pracą w charakterze asystenta rodziny, posiadające wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku. Studia są adresowane do absolwentów rożnych kierunków studiów, zainteresowanych problematyką dziecka i rodziny w obszarze wsparcia rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, metodyki pracy opiekuńczej i wychowawczej. Większość zajęć ma charakter warsztatowy i angażujący uczestników, wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem praktycznym stosują aktywne metody pracy ze słuchaczami studiów, skłaniają ku budowaniu refleksji w zawodzie asystenta rodziny. 

  Czytaj dalejZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA Z TERAPIĄ DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają na uzyskanie kompetencji w zakresie integracji sensorycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).
  Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej, neurofizjologii, teorii integracji sensorycznej, a także diagnozy i terapii dziecka z różnymi deficytami rozwojowymi.Celem studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” jest wykształcenie absolwenta – terapeuty integracji sensorycznej, który nabędzie umiejętność przeprowadzenia diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju w tym z ASD. Zdobędzie szeroką wiedzę na temat wielu mechanizmów regulujących rozwój i  funkcjonowanie dziecka, najnowszych standardów diagnozy procesów integracji sensorycznej   oraz umiejętność  tworzenia i prowadzenia indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju i w różnym wieku. Ponadto zdobędzie praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem z zaburzeniami ruchowymi. Słuchacz nauczy się również rozpoznawać wczesne objawy określonych zaburzeń rozwoju u dzieci. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykładowców – praktyków, którzy przekazywaną wiedzę wzbogacą licznymi studiami przypadków, filmami i zdjęciami, co pozwoli na zbudowanie pełniejszej  wiedzy każdego z uczestników studiów. Zajęcia w dużej mierze mają charakter praktyczny, dlatego też wymagana jest obecność na większości zajęć. Praktyczne wskazówki wykładowców pozwolą studentowi na kształtowanie  własnych  umiejętności terapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą
  Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra. Ukończenie kształcenia z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą pozwala, na otrzymanie uprawnień zgodnie z art. 36 Ustawy o Systemie Oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Program kształcenia obejmuje wiedzę dotyczącą polityki oświatowej państwa, zawiera także elementy znajomości systemów oświatowych zjednoczonej Europy. Problematyka zajęć dotycząca podstaw organizacji i zarządzania, prawa oświatowego, socjologii edukacji a także ekonomiki kształcenia pozwala, w bardzo praktyczny sposób zaznajomić się, z funkcjonowaniem szkoły i innych palcówek systemu oświaty. Zdobywana w czasie wykładów, ćwiczeń i warsztatów wiedza dotycząca: planowania pracy placówek, prowadzenia nadzoru pedagogicznego, zasad archiwizowania dokumentów szkolnych, zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu oświatą a także gospodarowania sprzętem i materiałami, umożliwia słuchaczom studiów poznać całe spektrum problematyki funkcjonowania nowoczesnej szkoły w XXI wieku.

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie
  Studia trwają trzy semestry i są w pełni zgodne z wymaganiami nowego "Standardu kształcenia nauczycieli". Studia kierowane są do: absolwentów, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra i nie mają przygotowania pedagogicznego a chcieliby je uzupełnić.
  Studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne" mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i psychologiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych. Zawierają treści programowe dotyczące praktycznego przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. Są one niezbędne dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno - pedagogicznego i dydaktycznego. 

  Czytaj dalejZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z METODYKĄ PRACY Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają na uzyskanie kompetencji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej, teorii wczesnego wspomagania rozwoju, a także diagnozy i metod pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do:
  1. samodzielnego przeprowadzania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także diagnozy dziecka oraz oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań terapeutycznych, jak również dostosowania metod do jego potrzeb rozwojowych,
  2. prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców i opiekunów dziecka potrzebującego wczesnego wspomagania rozwoju,
  3. opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  4. prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci z deficytami rozwojowymi w tym: z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, z dzieckiem z zaburzeniami wzroku i słuchu, z dzieckiem z zaburzeniami narządu ruchu, z dzieckiem z zaburzeniami sprzężonymi, z dzieckiem z autyzmem i z szerokim spektrum autyzmu, z dzieckiem z zaburzeniami mowy oraz dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi. 

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)