• PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika
  STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) 
  Pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową 
  Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową przygotowuje do pracy na stanowisku wychowawcy (pedagoga) w placówkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w placówkach wymiaru sprawiedliwości takich jak: Kuratorskie Zespoły Służby Sądowej, służba więzienna, policyjne izby dziecka, a także w organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją. Moduł dodatkowy pedagogika międzykulturowa daje przygotowanie do pracy w środowiskach wielokulturowych w tym pracy z imigrantami. 
  Kształcenie odbywa się również w systemie dla osób pracujących. Więcej inf. www.chat.edu.pl

  STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) 
  Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia I stopnia. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pedagogiki. Celem studiów jest przekazanie wiedzy akademickiej z pedagogiki z uwzględnieniem szerszego kontekstu nauk humanistycznych i społecznych.
  SPECJALNOŚCI:
  Pedagogika społeczno - kulturowa
  Wybór specjalności pedagogika społeczno - kulturowa daje możliwość podjęcia pracy w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych itp. Absolwent uzyskuje przygotowanie i kwalifikacje pedagoga-animatora czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kreatora działań edukacyjnych i kulturalnych. Może również podejmować działania w zakresie promocji edukacji całożyciowej, promocji zdrowia, integracji społecznej środowisk i upowszechniania kultury. 
  Kształcenie odbywa się również w systemie dla osób pracujących. Więcej inf. www.chat.edu.pl
  Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe
  Wybór specjalności pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe jest związany z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego. Po ukończeniu studiów absolwent zna i potrafi zaprojektować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, potrafi realizować funkcje doradztwa zawodowego i personalnego, zna metody i potrafi diagnozować lokalne rynki pracy, potrafi stosować prawo pracy w praktyce zawodowej.
  Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
  Specjalność pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych (terapii pedagogicznej) dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu. Po ukończeniu studiów absolwent m.in. rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój dzieci i młodzieży, przebieg procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania dziecka, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania, terapii pedagogicznej i socjoterapii.
  Wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną
  Specjalność wczesna edukacja z terapią pedagogiczną jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej oraz zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych (terapii pedagogicznej) dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu. Przygotowują również w zakresie edukacji włączającej. Po ukończeniu studiów absolwent m.in. posiada umiejętności metodyczne w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych. Rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój dzieci i młodzieży, przebieg procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania dziecka, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania, terapii pedagogicznej i socjoterapii. W związku z tym, że studia spełniają standard nauczycielski są przeznaczone dla osób z przygotowaniem nauczycielskim.
  Edukacja wczesznoszkolna i przedszkolna
  Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
  Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej wyposażony jest w kompetencje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności umożliwiających podejmowanie działań z zakresu projektowania działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, diagnozowania zjawisk i problemów z obszaru resocjalizacji, komunikacji interpersonalnej w grupach dewiacyjnych, podstaw terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, interwencji kryzysowej, mediacji oraz twórczego rozwiązywania problemów. Absolwenci mogą pracować na stanowisku pedagoga-wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach resocjalizacyjnych, instytucjach penitencjarnych, służbie zdrowia, sądownictwie, policji oraz instytucjach profilaktycznych działających w środowisku otwartym (m. in. placówki wsparcia, interwencyjne, organizacje pozarządowe). Są przygotowani do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej i podejmowania roli kierowniczej w placówkach wychowawczych, profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych.
  Kształcenie odbywa się również w systemie dla osób pracujących. Więcej inf. www.chat.edu.pl
   
  Informacje bieżące na FB: kliknij tutaj 

   

  Wymagania rekrutacyjne

   
  Studia I stopnia na kierunku pedagogika i praca socjalna: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych 
  Studia II stopnia na kierunku pedagogika: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu dyplomów studiów I stopnia.
  Uwaga: przyjmujemy Studentów bezpośrednio na wybrane specjalności
  REKRUTACJA następuje w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) https://irk.chat.edu.pl/
  Kontakt: tel. +48 506002321; e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

   

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESZNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  SPECJALNOŚCI:

  Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą

  Specjalność wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą. Absolwent tej specjalności jest wszechstronnie i interdyscyplinarnie przygotowany do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności metodyczne w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych, a także w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, wymaganych nową podstawą programową kształcenia dzieci w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym. Specjalność przygotowuje również do pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach etc. (przy realizacji modułu dodatkowego pedagogika opiekuńcza).

  Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III

  Absolwent specjalności Wczesna edukacja dziecka z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I-III szkoły podstawowej, świetlicach szkolnych, przedszkolach a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej oraz do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych 
  Uwaga: przyjmujemy Studentów bezpośrednio na wybrane specjalności
  REKRUTACJA następuje w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) https://irk.chat.edu.pl/
  Kontakt: tel. +48 506002321; e-mail: pedagogika@chat.edu.pl
   

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Praca socjalna
  STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) 
  Kierunek praca socjalna daje kwalifikacje do pracy w różnorodnych placówkach socjalnych i opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także w administracji samorządowej. Struktura studiów uwzględnia praktyczne prowadzenie pracy socjalnej i zarządzanie placówkami socjalnymi. Większość zajęć ma charakter warsztatowy i jest integralnie związana z praktykami zawodowymi realizowanymi w instytucjach pomocy społecznej i socjalnej.
  SPECJALNOŚCI:
  Praca socjalna z rodziną
  Program specjalności koncentruje się wokół kwestii pracy z rodziną doświadczającą szeroko rozumianych trudności, wynikających m.in. z bezrobocia, uzależnień, doświadczania przemocy, niewydolności w obszarze opiekuńczo-wychowawczym itp. Wiedza i umiejętności nabywane podczas zajęć dotyczących interwencji kryzysowej i mediacji w rodzinie, diagnozy społecznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz metodyki pracy asystenta rodziny pozwolą na rzetelne przygotowanie się do pracy pracownika socjalnego w obszarze pracy z jednostką i rodziną, a także asystenta rodziny w ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych prowadzących pracę z rodzinami.
  Praca socjalna z seniorami
  W programie specjalności znajdują się przedmioty pozwalające zapoznać się z różnymi aspektami pedagogiki osób starszych oraz pracy socjalnej z tą grupą klientów. Należą do nich podstawy gerontologii (nauki o problemach starzenia się i starości) oraz zaburzeń psychicznych, które mogą towarzyszyć okresowi starości. Program obejmuje ponadto zagadnienia etyczne związane z pracą z seniorami oraz elementy terapii zajęciowej. Kierunek praca socjalna daje absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zaś specjalność o profilu geragogicznym daje dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z seniorami w placówkach pomocy społecznej: domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia dziennego oraz w organizacjach pozarządowych oferujących wsparcie dla seniorów.
  Informacje bieżące na FB: kliknij tutaj  
  Wymagania rekrutacyjne

   
  Studia I stopnia na kierunku pedagogika i praca socjalna: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych 
  Uwaga: przyjmujemy Studentów bezpośrednio na wybrane specjalności
  REKRUTACJA następuje w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) https://irk.chat.edu.pl/
  Kontakt: tel. +48 506002321; e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

   

Opinie (0)