ul. Mickiewicza 16

70-383 Szczecin

tel. 91 444-25-20

e-mail: dziekwnoz@univ.szczecin.pl

http://www.us.szc.pl/

ul. Mickiewicza 16

70-383 Szczecin

tel. 91 444-25-20

e-mail: dziekwnoz@univ.szczecin.pl

http://www.us.szc.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO WODNE Stopień: I REKRUTACJA

  Bezpieczeństwo wodne jest kierunkiem adresowanym do osób aktywnych, przedsiębiorczych i kreatywnych, które wiążą swoją przyszłość z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska wodnego. Naszych absolwentów – specjalistów ds. bezpieczeństwa wodnego – wyposażamy w kompleksową wiedzę stosowaną oraz konkretne umiejętności warsztatowe w czterech obszarach praktycznego przygotowania: ratownictwo wodne, gospodarka wodna, sport i turystyka wodna oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wodne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, język polski, matematyka, informatyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, fizyka, język obcy nowożytny, geografia, informatyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, historia, filozofia, biologia, język obcy nowożytny

  Przeprowadzony zostanie również egzamin pływacki.

  Dowiedz się więcej

 • GEOGRAFIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Geografia
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Geografia, trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.  Absolwent kierunku  Geografia posiada  wiedzę  z zakresu  geografii  oraz  zna  relacje  kształtujące funkcjonowanie systemu  przyroda-człowiek. Zna procesy zachodzące  w  przyrodzie,  społeczeństwie  i  gospodarce. Program studiów zawiera zajęcia o charakterze praktycznym, między innymi ćwiczenia terenowe, które uzupełniają wiedzę teoretyczną z takich przedmiotów jak: geologia, geomorfologia, meteorologia i klimatologia, kartografia, geografia społeczno-ekonomiczna. Ćwiczenia prowadzone są w różnych ciekawych miejscach Polski. Wiedzę praktyczną studenci nabywają także w trakcie zajęć laboratoryjnych i realizacji praktyk zawodowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, biologia, informatyka, język obcy nowożytny, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, historia, filozofia, informatyka, język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Geologia
  Studia I stopnia na kierunku Geologia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Celem kształcenia jest dostarczenie na rynek pracy wszechstronnie wykształconej zawodowej kadry geologicznej, posiadającej kwalifikacje i umiejętności w zakresie: geologii ogólnej i stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów niżowych oraz stref nadmorskich, wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-inżynierskich związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeń geodynamicznych i ochroną brzegu morskiego, wykonywaniem i nadzorowaniem prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych, wykonywaniem i nadzorowaniem prac geologiczno-poszukiwawczych, w szczególności kruszyw mineralnych i surowców ceramicznych, wykonywania prac laboratoryjnych dotyczących określenia właściwości fizycznych gruntów, analiz mikropaleontologicznych, paleobotanicznych ect. Ponadto absolwent Geologii posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji różnorodnych informacji geologicznych, z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, fizyka, chemia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, informatyka, język obcy nowożytny, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny , wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku należacym do obszaru nauk przyrodniczych. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Głównym celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę niezbędną do identyfikowania i interpretowania zasadniczych zdarzeń, struktur oraz procesów będących przedmiotem polityki publicznej w zakresie gospodarowania przestrzenią i gospodarowania w przestrzeni oraz kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych istotnych dla wykonywania zawodów związanych z tą dziedziną. Osiągnięcie tego celu wiąże się z odpowiednią organizacją procesu dydaktycznego, w ramach którego oferowane są różnorodne formy zajęć dydaktycznych z udziałem nauczycieli akademickich w połączeniu ze stworzeniem niezbędnych warunków do samodzielnej pracy studenta. Znaczna część zajęć polega na pracy z komputerem, w tym z wykorzystaniem elektronicznych baz danych, systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD i systemów informacji geograficznej GIS. Wykłady i ćwiczenia w salach uzupełniane są przez zajęcia terenowe, w tym za granicą. Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna jest przygotowany do: kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; współpracy w przygotowywaniu podstawowych dokumentów planistycznych w różnych skalach przestrzennych, opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; uczestniczenia w planowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych; współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko; przygotowywania we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin opracowań związanych z ochroną środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony, uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska; uczestniczenia w sporządzaniu studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego, współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych i planów euroregionów oraz planów rewitalizacji obszarów zdegradowanych; podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów;  udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami, podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi; doradztwa w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz ustalania lokalizacji inwestycji; stosowania podstawowych narzędzi komputerowego wspomagania projektowania CAD i systemów informacji geograficznej GIS w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania; posługiwania się językiem obcym, w tym specjalistycznym, na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny , fizyka, chemia, filozofia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • OCEANOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Oceanografia
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Oceanografia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Po drugim roku studia realizowane są w ramach 3 specjalności: Geologia morza, Oceanografia fizyczna, Oceanografia biologiczna. Duży nacisk w programie położony jest na kształcenie praktyczne poprzez zajęcia odbywane w strefie brzegowej i na morzu, dzięki wykorzystaniu Stacji Brzegowej Wydziału w Międzyzdrojach, kutra badawczego SNB-US1 i statku szkolnego NAWIGATOR XXI należącego do Akademii Morskiej w Szczecinie
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Oceanografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, biologia, chemia, fizyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, filozofia, informatyka, język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

 • OCEANOLOGIA Stopień: III REKRUTACJA

  Celem studiów doktoranckich z zakresu oceanologii realizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego jest dalszy rozwój naukowy i dydaktyczny uczestników, m.in. poprzez zorganizowane i systemowe gromadzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych służących podnoszeniu ich kwalifikacji naukowych. Istotnym elementem jest zapewnienie lub zorganizowanie dostępu do najnowszych metod i aparatury pomiarowej, pozwalających na prowadzenie badań empirycznych środowiska morskiego i gromadzenie zbiorów danych. Uzupełniającym celem jest zdobycie umiejętności pracy w większych zespołach naukowych oraz wykształcenie umiejętności kierowania zespołami. Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Turystyka i rekreacja
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Po I roku studia realizowane są w ramach dwóch specjalności. Programy obu specjalności powstały w konsultacji z praktykami z branży turystycznej. Zostały one tak skonstruowane, aby wiedza i umiejętności praktyczne absolwenta tego kierunku predestynowały go do pracy na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz pracy w sektorze komercyjnym. Absolwent posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców; nawiązywania kontaktów i komunikowania się w dwóch językach obcych Treści programowe zostały rozszerzone o warsztaty z pilotażu i przewodnictwa, co pozwoli przygotować absolwenta do pełnienia roli profesjonalnego animatora turystyki i rekreacji, rezydenta oraz pilota wycieczek.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, informatyka, język obcy nowożytny, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny, informatyka, chemia, filozofia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest dyplom ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

rolecx Ocena

polecam

vicky Ocena

polecam

lili Ocena

geoanalityka żenująco niski poziom