• EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowsika nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotoweania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniugłębokim.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych i  nauczyciela klas  I – III szkoły podstawowej. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje przedmioty modułu psychologiczno-pedagogicznego dydaktycznego oraz praktyki pedagogiczne.

  Dowiedz się więcej

 • OBRONA TERYTORIALNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest: przekazanie wiedzy i umiejętności predestynujących do służby w formacjach paramilitarnych o charakterze obrony terytorialnej, a także przygotowane do zakładania i kierowania organizacjami proobronnymi oraz szkolenia ich członków, którzy w przyszłości staną się rezerwuarem dla formacji obrony terytorialnej. Przekazane słuchaczom pogłębionej wiedzy na temat uwarunkowań powstania oraz funkcjonowania obrony terytorialnej w Polsce i krajach sojuszu północnoatlantyckiego; słuchacze zapoznają się z różnego rodzaju zjawiskami grożącymi destabilizacją położenia wewnętrznego i międzynarodowego Polski oraz działaniami Obrony Terytorialnej i organizacji proobronnych służącymi neutralizacji tych niebezpieczeństw.

  Dowiedz się więcej

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów  I i II stopnia posiadajacych przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć/ lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela i obejmuje przedmioty modułu psychologiczno-pedagogicznego , dydaktycznego i praktyki pedagogicznej.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)