Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Kierunki studiów - Uniwersytet Gdański: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Gdański: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Gdański: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie, nie ma granicy wieku. W ostatnich latach coraz częściej studia podejmują Seniorzy – również te, w formie stacjonarnej.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Wykaz dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji dostępny jest na stronie Rekrutacji UG: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/dokumenty 

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

W tym roku – z uwagi na obecna sytuację epidemiologiczną – dokumenty będzie trzeba załączyć w systemie IRK w postaci pliku pdf lub jpg. Osoby, które znajdą się na liście przyjętych na dany kierunek studiów, będą zobligowane do uzupełnienia dokumentacji w formie papierowej z początkiem roku akademickiego w Dziekanacie.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

W tym roku – z uwagi na obecna sytuację epidemiologiczną – dokumenty będzie trzeba załączyć w systemie IRK w postaci pliku pdf lub jpg. Osoby, które znajdą się na liście przyjętych na dany kierunek studiów, będą zobligowane do uzupełnienia dokumentacji w formie papierowej z początkiem roku akademickiego.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Nie ma obowiązku poświadczania dokumentów notarialnie. Kserokopię może poświadczyć za zgodność z oryginałem również Biuro Rekrutacji/Komisja rekrutacyjna/Dziekanat.

W tym roku – z uwagi na obecna sytuację epidemiologiczną – dokumenty będzie trzeba załączyć w systemie IRK w postaci pliku pdf lub jpg. Osoby, które znajdą się na liście przyjętych na dany kierunek studiów, będą zobligowane do uzupełnienia dokumentacji w formie papierowej (w tym kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem) z początkiem roku akademickiego.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

W tym roku – z uwagi na obecna sytuację epidemiologiczną – dokumenty będzie trzeba załączyć w systemie IRK w postaci pliku pdf lub jpg. Osoby, które znajdą się na liście przyjętych na dany kierunek studiów, będą zobligowane do uzupełnienia dokumentacji w formie papierowej z początkiem roku akademickiego.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

W tym roku – z uwagi na obecna sytuację epidemiologiczną – dokumenty będzie trzeba załączyć w systemie IRK w postaci pliku pdf lub jpg. Skany lub zdjęcia dokumentów może załączyć każda osoba, uczestnicząca w naborze na dany kierunek studiów. Osoby, które znajdą się na liście przyjętych na dany kierunek studiów, będą zobligowane do uzupełnienia dokumentacji w formie papierowej z początkiem roku akademickiego.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak. Uniwersytet Gdański nie pobiera wyników z KREMu.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie, uwzględniamy wyłącznie wyniki matur pisemnych.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Tacy kandydaci zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego na wybrane kierunki studiów. Lista olimpiad uwzględnianych w procesie rekrutacji na Uniwersytet Gdański znajduje się na stronie Rekrutacji UG: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/akty_prawne/uchwala_w_sprawie_olimpiad 

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Uczelnia nie narzuca progów punktowych, od których przyjmuje kandydatów na poszczególne kierunki. Progi punktowe na UG opracowywane są na podstawie wyników kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji na dany kierunek studiów i przedstawiają jedynie dane o punktacji, jaką uzyskały ostatnie osoby na liście przyjętych na poszczególne kierunki studiów w ostatnich latach. Kandydaci mogą zorientować się w ten sposób, jaką liczbę punktów w przybliżeniu należy zdobyć, aby mieć szanse w konkursie.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Lista osób przyjętych na dany kierunek studiów ogłaszana jest w systemie IRK oraz przed siedzibą komisji rekrutacyjnej. Kandydat otrzymuje również informację o przyjęciu na studia poprzez: wiadomość sms, wiadomość na profilu kandydata w IRK oraz wiadomość mailową.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

O przyjęciu na studia na UG nie decyduje kolejność zgłoszeń. Postępowanie rekrutacyjne na studia wyższe w uczelniach publicznych ma charakter konkursowy, oznacza to, że o przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji z określonych kryteriów kwalifikacyjnych na danym kierunku.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Uchwała rekrutacyjna Uniwersytetu Gdańskiego nie przewiduje statusu “zakwalifikowany do przyjęcia”. Nabór na studia kończy się uzyskaniem statusu “przyjęty”. Uzyskują go wszystkie osoby, które znalazły się na liście osób przyjętych.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

W celu uczestniczenia w procesie rekrutacji na UG należy: dokonać ogólnej rejestracji w systemie IRK, dokonać zapisu na kierunek i uiścić opłatę rekrutacyjną do końca terminu rejestracji na danym kierunku. Po ogłoszeniu listy kandydatów, należy złożyć - według określonych terminów - komplet wymaganych dokumentów i wówczas rozpatrywany będzie wniosek o przyjęcie na studia.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na indywidualny numer konta, znajdujący się w Panelu Kandydata w systemie IRK. Płatności można dokonać w różnych formach: przelewem bankowym, w placówce banku, na poczcie oraz w kasie Uniwersytetu Gdańskiego.

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu na rzecz rekrutacji na studia na Uniwersytecie Gdańskim wpisuje: „Oplata rekrutacyjna 2020”. Jeśli kandydat zapisał się na większą liczbę kierunków, a uiścił opłaty tylko za wybrane kierunki, to wówczas warto dopisać nazwy kierunków, których dotyczą opłaty.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną uiszcza się do końca rejestracji na danym kierunku studiów, dlatego warto zapoznać się z terminami rekrutacji określonego kierunku.

W przypadku opłat dokonywanych w ostatnim dniu rejestracji, należy przesłać skan lub zdjęcie dowodu wpłaty na adres e-mail: oplata.rekrutacyjna@ug.edu.pl, gdyż taka płatność może nie zostać przekazana na czas przez placówki bankowe. Pracownik Biura Rekrutacji odznaczy opłatę warunkowo, co umożliwi udział w rekrutacji.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

W przypadku, gdy opłata rekrutacyjna nie zostanie wniesiona do końca rejestracji na danym kierunku, kandydat nie weźmie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku opłat dokonywanych w ostatnim dniu rejestracji, należy przesłać skan lub zdjęcie dowodu wpłaty na adres e-mail: oplata.rekrutacyjna@ug.edu.pl, gdyż taka płatność może nie zostać przekazana na czas przez placówki bankowe do IRK UG. Na tej podstawie, pracownik Biura Rekrutacji odznaczy opłatę warunkowo, co umożliwi udział w rekrutacji.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może zostać zlecony z dowolnego rachunku bankowego. Ważne jest, aby dokonany został na indywidualny numer konta bankowego kandydata, podanego w IRK UG. Wszelkie wpływy na dane konto będą uznane wyłącznie do celów rekrutacji danego kandydata.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Każdy kierunek studiów ma określone kryteria kwalifikacyjne. Można się z nimi zapoznać poprzez stronę internetową rekrutacji UG, gdzie poszczególne kierunki opisane zostały w formie „kart kierunków”. System rekrutacyjny IRK będzie również wskazywał - przy zapisie na dany kierunek - jedynie te kryteria, które będą brane pod uwagę w rekrutacji na dany kierunek z oferty UG.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Brak jakiegoś z punktowanych przedmiotów na danym kierunku nie dyskwalifikuje kandydata z rekrutacji na wybrany kierunek na UG. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Rekrutacja na UG odbywa się na podstawie sumy punktów z poszczególnych przedmiotów, określonych zasadami rekrutacji dla kierunku.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków. Rekrutacja na każdy kierunek to niezależne postępowanie kwalifikacyjne, zatem wiąże się z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej za każdy z wybranych kierunków.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Kwestie przeniesienia – studiowanie na innym kierunku, wydziale lub uczelni lub zmiana formy studiów – określa Regulamin Studiów UG. Student może, za zgodą właściwych prodziekanów, zmienić kierunek studiów, po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru, jeżeli różnice programowe umożliwiają jego przyjęcie na przynajmniej drugi semestr wybranego kierunku studiów.

Student może również, za zgodą właściwego prodziekana, zmienić formę studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne albo z niestacjonarnych na stacjonarne.

Student innej uczelni lub uczelni zagranicznej wniosek o przyjęcie na studia prowadzone przez UG składa do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Kandydat wgrywa zdjęcie po wpisie na listę osób przyjętych na dany kierunek studiów. Daną czynność wykonuje się już w Portalu Studenta. Zdjęcie cyfrowe powinno być: aktualne, kolorowe, w formacie JPG, o rozmiarze 236 x 295 pikseli, co odpowiada zdjęciu o wymiarach 2,5 x 2 cm (wysokość x szerokość), zeskanowane w rozdzielczości 300dpi.

Wasze pytania:

Jakie są wymogi dotyczące zdjęcia (fotografii kandydata na studia w Waszej uczelni)+
Pytanie od: Balukiewicz Daniel

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Dzień dobry.Piszę z zapytaniem czy jest możliwość studiowania online filologia angielskiej na UG Gdańsk lub na jakiejś innej uczelni ale na Pomorzu?+
Pytanie od: Ewelina

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.
  • Zasady rekrutacji

  • Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Uczelnia

  • Rekrutacja 2023/2024

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

Uczelnia

Grupa kierunku

Grupa kierunku - podyplomowe

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (15)

Marek Ocena odpowiedz

Może i na informatyce aktualnie nie jest najlepiej w porównaniu z taką Politechniką Gdańską ale jest to też mega dobra uczelnia i z całego serca serdecznie polecam każdemu niezdecydowanemu, pół semestru na WSB i 5 lat na UG pokazały mi dlaczego UG można nazwać prawdziwą uczelnią a WSB business planem właścicieli czyhających na czesne

Sandra Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to przyjemność. Uczymy się tego, czego chcemy. Rozwijamy swoje zainteresowania. Nie ma tutaj przedmiotów niepotrzebnych i wypełniających plan. To bardzo dobra uczelnia, którą mogę polecić każdemu.

Agata Ocena odpowiedz

UG oferuje nowoczesne kierunki. Na studiach zdobywa się coraz częściej poszukiwane umiejętności i w ramach coraz popularniejszych i ważniejszych dyscyplin

Aneta Ocena odpowiedz

Jestem dopiero na początku swojej studenckiej drogi, ale już muszę przyznać, że było warto. Niemal od zawsze chciałam być psychologiem, więc wybór studiów był raczej oczywisty. A na pytanie czy Uniwersytet Gdański to fajna uczelnia, odpowiem, że dla niej zmieniłam swoje życie, bo przyjechałam do Trójmiasta z Włocławka.

Oliwia Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański jest uczelnią, która proponuje ciekawe kierunki o nowoczesnych programach. Wybór dyscyplin jest tutaj tak duży, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Justyna Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański jest uczelnią znaną. Zajęcia prowadzą tutaj specjaliści, mający ogromne doświadczenie, zatem nauka pod ich skrzydłami jest czymś wyjątkowym. To świetna uczelnia, którą polecam wszystkim przyszłym nauczycielom i pedagogom

Karolina Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański to uczelnia prestiżowa i największa na Pomorzu. Wiele osób chce tutaj studiować, ponieważ zdobyte wykształcenie, a także uzyskany dyplom dają przepustkę do ciekawej pracy

Oliwia Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański oferuje studentom szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Każdy może wybrać odpowiednią dla siebie ścieżkę kształcenia i podążać nią pod okiem doświadczonych specjalistów.

Maciek Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański to uczelnia wielu możliwości. Każdy student otrzymuje szansę wybrania odpowiedniej ścieżki rozwoju i doskonalenia się w ulubionej dziedzinie. Warto tu być.

Krzysiek Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański oferuje nowoczesne kierunki, dzięki którym można zdobyć umiejętności niezbędne do swobodnego funkcjonowania na współczesnym rynku. To uczelnia dla tych, którym zależy na wysokiej jakości wykształceniu, na miarę XXI wieku

Karol Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański to uczelnia dla osób, które od studiów oczekują intensywności. Zajęcia, koła naukowe, konferencje. Tutaj dużo się dzieje

Milena Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański oferuje różnorodne kierunki i różnorodne specjalności, dzięki czemu każdy otrzymuje wybór i każdy może zdecydować w jakim zakresie się rozwijać. To świetna uczelnia, którą gorąco polecam tym, którym zależy na jak najlepszym przygotowaniu do wykonywania obowiązków zawodowych.

Oliwia Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Gdańskim umożliwiają zdobycie bardzo ważnych umiejętności i kompetencji. Uważam, że po zakończeniu nauki będę świetnie przygotowana do wejścia na rynek pracy.

Kamil Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to okres intensywnej, praktycznej nauki. W tej chwili jestem studentem drugiego roku i dobrze wiem, że dokonałem słusznego wyboru, zarówno w aspekcie kierunku, jak i uczelni.

Grzesiek Ocena odpowiedz

Zależało mi na zdobyciu wykształcenia nowoczesnego, dopasowanego do obecnych standardów. Taką możliwość mam na Uniwersytecie Gdańskim. Polecam tę uczelnię wszystkim, którym zależy na praktycznych umiejętnościach i wysokich kompetencjach językowych.