ul. Słowackiego 52/54   

01-629 Warszawa

tel. (022) 561-76-11

email: joanna.kolakowska@sgsp.edu.pl

https://www.sgsp.edu.pl/o-wydziale

ul. Słowackiego 52/54   

01-629 Warszawa

tel. (022) 561-76-11

email: joanna.kolakowska@sgsp.edu.pl

https://www.sgsp.edu.pl/o-wydziale

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowują do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym obszarze. 
  Stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne prowadzone są w 3 specjalnościach:
  • zarządzanie bezpieczeństwem – absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa, które są wspomagane funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą; umie je zastosować do zwiększenia efektywności procesów bezpieczeństwa. 
  • ochrona infrastruktury krytycznej – absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do kreowania bezpieczeństwa bezpośrednio i pośrednio związanego z infrastrukturami krytycznymi; posiada wiedzę o zjawiskach występujących podczas istnienia i funkcjonowania infrastruktur krytycznych.
  • ochrona ludności – absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do kreowania bezpieczeństwa bezpośrednio i pośrednio związanego z bytowaniem człowieka; posiada wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwie.
  Stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są w 2 specjalnościach:
  • zarządzanie systemami bezpieczeństwa – absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa, które są wspomagane funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą. Umie je zastosować do zwiększenia efektywności procesów zarządzania systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. 
  • ochrona ludności i mienia - absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do kreowania bezpieczeństwa bezpośrednio i pośrednio związanego z bytowaniem człowieka i infrastrukturą dla niego kluczową (mieniem). Posiada wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwie i jego otoczeniu. Umie ją zastosować do efektywnego zwiększenia jego bezpieczeństwa.
  Licencjaci bezpieczeństwa wewnętrznego są przygotowani do wykonywania zadań analitycznych, doradczych, kontrolnych i administracyjnych na wszystkich szczeblach administracji i służb publicznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłowych (zwłaszcza dużego i zwiększonego ryzyka awarii przemysłowych).
  Magistrowie bezpieczeństwa wewnętrznego przygotowywani są do obejmowania stanowisk zarówno w instytucjach sektora publicznego, jak i prywatnego, a zwłaszcza w komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Mogą znaleźć zatrudnienie jako dydaktycy edukacji dla bezpieczeństwa; szkolić i inspirować członków ochotniczych straży pożarnych oraz innych służb, inspekcji czy też społecznych organizacji ratowniczych, takich jak GOPR, TOPR itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  1. Pisemny egzamin dojrzałości:
  • matematyka,
  • język obcy,
  • wiedza o społeczeństwie lub geografia a lub historia lub informatyka.

  Dowiedz się więcej  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

  Na WIBC prowadzone są studia i badania naukowe w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. Szczególny nacisk położony został na zarządzanie kryzysowe, ochronę ludności, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo wewnętrzne, a także społeczne i humanistyczne aspekty bezpieczeństwa (m.in. edukację dla bezpieczeństwa).
  Inżynierowie bezpieczeństwa cywilnego są przygotowani do wykonywania zadań analitycznych, doradczych, kontrolnych i administracyjnych na wszystkich szczeblach administracji i służb publicznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłowych (zwłaszcza dużego i zwiększonego ryzyka awarii przemysłowych).
  Inżynierowie bezpieczeństwa pracy zdobywają specjalistyczne wykształcenie inżynierskie, uprawniające do pełnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw w kraju i za granicą.
  Absolwenci WIBC podejmują pracę w kraju i za granicą w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, urzędach administracji publicznej i instytucjach służb publicznych, m.in. na stanowiskach:
  • inżyniera bezpieczeństwa cywilnego,
  • menedżera / pracownika służby BHP,
  • koordynatora / trenera szkoleń specjalistycznych,
  • pracownika biura / wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
  • pracownika centrum zarządzania kryzysowego,
  • pracownika cywilnego służb mundurowych,
  • kierownika / koordynatora projektów w zakresie bezpieczeństwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  1. Pisemny egzamin dojrzałości:

  • matematyka,
  • język obcy,
  • wiedza o społeczeństwie lub informatyka lub biologia lub fizyka lub chemia
  2. Próg punktowy – 80 PR.
   

   

Opinie (0)