ul. Słowackiego 52/54   

01-629 Warszawa

tel. (022) 561-76-11

email: joanna.kolakowska@sgsp.edu.pl

https://www.sgsp.edu.pl/o-wydziale

ul. Słowackiego 52/54   

01-629 Warszawa

tel. (022) 561-76-11

email: joanna.kolakowska@sgsp.edu.pl

https://www.sgsp.edu.pl/o-wydziale

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem pracy. Celem studiów jest właściwe przygotowanie słuchacza studiów do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również podwyższenie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbach BHP. Wiedza zdobyta na studiach umożliwia praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy. Absolwent, oprócz świadectwa ukończenia studiów, otrzymuje również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia medycznego (spełnia wymagania Ustawy Kodeks pracy art. 209). Studia spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 246, poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Czytaj dalejZwiń

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa
  Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa to studia doskonalące, ukierunkowane na specjalistyczne kształcenie w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności adresowane do:
  • pracowników administracji rządowej i samorządowej,
  • pracowników oświaty, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa,
  • nauczycieli szkół o profilu związanym z bezpieczeństwem publicznym,
  • nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • pracowników zespołów reagowania wszystkich szczebli,
  • funkcjonariuszy służb: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i innych,
  • członków organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa powszechnego.
  Absolwenci studiów mają możliwość podjęcia pracy w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego. Studia dają możliwość podwyższenia kwalifikacji osobom zatrudnionym w organizacjach pozarządowych, a także funkcjonariuszom  służb państwowych. Ukończenie studiów uprawnia nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  W ramach studiów słuchacze zapoznają się z problematyką współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego, strategii bezpieczeństwa RP, zasadami przygotowywania się do sytuacji zagrożeń, a także metodyka edukacji dla bezpieczeństwa. Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi w formie ćwiczeń mają za zadanie zapewnić słuchaczom zdobycie nowej i utrwalenie posiadanej już wiedzy. Treści programowe zawierające wykłady i ćwiczenia zostały przedstawione w załączniku nr 1. Zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym realizują wykładowcy posiadający bogate doświadczenie w swojej dziedzinie, w tym eksperci spoza Uczelni.

   

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM PAŃSTWA NA POZIOMIE STRATEGICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  CEL STUDIÓW

  Głównym celem kształcenia na studiach jest zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego, w warunkach występowania krytycznych dla funkcjonowania państwa problemów bezpieczeństwa. Do zbioru celów szczegółowych należą:
  •    umiejętność prowadzenia analizy strategicznej, rozpoznawania problemów bezpieczeństwa i tworzenia bazy informacyjnej na użytek planowanych działań;
  •    umiejętność projektowania celów działania, zwłaszcza w warunkach nieciągłości zarządzania;
  •    umiejętność planowania działań i struktur wykonawczych na użytek rozwiązywanych konkretnych problemów bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem planowania doraźnego, w sytuacjach nadzwyczajnych, nieuwzględnionych w istniejących, przygotowywanych uprzednio koncepcjach działania; 
  •    zdolność do podejmowania decyzji w warunkach kryzysów systemowych, 
  z wykorzystaniem adekwatnych metod, technik i narzędzi;
  •    zdolność do współpracy i współdziałania w ramach zespołów problemowych;
  •    zdolność do poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań problemów, kreatywność w działaniu;
  •    nabycie nawyków stałego podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności
  i kompetencji społecznych niezbędnych ze względu na pełnione funkcje
  oraz realizowane cele i zadania.

  Studia są skierowane do osób przewidywanych do zajmowania stanowisk zarządczych w strukturach administracji państwowej oraz w służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnie wyszkolonej kadry administracji publicznej, przedstawicieli sektora prywatnego oraz wszelkich stron zainteresowanych problematyką zarządzania ciągłością działania infrastruktury krytycznej do efektywnej pracy zawodowej w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)