• BIZNES W GOSPODARCE CYFROWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści płynące z podjęcia studiów:

  Ukończenie studiów podyplomowych to nie tylko kolejny etap edukacji, który można odnotować w CV. To również czas, który może znacząco wpłynąć na rozwój zawodowy, dzięki temu że Uczestnik studiów na możliwość:

  • zdobycia nowej wiedzy z zakresu technologii informacyjnych oraz ugruntowania i usystematyzowania posiadanych już informacji,
  • poznania technik rozwoju kompetencji menedżerskich, co nie tylko pozwala na poprawę tych umiejętności, ale także będzie zadatkiem do samodzielnej pracy w tym obszarze na w przyszłości ,
  • rozwoju różnych rodzajów kompetencji, co wpisuje się w trendy obserwowane w otoczeniu biznesowym, umacniając pozycję konkurencyjną Uczestnika studiów na rynku pracy,
  • wykorzystania aktywnych formy kształcenia (laboratoria, ćwiczenia, projekty), które sprawią, że zarówno wiedza będzie łatwiej przyswajalna, ale także każdy Uczestnik ma aktywny wpływ na proces kształcenia,
  • wspólnej edukacji, co stanowi sprzyjającą okoliczność do rozwijania umiejętności współpracy oraz budowania relacji zawodowych i biznesowych.

  Cel kształcenia

  Digitalizacja wkracza obecnie w każdy aspekt życia człowieka, co najbardziej uwidacznia się w wymaganiach kompetencyjnych stawianych pracownikom. Również właściciele firm odczuwają potrzebę aktualizacji i usystematyzowania wiedzy z zakresu technologii informatycznych, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w sieci.

  Trend ten został wyznaczony przez rozwój technologii i konkurencję o klienta, a ostatnio wzmocniony przez warunki pandemii. Jednocześnie, presja czasu, złożoność problemów, z którymi trzeba się mierzyć w codziennym życiu zawodowym sprawia, że kompetencje związane z organizacją pracy, współpracą z innymi są niemniej cenne w osiągnieciu sukcesu zawodowego.

  Odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby jest oferta programu kształcenia studiów podyplomowych Biznes w gospodarce cyfrowej, których celem jest podniesienie kompetencji Uczestników studiów związanych z posługiwaniem się technologiami informacyjnymi w prowadzeniu biznesu wraz z równoległym doskonaleniem kompetencji menedżerskich.

  Adresaci, kryteria kwalifikacji

  Studia kierowane są do osób  wykorzystujących w swojej pracy zawodowej technologie informacyjne i współpracujący z innymi osobami (współpracownicy, podwładni). Do uczestnictwa w studiach zapraszamy zarówno pracowników sektora małych i średnich firm, ale także jednostek administracji publicznej, którzy dostrzegają potrzebę rozwoju swoich kompetencji we wskazanych obszarach.

  Równie mile widziani są wśród Uczestników osoby prowadzące małe firmy, szukające inspiracji i możliwości rozwoju swojego biznesu. To także studia dla tych, którzy rozważają założenie własnej działalności gospodarczej lub poszukują pracy w firmach wykorzystujących w swojej działalności potencjał Internetu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cyberbezpieczenstwo jest kluczowym zagadnieniem we współczesnym cyfrowym świecie. Rozwój technologii mobilnych, stosowanie polityki BYOD, zwiększenie znaczenia systemów e-commerce powoduje intensywny wzrost zagrożeń, które wymagają nowego podejścia do ochrony informacji. Brak zapewnienia odpowiednich działań może poważnie zagrozić dalszemu rozwojowi i bezpieczeństwu organizacji.

  Zaistniała sytuacja wymusza odpowiednio przygotowanej kadry odpowiedzialnej za politykę bezpieczeństwa w instytucji, która na bieżąco będzie analizować aspekty bezpieczeństwa informatycznego i dostosowywać rozwiązania adekwatne do nowych wymagań. Przyszli administratorzy powinni być zaznajomieni z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

  Cel studiów

  Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa, a także doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem polityki informacji oraz dezinformacji w środowisku elektronicznym.

  Słuchacze zaznajomią się z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

  Absolwent po ukończeniu studiów będzie w stanie sprawnie identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa systemów informacyjnych,  wskazać najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony bezpieczeństwa informacji, a także projektować i wdrażać systemy bezpieczeństwa informacji. Zdobędzie umiejętności pozwalające na analizę przyczyn i przebiegu procesów, a także zjawisk społecznych, które umożliwią formułowanie własnych opinii. Wykorzysta również wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu procesów związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści płynące z podjęcia studiów

  XXI wiek przynosi wiele wyzwań organizacjom oraz ludziom. Zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji wpływają na zmiany zarówno w strategiach biznesowych, jak i w strukturze i kulturze organizacyjnej. W turbulentnym otoczeniu skuteczność i efektywność mogą zapewnić zdolni liderzy, szybko dostosowujący się do współczesnego świata i potrafiący reagować na złożone potrzeby firm i organizacji.

  Dzięki MBA zyskasz:

  • kwalifikacje pozwalające zajmować stanowiska kierownicze
  • strategiczne kompetencje przywództwa
  • kontakt ze znakomitymi prowadzącymi, ekspertami w swoich dziedzinach
  • uczestnictwo w wyjątkowym programie
  • wyszkolenie do podejmowania efektywnych i skutecznych działań w szybko zmieniających się warunkach rynkowych
  • dodatkowe korzyści dzięki wymianie wiedzy, doświadczeń i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania organizacjami pomiędzy uczestnikami studiów.

  Cel kształcenia

  Celem studiów MBA jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy zarządczej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do zarządzania organizacją przyszłości.

  Absolwent studiów MBA zdobywa interdyscyplinarną wiedzę i nabywa zaawansowanych kompetencji menedżerskich. Po ukończeniu studiów jest przygotowany do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami o różnym profilu. Potrafi tworzyć efektywne modele biznesowe, zarządzać projektami, budować zaangażowane zespoły, rozwiązywać problemy oraz współpracować w środowisku wielokulturowym.

  Adresaci, kryteria kwalifikacji

  Adresatami studiów Master of Business Administration są:

  • osoby zarządzające w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych lub innego typu organizacjach,
  • osoby planujące w przyszłości pracować na kierowniczych stanowiskach,
  • pracownicy administracji samorządowej i rządowej,
  • kandydaci na członków rad nadzorczych,
  • osoby otwarte na pozyskiwanie nowej wiedzy i umiejętności, które pragną w sposób ciągły rozwijać kompetencje menedżerskie.

  Uczestnikiem studiów podyplomowych MBA może być osoba, która posiada tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub magistra i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści płynące z podjęcia studiów

  Uczestnicy studiów uzyskują wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania różnymi funkcjami organizacji. W czasie studiów zostaną rozwinięte kompetencje menedżerskie, które ułatwią podejmowanie trafnych decyzji oraz podniosą skuteczność i efektywność działań w różnych obszarach w organizacji.

  Uczestnicy w czasie studiów rozwijają także umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych. Dzięki wszechstronnemu przygotowaniu, absolwenci będą mogli rozwijać kariery zawodowe w różnych typach organizacji. Są oni przygotowani do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach, w instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Zajęcia prowadzone są przez wykładowców mających duże doświadczenie biznesowe i akademickie. Wykorzystanie w czasie zajęć case study, dyskusji, projektów indywidualnych i zespołowych wspomaga networking oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami i przygotowuje ich do realizacji przyszłych zadań.

  Cel kształcenia

  Celem studiów jest rozwijanie kompetencji niezbędnej do prawidłowego realizowania zadań w obszarze zarządzania funkcjami organizacji. Uczestnicy zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu zarządzania na różnych szczeblach. Zapoznają się z nowoczesnymi metodami, technikami i narzędziami z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania marketingowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami oraz zarządzania projektami i procesami.

  Adresaci, kryteria kwalifikacji

  Podyplomowe studia menedżerskie adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą nabyć lub rozwinąć swoje kompetencje w zarządzaniu organizacją na różnych poziomach. Kompleksowe podejście pozwala kształcić profesjonalnych liderów, przygotowanych do sprawnego realizowania funkcji kierowniczych na każdym szczeblu zarządzania w organizacjach różnych typów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROJECT MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści płynące z podjęcia studiów

  Obecnie zdecydowanie ponad 30% PKB światowego będzie wytwarzane w formule projektowej i udział ten ciągle rośnie. Aktualnie w większości branż obserwuje się rosnąca rolę projektów. Przedsiębiorstwa, instytucje sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe dostrzegają coraz częściej korzyści ze stosowania tego typu podejścia w realizacji swoich celów. W Polsce wciąż jednak brakuje specjalistów w zakresie zarządzania projektami.

  Wybierając studia podyplomowe Project Manager wybierasz kompetencje niezbędne każdemu współczesnemu pracownikowi i każdej organizacji. W szczególności oferujemy Ci:

  • możliwość zdobycia kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy,
  • możliwość dodatkowego przygotowania do egzaminów certyfikujących: IPMA student, IPMA D, GPM (jeśli znajdą się osoby chętne),
  • kompleksowe podejście do zarządzania projektami, obejmujące aspekty metodyczne, behawioralne oraz organizacyjne,
  • innowacyjny model dydaktyczny, oparty na najlepszych doświadczeniach uczelni amerykańskich i brytyjskich oraz studiach MBA, ukierunkowany na kształcenie poprzez rozwiązywanie realnych problemów w organizacjach reprezentowanych przez uczestników (możliwość pracy na realnym projekcie z danej organizacji),
  • doświadczona kadra dydaktyczna składająca się z pracowników akademickich z doświadczeniem praktycznym oraz praktyków zarządzania projektami,
  • praktyczne zajęcia prowadzone w dominującej części w trybie warsztatowym lub laboratoryjnym,
  • inspirujące spotkania ze znanymi praktykami zarządzania projektami,
  • prace dyplomowe przygotowywane w zespołach oraz na podstawie studiów przypadków wybranych przez uczestników studiów,
  • kształcenie oparte na międzynarodowych standardach zarządzania projektami, takich jak IPMA, PMI, PRINCE2, GPM, scrum,
  • przygotowanie do obsługi podstawowych narzędzi informatycznych, takich jak MS Project, MS Sharepoint, Jira.

  Cel studiów

  Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do zarządzania projektami oraz wdrażania orientacji projektowej organizacji. Uczestnicy poznają nowoczesne podejścia do zarządzania projektami zwinne i kaskadowe, w tym takie unikatowe jak IPMA AGILE czy GPM. Nabywają także umiejętności stosowania metod metody i techniki zarządzania projektami oraz organizacją zorientowaną projektowo. Dodatkowo przygotowywani są do obsługi nowoczesnych programów informatycznych wspomagających planowanie i realizację projektów zarówno w ramach zwinnych jak i kaskadowych metodyk zarządzania (MS Project, MS Sharepoint, Jira).

  Adresaci, kryteria kwalifikacji

  Studia Project Manager adresowane są do wszystkich, którzy zamierzają wiązać swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami. Osobom z doświadczeniem pozwolą doskonalić posiadane kompetencje. Tym na początku drogi umożliwią natomiast profesjonalne włączenie się w realizację projektów. Zatem jeżeli:

  • realizujesz projekty, ale chcesz doskonalić swoje kompetencje w tym zakresie,
  • nie masz doświadczenia w realizacji projektów, ale interesuje Cię kariera w branżach, które wykorzystują tego typu podejście,
  • chcesz poznać najbardziej efektywne techniki i narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami?
  • chcesz poznać nowych ludzi i nawiązać kontakty branżowe?
  • studia podyplomowe Project Management są Twoim najlepszym wyborem

  to studia podyplomowe Project Management są Twoim najlepszym wyborem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści płynące z podjęcia studiów

  Popyt na kompetentnych specjalistów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce nieustannie rośnie. Wraz z rozwojem prawnej ochrony zatrudnionych w środowisku pracy oraz rozpowszechnianiem się zintegrowanych systemów zarządzania wzrasta zapotrzebowanie na pracowników świadomych nowoczesnych rozwiązań z zakresu BHP, prawa pracy, ergonomicznych metod organizacji stanowisk pracy, metod oceny ryzyka zawodowego i zwalczania zagrożeń oraz organizacji pracy służb BHP.

  Jakość służb BHP ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa procesów produkcyjnych i usługowych oraz trwałości i stabilności warunków pracy, dlatego też każdy specjalista BHP musi ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje. Uczestnik Studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”:

  • uzyska uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora BHP,
  • pogłębi wiedzę z zakresu zasad organizacji, planowania, realizacji działań i kierowania zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,
  • zdobędzie umiejętności niezbędne do audytowania i wdrażania procesów opartych na ISO 45001,
  • pozna zasady ergonomii w projektowaniu i modernizacji stanowisk pracy,
  • nabędzie kompetencje kontroli pracy, analizowania zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych, a także organizowania i prowadzenia specjalistycznych szkoleń BHP,
  • uzyska możliwość budowania i poszerzania sieci relacji zawodowych, tak obecnie ważnych na rynku pracy i w codziennej aktywności zawodowej.

  Cel studiów

  Studia przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy.

  Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje starszego inspektora bhp (Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468).

  Adresaci, kryteria kwalifikacji

  Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” skierowane są do:

  • osób pracujących lub planujących rozpoczęcie pracy w służbach BHP i chcących zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu,
  • specjalistów BHP dążących do podniesienia swoich kwalifikacji,
  • właścicieli oraz kadry kierowniczej sprawujących nadzór nad kwestiami BHP w swoich firmach, w tym także zainteresowanych wdrożeniem systemu zarządzania BHP,
  • osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą w zakresie dostarczania rozwiązań związanych z BHP.

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści płynące z podjęcia studiów

  Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi uzyskują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania w organizacjach optymalnej polityki personalnej. Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy na temat metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, socjologicznych aspektów funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań tych aspektów.

  Słuchacze wzmocnią swoje kompetencje interpersonalne w obszarze budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów i negocjacji. W efekcie absolwenci przygotowani zostają do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji. Mogą także wykonywać zawód konsultanta i doradcy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

  Cel studiów

  Głównym założeniem studiów jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Studenci w trakcie realizowanych zajęć mają możliwość nie tylko zgłębiania aktualnej wiedzy, ale także praktycznego doskonalenia metod oraz technik z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników, nowoczesnych systemów ocen pracowniczych (Assessment Center), rozwoju pracowników, zarządzania talentami, czy też motywowania i wynagradzania. Dodatkowo studia obejmują zajęcia umożliwiające Uczestnikom doskonalenie kompetencji miękkich oraz zaznajomienie się z szerszym kontekstem zarzadzania zasobami ludzkimi obejmującym jego wymiar strategiczny, organizacyjny, techniczny (narzędzia informatyczne) oraz socjologiczny.

  Adresaci, kryteria kwalifikacji

  Osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem ludźmi we wszystkich typach organizacji. W szczególności studia te kierowane są to osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (wszystkich szczebli) lub pretendujących do takich stanowisk, aktualnych i potencjalnych liderów zespołów, pracowników działów personalnych lub osób pośrednio stykających się w swojej działalności z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, np. doradców zawodowych i personalnych, pracowników służb socjalnych, konsultantów, szkoleniowców, trenerów. Studia te kierowane są także do osób, które skończyły studia i pragną podjąć pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Opinie (6)

Lena Ocena odpowiedz

Poszłam na kierunek zarządzanie, bo chciałam robić coś związanego z marketingiem, a tutaj jest specjalizacja Nowoczesny Marketing- którą polecam :-D

Katarzyna Ocena odpowiedz

Polecam Finanse i Rachunkowość, nie ma problemu z praktykami. Często jest możliwość odbyć też staż w banku. Więc jeżeli ktoś widzi tam swoją przyszłość powinien się zdecydować :-)

Emil Ocena odpowiedz

Wszystko zależy od chęci, dla kogoś komu się nie chce i będzie tylko zdawał żeby zdać to wiadomo, że żaden kierunek studiów nie będzie dla niego odpowiedni. ja jestem bardzo zadowolony z Logistyki na WZ

Krzysiek Ocena odpowiedz

Polecam Logistykę dla niezdecydowanych :)

Maciek Ocena odpowiedz

Jestem na Logistyce, spoko kierunek jeżeli chcesz wiązać z nim przyszłość, jak robisz studia tylko żeby mieć papierek radziłbym raczej coś innego, Logistyka nie jest takim prostym kierunkiem .

Martyna Ocena odpowiedz

Przyjechałam specjalnie do Rzeszowa na Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, bo spodobała mi się specjalizacja, którą można wybrać- bezpieczeństwo lotnicze. Na chwilę obecną nic mnie nie zdziwiło, mam nadzieję, że uczelnia jeszcze miło mnie zaskoczy