• ARCHEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów archeologia

  Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznawania oraz rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka: od epoki kamienia, po czasy nowożytne. Studiujący zapoznaje się z metodami, koncepcjami i kierunkami badawczymi w archeologii oraz zyskuje kompetencje w zakresie źródłoznawstwa archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • prowadzić wykopaliska archeologiczne,
  • zabezpieczać znaleziska, archiwizować je i udostępniać,
  • dokonywać eksperymentów archeologicznych, dzięki którym można lepiej zrozumieć życie ludzi prehistorycznych,
  • używać warsztatu archeologa dla poznania swojego otoczenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BALTIC REGION STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów baltic region studies

  Anglojęzyczne studia pierwszego stopnia BALTIC REGIONS STUDIES to nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek dla osób, które chcą zgłębiać swoją wiedzę o regionie Morza Bałtyckiego i poznać specyfikę badań nad problematyką morską strefy bałtyckiej.

  Studia te pozwalają poznać bogatą przeszłość regionu, zrozumieć jego złożone uwarunkowania środowiskowe, zachodzące w nim dawniej i współcześnie procesy polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Wiedzę z wielu różnych dziedzin będą przekazywać najlepsi specjaliści z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • rozumieć procesy polityczne, ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i kulturalne, jakie zachodzą współcześnie i zachodziły na przestrzeni wieków w obszarze regionu Morza Bałtyckiego,
  • dostrzegać przebieg oraz zwłaszcza konsekwencje rozwoju dziejowego na współczesne wydarzenia oraz procesy,
  • badać problematykę morską na przykładzie Strefy Bałtyckiej, weryfikować szanse oraz zagrożenia, jakie stwarza jego geopolityczne położenie,
  • dokonywać analizy współpracy międzynarodowej w tym regionie,
  • wybranych języków tego regionu oraz analizować krajobraz historyczny nowoczesnymi metodami teledetekcji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku baltic region studies brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BAŁTYCKIE STUDIA KULTUROWE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów bałytckie studia kulturowe

  Bałtyckie studia kulturowe realizują specjalistyczny, autorski, wyjątkowy program, ukierunkowany na różne aspekty dziedzictwa i przede wszystkim najnowsze zjawiska w kulturze państw nadbałtyckich. Dają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności  niezbędnych do działania w sektorze kultury i turystyki oraz kompetencje niezbędne do działań animacyjnych oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań.

  W trakcie studiów wykorzystywane są także atuty Szczecina i województwa jako  miejsca kontaktów  międzykulturowych i nawiązywania różnych form współpracy miast i regionów położonych w basenie Morza Bałtyckiego.

  Nauczysz się:

  – sposobów wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy badawczej jak i w instytucjach kultury i turystyki,
  – jak wykorzystać wiedzę i umiejętności do realizacji samodzielnych projektów w sektorze kultury,
  – poznawać i rozumieć mechanizmy kształtujące specyfikę literatury, kultury artystycznej i form spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań,
  – zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do interpretacji tekstów kultury przydatnej w działalności popularyzatorsko-edukacyjnej,
  – współpracy przy tworzeniu i realizacji projektów naukowych ukierunkowanych na zjawiska i relacje kulturowe regionu nadbałtyckiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BORDERS AND BOUNDARIES STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów borders and boundaries studies

  Borders and Boundaries Studies to nowoczesny, interdyscyplinarny, anglojęzyczny kierunek studiów dla osób chcących realizować swoje cele życiowe oraz zainteresowania wokół zagadnień pogranicznych. To jeden z nielicznych tego typu kierunków studiów na świecie i unikatowy w Polsce, jest realizowany we współpracy z innymi uczelniami położonymi na pograniczach.

  Rejony pogranicze stanowią jednej z najciekawszych problemów współczesnego świata. Zajęcia w trybie hybrydowym będą prowadzone przez najlepszych ekspertów z Polski i państw Europy Środkowej. Dzięki nim absolwent uzyska szeroką i praktyczną wiedzę o przeszłości oraz teraźniejszości regionów i problemów pogranicznych, ich znaczeniu, ekonomii, szansach i zagrożeniach.

  Nauczysz się:

  • interdyscyplinarnych metod badania procesów politycznych, ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i kulturalnych, jakie zachodzą współcześnie i zachodziły na przestrzeni wieków w tworzeniu różnych rodzaju granic oraz na pogranicznych,
  • zdobywać i analizować informacje o ww. procesach, jak rozumieć i interpretować procesy stworzenia granic,
  • odkrywać wieloaspektowe procesy kształtujące się na pograniczach idei, państwowości, narodowości oraz działań transgranicznych,
  • wyjaśniać przyczyny zjawisk, zachodzących u granic i na pogranicznych w przeszłości i teraźniejszości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Kandydaci muszą prezentować znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Program studiów został przystosowany do zmian zachodzących na rynku pracy i zapotrzebowania pracodawców, a zwłaszcza potrzeb rozwijającego się dynamicznie rynku mediów. Studiujący ma możliwość zdobycia kompetencji zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, które będą stanowiły podstawę do podjęcia pracy w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • analizowania i interpretowania przekazów medialnych,
  • tworzenia komunikatów medialnych,
  • pisania i redagowania tekstów,
  • współpracy w zespole redakcyjnym.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Public relations
  • Szkoła reportażu
  • Dziennikarstwo internetowe
  • Modelowanie komunikacji
  • Krytyka i publicystyka kulturalna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO I ZARZĄDZANIE MEDIAMI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów dziennikarstwo i zarządzanie mediami
  Na studentów dziennikarstwa i zarządzania mediami czekają cztery semestry wypełnione zajęciami teoretycznymi i praktycznymi, które przygotują ich do pracy dziennikarskiej, redaktorskiej, a także zarządzania przedsiębiorstwem medialnym i pracy w gremiach zarządczych.
  Podczas studiów będzie można wybrać jedną z trzech dostępnych specjalności, które umożliwią absolwentom swobodne poruszanie się na rynku pracy – w sektorze związanym z mediami i w sektorach pokrewnych. W programie studiów przewidziano dodatkowo moduły do wyboru studentów: produkcja medialna, funkcjonowanie przedsiębiorstwa medialnego, glokalność, kreacja wizerunku, dziennikarstwo–informacyjno-publicystyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer w mediach
  • Dziennikarstwo regionalne i transgraniczne
  • Teoria i praktyka dziennikarstwa

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów filologia angielska
  W czasach, kiedy język angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, dyplom anglistyki otwiera drogę do wielu różnych karier. Bogata oferta specjalności pozwala na przygotowanie do zawodu tłumacza, nauczyciela lub eksperta komunikacji interkulturowej (PR, HR, korporacje międzynarodowe). Zainteresowani mogą rozwijać znajomość kultur i języków celtyckich (walijski, irlandzki) i obszaru celtyckiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Kształcenie translatorskie
  • Studia celtyckie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Kształcenie translatorskie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Kształcenie translatorskie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Kształcenie translatorskie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język angielski, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów filologia germańska

  Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Specjalności oferowane na filologii germańskiej dobrze wpisują się w oczekiwania pracodawców zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • języka niemieckiego do poziomu min. C1,
  • interpretować teksty użytkowe, (popularnonaukowe, literackie, o charakterze ekonomicznym) w kontekście konkretnych zadań (np. tłumaczeniowych, prowadzenia korespondencji handlowej w języku niemieckim),
  • tłumaczyć teksty użytkowe (np. prasowe) i specjalistyczne (np. ekonomiczne) na potrzeby zawodowe,
  • prowadzić negocjacje, szczególnie w obszarze języka biznesu,
  • nauczać języka niemieckiego w szkole podstawowej (z możliwością kontynuacji na studiach drugiego poziomu dla szkoły ponadpodstawowej).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język niemiecki w gospodarce i biznesie
  • Kształcenie translatorskie
  • Kształcenia nauczycielskie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Język niemiecki w gospodarce i biznesie
  • Kształcenie translatorskie
  • Kształcenia nauczycielskie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Język niemiecki w gospodarce i biznesie
  • Kształcenie translatorskie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Język niemiecki w gospodarce i biznesie
  • Kształcenie translatorskie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język niemiecki, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów filologia germańska z dodatkowym językiem obcym

  Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym to kierunek, na którym można nie tylko kontynuować naukę języka niemieckiego, ale również nauczyć się go od podstaw. Zajęcia są realizowane w systemie popołudniowym, dlatego szczególnie zapraszamy pracujących kandydatów, którzy dzięki nauce języka niemieckiego oraz drugiego języka obcego chcieliby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • posługiwać językiem niemieckim do poziomu min. C1 – szczególnie na pierwszym roku studiów oferujemy bardzo dużą liczbę zajęć praktycznej nauki języka,
  • interpretować teksty użytkowe, (popularnonaukowe, literackie, o charakterze ekonomicznym) w kontekście konkretnych zadań związanych z rynkiem pracy,
  • tłumaczyć wybrane teksty użytkowe na poziomie elementarnym,
  • prowadzić proste rozmowy zawodowe niezbędne do wykonywania Twojego (przyszłego) zawodu,
  • drugiego języka obcego oraz zdobędziesz wiedzę o realiach historyczno-kulturowo-społecznych kraju, w którym ten język jest używany jako ojczysty.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język angielski z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych
  • Język chiński z elementami wiedzy o chinach
  • Język francuski z elementami wiedzy o francji
  • Język hiszpański z elementami wiedzy o hiszpanii
  • Język rosyjski z elementami wiedzy o rosji
  • Język szwedzki z elementami wiedzy o szwecji
  • Język włoski z elementami wiedzy o włoszech

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska z dodatkowym językiem obcym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów filologia hiszpańska

  Studia dają możliwość poszerzenia wiedzy filologicznej: literackiej, językoznawczej i kulturoznawczej. Ponadto program studiów bogaty jest w tematykę interdyscyplinarną z zakresu historii, geografii, kultury i turystyki krajów Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  • biegle posługiwać językiem hiszpańskim w mowie i piśmie,
  • swobodnie poruszać w branży tłumaczeniowej (specjalność translatorska), a także w świecie turystyki i biznesu (specjalność: turystyczno-biznesowa),
  • pracować w międzynarodowym zespole.

  Przykładowe przedmioty:
  ćwiczenia fonetyczne, ćwiczenia konwersacyjne, gramatyka praktyczna i słownictwo, łacina, ćwiczenia w pisaniu, gramatyka praktyczna i słownictwo, rozumienie tekstu, kultura i sztuka Hiszpanii, gramatyka opisowa języka hiszpańskiego, historia literatury latynoamerykańskiej, tłumaczenia pisemne

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Translatorska
  • Turystyczno-biznesowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA NORWESKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów filologia norweska

  Studia umożliwiają pogłębienie wiedzy w zakresie języka, kultury i mentalności mieszkańców krajów nordyckich. Znajomość języka norweskiego jest atutem na rynku pracy ze względu na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów znających ten język, wynikające ze współpracy gospodarczej z krajami nordyckimi.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • biegle posługiwać językiem norweskim,
  • tłumaczyć: dokumenty, artykuły prasowe, teksty literackie itp.
  Ponadto dowiesz się, jak wyglądają podstawy prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa cywilnego, a zajęcia z historii i kultury Norwegii pozwolą Ci lepiej zrozumieć mentalność mieszkańców Skandynawii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kształcenie translatorskie
  • Język norweski w kulturze i biznesie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia norweska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów filologia polska
  Studiujący mają możliwość zdobycia ogólnego wykształcenia humanistycznego i podstawowej wiedzy z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Przygotowują do rozumienia i analizowania zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych przeszłości i współczesności.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • rozumieć, analizować i interpretować wypowiedzi językowe, w tym teksty literatury i kultury,
  • redagować różnorodne typy tekstów oraz przygotowywać prezentacje ustne,
  • posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Edytorsko-wydawnicza
  • Krytycznoliteracka
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Językoznawcza
  • Literaturoznawcza
  • Edytorstwo współczesne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów filologia romańska

  Język francuski jest piątym najczęściej używanym językiem świata i jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu i wielu innych organizacji międzynarodowych. 

  Absolwenci kierunku biegle władają językiem francuskim, znają kulturę oraz uwarunkowania społeczne krajów europejskich, potrafią odnaleźć się zawodowo w kontekście postępującej integracji europejskiej i globalizacji. Program nauczania daje studentom możliwość wyboru seminarium magisterskiego (literackie, metodyczne lub językoznawcze) zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i planami zawodowymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kształcenie translatorskie
  • Kształcenie nauczycielskie w zakresie języka francuskiego

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM DO WYBORU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów filologia romańska z językiem obcym do wyboru

  Język francuski jest piątym najczęściej używanym językiem świata i jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu i wielu innych organizacji międzynarodowych. Absolwenci kierunku biegle władają językami obcymi, znają kulturę oraz uwarunkowania społeczne krajów europejskich, potrafią odnaleźć się zawodowo w kontekście postępującej integracji europejskiej i globalizacji.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • biegle posługiwać językiem francuskim w mowie i piśmie,
  • używać drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym,
  • swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej (specjalność translatorska z języka francuskiego) lub w obszarze edukacji szkolnej (specjalność nauczycielska w zakresie języka francuskiego, po ukończeniu studiów II poziomu),
  • pracować w międzynarodowym zespole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Translatorska z języka francuskiego
  • Nauczycielska w zakresie języka francuskiego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia romańska z językiem obcym do wyboru brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

  W obecnej sytuacji geopolitycznej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów znających język rosyjski i znających realia społeczno-polityczne panujące w Rosji. Na kierunku filologia rosyjska można nauczyć się języka od podstaw bądź też kontynuować jego naukę. Studenci mają szansę pogłębiania znajomości języka na uczelniach zagranicznych zarówno podczas studiów semestralnych, jak i kilkutygodniowych kursów. Mogą również brać udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, prowadzonych we współpracy z uczelniami rosyjskimi, niemieckimi czy czeskimi.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • języka rosyjskiego oraz drugiego wybranego języka: chińskiego, hiszpańskiego, angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego, francuskiego lub włoskiego,
  • zdobędziesz wiedzę na temat: kultury i realioznawstwa Rosji oraz kraju wybranego dodatkowego języka,
  • poznasz literaturę Rosji oraz kraju wybranego języka,
  • nauczysz się podstaw tłumaczenia ustnego i pisemnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język angielski z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych
  • Język chiński z elementami wiedzy o chinach
  • Język francuski z elementami wiedzy o francji
  • Język hiszpański z elementami wiedzy o hiszpanii
  • Język niemiecki z elementami wiedzy o niemczech
  • Język szwedzki z elementami wiedzy o szwecji
  • Język włoski z elementami wiedzy o włoszech

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów filozofia

  Filozofia, czyli „umiłowanie mądrości”, to najstarsza nauka, będąca matką wszystkich innych dyscyplin. Od ponad 2500 lat pomaga ludziom zrozumieć otaczający ich świat. Studiujący oprócz zdobywania wiedzy na temat historii filozofii doskonalić może umiejętności racjonalnego argumentowania, ćwiczenia się w odważnym stawianiu trudnych pytań oraz podnosić swoje kompetencje logiczne oraz rozumienia i interpretowania tekstów. Absolwent rozumie i docenia złożoność otaczającego świata oraz naturę i siłę myśli ludzkiej, która zmieniała i nadal zmienia bieg dziejów..

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • interpretować ważne dla kultury teksty filozoficzne,
  • precyzyjnie formułować swoje opinie i sprawnie argumentować,
  • rozpoznawać indoktrynację oraz ideologię w dyskursie publicznym,
  • dyskutować o dylematach etycznych i światopoglądowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GLOBAL COMMUNICATION

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów global communication

  Global Communication to kierunek z wykładowym językiem angielskim, łączący językoznawstwo z nauką o kulturze. Program studiów umożliwia wszechstronny rozwój osobisty oraz akademicki – zdobywanie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych i kulturowych cenionych na współczesnym rynku pracy. Dużym atutem kierunku jest intensywna nauka dwóch dodatkowych językowych obcych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), uzyskaną na praktycznych zajęciach z fonetyki, gramatyki, pisania i konwersacji,
  • posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim w różnych dziedzinach praktycznych zastosowań, takich jak biznes, prawo, struktury korporacyjne, instytucje UE, media cyfrowe,
  • różnorodności językowej i kulturowej świata, zdobytej na zajęciach z językoznawstwa stosowanego, pragmatyki porównawczej, socjolingwistyki, komunikacji multimodalnej oraz interkulturowej,
  • prowadzić podstawowe badania naukowe w dziedzinie językoznawstwa nabyte w trakcie warsztatów badawczych,
  •  dwóch dodatkowych języków obcych na poziomie B1 (język obcy I) oraz A2 (język obcy II).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku global communication brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język angielski, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Szczecin - kierunek Historia

  Studenci mają możliwość zapoznania się z podstawowymi elementami warsztatu historyka, nabywają wiedzę z historii politycznej, społecznej i gospodarczej z podziałem na poszczególne epoki historyczne. W trakcie studiów można wybrać specjalności: archiwistyka i nauczycielska.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • analizować dokumenty, odczytywać ukryte przesłania, rozumieć przebieg i konsekwencje zdarzeń,
  • wyjaśniać przyczyny zjawisk, zachodzących w przeszłości i współcześnie,
  • pracy archiwisty (po wybraniu specjalności archiwistyka),
  • gromadzić, opracowywać i prezentować informacje

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Archiwistyka
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Muzealnictwo
  • Humanistyka cyfrowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia z dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych, z tym, że: - dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia na kierunku historia kryterium kwalifikacji będzie tylko ocena na dyplomie; - dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia na kierunkach innych niż historia- dodatkowo obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

  Studia umożliwiają szybką i efektywną naukę języka włoskiego, a także poznanie historii, kultury, literatury i sztuki Włoch. Studiujący mogą pogłębić również swoją wiedzę o chrześcijaństwie.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • biegle posługiwać językiem włoskim na poziomie C1,
  • wielu interesujących kwestii z zakresu języka, historii, geografii i religii Włoch,
  • o najważniejszych autorach i dziełach włoskiej literatury,
  • ciekawych faktów z historii chrześcijaństwa i piśmiennictwa chrześcijańskiego.

  Przykładowe przedmioty: chrześcijaństwo we Włoszech w starożytności i w średniowieczu, praktyczna nauka języka włoskiego: pisanie, praktyczna nauka języka włoskiego: zintegrowane sprawności językowe, gramatyka opisowa języka włoskiego, praktyczna nauka języka włoskiego: konwersacje, historia literatury włoskiej: romantyzm

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mediacja językowa
  • Kultura i turystyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOGNITYWISTYKA KOMUNIKACJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów kognitywistyka komunikacji

  Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką o procesach poznawczych. Jej celem jest zrozumienie działania umysłu i jego zdolności – percepcji, pamięci, świadomości, emocji, rozumowania, podejmowania decyzji, rozumienia języka itp. – a następnie wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, np. podczas projektowania „przemawiających do umysłu” stron internetowych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • rozpoznawać typy komunikatów, projektować strategie komunikacyjne dostosowane do poznawczych i kulturowych uwarunkowań odbiorców,
  • obsługiwać okulograf (ang. eye tracker) oraz aparaturę do pozyskiwania informacji biometrycznej,
  • projektowania i tworzenia stron internetowych,
  • tworzenia audytów użyteczności stron internetowych i przekazów reklamowych z wykorzystaniem pakietu IBM SPSS Statistics.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kognitywistyka komunikacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA DLA BIZNESU - TŁUMACZENIA ROSYJSKO-POLSKO-NIEMIECKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie

  Studiujący mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu kultury rosyjskiego i niemieckiego obszaru językowego oraz doskonalenia umiejętności językowych, zarówno na poziomie interkulturowej kompetencji komunikacyjnej, jak i na podstawowym poziomie kompetencji translatorycznej, w odniesieniu do tekstów o charakterze ekonomicznym lub prawniczym. Absolwenci przygotowani są do aktywnego uczestnictwa w sferze społeczno-gospodarczej, a szczególnie do doskonalenia warsztatu tłumacza w zakresie przekładu pisemnego i ustnego.

  W 2021 roku w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów kierunek Lingwistyka dla biznesu. Tłumaczenia rosyjsko – polsko – niemieckie uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MEDIA I CYWILIZACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów media i cywilizacja

  Kierunek media i cywilizacja daje unikatową możliwość połączenia wiedzy i umiejętności dotyczących współczesnych mediów, niezbędnych do poznawania i rozumienia zasad i form wymiany myśli oraz informacji, z uwzględnieniem specyfiki cywilizacyjnej w wymiarach – globalnym, lokalnym i indywidualnym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • oceniać i stosować różne formy komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej w zależności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego oraz charakteru podmiotów biorących w niej udział,
  • jakie różnice występują pomiędzy różnymi cywilizacjami na świecie, jakim przemianom one podlegają,
  • jakim warsztatem pracy dysponują dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni oraz jak jest zorganizowana ich praca,
  • podstaw redakcji tekstów oraz pracy z obrazem,
  • wykorzystania mediów informatycznych,
  • zawodu archiwisty (po wyborze specjalności archiwistyka).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Public relations w mediach współczesnych
  • Archiwistyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku media i cywilizacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MENEDŻER DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów menedżer dziedzictwa kulturowego

  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania nowatorskich metod w wypracowaniu i wdrożeniu kierunków związanych z ochroną, promocją, zarządzaniem i ekonomicznym wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Przekazujemy odpowiednią dawkę wiedzy historycznej, społecznej, prawnej i ekonomicznej – dbamy o wszechstronne poszerzenie horyzontów studentów naszego kierunku.

  Na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego nauczysz się:
  • wykorzystywać wiedzę dotyczącą ochrony, zarządzania i promocji dziedzictwa kulturowego,
  • inspirować i organizować działania promujące tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe w otoczeniu zarówno lokalnym, jak i regionalnym,
  • gromadzić, opracowywać i prezentować informacje,
  • współpracować z członkami zespołu oraz kierować zespołem ds. prac dotyczącym przeszłości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dziedzictwo kulturowe w turystyce
  • Muzealnictwo

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad: absolwenci kierunków przypisanych do jednej z następujących dyscyplin naukowych lub kierunków, dla których wiodącą dyscypliną naukową jest: archeologia, historia, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, architektura i urbanistyka, ekonomia i finanse, nauki prawne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki – konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów, absolwenci kierunków przypisanych do dyscyplin naukowych lub wiodących dyscyplin naukowych innych niż wyżej wymienione – konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna (wynik rozmowy kwalifikacyjnej jest rozstrzygający).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLONISTYCZNE - GERMANISTYCZNE WSPÓLNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów polonistyczne - germanistyczne wspólne studia nauczycielskie

  To unikatowy kierunek realizowany wspólnie z Uniwersytetem w Greifswaldzie. Celem studiów jest przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego i języka niemieckiego.  Na pierwszym roku studiów program realizowany będzie na uczelniach macierzystych, na drugim roku w Greifswaldzie, na trzecim roku w Szczecinie.

  Nauczysz się:

  • posługiwać językiem niemieckim na poziomie min. C1,
  • obserwować i interpretować procesy przyswajania języków i wykorzystywać tę wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej,
  • interpretować polskie i niemieckie teksty użytkowe i (popularno) naukowe oraz literackie w kontekście potrzeb związanych z pracą zawodową,
  • inicjować i animować wspólne polsko -niemieckie przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kształcenie nauczycielskie w zakresie nauczania języka polskiego / języka niemieckiego jako ojczystego i obcego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polonistyczne - germanistyczne wspólne studia nauczycielskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język niemiecki, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRZEKŁAD ROSYJSKO - POLSKI Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów przekład rosyjsko - polski z dodatykowym językiem obcym

  Język rosyjski jest jednym z sześciu języków kongresowych, językiem organizacji międzynarodowych, w tym ONZ i UNESCO. Włada nim kilkaset milionów ludzi. Studia zapewniają opanowanie języka rosyjskiego na poziomie C1+ oraz drugiego języka obcego na poziomie B2.

  Kształcą umiejętności tłumaczenia z języka rosyjskiego na polski i odwrotnie w zakresie komunikacji ekonomicznej, prawnej i sądowej, korespondencji oficjalnej i tekstów użytkowych. Absolwenci posiadają także wiedzę o zjawisku dwujęzyczności w przekładzie, literaturze, akwizycji języka i lingwistyce porównawczej.

  Student wybiera drugi język obcy – angielski albo niemiecki – i uczy się go w zwiększonym wymiarze godzin.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz znajomością języka rosyjskiego na poziomie B2+.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów stosunki międzynarodowe

  Studiujący zapoznaje się z podstawowymi elementami warsztatu naukowego z zakresu stosunków międzynarodowych. Taka wiedza pozwala na samodzielną analizę faktów z przeszłości jak i bieżących światowych wydarzeń, nie tylko politycznych. W programie szczególną uwagę poświęcono na zapoznawanie się z podstawowymi pojęciami i rozumieniu zagadnień z obszaru: prawa, ekonomii, demografii i statystyki, nauce o państwie oraz historii stosunków międzynarodowych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Umiejętności nabyte w trakcie studiów:
  • poznasz wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego, współczesnych systemów politycznych, międzynarodowych stosunków politycznych, finansowych, handlowych i kulturalnych, organizacji międzynarodowych, polskiej polityki zagranicznej oraz szeroko rozumianej wiedzy o Unii Europejskiej,
  • poznasz kulturowe i cywilizacyjne korzenie współczesnej cywilizacji, historii, dyplomacji oraz bieżących problemów Polski i świata oraz podstawowe techniki aktywności publicznej,
  • wybierając odpowiednią specjalność nabędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące polityki międzynarodowej w wymiarze globalnym i regionalnym, funkcjonowania gospodarki światowej i zasadach rynku międzynarodowego, komunikowania międzykulturowego i lobbingu międzynarodowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dyplomacja i służba zagraniczna
  • Europa w stosunkach międzynarodowych
  • Relacje transatlantyckie
  • Studia pozaeuropejskie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Regiony, subregiony, pogranicza
  • Gospodarka światowa i handel międzynarodowy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA ANGLISTYCZNO-SLAWISTYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów studia anglistyczno-slawisytczne

  Studia anglistyczno-slawistyczne to kierunek z równoległym kształceniem w zakresie czterech języków obcych – angielskiego i rosyjskiego na poziomie zaawansowanym oraz ukraińskiego i czeskiego na poziomie podstawowym. Studiujący będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dwóch obszarach językowo-kulturowych, anglosaskim i słowiańskim, zarówno w sferze międzykulturowych kompetencji komunikacyjnych, jak i w odniesieniu do języka w turystyce, prawie, ekonomii i biznesie. Poza kompetencjami komunikacyjnymi, absolwenci zdobywają również wiedzę dotyczącą realiów społeczno-kulturowych krajów anglosaskich i słowiańskich.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim w dziedzinie biznesu / turystyki,
  • posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • posługiwać się specjalistycznym językiem rosyjskim w dziedzinie ekonomii i biznesu / prawa,
  • posługiwać się językiem ukraińskim i czeskim na poziomie biegłości A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • różnorodności językowej i kulturowej Europy Zachodniej i Wschodniej,
  • prowadzić korespondencję biznesową, aktywnie uczestniczyć w negocjacjach i spotkaniach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia anglistyczno-slawistyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język angielski, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA NAD WOJNĄ I WOJSKOWOŚCIĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów studia nad wojną i wojskowścią
  Studiujący mają możliwość uzyskania podstawowej wiedzy o dziejach wojska i wojskowości, a także konfliktach militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, historycznym i współczesnym. 
  Ma również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem wojska i problematyki wojennej, z uwzględnieniem skutków i konsekwencji działań wojennych. W programie uwzględniono również miejsca tradycji związane z polityką historyczną państwa, jak również ich wpływ na działania organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • analizy i oceny związków między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem społeczeństwa,
  • dostrzegać konsekwencje konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych w różnych aspektach funkcjonowania państwa i społeczeństwa,
  • jak zaplanować i przeprowadzić widowisko polegające na rekonstrukcji przeszłości,
  • rozpoznawać różne rodzaje wojsk, ich uzbrojenie zarówno historyczne, jak i współczesne,
  • jak w ramach wycieczki turystycznej zaprezentować przeszłość militarną danego miejsca.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia nad wojną i wojskowością brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA PISARSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów sztuki pisarskie

  Celem studiów jest przygotowanie do zawodu literata i prowadzenia twórczej aktywności w sferze kultury artystycznej i medialnej. 

  Studiujący zdobyć mogą wiedzę na temat procesu twórczego, literatury współczesnej, różnorakich form wypowiedzi literackich i paraliterackich oraz instytucji literackich, jak również pozyskać umiejętności interpretacji tekstu oraz wypowiadania się w formach literackich i paraliterackich. Studia przygotowują do aktywnego uczestnictwa w sferze publicznej, a szczególnie we współczesnym życiu literackim i kulturalnym, z uwzględnieniem obszaru nowych mediów.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Studia pisarskie dostarczą absolwentom:
  • podstawowej wiedzy niezbędnej do identyfikowania dzieł literackich i krytycznoliterackich,
  • umiejętności opisu, analizy, interpretacji oraz wartościowania cudzych dzieł literackich i krytycznoliterackich, a także tworzenia własnych form pisarskich,
  • kompetencji społecznych istotnych dla wykonywania zawodów związanych z tworzeniem dzieł literackich i krytycznoliterackich oraz udziałem w życiu kulturalnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Strategie narracyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia pisarskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)