• ANALIZA DANYCH - BIG DATA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Analiza Danych – Big Data przygotowują do ambitnej i ciekawej pracy związanej ze statystyczną analizą dużych zbiorów danych. Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem danych do analizy, eksploracją danych, modelowaniem statystycznym i zaawansowanymi metodami data mining, z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CONTROLLING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów jest kształcenie wysokokwalifikowanych specjalistów z zakresu controllingu stosowanego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Podstawowym celem studiów są aspekty praktyczne zastosowań controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w szczególności controllingu strategicznego, operacyjnego, finansowego, logistycznego, inwestycyjnego oraz personalnego.

  Problemy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach obejmują także techniki budżetowania oraz zarządzanie strukturą kapitałów, wartością przedsiębiorstwa i płynnością finansową. Uczestnicy Studiów poznają niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu szeroko rozumianego controllingu oraz zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i audytu wewnętrznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EMBA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów EMBA jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy menedżerskiej oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji, których posiadanie determinowane jest wymogami globalnego otoczenia biznesowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EVENT MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Event Manager jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej zarządzania różnego rodzaju wydarzeniami oraz kształcenie u nich umiejętności niezbędnych w pracy event managera. Zajęcia będą obejmowały teoretyczne i praktyczne aspekty z zakresu planowania i realizacji eventów, marketingu na rynku wydarzeń, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa, zarządzania ryzykiem, budżetowania, a także protokołu dyplomatycznego. Główny nacisk zostanie położony na praktykę i rozwój kluczowych kompetencji niezbędnych w codziennej pracy w branży eventowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMERCJALIZACJA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy o charakterze ekonomicznym, technicznym i prawnym niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu czynności i zadań związanych z komercjalizacją nieruchomościami. Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę i umiejętności oraz kompetencje pozwalające na właściwe zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, metod i technik komercjalizacji nieruchomości.

  Absolwent będzie mógł pracować zarówno jako specjalista ds. komercjalizacji nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, jak również będzie mógł wykonywać czynności związane z doradztwem na rynku nieruchomości. Będzie posiadał umiejętności pozwalające na przygotowanie transakcji oraz doradztwo od strony organizacyjnej, formalnej, marketingowej oraz finansowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER W INSTYTUCJACH KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem oferowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie kadry kierowniczej instytucji i jednostek w sferze szeroko rozumianych usług kultury, do profesjonalnego zarządzania podmiotami organizacyjnymi kultury.  Zasadniczym zamierzeniem realizacji programu studiów jest podniesienie na wyższy poziom kompetencji kierowniczych, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na podejmowanie efektywnych decyzji personalnych i zarządczych niezbędnych do sprawniejszego kierowania zespołami pracowniczymi w instytucjach kultury.

  Współczesne wyzwania otoczenia instytucji kultury wymagają podnoszenia poziomu profesjonalizacji kierowania tymi jednostkami. Oferta tych studiów jest zorientowana na rozwój kompetencji kierowniczych osób odpowiedzialnych za pracowników instytucji kultury, m.in. takich jak: teatry i instytucje muzyczne, centra i domy kultury, podmioty działające na rynku dzieł sztuki, biblioteki, muzea, wydawnictwa kulturalne i inne podmioty w otoczeniu instytucji kultury.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MPS PRZYGOTOWUJĄCE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA W DYSCYPLINACH "EKONOMIA I FINANSE" ORAZ "NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI" - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest przygotowanie ich uczestników do rozpoczęcia pracy nad rozprawą doktorską.
  W szczególności cel ten ma być osiągnięty poprzez:
  [1] zbudowanie wiedzy metodologicznej w zakresie prowadzenia badań naukowych (przedmioty: Metodologia badań ekonomicznych, Warsztaty metodologiczne; ale także Metody i techniki badań ilościowych, Ekonometria stosowana);
  [2] umożliwienie indywidualnych konsultacji słuchacza (potencjalnie przyszłego doktoranta) z rozważanym promotorem w celu ustalenia oraz doprecyzowania przedmiotu badań i dalszego zaawansowania pracy (przedmioty: Seminarium doktorskie, Seminarium - prezentacja naukowa);
  [3] wskazanie głównych nurtów badawczych, jakie współcześnie występują w badaniach realizowanych w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse (przedmioty: Współczesne problemy ekonomii i finansów, Współczesne problemy nauk o zarządzaniu i jakości).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów podyplomowych jest podniesienie kompetencji pracowników sektora kolejowego, który stanowi istotną część gospodarki narodowej. W ostatnim okresie jego znaczenie rośnie w związku z priorytetami polityki rozwoju transportu Unii Europejskiej. W związku z powyższym, obserwuje się dynamiczny rozwój tego sektora, dla którego niezbędna jest kadra wyposażona w nowoczesne kompetencje, zarówno od strony procesów zarządzania poszczególnymi podmiotami wchodzącymi w skład tego sektora jak i jego organizacji jako całości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMOWANIE BIZNESOWYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe pt. "Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych" pozwolą ich uczestnikom opanować wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu aktualnych technologii tworzenia aplikacji: webowych, mobilnych, rozproszonych i w Cloud Computingu. Studia Podyplomowe adresowane są do osób, które chcą przygotować się do zawodu programisty aplikacji internetowych i mobilnych w zakresie projektowania i programowania aplikacji przeznaczonych dla firm.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ ACCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów podyplomowych jest pomoc słuchaczom w poszerzeniu wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz zdobyciu prestiżowej kwalifikacji ACCA, która stanowi podstawę do szybkiej kariery zawodowej zarówno w kraju, jak i za granicą.
  Podyplomowe Studia Rachunkowość ACCA na Wydziale Zarządzania UG posiadają akredytację the Chartered Association of Certified Accountants (ACCA) dla 9 przedmiotów z poziomu podstawowego.

  Skończenie studiów podyplomowych pozwala słuchaczom na otrzymanie zwolnień z wszystkich egzaminów z poziomu Fundamentals. Otwiera również drogę do kariery na takich stanowiskach, jak: kontroler finansowy, analityk biznesowy, audytor, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, manager ds. raportowania, manager ds. planowania i analiz, dyrektor ds. ryzyka, dyrektor finansowy, członek zarządu ds. finansowych (CFO).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ ACCA – POZIOM PROFESJONALNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na poziomie Professional trwają 2 semestry i przygotowują do 4 egzaminów ACCA z poziomu Strategic Professional. Stanowią one naturalną kontynuację uzupełniających studiów magisterskich akredytowanych przez ACCA lub studiów podyplomowych ACCA poziomu Fundamentals (Applied Knowledge and Applied Skills).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków celem jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do organizowania i prowadzenia całokształtu prac związanych z funkcjonowaniem systemu informacji finansowo-księgowej w podmiotach gospodarczych, a także wykorzystaniem tego systemu dla potrzeb zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Menedżerskie bazują na prawie trzydziestoletnich doświadczeniach w prowadzeniu kształcenia na poziomie podyplomowym. Od 1974 roku Instytut Organizacji i Zarządzania nieprzerwanie kształci kadrę menedżerską przedsiębiorstw i instytucji. Do chwili obecnej studia podyplomowe ukończyło ok. 2 000 osób. 

  Celem Podyplomowych Studiów Menedżerskich jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi tendencjami w zarządzaniu oraz nauczenie skutecznego doboru i posługiwania się współczesnymi metodami i narzędziami pracy menedżera. Dla kogo? Przedsiębiorcy, członkowie rad nadzorczych i zarządów, menedżerowie oraz specjaliści aspirujący do pełnienia funkcji menedżerskich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, ZARZĄDCZA I PODATKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program i zajęcia prowadzone na Studiach Podyplomowych „Zaawansowana rachunkowość finansowa i podatki” pozwolą na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, która jest doceniana przez pracodawców. Posiadana wiedza pozwoli łatwiej można znaleźć dobrą pracę zarówno w kraju, jak i za granicą oraz zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie sukcesu zawodowego.

  Studia Podyplomowe „Zaawansowana rachunkowość finansowa i podatki” są skierowane zarówno do tych, którzy już pracują i chcą pełnić odpowiedzialne funkcje w korporacjach, jak również do niedawno wypromowanych absolwentów UG, są zatem zgodne z przyjętą przez Uniwersytet Gdański misją i strategią rozwoju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem oferowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej poprzez doskonalenie kompetencji kierowniczych, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby na wyższych stanowiskach kierowniczych i efektywne zarządzania organizacją publiczną. Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom:

  • organizować pracę własną i podległych pracowników oraz skuteczniej inspirować, motywować i nadzorować podwładnych
  • identyfikować i rozwiązywać problemy interesantów organizacji publicznych
  • zarządzać budżetem jednostki
  • właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz oraz współpracować z mediami
  • identyfikować i respektować różnice pomiędzy zarządzaniem publicznym i biznesowym

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Coraz bardziej złożone zarządzanie organizacjami nowej gospodarki wymaga nowoczesnych rozwiązań w zakresie funkcji personalnej. Celem studiów ZKL jest prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania pracowników; rozwoju i wykorzystania ich talentów i potencjału; motywowania szczególnie poprzez systemy wynagradzania pracowników oraz oddziaływania na satysfakcję z pracy i budowanie zaangażowania pracowników oraz ocenianie pracowników, w tym ocenianie okresowe.

  Zaprezentowanie w/w rozwiązań pozwoli też na kształtowanie umiejętności projektowania rozwiązań z tych obszarów w praktyce zarządzania. Realizację tych celów zapewnia dobór tematów realizowanych na studiach oraz dobór kadry dydaktycznej, w której ok. 40% stanowią osoby o wybitnych osiągnieciach praktycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I PROJEKTAMI DEWELOPERSKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznej (m.in. w ramach zajęć prowadzonych w terenie) o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym niezbędnej do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz przy realizacjach deweloperskich (w tym biurowych, handlowych, logistycznych, hotelowych, mieszkaniowych, infrastrukturalnych oraz typu „land-development”).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W kształceniu na Studiach Podyplomowych pt. Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi celem jest wyposażenie słuchaczy w podstawowa wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na właściwe zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, systemów, metod i technik zarządzania w obszarze służby zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem głównym studiów podyplomowych Zarządzanie procesami w biznesie jest przygotowanie kadry kierowniczej, projektantów i właścicieli procesów biznesowych do identyfikacji, formalizacji, opomiarowania, zarządzania i doskonalenia procesami biznesowymi oraz zarządzania organizacją procesową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie do ubiegania się o certyfikat Certified Project Management Associate na poziomie D afiliowanego przez International Project Management Association. Studia adresowane są  do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków pragnących zdobyć i pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Wyprofilowanie programu studiów pozwala kierować ofertę zarówno do osób pracujących w zawodzie Project Managera, jak i absolwentów chcących posiąść wiedzę i kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia pracy przy projektach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Zarządzanie Projektami IT jest trwałe podniesienie kwalifikacji i konkurencyjności osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez dostarczenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji, które umożliwią zrozumienie i praktyczne, skuteczne zastosowanie metod, technik i narzędzi służących do zarządzania projektami IT.

  Studia Zarządzanie Projektami IT są studiami akredytowanymi przez stowarzyszenie International Project Management Association (IPMA), co uczestnikom przywilej zakończenia studiów uzyskaniem profesjonalnego, rozpoznawalnego na rynku pracy, certyfikatu IPMA-Student (bez dodatkowych opłat) i przystąpienia do certyfikatu IPMA D na preferencyjnych warunkach. Certyfikat IPMA jest powszechnie rozpoznawany i stosowany w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Opinie (5)

Marcelina Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Gdańskim przygotowują nie tylko do wejścia na rynek pracy, ale także do rozpoczęcia dorosłego życia. To bardzo dobra uczelnia, którą szczerze polecam.

Aneta Ocena odpowiedz

Moja specjalność to ?Zarządzanie w turystyce?, bo założyłam sobie w przyszłości promowanie miasta i regionu, z którego pochodzę, czyli Nowego Targu. Studia na Uniwersytecie Gdańskim dają mi wszystkie potrzebne narzędzia do realizacji swoich planów i założeń. Zarządzanie to naprawdę zarządzanie

Krzysiek Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Gdańskim dają wiedzę konkretną, na mocnych podstawach umiejętności praktycznych. Ponadto, duży nacisk kładziony jest na specjalistyczny język angielski, bez którego dzisiaj nie można się obejść.

Tomek Ocena odpowiedz

Wybrałem Uniwersytet Gdański z kilku względów. Chciałem studiować w rodzinnym mieście i kształcić się w tym, co naprawdę mnie interesuje. Studia są ciekawe, zajęcia interesujące, zatem jestem bardzo zadowolony i UG mogę polecić innym.

Monika Ocena odpowiedz

Moje studia na Finansach i rachunkowości to trochę taka tradycja rodzinna. Nie żałuję, że poszłam podobną drogą. Wydział Zarządzania to zdecydowanie najfajniejszy wydział na Uniwersytecie Gdańskim, a Finanse i rachunkowość to najfajniejszy kierunek