• ANIMACJA KULTURY Stopień: I REKRUTACJA

  Mimo że w wielu ośrodkach w Polsce i na świecie kształci się od dawna profesjonalnych animatorów i menedżerów kultury, w całej swej dotychczasowej historii Uniwersytet Szczeciński nie prowadził dotąd takiego kierunku studiów. Zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów kultury, nowocześnie wykształconych, jest bardzo duże, przede wszystkim w instytucjach i organizacjach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, społeczną, turystyczną i rekreacyjną.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Animacja kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Dowolny przedmiot

  Dowiedz się więcej

 • ARCHEOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Archeologia
  Celem kierunku jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do poznawania i rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka od epoki kamienia po czasy nowożytne oraz metody, koncepcje i kierunki badawcze w archeologii. Treści te są powiązane z badaniami nad zmiennością środowiska przyrodniczego i warunków okupacji środowiska w pradziejach i ich wpływowi na osadnictwo pradziejowe przy praktycznym zastosowaniu różnych metod badań terenowych ze szczególnym uwzględnieniem technik wykopaliskowych i zasad dokumentowania wykopalisk. Kierunek umożliwia studentowi zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami z zakresu warsztatu zawodowego archeologa. Student uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie źródłoznawstwa archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe trwają trzy lata. Celem kształcenia studentów na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest zdobycie przez nich gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu: bezpieczeństwa państwa, polityki bezpieczeństwa oraz poznanie zasad działania w sytuacji zagrożeń. Z uwagi na tradycje uczelni i jej propozycję edukacyjną, w programie kształcenia szczególny akcent położony będzie na wiedzę o państwie i prawie, systemy polityczne XX i XXI wieku, analizę sytuacji kryzysowych współczesnego świata (w tym terroryzm) oraz współczesne konflikty zbrojne, wojny lokalne, a także polską i powszechną doktrynę militarną.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Absolwent studiów z  zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego zdobędzie ogólną wiedzę  z zakresu zagadnień społecznych, prawnych, politycznych i ekonomicznych, a przede wszystkim opanuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego. Absolwent zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa  - jego ustroju  i struktury.  Pozna  zasady podziału władzy  w państwie oraz  zadania i zasady funkcjonowania organów  państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji  publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Pozna zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym,  a w szczególności regulacje prawne związane z zasadami  funkcjonowania instytucji państwa, zakresu zadań administracji publicznej oraz problematyki zarządzania kryzysowego. Nabędzie umiejętności związane z kierowaniem małymi zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania  informacji. Będzie potrafił analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, regionalnej,  państwowej i lokalnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I III REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Filozofia
  Absolwent posiada ogólną wiedzę filozoficzną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z zakresu specjalności: filozofia z etyką. Posiada podstawową wiedzę społeczną, orientuje się także w problematyce relacji filozofii do innych nauk i zjawisk życia kulturalnego. Posiada umiejętność prezentacji, analizy, interpretacji i krytyki poglądów i tekstów filozoficznych oraz rozumienia i tłumaczenia tekstów filozoficznych w językach obcych. Cechuje się samodzielnością i odpowiedzialnością a także zaangażowaniem w aktywne życie społeczne i kulturalne. Absolwent zna podstawy wybranego języka klasycznego (łaciny lub greki) oraz nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: filozofia, historia, biologia, fizyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • HISTORIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Historia
  Kierunek wyposaża studenta w podstawowe elementy warsztatu naukowego, pozwalające na samodzielną analizę i opracowanie źródła historycznego. Student zapoznaje się z podstawowymi wiadomościami z zakresu historii politycznej, społecznej i gospodarczej w poszczególnych epokach historycznych. Podczas trwania studiów student zalicza wybrany blok monograficzny, którego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii poprze skupienie się na wybranych aspektach dziejów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KOGNITYWISTYKA KOMUNIKACJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Kognitywistyka komunikacji
  Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest młodą, dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy o poznawczej i komunikacyjnej aktywności człowieka. Jej celem jest zrozumienie działania umysłu ludzkiego lub dokładniej, budowa empirycznie trafnych modeli poszczególnych funkcji mentalnych: rozumowania, percepcji, pamięci, świadomości, emocji, wrażliwości moralnej, rozumienia języka itp. Realizacja takiego zadania wymaga oryginalnej integracji osiągnięć badawczych wielu dziedzin: psychologii, filozofii, logiki, informatyki, językoznawstwa, neurobiologii, antropologii, socjologii czy kulturoznawstwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka komunikacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: informatyka, filozofia, matematyka, fizyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kognitywistyka komunikacji jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Kryminologia to kierunek dla wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na działania, których efektem finalnym jest wykrycie sprawcy przestępstwa.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się: 

  • rozpoznawać mechanizmy działania sprawców przestępstw,
  • wykorzystywać nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji,
  • identyfikować źródła zagrożeń, analizować informacje dotyczące przestępczości i proponować rozwiązania związanych z nimi problemów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Dowolny przedmiot

  Dowiedz się więcej

 • MANAGMENT INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I PUBLIC RELATIONS Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Managment instytucji publicznych i public relations
  Celem studiów jest dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy z dziedziny nauk społecznych; rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających zarządzanie instytucjami publicznymi oraz kreowanie wizerunku podmiotów publicznych. Podczas studiów przekazywana jest wiedza z zakresu historii, nauk o polityce, socjologii, ekonomii, zarządzania, prawa, etyki niezbędna do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, podmiotach funkcjonujących w zmieniającym się otoczeniu społecznym (tj. urzędach administracji publicznej, partiach politycznych, firmach prywatnych, organizacjach pozarządowych). Celem jest również przygotowanie do nauki na studiach drugiego stopnia z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Absolwent studiów jest świadom potrzeby dalszego i ustawicznego kształcenia. Celem studiów jest również kształtowanie postaw społecznych uwzględniających standardy prawne, etyczne, otwartość, kreatywność i innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, rozumienie procesów i zjawisk zachodzących w sferze publicznej. Na studiach oferowane są dwie specjalności: Doradztwo wizerunkowe i Public Relations oraz Funkcjonariusz publiczny.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Management instytucji publicznych i public relations brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dowolny przedmioty

  Dowiedz się więcej

   

 • MEDIA I CYWILIZACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Media i cywilizacja
  Celem kierunku jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do poznawania i rozumienia zasad i form wymiany myśli i informacji w wymiarze globalnym, lokalnym i indywidualnym. Studia mają umożliwić poznanie różnych systemów medialnych, ich cech charakterystycznych wynikających z różnic kulturowych. Absolwent będzie potrafił oceniać i stosować różne formy komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej w zależności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego i charakteru podmiotów biorących w niej udział. Dzięki studiom ich uczestnicy będą specjalistami w zakresie analizy różnego rodzaju form komunikacji, w tym dokumentów pisanych, przekazów symbolicznych, wytworów kultury masowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Media i cywilizacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MEDIACJA MIĘDZYKULTUROWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Mediacja międzykulturowa
  Absolwent studiów mediacja międzykulturowa posiada ogólną wiedzę o sytuacji i zmianach zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach opartych na wiedzy i informacji. Rozpoznaje problemy i wyzwania, jakie niosą ze sobą wielokulturowość, zróżnicowania etniczne i religijne oraz migracje. Identyfikuje i rozwiązuje problemy praktyczne i etyczne związane z ogólną dostępnością informacji, rozwojem międzynarodowych korporacji oraz zbiorowości wielokulturowych. Posiada następujące umiejętności i kompetencje społeczne: rozpoznaje przyczyny konfliktów i przeciwdziała im jako skuteczny mediator, identyfikuje problemy komunikacyjne wynikające z wielokulturowego charakteru społeczeństwa współczesnego i dostosowuje sposoby przekazywania informacji do zróżnicowanego kulturowego otoczenia, usprawnia przepływ informacji w korporacjach międzynarodowych i zakładach pracy zatrudniających osoby pochodzące z różnych kultur i środowisk, zna i wykorzystuje pośrednie sposoby przekazywania informacji, rozpoznaje i przeciwdziała próbom manipulacji oraz dyskryminacji i przemocy werbalnej, zarządza zasobami ludzkimi w zróżnicowanej kulturowo zbiorowości, zarządza informacją niejawną, tworzy bazy danych i techniki przekazywania informacji, jest przygotowany do prowadzenia badań zbiorowości wielokulturowych, posiada praktyczną znajomość podstawowych sposobów pozyskiwania i interpretacji informacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mediacja międzykulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • NAUKI O POLITYCE Stopień: I II III REKRUTACJA

  Naszą markę tworzą nasi absolwenci. Mamy program skierowany do młodych ludzi zainteresowanych polityką, doświadczoną kadrę, nowoczesną infrastrukturę i intensywne życie studenckie. Studia realizowane są w modelu europejskim.  Studia dla pasjonatów polityki. W wyniku dobrego przygotowania merytorycznego i pozyskanych umiejętności absolwenci bez trudu uzyskują szybki awans w mediach, partiach politycznych, strukturach samorządowych i rządowych pań­ stwa. Absolwenci Instytutu Politologii i Europeistyki odgrywają pierwszoplanową rolę w strukturach partii politycznych, czego doskonałym przykładem są osoby m.in. Joachima Brudzińskiego, Grzegorza Napieralskiego, Sławomira Nitrasa, Leszka Dobrzyńskiego czy Krzysztofa Zaremby.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauki o polityce brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Dowolny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauki o polityce jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Pedagogika
  Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pedagogiki. Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólno-pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studenci uczą się refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Poszczególne specjalności nadają kwalifikacje zawodowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Pedagogika specjalna
  Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna dają kompetencje pedagogiczne w postaci profesjonalnych umiejętności, wiedzy, wartości oraz postaw. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. 
  Absolwent posługuje się interdyscyplinarną wiedzą, dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych i rehabilitacyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Praca socjalna
  Studia na kierunku praca socjalna trwają trzy lata i kończą się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym, a absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Kształcenie interdyscyplinarne odpowiada złożoności współczesnych problemów cywilizacyjnych, co pozwala poznać i zrozumieć zachodzące procesy społeczne oraz uwarunkowania funkcjonowania człowieka w środowisku. Absolwent posiada kompetencje niezbędne do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym. Potrafi dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk, stosowac metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów, a także potrafi opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Psychologia
  Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia trwają dziesięć semestrów. Grupa treści podstawowych obejmuje kształcenie w zakresie filozofii z elementami logiki, biologiczne podstawy zachowań, wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej, metodologię badań psychologicznych oraz etykę zawodu psychologa. Kształcenie kierunkowe odbywa się w zakresie procesów poznawczych, emocji i motywacji, osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychometrii, diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej oraz psychopatologii. Rok  IV oraz V - to głównie zajęcia specjalizacyjne o charakterze praktycznym.
  Absolwent studiów kierunku psychologia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym psychologii. Wykazuje  się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a  w  szczególności  umie kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruuje nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Absolwent posiada umiejętność projektowania, realizowania i ewaluacji działań o charakterze aplikacyjnym. Posiada kompetencje metodologiczne oraz gruntowną znajomość teorii opisujących i wyjaśniających zachowanie człowieka. Absolwent umie posługiwać się specjalistycznym językiem w zakresie psychologii.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka, geografia, historia

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ROZWÓJ REGIONALNY I FUNDUSZE EUROPEJSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Potrzeby rynku pracy wymusiły stworzenie innowacyjnego, nowatorskiego, multidyscyplinarnego kierunku, jakim jest rozwój regionalny i fundusze europejskie. Podczas studiów wyposażamy przyszłego pracownika w konkretne umiejętności, takie jak: przygotowanie i obsługa projektów, zdobywanie funduszy europejskich, przygotowanie do zarządzania rozwojem regionalnym i sferą publiczną czy przygotowanie do udziału w konsultacjach społecznych. Jest to jedyny kierunek w Polsce, który przygotowuje do pełnienia ważnych funkcji w administracji europejskiej.

  Nasi absolwenci pracują w:

  • urzędach administracji rządowej i samorządowej: w jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej i planowaniem rozwoju lokalnego oraz regionalnego,
  • instytucjach i organizacjach zwią­ zanych z integracją europejską,
  • instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich,
  • urzędach i instytucjach Unii Europejskiej,
  • sektorze prywatnym jako specjaliści od pozyskiwania funduszy europejskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Socjologia
  Absolwent studiów kierunku socjologia pierwszego stopnia jest posiadaczem wiedzy oraz umiejętności z socjologii poszerzonej o podstawy nauk społecznych, filozofii, kulturoznawstwa, etyki, historii oraz innych dyscyplin pokrewnych. Umie analizować i opisywać złożone mechanizmy rozwoju życia społecznego. Umie rozwiązywać problemy zawodowe a także gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje dotyczące struktury i rozwoju życia społecznego. Posiada umiejętności pracy zespołowej, zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych na podstawie wiedzy o procesach, mechanizmach i strukturach życia społecznego. Umie wykonywać podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających, projektować badania empiryczne używając podstawowych technik badawczych, interpretować wyniki badań z wykorzystaniem teoretycznego dorobku dyscypliny. Umie komunikować się z otoczeniem. Potrafi wykonywać analizę konfliktowych sytuacji w życiu społecznym pod kątem odpowiednich adresatów, legitymuje się również umiejętnością przekazywania wyników swoich analiz adresatom wraz ze świadomością ograniczeń towarzyszących uzyskanej wiedzy. Absolwent opanował przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi na poziomie European Driving Licence oraz umiejętności wykonywania podstawowych analiz statystycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Stosunki międzynarodowe
  Kierunek ma wyposażyć studenta w podstawowe elementy warsztatu naukowego stosunków międzynarodowych, pozwalające na samodzielną analizę zarówno przeszłości, jak i bieżących wydarzeń międzynarodowych. W programie szczególną uwagę poświęcono podstawowym pojęciom i rozumieniu prawa, ekonomii, demografii i statystyki, nauce o państwie, historii stosunków międzynarodowych. Celem kierunku jest także zapoznanie studenta z podstawowymi wiadomościami z zakresu prawa międzynarodowego, współczesnych systemów politycznych, międzynarodowych stosunków politycznych, finansowych, handlowych i kulturalnych, organizacji międzynarodowych, polskiej polityki zagranicznej oraz szeroko rozumianej wiedzy o Unii Europejskiej.  Studenci poznają ponadto kulturowe i cywilizacyjne korzenie współczesnej cywilizacji, historii, dyplomacji oraz bieżących problemów Polski i świata oraz podstawowe techniki aktywności publicznej i pracy umysłowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA NAD WOJNĄ I WOJSKOWOŚCIĄ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Studia nad wojną i wojskowością
  Kierunek wyposaża studenta w podstawową wiedzę o dziejach wojska i wojskowości oraz konfliktów militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym w wymiarze historycznym i współczesnym. Student nabiera umiejętności analizy i oceny związków między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem społeczeństwa. Podczas studiów ich uczestnik zdobywa umiejętność dostrzegania konsekwencji konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych w różnych aspektach funkcjonowania państwa i społeczeństwa oraz roli wojska w życiu społeczeństwa, polityce zagranicznej i wewnętrznej  państwa w okresie pokoju. Student nabywa umiejętności dostrzegania przejawów tradycji wojskowej oraz jej kultywowania. Poznaje miejsce tradycji opartej o wydarzenia militarne w polityce władz lokalnych i polityce historycznej państwa, jak również jej wpływ na działania organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia nad wojną i wojskowością brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia nad wojną i wojskowością jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)