• CYBERBEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści płynące z podjęcia studiów

  Co zyskasz studiując na kierunku Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych?

  • zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych,
  • poznasz praktyków z branży,
  • poznasz najnowsze rozwiązania wykorzystywane w praktyce,
  • wykształcisz niezbędne umiejętności.

  Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym zagadnieniem we współczesnym cyfrowym świecie. Rozwój technologii mobilnych, stosowanie polityki BYOD, zwiększenie znaczenia systemów e-commerce powoduje intensywny wzrost zagrożeń, które wymagają nowego podejścia do ochrony informacji. Brak zapewnienia odpowiednich działań może poważnie zagrozić dalszemu rozwojowi i bezpieczeństwu organizacji. Zaistniała sytuacja wymusza funkcjonowanie odpowiednio przygotowanej kadry odpowiedzialnej za politykę bezpieczeństwa w instytucji, która na bieżąco będzie analizować aspekty bezpieczeństwa informatycznego i dostosowywać rozwiązania adekwatne do nowych wymagań. Przyszli administratorzy powinni być zaznajomieni z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

  Cel studiów

  Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa, a także doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem polityki informacji oraz dezinformacji w środowisku elektronicznym.

  Słuchacze zaznajomią się z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

  Absolwent po ukończeniu studiów będzie w stanie sprawnie identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa systemów informacyjnych,  wskazać najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony bezpieczeństwa informacji, a także projektować i wdrażać systemy bezpieczeństwa informacji. Zdobędzie umiejętności pozwalające na analizę przyczyn i przebiegu procesów, a także zjawisk społecznych, które umożliwią formułowanie własnych opinii. Wykorzysta również wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu procesów związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści płynące z podjęcia studiów

  XXI wiek przynosi wiele wyzwań organizacjom oraz ludziom. Zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji wpływają na zmiany zarówno w strategiach biznesowych, jak i w strukturze i kulturze organizacyjnej. W turbulentnym otoczeniu skuteczność i efektywność mogą zapewnić zdolni liderzy, szybko dostosowujący się do współczesnego świata i potrafiący reagować na złożone potrzeby firm i organizacji.

  Dzięki MBA zyskasz:

  • kwalifikacje pozwalające zajmować stanowiska kierownicze
  • strategiczne kompetencje przywództwa
  • kontakt ze znakomitymi prowadzącymi, ekspertami w swoich dziedzinach
  • uczestnictwo w wyjątkowym programie
  • wyszkolenie do podejmowania efektywnych i skutecznych działań w szybko zmieniających się warunkach rynkowych
  • dodatkowe korzyści dzięki wymianie wiedzy, doświadczeń i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania organizacjami pomiędzy uczestnikami studiów.

  Cel kształcenia

  Celem studiów MBA jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy zarządczej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do zarządzania organizacją przyszłości.

  Absolwent studiów MBA zdobywa interdyscyplinarną wiedzę i nabywa zaawansowanych kompetencji menedżerskich. Po ukończeniu studiów jest przygotowany do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami o różnym profilu. Potrafi tworzyć efektywne modele biznesowe, zarządzać projektami, budować zaangażowane zespoły, rozwiązywać problemy oraz współpracować w środowisku wielokulturowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER RYZYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści płynące z podjęcia studiów

  Studia podyplomowe Menedżer ryzyka pozwolą na uzyskanie kompetencji umożliwiających sprawne identyfikowanie, kwantyfikowanie, ocenianie i zarządzanie narażeniem na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, szkody lub straty, z którymi boryka się organizacja w dążeniu do osiągnięcia swoich celów. Pozwoli również na nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających realizację takich obowiązków menedżera ryzyka jak: koordynacja, przydzielanie zasobów i podejmowanie odpowiednich środków w celu zmniejszenia, zminimalizowania, monitorowania i kontrolowania prawdopodobieństwa i/lub wpływu niefortunnych zdarzeń lub maksymalizacji korzyści z inwestycji lub działania. 

  Studia podyplomowe przyczynią się również do budowania świadomości, iż Menedżer ryzyka zawsze powinien uwzględnić identyfikację dwóch rodzajów zdarzeń: zdarzeń negatywnych, które są klasyfikowane jako ryzyka i zdarzeń pozytywnych, które są klasyfikowane jako szanse, a proces ten umożliwi: 

  • zrozumienie obecnej sytuacji organizacji (kontekst organizacji), 
  • zidentyfikowanie rodzajów ryzyk i szans, na które narażona jest organizacja, 
  • zmierzenie potencjalnych ryzyk/szans pod względem prawdopodobieństwa i wielkości wpływu, 
  • zdefiniowanie działań, aby zareagować w celu uniknięcia lub zminimalizowania szkód lub zmaksymalizowania korzyści płynących z możliwości, 
  • monitorowanie postępu działań. 

  Studia podyplomowe przygotują również do opracowanie planu, jak najszybszego przywrócenia normalności, jeśli wydarzy się coś złego.  

  Cel kształcenia

  Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z: 

  • Praktycznym przyswojeniem wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem.
  • Umiejętnością samodzielnego przeprowadzania procesu zarządzania ryzykiem.
  • Umiejętnością samodzielnego opracowania procedury, architektury i metodologii zarządzania ryzykiem

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści płynące z podjęcia studiów

  Absolwent uzyskuje kompetencje  w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania organizacjami sektora publicznego. Studia przygotowują do pełnienia funkcji specjalistycznych oraz kierowniczych na różnych szczeblach, w tym także do zarządzania programami i projektami. Atutami absolwenta są:

  • kompleksowe przygotowanie do zarządzania w sektorze publicznym obejmujące aspekty metodyczne, behawioralne oraz organizacyjne,
  • przygotowanie do obsługi podstawowych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie.

  Cel studiów

  Zasadniczym celem studiów jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr różnych organizacji należących do sektora publicznego i z nim współpracujących do sprawnego funkcjonowania we współczesnych warunkach. Absolwenci uzyskają wszechstronne kompetencje w zakresie stosowania nowoczesnych metod, technik i narzędzi zarządzania umożliwiających jednostkom publicznym osiąganie wysokiej skuteczności i efektywności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJECT MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści płynące z podjęcia studiów

  Obecnie zdecydowanie ponad 30% PKB światowego będzie wytwarzane w formule projektowej i udział ten ciągle rośnie. Aktualnie w większości branż obserwuje się rosnącą rolę projektów. Przedsiębiorstwa, instytucje sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe dostrzegają coraz częściej korzyści ze stosowania tego typu podejścia w realizacji swoich celów. W Polsce wciąż jednak brakuje specjalistów w zakresie zarządzania projektami. Wybierając studia podyplomowe Project Manager Uczestnik stawia na kompetencje niezbędne każdemu współczesnemu pracownikowi i każdej organizacji. W szczególności oferujemy:

  • możliwość zdobycia kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy,
  • możliwość dodatkowego przygotowania do egzaminów certyfikujących: IPMA student, IPMA D, GPM (jeśli znajdą się osoby chętne),
  • kompleksowe podejście do zarządzania projektami, obejmujące aspekty metodyczne, behawioralne oraz organizacyjne,
  • innowacyjny model dydaktyczny, oparty na najlepszych doświadczeniach uczelni amerykańskich i brytyjskich oraz studiach MBA, ukierunkowany na kształcenie poprzez rozwiązywanie realnych problemów w organizacjach reprezentowanych przez uczestników (możliwość pracy na realnym projekcie z danej organizacji),
  • doświadczona kadra dydaktyczna składająca się z pracowników akademickich z doświadczeniem praktycznym oraz praktyków zarządzania projektami,
  • praktyczne zajęcia prowadzone w dominującej części w trybie warsztatowym lub laboratoryjnym,
  • inspirujące spotkania ze znanymi praktykami zarządzania projektami,
  • prace dyplomowe przygotowywane w zespołach oraz na podstawie studiów przypadków wybranych przez uczestników studiów,
  • kształcenie oparte na międzynarodowych standardach zarządzania projektami, takich jak IPMA, PMI, PRINCE2, GPM, scrum,
  • przygotowanie do obsługi podstawowych narzędzi informatycznych, takich jak MS Project, MS Sharepoint, Jira.

  Cel studiów

  Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do zarządzania projektami oraz wdrażania orientacji projektowej organizacji. Uczestnicy poznają nowoczesne podejścia do zarządzania projektami zwinne i kaskadowe, w tym takie unikatowe jak IPMA AGILE czy GPM. Nabywają także umiejętności stosowania metody i techniki zarządzania projektami oraz organizacją zorientowaną projektowo. Dodatkowo przygotowywani są do obsługi nowoczesnych programów informatycznych wspomagających planowanie i realizację projektów zarówno w ramach zwinnych jak i kaskadowych metodyk zarządzania (MS Project, MS Sharepoint, Jira).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści płynące z podjęcia studiów

  Uczestnicy studiów uzyskują wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania różnymi funkcjami organizacji. W czasie studiów zostaną rozwinięte kompetencje menedżerskie, które ułatwią podejmowanie trafnych decyzji oraz podniosą skuteczność i efektywność działań w różnych obszarach w organizacji. Uczestnicy w czasie studiów rozwijają także umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych. Dzięki wszechstronnemu przygotowaniu, absolwenci będą mogli rozwijać kariery zawodowe w różnych typach organizacji. Są oni przygotowani do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach, w instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Zajęcia prowadzone są przez wykładowców mających duże doświadczenie biznesowe i akademickie. Wykorzystanie w czasie zajęć case study, dyskusji, projektów indywidualnych i zespołowych wspomaga networking oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami i przygotowuje ich do realizacji przyszłych zadań.

  Cel kształcenia

  Celem studiów jest rozwijanie kompetencji niezbędnej do prawidłowego realizowania zadań w obszarze zarządzania funkcjami organizacji. Uczestnicy zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu zarządzania na różnych szczeblach. Zapoznają się z nowoczesnymi metodami, technikami i narzędziami z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania marketingowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami oraz zarządzania projektami i procesami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści płynące z podjęcia studiów

  Popyt na kompetentnych specjalistów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce nieustannie rośnie. Wraz z rozwojem prawnej ochrony zatrudnionych w środowisku pracy oraz rozpowszechnianiem się zintegrowanych systemów zarządzania wzrasta zapotrzebowanie na pracowników świadomych nowoczesnych rozwiązań z zakresu BHP, prawa pracy, ergonomicznych metod organizacji stanowisk pracy, metod oceny ryzyka zawodowego i zwalczania zagrożeń oraz organizacji pracy służb BHP.

  Jakość służb BHP ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa procesów produkcyjnych i usługowych oraz trwałości i stabilności warunków pracy, dlatego też każdy specjalista BHP musi ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje. Uczestnik studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy:

  • uzyska uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora BHP,
  • pogłębi wiedzę z zakresu zasad organizacji, planowania, realizacji działań i kierowania zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,
  • zdobędzie umiejętności niezbędne do audytowania i wdrażania procesów opartych na ISO 45001,
  • pozna zasady ergonomii w projektowaniu i modernizacji stanowisk pracy,
  • nabędzie kompetencje kontroli pracy, analizowania zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych, a także organizowania i prowadzenia specjalistycznych szkoleń BHP,
  • uzyska możliwość budowania i poszerzania sieci relacji zawodowych, tak obecnie ważnych na rynku pracy i w codziennej aktywności zawodowej.

  Cel studiów

  Studia przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy. Ich ukończenie pozwala spełnić warunek do zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora BHP (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI I CONTROLLING MENEDŻERSKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści płynące z podjęcia studiów

  Absolwent uzyskuje kompetencje  w zakresie metod i technik zarządzania finansami i controllingu, które są niezbędne dla rozwoju współczesnych organizacji zarówno sektora prywatnego jak i publicznego. Poznaje on różne obszary zarządzania, dzięki czemu może pełnić wiele funkcji, od specjalistycznych po zarządcze (w tym najwyższego kierownictwa). Atutami absolwenta są: - kompleksowe przygotowanie do zarządzania obejmujące aspekty metodyczne, behawioralne oraz organizacyjne, a także przygotowanie do obsługi podstawowych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie.

  Cel studiów

  Zasadniczym celem studiów jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr różnych organizacji należących do sektora prywatnego i publicznego do sprawnego funkcjonowania we współczesnych warunkach. Absolwenci uzyskają wszechstronne kompetencje w zakresie stosowania nowoczesnych metod, technik i narzędzi zarządzania finansami i controllingu, umożliwiających osiąganie podmiotom, w których pracują wysokiej skuteczności i efektywności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści płynące z podjęcia studiów

  Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi uzyskują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania w organizacjach optymalnej polityki personalnej. Studia umożliwiają pozyskanie nowoczesnej i jednocześnie kluczowej wiedzy na temat metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, psychologicznych aspektów funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań zarządzania ludźmi.

  Studia zwracają również uwagę na kluczowe zagadnienia we współczesnych organizacjach takie jak płaszczyzna aksjonormatywna i odpowiedzialność społeczna.  Słuchacze wzmacniają również swoje kompetencje interpersonalne w obszarze budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Absolwenci przygotowani zostają do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji.

  Cel studiów

  Głównym założeniem studiów jest przekazanie Słuchaczom aktualnej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności, które są  niezbędne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Studia obejmują zajęcia umożliwiające Słuchaczom doskonalenie kompetencji miękkich oraz zaznajomienie się z szerszym kontekstem zarządzania zasobami ludzkimi obejmującym jego wymiar strategiczny, organizacyjny, technologiczny oraz psychologiczny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (6)

Lena Ocena odpowiedz

Poszłam na kierunek zarządzanie, bo chciałam robić coś związanego z marketingiem, a tutaj jest specjalizacja Nowoczesny Marketing- którą polecam :-D

Katarzyna Ocena odpowiedz

Polecam Finanse i Rachunkowość, nie ma problemu z praktykami. Często jest możliwość odbyć też staż w banku. Więc jeżeli ktoś widzi tam swoją przyszłość powinien się zdecydować :-)

Emil Ocena odpowiedz

Wszystko zależy od chęci, dla kogoś komu się nie chce i będzie tylko zdawał żeby zdać to wiadomo, że żaden kierunek studiów nie będzie dla niego odpowiedni. ja jestem bardzo zadowolony z Logistyki na WZ

Krzysiek Ocena odpowiedz

Polecam Logistykę dla niezdecydowanych :)

Maciek Ocena odpowiedz

Jestem na Logistyce, spoko kierunek jeżeli chcesz wiązać z nim przyszłość, jak robisz studia tylko żeby mieć papierek radziłbym raczej coś innego, Logistyka nie jest takim prostym kierunkiem .

Martyna Ocena odpowiedz

Przyjechałam specjalnie do Rzeszowa na Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, bo spodobała mi się specjalizacja, którą można wybrać- bezpieczeństwo lotnicze. Na chwilę obecną nic mnie nie zdziwiło, mam nadzieję, że uczelnia jeszcze miło mnie zaskoczy