• DRILLING ENGINEERING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Drilling Engineering
  1 year postgraduate studies – “Drilling Engineering" give theoretical knowledge people working in Petroleum industry or looking for job. Program covers: Drilling, Well Logging, Economics, Petroleum Geology, Oil Reservoir Production, Gas Reservoir Production, Well testing, Quality, Health, Safety & Environmental Management System and also more detailed classes like Rock Mechanics, Wellbore Design, Drilling  and  Production  Equipment, Drilling Fluids, Drilling Technology, Well Completion and Workover.

 • GEOENERGETYKA I GEOINŻYNIERIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Geoenergetyka i geoinżynieria
  Studia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu poszukiwania, udostępniania, eksploatacji, transportu, magazynowania i wykorzystania energii cieplnej Ziemi. Zakres studiów obejmuje techniki i technologie realizacji prac geologicznych umożliwiających poszukiwanie, udostępnianie, eksploatację i magazynowanie ciepła. Ciepło Ziemi rozumiane jest jako ciepło zawarte w wodach termalnych i w skałach górotworu. Celem jest więc zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami wiążącymi się z geotermią, z technikami wiertniczymi i geoinżynieryjnymi, stosowanymi przy wykorzystywaniu bezpośrednim energii geotermalnej oraz za pośrednictwem pomp ciepła.

 • GÓRNICTWO OTWOROWE ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Górnictwo otworowe złóż węglowodorów
  Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące projektowania i wykonywania otworów naftowych oraz zagospodarowania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. W trakcie wykładów, ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych słuchacze uzyskują podstawową wiedzę z zakresu geologii, geofizyki, geoinżynierii, wiertnictwa i eksploatacji złóż, uzupełnioną przez wybrane zagadnienia z ochrony środowiska, prawa górniczego i geologicznego oraz BHP.

 • INŻYNIERIA GAZOWNICZA - SIECI I INSTALACJE GAZOWE, WODNE I KANALIZACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Inżynieria gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne
  Studia trwają dwa semestry i obejmują około 180 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy dotyczącej najnowszych rozwiązań w zakresie budownictwa, projektowania i eksploatacji wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych, wodnych i kanalizacyjnych. Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę w zakresie gazownictwa, która umożliwia im pracę w firmach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych zarówno w gazownictwie, ciepłownictwie, jak i w sektorze gospodarki komunalnej oraz w urzędach i instytucjach związanych z tą branżą.

 • INŻYNIERIA ZŁÓŻ ROPY I GAZU - KONWENCJONALNYCH I NIEKONWENCJONALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Inżynieria złóż ropy i gazu – konwencjonalnych i niekonwencjonalnych
  Studia swym zakresem obejmują zagadnienia związane z geologią, geofizyką i inżynierią złóż węglowodorów, systemami ich udostępniania, sposobami ich eksploatacji, a także ich zagospodarowaniem. Program studiów zawiera też najistotniejsze elementy prawa górniczego i geologicznego, a także zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego. Część zajęć odbywać się będzie w formie zajęć praktycznych w laboratorium komputerowym wyposażonym w profesjonalne oprogramowanie specjalistyczne.

 • PODZIEMNE MAGAZYNOWANIE GAZU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Podziemne magazynowanie gazu
  Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i pewnych praktycznych umiejętności w zakresie zasad magazynowania gazu ziemnego, rodzajów magazynów, celu magazynowania oraz sterowania i zarządzania tymi obiektami w powiązaniu z krajowym systemem gazowniczym. Studia obejmują także podstawy termodynamiki gazu ziemnego, jak też modelowania analitycznego i numerycznego procesów związanych z przemieszczaniem się wody i gazu w ośrodkach porowatych. W ramach studiów zostaną przedstawione zasady prawne funkcjonowania podziemnych magazynów gazu w kawernach solnych oraz sczerpanych złożach gazu i ropy naftowej.

 • RYNEK GAZU ZIEMNEGO - SZANSE I BARIERY ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia trwają dwa semestry i obejmują około 190 godz. wykładów, seminariów, laboratoriów komputerowych i ćwiczeń projektowych. Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania krajowego rynku gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych zmian na tym rynku, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich lat, analiza najważniejszych aspektów prawnych, technicznych, ekonomicznych i geopolitycznych mających wpływ na krajowy sektor gazu ziemnego. Wykładowcy to zarówno pracownicy naukowi, jak również praktycy – wieloletni pracownicy o bogatym doświadczeniu w zakresie regulacji i nadzoru nad rynkiem energii w Polsce oraz eksperci zatrudnieni w przedsiębiorstwach energetycznych działających w branży gazowniczej.

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE WIERTNICZE W UDOSTĘPNIANIU ZŁÓŻ I GEOINŻYNIERII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii
  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej osobom zatrudnionym w branży związanej z wiertnictwem, jak i innym osobom poszukującym pracy. Program skierowany jest do osób związanych z geotechniką, budownictwem i geotermią, a także z poszukiwaniami i udostępnianiem surowców. Obejmuje on informacje z zakresu: geologii naftowej, wiertnictwa, geoinżynierii, geotechniki, geoenergetyki, prawa górniczego oraz finansowania inwestycji. W programie studiów znajdują się także przedmioty bardziej szczegółowe: płuczki wiertnicze, zaczyny uszczelniające, urządzenia wiertnicze, projektowanie, kosztorysowanie i dokumentowanie wierceń, awarie i komplikacje wiertnicze, dowiercanie i opróbowanie złóż, pomiary w otworach wiertniczych, technologia wiercenia otworów, komputerowe projektowanie otworów kierunkowych.

 • TRANSPORT GAZU I ENERGETYKA GAZOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Transport gazu i energetyka gazowa
  Studia trwają dwa semestry i obejmują około 200 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzyskanie teoretycznej i praktycznie przydatnej wiedzy. W programie przewidziano przede wszystkim: teoretyczne podstawy gazownictwa, metody i nowoczesne urządzenia pomiarowe stosowane w gazownictwie i energetyce, projektowanie sieci rozdzielczych i instalacji gazowych, metody sterowania systemami przesyłowymi gazu, podstawy informatyki w gazownictwie, posługiwanie się komputerowymi systemami obliczeń inżynierskich, zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi stosowanymi w budowie gazociągów, w kotłach i podgrzewaczach gazowych, zastosowanie gazu jako paliwa w siłowniach, elektrociepłowniach i transporcie.

 • TRANSPORT I EKSPLOATACJA TERMINALI LNG - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Transport i eksploatacja terminali LNG
  Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godz. wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Ich celem jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu transportu lądowego i morskiego, eksploatacji urządzeń i systemów  odbioru, regazyfikacji, bezpieczeństwa oraz magazynowania – skroplonego gazu ziemnego (LNG). Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw kriogeniki i fizykochemii gazów skroplonych, pomiarów i automatyki przemysłowej, materiałoznawstwa i wymienników ciepła, transportu LNG zarówno lądowego, jak i morskiego, transportu gazu sieciowego, procesów technologicznych związanych z szeroko pojętym przemysłem LNG oraz bezpiecznej eksploatacji terminali LNG.

 • UDOSTĘPNIANIE I DYSTRYBUCJA WÓD PODZIEMNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Celem studiów podyplomowych jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu udostępniania wód podziemnych, prawidłowej eksploatacji studni wierconych oraz uzdatniania wód i ich dystrybucji. Program kierowany jest do osób związanych zarówno z projektowaniem robót hydrogeologicznych, wierceniem studni ujęciowych i odwadniających jak i ich eksploatacją oraz uzdatnianiem i dystrybucją wód.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE NAFTOWYM I GAZOWNICZYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym
  Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Celem studiów jest aktualizacja oraz przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu i organizacji w przemyśle naftowym i gazowniczym, m.in. w zakresie kierowania zespołami ludzkimi, prawa gospodarczego, zarządzania finansami, oceny inwestycji, technik negocjacyjnych czy zastosowania informatyki w zarządzaniu. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania zespołami ludzkimi oraz zarządzania finansami. Nabiorą umiejętności w technikach negocjacyjnych, jak również w ocenie efektywności inwestycji. Posiądą też wiedzę z zastosowania informatyki w zarządzaniu.

Opinie (4)

Ewa Beh. Ocena

Olbrzymim atutem tego Wydziału jest jego unikalność w skali kraju. Osoby zainteresowane tematami pokrewnymi do wydobycia węglowodorów znajdą tutaj z pewnością wiele odpowiedzi na nurtujące ich pytania, słowem, studenci, którzy chcą działać, znajdą tutaj (zazwyczaj) wsparcie prowadzących oraz organizacji studenckich. Organizowane są różnorakie wyjazdy na obiekty przemysłowe, praktyki, praktyki zagraniczne oraz wyjazdy w ramach programu Erasmus. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, zarówno z wiertnictwa, eksploatacji, gazownictwa jak i energetyki gazowej. Wszyscy zainteresowani i aktywni nie mogą narzekać na brak możliwości rozwoju czy brak pracy w branży. Z drugiej strony osoby, dla których studia to pięć lat przesiedzianych i przeimprezowanych w Krakowie, faktycznie mogą okazać się rozczarowane. Zajęcia prowadzone zwykle w sposób ciekawy i rozwijający. Polecam, daję mocne 4, ponieważ na minus działa nieco olewczy stosunek niektórych prowadzących z jednej strony, jak i nieco zbyt oderwane od rzeczywistości podejście innych z drugiej strony (są to na szczęście sytuacje rzadkie) oraz nieco niedopracowany program nauczania.

Bart Ocena

Niektórzy młodzi Doktorzy stają na wysokości zadania i w ciekawy sposób prowadzą wykłady i zajęcia... Natomiast niektórzy Profesorowie powinni pomyśleć nad aktualizacją swoich  prezentacji... #21century

Anonim Ocena

Podczas studiów na kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza studenci mają możliwość zapoznania się z przedmiotami z różnych dziedzin nauki: fizyki, geologii, chemii, termodynamiki, mechaniki płynów, powiązanychz gazem ziemnym, co daje szerokie pole do wyboru zagadnienia, które będzie się chciało rozwijać podczas pisania pracy inżynierskiej oraz magisterskiej. Dodatkowo, jeśli istnieje możliwość prezentowania swoich badań na różnych konferencjach, jednak to wymaga dużego zaangażowania ze strony samego studenta. Jednak jeśli ktoś chce coś robić, a nie tylko prześlizgnąć się jako tako przez 5 lat, to znajdzie coś dla siebie. Polecam!! :D

Sylwia Ocena

Wydział oferuje ciekawe zagraniczne wymiany studenckie. Sama dostałam taką szansę (wymiana z Uczelnia w Petersburgu) i z całą pewnością mogę powiedzieć, że był to pod względem walorów turystycznych, a przede wszystkim pod względem merytoryki najlepszy wyjazd w moim życiu.