• BIZNESOWE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE - SZKOŁA MÓWCÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nadrzędnym celem studiów jest:

  • Opanowanie umiejętności publicznego wypowiadania się, prezentowania i występowania w różnych sytuacjach biznesowych.
  • Umiejętność kreowania rzeczywistości przez sugestywną i emocjonalną narrację.

  Każdy z prowadzonych przedmiotów będzie realizowany w kontekście rozwijania u studiujących trzech obszarów: wiedzy, umiejętności i postaw. Dlatego ostatecznie po skończeniu studiów każdy uczestnik:

  Szkolenie dedykowane w szczególności do osób, które dostrzegają potrzebę rozwoju własnych umiejętności w obszarze oddziaływania na innych przez publiczne występowanie. W szczególności zapraszamy: prawników (adwokatów), nauczycieli akademickich, rzeczników prasowych, menadżerów średniego i wyższego szczebla, sprzedawców, członków zarządów, dyrektorów, trenerów szkoleniowych, organizatorów konferencji.

  Dowiedz się więcej

 • DORADZTWO ZAWODOWE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych dotyczących doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy studiów zapoznają się m.in. z teoriami i metodami wyboru zawodu, narzędziami pracy doradcy zawodowego, a także z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi podstaw doradztwa zawodowego i planowania kariery oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym. Cele szczegółowe to m.in.: ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego, ukształtowanie podstaw lub udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego, zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych, ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych, ukształtowanie umiejętności ułatwiających pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych, zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery), opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej, zdobycie i rozwinięcie pod kierunkiem nauczycieli doświadczenia zawodowego, pogłębianie lub osiągnięcie osobistego i zawodowego rozwoju, ukształtowanie umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą szkolną i z dorosłymi.

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER TRENEREM I COACHEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu uzupełnienie tradycyjnego sposobu zarządzania ludźmi nowoczesnym podejściem, w którym menedżer przewodzi swoim pracownikom posiadając wiedzę i umiejętności coacha i trenera. Dzięki takiemu podejściu menedżer buduje efektywne, zmotywowane zespoły i skutecznie rozwiązuje problemy. Profesjonalnie wpływa na wzrost motywacji do wykonywania pracy, rozwój i odpowiedzialność pracowników oraz polepszenie porozumiewania się, co przekłada się na skuteczną pracę. Słuchacze poznają nowoczesne metody zarządzania, nabędą umiejętności ich wykorzystania oraz otrzymają sprawdzone narzędzia do pracy ze swoimi zespołami. Program obejmuje trzy bloki tematyczne: menedżerski, trenerski i coachingowy i odnosi się do kluczowych form rozwoju ludzi w organizacji.

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER TURYSTYKI I HOTELARSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Wszechstronne przygotowanie słuchaczy pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w sferze nowoczesnego zarządzania w branży turystycznej i hotelarskiej, a także kreowania oraz rozwoju usług turystycznych i hotelarskich. Słuchacz otrzyma wiedzę na temat gospodarki turystycznej i nabędzie umiejętności menedżerskich w biurze podróży, hotelu, gospodarstwie agroturystycznym - w sytuacjach kryzysowych i ciągłych zmianach rynkowych. Zrozumie rosnące wymagania odbiorców usług turystycznych i konkurencje na rynku, które stają się nowymi wyzwaniami dla kadr w turystyce. Ukazane zostanie sprawne organizowanie destynacji turystycznych, w pełni wykorzystując potencjał w profesjonalnej obsłudze klienta.  Osoby, które chciałyby znaleźć pracę w hotelu bądź szeroko pojętej branży turystycznej na stanowisku menedżerskim/kierowniczym. Osoby pracujące już w hotelarstwie i turystyce, które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności i awansować. Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w sferze turystyki i hotelarstwa, pracownicy wydziałów turystyki urzędów gminnych i powiatowych, członkowie komisji turystyki rad gmin i powiatów, pozostałe osoby zainteresowane zarządzaniem w turystyce i hotelarstwie. Oferta skierowana jest również do osób zainteresowanych fachowym prowadzeniem biznesu agroturystycznego lub biura podróży.

  Dowiedz się więcej

 • NOWOCZESNE TECHNIKI KOMUNIKACJI Z KLIENTEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych technik komunikacji z klientem. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość XXI wieku sprawia, iż skuteczna i efektywna komunikacja przedsiębiorstw i organizacji z klientami staje się podstawą jego funkcjonowania i rozwoju. Studia zaprojektowano w taki sposób, by szczególną uwagę poświęcić wypracowaniu umiejętności praktycznych. Słuchacze dowiedzą się między innymi:

  • jak zaprojektować strategię marketingową dla przedsiębiorstw o zróżnicowanym charakterze działalności,
  • co jest skuteczne w komunikatach reklamowych,
  • w jaki sposób zdobywać potrzebne informacje za pomocą badań marketingowych,
  • jak skutecznie posługiwać się technikami perswazji w prezentacjach i wielu innych sytuacjach biznesowych,
  • jak współpracować z mediami,
  • w jaki sposób kreować pozytywny wizerunek firmy w różnych warunkach funkcjonowania firmy.

  Studia są przeznaczone dla menedżerów średniego i wyższego szczebla organizacji komercyjnych i niekomercyjnych, pracowników działów: marketingu, handlu, sprzedaży, współpracy z klientami. Studia są również adresowane do pracowników (personel) publicznych organizacji niekomercyjnych i organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli.

  Dowiedz się więcej

 • PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem ogólnym studiów jest rozwinięcie umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w przedsiębiorstwach i organizacjach. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze nie tylko otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, ale nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów z zakresu zarządzania m.in. umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania różnego rodzaju projektów organizacyjnych, a także ich kontrolowania i oceny. Dodatkowo słuchacze uczą się pracy zespołowej, prezentacji swoich projektów, twórczych metod rozwiązywania problemów.

  Dowiedz się więcej

 • PORADNICTWO ZAWODOWE I DORADZTWO KARIER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje niezbędne do pełnienia zadań doradcy zawodowego. Uczestnicy studiów zapoznają się m.in. z teoriami i metodami wyboru zawodu, narzędziami pracy doradcy zawodowego, a także z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi podstaw doradztwa zawodowego, zatrudnienia i wykonywania pracy, poradnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz metod badawczych stosowanych w poradnictwie zawodowym i doradztwie karier. Cele szczegółowe to m.in.: ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego, ukształtowanie podstaw lub udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego, zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych, ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych, ukształtowanie umiejętności ułatwiających pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych, zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery), opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej, zdobycie i rozwinięcie doświadczenia zawodowego, pogłębianie lub osiągnięcie osobistego i zawodowego rozwoju, ukształtowanie umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z dorosłymi. Poprzez odbycie jednorocznych studiów oraz pomyślnie złożonych egzaminów i zaliczeń a także obronę pracy dyplomowej słuchacze powinni zrealizować ogólne cele programowe poszczególnych modułów oraz kierunkowe cele poszczególnych przedmiotów.

  Dowiedz się więcej

 • POŚREDNICTWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu profesjonalne przygotowanie praktyczne i teoretyczne słuchaczy – czynnych pośredników pracy do wykonywania zawodu pośrednika pracy zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 01.05.2004 r. Rozdz.17 art. 91 i 92) i tym samym skutecznej realizacji zadań w zakresie prowadzenia aktywnej polityki rynku pracy na poziomie powiatu i województwa.

  Po ukończeniu studiów słuchacze powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • podstaw teoretycznych funkcjonowania rynku pracy
  • zawodoznawstwa
  • poradnictwa edukacyjnego i zawodowego
  • regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu, ochrony pracy
  • podstaw teoretycznych i stosowania strategii negocjacyjnych
  • zarządzania informacją zawodową i sporządzania ofert pracy
  • wspierania bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia
  • zasad etycznych pośrednika pracy

  Dowiedz się więcej

 • PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego prowadzenia działań z zakresu Public Relations z uwzględnieniem zarządzania kryzysowego oraz komunikacji pomiędzy organizacją a każdą grupą publiczności. Wszechstronnie obudowane bloki tematyczne (m.in. współpraca z mediami, wewnętrzny Public Relations, Public affairs) mają przygotować specjalistę zdolnego samodzielnie diagnozować sytuację oraz budować i realizować perspektywiczne plany Public Relations w przedsiębiorstwach. Program obejmuje także psychologiczne aspekty komunikacji społecznej, sponsoringu i lobbingu. Studia są przeznaczone dla osób pracujących lub zamierzających pracować w działach i agencjach Public Relations oraz w działach promocji, jak również organizatorów życia politycznego (działacze partyjni), społecznego (aktywiści organizacji pozarządowych), gospodarczego (przedsiębiorcy, kadra zarządzająca), kulturalnego (pracownicy jednostek kulturalno-oświatowych), sportowego, pracowników służb informacyjnych i promocyjnych administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Słuchacze poznają sposoby opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zasady finansowania jego działalności bieżącej i rozwojowej. Ważnym celem zajęć jest także poznanie zasad analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa i jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE AUDITAMI W IATF 16949 - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe studia Zarządzanie auditami w IATF 16949 umożliwiają poznanie zagadnień z zakresu wymagań stawianych takiemu zarządzaniu przez normy ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016. Słuchacz nabywa umiejętności niezbędne do prowadzenia auditów wewnętrznych oraz auditów drugiej strony tych systemów. Rozumie istotę podejścia systemowego i procesowego w zarządzaniu. Poznaje podstawowe zasady, metody i narzędzia pozwalające umiejętnie zarządzać organizacjami w przemyśle motoryzacyjnym. Posiada kwalifikacje do usprawniania zarządzania w przedsiębiorstwach w przemyśle motoryzacyjnym i auditora wiodącego. Po zdaniu dodatkowych egzaminów słuchacz może zdobyć kwalifikacje "Auditora wiodącego w zakresie normy IATF 16949:2016” - certyfikat w języku angielskim wystawia SGS (Société Générale de Surveillance) i jest on uznawany na całym świecie.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków. Studia przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania oraz kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy, a także w zakładach pracy i ośrodkach szkoleniowych przygotowujących do zarządzania bezpieczeństwem pracy. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje starszego inspektora bhp (Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468).

 • ZARZĄDZANIE I LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem studiów podyplomowych jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej diagnozy zagrożeń – naturalnych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, efektywnego działania i wykorzystania procedur w sytuacji kryzysowej oraz opanowanie umiejętności szybkiego usunięcia skutków kryzysu. Celem studiów jest również wypracowanie dyspozycji psychicznych i cech osobistych, a w szczególności zdolności do podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz trafnej oceny rzeczywistości społecznej.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu kompleksowe przygotowanie kadr do odpowiedniego pozyskiwania i wykorzystywania dostępnych dla Polski środków finansowych, pochodzących głównie ze źródeł europejskich.

  Celem ogólnym studiów jest poszerzenie wiedzy zawodowej osób, które z racji obowiązków lub zainteresowań chciałyby uzyskać niezbędną wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i zarządzania projektami europejskimi, a także pełną wiedzę w zakresie możliwości, zasad, form, metod, technik i praktyki ubiegania się o środki Unii Europejskiej dla celów realizacji projektów lub programów w Polsce oraz zasadach dotyczących prowadzenia, sporządzania, rozliczania merytorycznego i finansowego projektów finansowanych ze środków unijnych.

  Aby osiągnąć cel ogólny studiów realizowane będą cele szczegółowe, które mają za zadanie zapoznać i wyposażyć słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • problematyki polityki regionalnej UE i zasad jej finansowania,
  • wyszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć w zależności od typu beneficjenta,
  • możliwości składania wniosków i pozyskiwania pomocy z funduszy europejskich obszaru UE,
  • potencjalnych źródeł finansowania projektów,
  • przygotowywania i rozliczania wniosków aplikacyjnych w ramach funduszy strukturalnych oraz zarządzania zespołem projektowym,
  • opracowania formularzy aplikacyjnych,
  • zarządzania projektem.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PLACKÓWKAMI OŚWIATY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym założeniem studiów jest przygotowanie kandydatów (nauczycieli, dyrektorów, kierowników, pracowników oświatowych zatrudnionych w organach administracji państwowej i samorządowej) do samodzielnego zarządzania placówką oświatową we współczesnym systemie edukacji (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 6 maja 2003 r., Dz. U. nr 89, poz. 826).

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Przekazanie praktycznej wiedzy na temat znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Opanowanie przez Słuchaczy umiejętności stosowania metod oraz technik zarządzania ludźmi. Przyswojenie wiedzy i umiejętności kształtowania nowoczesnych systemów ocen pracowniczych, motywowania i wynagradzania. Zapoznanie Słuchaczy z różnorodnymi sposobami inwestowania w kapitał ludzki i mierzenia zwrotu z tych inwestycji. Zaprezentowanie nowoczesnych trendów informatyzacji procesów zarządzania kapitałem ludzkim. Zrozumienie istoty strategicznego pozyskiwania pracowników o właściwych kompetencjach.

Opinie (6)

Lena Ocena

Poszłam na kierunek zarządzanie, bo chciałam robić coś związanego z marketingiem, a tutaj jest specjalizacja Nowoczesny Marketing- którą polecam :-D

Katarzyna Ocena

Polecam Finanse i Rachunkowość, nie ma problemu z praktykami. Często jest możliwość odbyć też staż w banku. Więc jeżeli ktoś widzi tam swoją przyszłość powinien się zdecydować :-)

Emil Ocena

Wszystko zależy od chęci, dla kogoś komu się nie chce i będzie tylko zdawał żeby zdać to wiadomo, że żaden kierunek studiów nie będzie dla niego odpowiedni. ja jestem bardzo zadowolony z Logistyki na WZ

Krzysiek Ocena

Polecam Logistykę dla niezdecydowanych :)

Maciek Ocena

Jestem na Logistyce, spoko kierunek jeżeli chcesz wiązać z nim przyszłość, jak robisz studia tylko żeby mieć papierek radziłbym raczej coś innego, Logistyka nie jest takim prostym kierunkiem .

Martyna Ocena

Przyjechałam specjalnie do Rzeszowa na Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, bo spodobała mi się specjalizacja, którą można wybrać- bezpieczeństwo lotnicze. Na chwilę obecną nic mnie nie zdziwiło, mam nadzieję, że uczelnia jeszcze miło mnie zaskoczy