Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Kierunki studiów

 

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Jeśli rozejrzymy się dookoła to łatwo zauważymy, że otaczają nas ludzie oraz maszyny i urządzenia. Samochody, dźwigi, rowery, ruchome schody, automatycznie otwierane bramy i drzwi, ekspresy do kawy i tysiące innych przedmiotów codziennego użytku. Wszystkie one zostały wymyślone, zaprojektowane, wykonane zgodnie z obowiązującą technologią, sprawdzone pod kątem jakości i cech użytkowych. W końcu zostały zapakowane, często na automatycznych liniach, wypromowane i dostarczone do klienta. Praktycznie każdy z opisanych etapów życia produktu jest w spektrum problemów poruszanych na zajęciach na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Punktem wyjścia są kursy z przedmiotów podstawowych. Każdy inżynier powinien umieć rozwiązywać problemy związane z projektowaniem maszyn i urządzeń, obliczeń wytrzymałościowych i optymalizacji konstrukcji. Solidnie opanowane podstawy umożliwią zgłębienie tematyki teorii maszyn i mechanizmów, ich kinematyki oraz dynamiki. Stąd już tylko krok do analiz układów sterowania, programowania maszyn i obrabiarek, zastosowań zaawansowanych systemów pomiarowych i diagnostycznych. Duży wybór przedmiotów obieralnych pozwala studentom na dokonani personifikacji ich toku studiowania i skupienie się na najbardziej interesujących ich dziedzinach. Studiowanie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn to nie tylko wykłady i ćwiczenia audytoryjne. To również bogaty wybór zajęć laboratoryjnych, realizowanych z wykorzystaniem najwyższej jakości nowoczesnych systemów pomiarowych. Systemy wizyjne, szybka kamera, wibrometria laserowa, laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie to tylko przykłady tego, z czym spotka się student w trakcie studiów na tym kierunku. Wybór specjalizacji, na drugim stopniu studiów, pozwala jeszcze bardziej skupić się, bądź to na zagadnieniach komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania, bądź też na kwestiach projektowania i sterowania układami mechatronicznymi. Życzliwa kadra i wiele możliwości, jakie oferuje ukończenie tego kierunku, powinno być zachętą do studiowania na Mechanice i Budowie Maszyn.

 

Praca po studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn

Przykładowe zawody po kierunku Mechanika i Budowa Maszyn:

 • Technolog

Technolog jest specjalistą, posiadającym dość ogólny zakres obowiązków, wynikających z szerokiej wiedzy w różnych dziedzinach. Zajmuje się organizowaniem i nadzorowaniem procesów technicznych realizowanych w miejscu pracy. Nie tylko potrafi opracować technologię wykonywania określonych części maszyn, ale również dopracuje każdą fazę jego powstawania od projektu po wytworzenie i sprawdzenie jakości. Ponadto, sporządza on i nadzoruje obieg informacji (w tym dokumentacji technicznej) oraz koordynuje działania w zakresie czasu życia produktu. Jego multi-dyscyplinarna wiedza jest wykorzystywana do całościowego ujęcia procesów technicznych realizowanych w zakładzie pracy.

 • Kierownik działu projektowo - konstrukcyjnego

Osoba odpowiedzialna za przygotowania produkcji oraz współudział i terminowe przygotowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej. Osoba taka powinna być w stanie nadzorować spójność dokumentacji realizowanych projektów oraz rejestrować wprowadzane zmiany. Powinien również znać zasady funkcjonowania systemów wymiany informacji w firmie, zasobów firmy i jej możliwości technicznych. Powinien efektywnie zarządzać personelem i w razie potrzeby udzielać rad w kwestiach technicznych i organizacyjnych. Jego rolą powinno być również motywowanie podwładnych do efektywnej pracy, optymalizowanie kosztów oraz realizowanie strategii rozwojowych firmy w zakresie podnoszenia jakości wyrobu.

 

MECHATRONIKA

Absolwenci kierunku Mechatronika są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Ze względu na swoje wielokierunkowe umiejętności znajdują zatrudnienie w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania w obszarach sterowania, a także w biurach konstrukcyjno-projektowych, w działach badawczo-rozwojowych oraz w działach utrzymaniu ruchu. Zdobyta w trakcie nauki wiedza ogólna i praktyczna, łącząca różne dziedziny techniki pozwala im się bardzo szybko dostosować do stawianych wymagań. Dzięki temu są cenionymi pracownikami, wnoszącymi do zakładów nowoczesny, mechatroniczny sposób rozwiązywania zadań.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o nowoczesną bazą laboratoryjno-dydaktyczną. Do dyspozycji są m.in. laboratoria metrologiczne (systemy skanowania wizyjnego 3D, kamery termowizyjne, wibrometry laserowe 3D, wielokanałowe systemy monitoringu drgań, mikroskopy konfokalne), laboratorium szybkiego prototypowania (wyposażone w najnowocześniejsze systemy druku 3D). Studenci mają do dyspozycji specjalizowane pracownie, w których spotykają się z najnowszymi technologiami (np. zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości w programowaniu maszyn, programowaniem robotów przemysłowych, badaniem dynamiki obiektów, układami pneumatycznymi i hydraulicznymi). Dzięki indywidualnej pomocy oferowanej przez nauczycieli akademickich, przy systematycznej pracy, studiowanie na kierunku „mechatronika” nie jest trudne i daje wiele satysfakcji. Studenci mogą dodatkowo ukończyć wybrane przez siebie certyfikowane kursy, np. kurs obsługi programów CAD czy kurs obsługi maszyn CNC (maszyn sterowanych numerycznie), co zwiększa atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Dla najlepszych studentów stworzono możliwość czynnego udziału w realizacji projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników WIMiM. Dzięki temu studenci mają dostęp do najnowszych technologii i osiągnięć naukowych. Większość projektów prowadzona jest przy ścisłej współpracy z przemysłem, w związku z czym powstaje możliwość odbycia wartościowych praktyk i staży w nowoczesnych zakładach przemysłowych.

Praca po studiach na kierunku mechatronika

 

Przykładowe zawody po kierunku Mechatronika:

 • konstruktor urządzeń mechatronicznych

są to pracownicy biur badawczo-rozwojowych w firmach wprowadzających na rynek nowoczesne urządzenia sterujące i wykonawcze, odpowiedzialni za nadzorowanie prac nad konstrukcją i testowaniem prototypów urządzeń

 • inżynier elektryk - automatyk

są to osoby odpowiedzialne za programowanie sterowników PLC, programowanie i optymalizację pracy robotów czy linii produkcyjnych, analizowanie problemów związanych z systemami zrobotyzowanymi oraz planowanie działań modernizacyjnych, usprawnianie i optymalizację pracy układów sterowania maszyn i urządzeń w celu utrzymaniu ciągłości produkcji, nadzorowanie stanu i diagnozowanie urządzeń produkcyjnych i pomocniczych w przypadku ich awarii, wykonywanie czynności serwisowych zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w parku maszynowym

 • integrator zrobotyzowanych systemów wytwarzania

są to pracownicy biur konstrukcyjno-projektowych wdrażający układy automatyki i robotyki w różnych obszarach przemysłu

 • programista maszyn CNC

realizuje zadania związane z oprogramowaniem maszyn CNC w celu wytworzenia produktu oraz z organizacją współpracy maszyn CNC z systemami CAD/CAM

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Studia na kierunku Inżynieria Materiałowa pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie tworzyw metalicznych, polimerowych, kompozytów i biomateriałów w ramach 4 specjalności realizowanych w systemie stacjonarnym (S2) i niestacjonarnym (N2):

Konstrukcje lekkie

W ramach specjalności „Konstrukcje lekkie” student poszerza wiedzę z zakresu lekkich polimerowych kompozytów konstrukcyjnych, technik przetwórczych, umiejętności projektowania, specjalistycznych badań mechanicznych i nieniszczących, oceny trwałości eksploatacyjnej oraz możliwości recyklingu. Poszerza wiedzę w zakresie: technik komputerowych wspomagających proces projektowania, analiz wytrzymałościowych wykonanych z lekkich materiałów kompozytowych konstrukcji elementów karoserii i wyposażenia konstrukcji samochodowych, jachtów, statków, zbiorników, urządzeń wiatrowych, przemysłu maszynowego i elektromaszynowego, lotniczego, protez medycznych oraz budowie maszyn.

Przetwórstwo tworzyw polimerowych

Obejmuje gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do projektowania urządzeń i technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz doboru materiałów polimerowych do konkretnych zastosowań.

Spawalnictwo i techniki  łączenia

Dostarcza ukierunkowaną wiedzę na temat właściwego doboru materiałów na konstrukcje spawane, zgrzewane, lutowane i klejone oraz praktyczne umiejętności z zakresu technologii łączenia elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji wytworzonych z metali i ich stopów oraz tworzyw ceramicznych, polimerowych i kompozytowych.

Technologia materiałów metalicznych

Przygotowuje w zakresie wytwarzania i przetwórstwa materiałów metalicznych na osnowie żelaza i innych pierwiastków metalicznych, badań ich właściwości, projektowania technologii i urządzeń, modelowania warunków prowadzenia procesów technologicznych oraz budowy urządzeń i narzędzi do realizacji tych procesów z uwzględnieniem ich ekonomiczności, energochłonności i ochrony środowiska.

Praca po studiach na kierunku inżynieria materiałowa

 

Przykładowe zawody po kierunku Inżynieria materiałowa:

 • projektant i konstruktor wyrobów, w tym konstrukcji elementów karoserii i wyposażenia konstrukcji samochodowych, jachtów, statków, zbiorników, urządzeń wiatrowych, przemysłu maszynowego i elektromaszynowego, lotniczego, protez medycznych i implantów oraz budowie maszyn,
 • konstruktor form do wytwarzania wyrobów,
 • technolog materiałowy, w tym technologii wytwarzania, modyfikowania i przetwarzania materiałów na wyroby,
 • specjalista ds. kontroli jakości produkcji lub wyrobu,
 • specjalista ds. recyklingu, zagospodarowywania odpadów i technologii ekologicznych. 

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opinie (1)

Michał Ocena odpowiedz

Bardzo polecam studia na kierunku Mechatronika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Było wiele ciekawych i praktycznych przedmiotów. Po studiach, a nawet podczas studiowania łatwo znaleźć pracę w zawodzie.