Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ

al. Wojska Polskiego 69

65-762 Zielona Góra

tel./fax: (068) 328 31 76

e-mail: dziekanat@wnps.uz.zgora.pl

www.wpps.uz.zgora.pl

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ

Uniwersytet Zielonogórski

al. Wojska Polskiego 69

65-762 Zielona Góra

tel./fax: (068) 328 31 76

e-mail: dziekanat@wnps.uz.zgora.pl

www.wpps.uz.zgora.pl

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z AUTYZMEM ORAZ Z ZESPOŁEM ASPERGERA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą niezbędne kwalifikacje oraz kompetencje umożlwiające:

  • udział w procesie wieloprofilowej diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu i zespołu Aspergera,
  • planowanie i realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w instytucjach zgodnie z Rozporządzeniem MEN 2017 r., poz. 1635,
  • wychowanie i nauczanie dzieci/uczniów z autyzmem oraz zespołem Aspergera w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz specjalnych, adekwatnie do kwalifikacji uzyskanych po studiach I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • planowanie i realizację zajęć rewalidacyjnych z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych w przedszkolach i szkołach (zgodnie z rozporządzeniem MEN 2017 r., poz. 1575),
  • współpracę z innymi specjalistami oraz wsparcie rodzin dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Strukturę programu studiów stanowią trzy moduły kształcenia: Moduł 1 - Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (25 ECTS, 140 godz.), Moduł 2 - Dydaktyka specjalna (25 ECTS, 110 godz.), Moduł 3 - Praktyka (10 ECTS, 120 godz.). Ogółem (moduł 1+2+3) 60 ECTS, 370 godz. Praktyka nauczycielska realizowana jest w przedszkolu/szkole integracyjnej, przedszkolu/szkole specjalnej lub ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ). Podstawą otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie ogółem 60 punktów ECTS w wyniku zaliczenia przedmiotów (w tym praktyki), zdanie egzaminów przewidzianych w ich programie oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Słuchaczami mogą zostać absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz studiów magisterskich jednolitych z przygotowaniem nauczycielskim lub pedagogicznym.

  Dowiedz się więcej

 • KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia skierowane są do absolwentów nienauczycielskich kierunków studiów, chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela. 

  Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do:

  • współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych;
  • podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej;
  • samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej;
  • kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami;
  • posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA I PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Proponowane studia podyplomowe Terapii pedagogicznej i pedagogiki zdolności są odpowiedzią na Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Studia obejmują 310 h zajęć realizowanych w formie ćwiczeń, warsztatów, wykładów i 120 h praktyk (60 h w zakresie terapii pedagogicznej i 60 h pedagogiki zdolności), co dwa tygodnie w cyklach sobotnioniedzielnych. Studia adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, wychowawców placówek oświatowowychowawczych, absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym. Po ukończeniu studiów podyplomowych Terapii pedagogicznej i pedagogiki zdolności , absolwent uzyskuje dodatkowe kwalifikacje:

  • nauczyciel specjalisty terapii pedagogicznej;
  • nauczyciela w placówkach pozaszkolnych;
  • przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi zdolnymi i twórczymi

  ​Dowiedz się więcej

 • TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWAŃ ADOLESCENTÓW I OSÓB DOROSŁYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb szkół, poradni psychologicznopedagogicznych, ośrodków kuratorskich, placówek szkolno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, prowadzących działalność profilaktyczną i terapeutyczną, zwalczania przestępczości wśród adolescentów i osób dorosłych oraz innych zjawisk patologicznych, resocjalizacji; kształcenie umiejętności prospołecznych potrzebnych w pracy z grupą, profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym (środowisko rówieśnicze, rodzina i szkoła).

  Dowiedz się więcej

 • UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - DIAGNOZA I POMOC TERAPEUTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Adresatami są przede wszystkim osoby posiadające wyższe wykształcenie z dziedziny nauk społecznych i nauk o zdrowiu z m.in. psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pracy społecznej, medycyny zatrudnione jako terapeuci uzależnień, psycholodzy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, pielęgniarki środowiskowe, lekarze, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, pracownicy klubów i świetlic środowiskowych, pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych oraz poradni zdrowia psychicznego.

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

Alan Ocena

Psychologia tutaj jest na super poziomie. Wykładowcy zawsze służą pomocą oraz chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, co jest bardzo cenne.

Adam Ocena

Przemoc w rodzinie, bezrobocie, ubóstwo... W liceum postanowiłem, że będę studiował pracę socjalną, ponieważ chcę pomagać ludziom przezwyciężać ich trudności życiowe, a przecież jest ich tak wiele, czasem za dużo.

Kinga Ocena

Nie zamieniłabym tych studiów na żadne inne. Odkąd pamiętam chciałam być psychologiem, bo chciałam pomagać ludziom, w każdym wieku. Tutaj, na wydziale poznaję tę dziedzinę od środka i w najmniejszych szczegółach. Czy polecam? Oczywiście, że tak.

Martyna Ocena

To są studia nie tylko dla tych, którzy chcą się uczyć i jak najwięcej dowiedzieć o człowieku. To studia dla ludzi wrażliwych, chcących zrozumieć różne zachowania, a także wiedzieć skąd one się biorą. To także studia dla tych, którzy patrzą na drugiego człowieka jak na jednostkę. Czy są łatwe? Nie. Ale nic co łatwe nie przynosi satysfakcji.