Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM

ul. Oczapowskiego 8, pok.04, 10-718 Olsztyn

tel.: 089-523-33-16,

e-mail: dziekanat.wril@uwm.edu.pl

http://wril.uwm.edu.pl/

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 8, pok.04, 10-718 Olsztyn

tel.: 089-523-33-16,

e-mail: dziekanat.wril@uwm.edu.pl

http://wril.uwm.edu.pl/

 • EKONOMIKA GOSPODARSTWA ROLNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent zna i rozumie: efektywne agronomicznie i ekonomicznie zasady technologii produkcji roślinnej oraz technologii chowu zwierząt gospodarskich. Zna pojęcia ekonomiczne i prawne oraz zasady subwencjonowania rolnictwa i wspierania procesów modernizacji gospodarstw rolnych w ramach wspólnej polityki rolnej. Rozumie rolę komunikacji w organizacji i zarządzaniu gospodarstwem rolnym oraz zasady funkcjonowania rynków rolnych, prowadzenia kalkulacji rolniczych i analiz ekonomicznych.

  Absolwent potrafi: zaprojektować proces produkcji w gospodarstwie rolnym oraz identyfikować problemy i zjawiska wpływające na poprawę efektywności wytwarzanych produktów roślinnych i zwierzęcych. Ponadto potrafi pozyskiwać, gromadzić, przetwarzać, prezentować oraz interpretować informacje i dane liczbowe dotyczące gospodarstwa rolnego, przeprowadzać obliczenia wskaźników efektywności produkcji, proponować rozwiązania optymalne w danych warunkach przyrodniczych, ekonomicznych i technicznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW I KARTOGRAFIA GLEB - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Charakterystyka: celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu gleboznawstwa, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz kartografii gleb. Pozwoli ono na wykonywanie zawodu ,,gleboznawcy” oraz ,,klasyfikatora gruntów”. Adresatami studiów są pracownicy firm geodezyjnych i środowiskowych oraz pracownicy administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • HORTITERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów podyplomowych jest wykształcenie kadry terapii zajęciowej z zakresu ogrodnictwa przystosowanej do opieki i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, osób starszych oraz uzależnionych od używek poprzez pracę w ogrodzie. W programie dydaktycznym studiów podyplomowych realizowane będą zagadnienia dotyczące z zakresu nauk społecznych: edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, socjoterapii, elementów psychologii, metodologii pracy z niepełnosprawnymi, z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych: morfologii i fizjologii roślin, siedliska i czynników klimatycznych, ochrony roślin w ogrodach terapeutycznych,  urządzeń placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, projektowania ogrodów terapeutycznych, roślin owocodajnych w terapii zajęciowej, drzew i krzewów ozdobnych w ogrodach dla osób niepełnosprawnych, kwiatów w ogrodoterapiii, warzyw w ogrodach specjalnych, roślin przyprawowych i ziół, dekoracji kwiatowych w terapii zajęciowej, roślin doniczkowych w otoczeniu człowieka oraz zakresu nauk medycznych: rehabilitacji w ogrodoterapii i opieki medycznej pacjentów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INTEGROWANA PRODUKCJA I OCHRONA ROŚLIN - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem procesu dydaktycznego jest pogłębienie wiedzy w zakresie integrowanej produkcji roślinnej z uwzględnieniem nawożenia i ochrony roślin. Ukończenie studium daje możliwość prowadzenia szkoleń rolników w tym zakresie oraz wdrożenie do aktualnych przepisów prawnych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu integrowanej produkcji (IP) [Roz. MRiRW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin(Dz. U. Nr 256, poz. 1721)].

  Program dydaktyczny obejmuje zagadnienia z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego doradcy z zakresu integrowanej produkcji i ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Absolwenci nabywają uprawnienia do prowadzenia produkcji roślinnej w systemie integrowanym oraz uzyskują kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu integrowanej produkcji roślinnej i integrowanej ochrony roślin. Absolwenci mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Młodego Rolnika.

  Obsada kadrowa: Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych WRiL UWM w Olsztynie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Ochrony Roślin PIB, Instytutu Praktycznego Sadownictwa oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin. Forma zakończenia studiów podyplomowych: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podstawie uzyskanych zaliczeń z egzaminów (pisemnych, ustnych) oraz zaliczeń pisemnych z przedmiotów przewidzianych z programie studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest uzyskanie przez słuchaczy gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu problematyki wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej w duchu rozwoju zrównoważonego. Studia adresowane są do szerokiego grona odbiorców m.in: nauczycieli; pracowników jednostek administracji samorządowej i rządowej; firm związanych z gospodarką energią; firm konsultingowych i doradczych; osób indywidualnych zainteresowanych tematyką OZE.

  Tematyka studiów podyplomowych obejmuje: zasoby odnawialnych źródeł energii (OZE); urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, kosztorysowanie, projektowanie, elementy montażu i obsługi instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych; energetykę wiatrową i wodną; energetykę słoneczną, geotermalną i magazyny energii; budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne; technologie produkcji biopaliw z rolniczych surowców energetycznych; laboratorium oceny biopaliw; instalacje bioenergetyczne; zrównoważony rozwój OZE (LCA); rachunek ekonomiczny, zarządzanie i efektywność energetyczną OZE; technologie energetyczne wykorzystujące materiały odpadowe; technologie informacyjne (IT) w inwestycjach ekoenergetycznych; aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe, prawne i ekonomiczne OZE.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRODUKCJA ROLNICZA I OGRODNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa i ogrodnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby bezpośrednio pracujące w otoczeniu rolnictwa, ale także nauczyciele przedmiotów związanych z rolnictwem pracujący w szkolnictwie lub osoby zamierzające nabyć ziemię czy przejąć gospodarstwo po rodzicach - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW NIEROLNICZYCH - UWARUNKOWANIA I ORGANIZACJA AGROBIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109).

  Kwalifikacje rolnicze są warunkiem koniecznym do utworzenia gospodarstwa indywidualnego w drodze nabycia nieruchomości rolnej oraz głównym kryterium dostępu do środków finansowych z pomocy krajowej i unijnej na utworzenie oraz rozwój gospodarstwa rolnego.

  Program studiów obejmuje zagadnienia związane z technologiami produkcji roślinnej i zwierzęcej, paszoznawstwem, integrowaną ochroną roślin, rolą sektora bio- w gospodarce narodowej (bioekonomia/biogospodarka), funkcjonowaniem agrobiznesu w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, organizacją rynków rolnych, marketingiem artykułów rolnych, ekonomiką i organizacją rolnictwa, rachunkowością rolniczą oraz zarządzaniem agrofirmą.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ROLNICTWO EKOLOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ukończenie takich studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z działań „PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” i „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” itp.

  Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczowi na poznanie zasad i metod produkcji rolniczej, nadzoru jakościowego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych - ekologicznych oraz wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko.

  Absolwent będzie też przygotowany do przystąpienia do egzaminu pozwalającego zdobyć uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora rolnictwa ekologicznego.

  Studia trwają 2 semestry, zjazdy tylko w sobota-niedziela, co około 2-3 tygodnie (w sumie 12 zjazdów, 247 godzin). Zajęcia realizowane są w soboty do wieczora, a w niedziele do 14-15tej. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu: „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni” mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szkolnictwie, ogrodnictwie, zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją zieleni, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami mogą być zarówno osoby bezpośrednio pracujące w firmach konserwujących i utrzymujących zieleń, jak też innych zawodach (nauczyciele, urzędnicy, prawnicy i inni).

  W programie dydaktycznym pracownicy naukowi realizować będą zagadnienia dotyczące: urządzania terenów zieleni publicznych, pielęgnacji roślin w parkach, ogrodach, na skwerach, zakładania i użytkowania trawników, utrzymania gleby, nawożenia, automatycznego nawadniania, kalkulacji kosztów oraz eksploatacji sprzętu zmechanizowanego używanego przy zabiegach pielęgnacyjnych. Chcemy też przybliżyć słuchaczom wiedzę z zakresu gleboznawstwa, waloryzacji terenów zdewastowanych, oraz zasad bezpieczeństwa w czasie pracy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (6)

Luiza Ocena odpowiedz

Bardzo mi sie podoba, ze zajęcia są prowadzone w ciekawy sposob, a nie tak sztywno i monotonnie :)

Marta Ocena odpowiedz

Wydzial ok, jestem zadowolona, podoba mi sie to ze wykladowcy podchodzą do swojej pracy z tak duzym zaangażowaniem

Asia Ocena odpowiedz

Bardzo fajne miejsce, super warunki do nauki i rozwijania swoich zainteresowań

Marcelina Ocena odpowiedz

Bardzo kreatywne podejscie wykladowców, podoba mi się :)

Ewa Ocena odpowiedz

Warto studiować na tej uczelni bo poziom jest naprawde zadowalający

Katarzyna Ocena odpowiedz

Personel uczelni- mega, atmosfera przyjazna studentowi. Poziom okej :)