• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Finanse i rachunkowość
  Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej. W programie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość wykorzystuje się wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny finanse. Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu finansów, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową na rynku finansowym. Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy. Studenci kierunku działają w czterech kołach naukowych, mają możliwość kształtowania i rozwijania praktycznych umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw, odbywają praktyki w bankach i innych instytucjach finansowych, a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wielu z nich uczestniczy w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+. Ukończenie studiów licencjackich na kierunku Finanse i rachunkowość zwalnia z 4 egzaminów w ścieżce uzyskania międzynarodowego tytułu ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Zaliczenie dalszych pięciu egzaminów można uzyskać, kończąc stacjonarne studia II stopnia o specjalność Rachunkowość ACCA.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość może podjąć pracę m.in. na stanowiskach: doradcy finansowego, analityka finansowego, pracownika służby cywilnej (urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych) lub administracji samorządowej, specjalisty ds. podatków, brokera ubezpieczeniowego, specjalisty ds. ubezpieczeń w podmiocie gospodarczym lub jednostce sektora finansów publicznych, referenta/specjalisty w dziale controllingu, analityka finansowego, inspektora ds. kredytów, specjalisty ds. pozyskiwania funduszy, asystenta księgowego, samodzielnego księgowego, analityka, kontrolera finansowego.
  Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć pracę m.in. na stanowiskach: głównego księgowego, kierownika działu finansowego, właściciela biura rachunkowego, kontrolera finansowego, dyrektora finansowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest Suma punktów za oceny z 6 przedmiotów realizowanych na studiach wyższych: Finanse przedsiębiorstwa, Bankowość, Rachunkowość, Statystyka, Finanse publiczne, Język obcy.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Informatyka i ekonometria
  Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej, a także uwzględnia wyniki najnowszych badań naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych. Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową. W trakcie zajęć wykorzystywane jest innowacyjne oprogramowanie i nowoczesna infrastruktura sprzętowa. Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy. Studenci kierunku działają w czterech kołach naukowych realizujących projekty dla praktyki gospodarczej i oryginalne prace badawcze, prezentowane na konferencjach naukowych. Niektórzy uczestniczą w międzynarodowych konkursach. Wielu studentów bierze udział w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria może podjąć pracę na takich stanowiskach jak: analityk gospodarczy, specjalista ds. oceny ryzyka ubezpieczeń, analityk rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalista ds. zarządzania aktywami finansowymi, analityk i projektant systemów informatycznych, baz danych, analityk systemu ERP, administrator sieci komputerowych w firmach informatycznych oraz działach IT firm i instytucji, specjalista ds. technologii i systemów informatycznych.
  Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć pracę na takich stanowiskach jak: specjalista ds. analiz gospodarczych, specjalista ds. aktuarialnych, specjalista w instytucjach badań rynkowych i marketingowych, integrator oraz konsultant systemów ERP, projektant zaawansowanych systemów i usług informatycznych, programista, programista aplikacji mobilnych, projektant baz danych, analityk/ projektant systemów informatycznych, administrator bezpieczeństwa informacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest konkurs ocen na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • UBEZPIECZENIA - STUDIA INTERDYSCYPLINARNE Stopień: II REKRUTACJA

  Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne” to nowatorski międzywydziałowy kierunek stacjonarnych studiów II stopnia, prowadzony wspólnie przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorski program studiów przewiduje uzyskanie kompetencji zarówno w zakresie ekonomiczno-finansowych jak i prawnych aspektów ubezpieczeń, co stanowi odpowiedź na rosnącą świadomość ubezpieczeniową i zapotrzebowanie pracodawców na wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. ubezpieczeń.

  Ukończenie studiów da absolwentom możliwość zatrudnienia w podmiotach działających na rynku ubezpieczeniowym, przede wszystkim w zakładach ubezpieczeń, u brokerów i agentów ubezpieczeniowych, którzy muszą sprostać coraz silniejszej konkurencji rynkowej i rosnącym standardom obsługi klienta. Absolwenci studiów będą mogli również znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i organizacjach, na stanowiskach związanych z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem (np. w ochronie zdrowia, oświacie, administracji czy transporcie). W programie studiów położono duży nacisk na umiejętności komunikacji w języku angielskim, z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii prawnej i finansowej.

  Pierwsza edycja studiów realizowana jest w ramach projektu ProUG finansowanego ze środków Programu POWER, co zapewni udział m.in. doświadczonych praktyków w prowadzeniu zajęć, jak również dostęp do odpłatnych staży dla najlepszych studentów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne jest konkurs ocen na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Zarządzanie
  Celem studiów na kierunku Zarządzanie jest ukształtowanie umiejętności efektywnego zarządzania zasobami organizacji. Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej. W programie studiów na kierunku Zarządzanie wykorzystuje się wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny nauki o zarządzaniu. Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową. Studenci realizują projekty oparte o realne problemy przedsiębiorstw. Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy. Studenci kierunku działają w sześciu kołach naukowych, które realizują oryginalne prace badawcze, prezentowane na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Koło Naukowe Strateg jest jednym z najlepszych w Polsce, regularnie odnoszącym sukcesy zagranicą. Studenci uczestniczą w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie może podjąć pracę m.in. na stanowiskach: przedsiębiorcy (właściciela firmy), product managera, specjalisty do spraw organizacji i zarządzania, kierownika zespołu w przedsiębiorstwie, analityka pracy, doradcy personalnego; specjalisty ds. rekrutacji pracowników, specjalisty ds. marketingu, specjalisty ds. promocji, handlowca, pośrednika w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomości, audytora ISO 9001.
  Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć pracę m.in. na stanowiskach: dyrektora zarządzającego, doradcy biznesowego, specjalisty do zarządzania projektami (project managera), projektanta systemów organizacyjnych, specjalisty ds. zarządzania poszczególnymi sferami działalności podmiotów gospodarczych, analityka finansowego, analityka operacyjnego, analityka w dziale strategii i rozwoju oraz controllingu strategicznego, specjalisty w zakresie przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI SŁUŻBY ZDROWIA Stopień: I REKRUTACJA

  Oferowany kierunek odpowiada dokonującym się gwałtownie zmianom w obrębie zdrowia i organizacji zabezpieczających te procesy. Starzejące się społeczeństwa oraz rozwarstwienie społeczne stwarza zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących koordynować leczenie, analizować potrzeby medyczne, wdrażać rozwiązania prozdrowotne i prospołeczne zarówno na poziomie administracji państwowej i samorządowej, jak i organizacji gospodarczych czy społecznych.

  Celem kształcenia na kierunku studiów jest wypromowanie absolwenta o szerokiej wiedzy i umiejętnościach praktycznych w zakresie dotyczącym zarządzania jednostkami i procesami zdrowotnymi. Celowi temu służyć będzie realizacja przedmiotów podstawowych oraz fakultatywnych opisanych w ścieżce edukacyjnej, zgodnie z preferowanymi indywidualnymi studenta. Przedmioty te będą proponowane w zależności od oczekiwań płynących z rynku pracy uwzględniając zapotrzebowanie firm i organizacji, dając możliwość zdobycia umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy. Praktyka w wymiarze 960 godzin może być realizowana w jednostkach odpowiadających zainteresowaniom zawodowym studentów. Przewidziane są różne formy współpracy i wsparcia procesu dydaktycznego z przedstawicielami pracodawców. Zakłada się udział praktyków sfery gospodarczej jako dopełnienie teoretycznej oferty kształcenia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie insytutcjami służby zdrowia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • trzy przedmioty spośród ośmiu do wyboru: język polski, język obcy, biologia,  matematyka, informatyka, geografia, WOS, historia

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)