• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów architektura krajobrazu
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka.
  Absolwent jest przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.
  Absolwent jest przygotowany pod względem wiedzy, umiejętności i kompetencji do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów chemia

  Studia na kierunku chemia realizowane są wyłącznie w formie stacjonarnej. W strukturze treści występują przedmioty podstawowe i kierunkowe, uzupełnione o przedmioty humanistyczne, języki obce, podstawy przedsiębiorczości i podstawy technologii informacyjnej.

  Grupa przedmiotów kierunkowych uwzględnia chemię ogólną, chemię organiczną, chemię fizyczną, chemię analityczną, analizę instrumentalną i technologię chemiczną. Dodatkowe przedmioty, tj. fizyka z elementami biofizyki, biochemia czy toksykologia wzbogacają program studiów i poszerzają horyzonty studentów.

  Duży udział zajęć praktycznych w ramach specjalistycznych przedmiotów przygotowuje studentów do szerokiego i interdyscyplinarnego postrzegania problematyki chemicznej oraz efektywnej pracy w zawodzie chemika.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka i diagnostyka chemiczna
  • Chemia stosowana

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LEŚNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów leśnictwo
  Studia na kierunku leśnictwo realizowane są wyłącznie w trybie stacjonarnym W strukturze treści występują przedmioty podstawowe i kierunkowe, uzupełnione o przedmioty humanistyczne, języki obce i podstawy technologii informacyjnej.
  Grupa przedmiotów kierunkowych uwzględnia między innymi opis sfer środowiska, biologię i zoologię leśną, dendrologię, użytkowanie lasu i jego ochronę a także urządzanie i zarządzanie przestrzenią leśną z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i technologii. W programie występuje również zestaw przedmiotów do wyboru (w ilości stanowiącej 1/3 godzin programowych) zaspakajających różnorodne zainteresowania słuchaczy oraz 6-miesięczne praktyki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów ochrona środowiska
  Ochrona środowiska realizowana jest jako kierunek studiów dwustopniowych w formie stacjonarnej. W strukturze treści studiów występują przedmioty podstawowe i kierunkowe, uzupełnione o treści humanistyczne, języki obce i podstawy technologii informacyjnej.
  Grupa przedmiotów kierunkowych uwzględnia zagadnienia charakterystyki sfer środowiska, zasad i technologii jego ochrony, technik odnowy, aspektów rozwojowych, ekonomicznych, etycznych i prawnych związanych z korzystaniem ze środowiska oraz szerokie spektrum przedmiotów do wyboru. W programie przewidziano również sześciotygodniową praktykę kierunkową.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka odpadami
  • Ochrona ekosystemów wodnych
  • Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów odnawialne źródła energii
  Studia na kierunku odnawialne źródła energii realizowane są wyłącznie na drugim stopniu kształcenia w trybie stacjonarnym. Drugi stopień kształcenia obejmuje 3 semestry studiów. Przedmioty zawarte w programie pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu możliwości wytwarzania energii z biomasy, wykorzystania energii wiatrowej i wodnej oraz wykorzystania energii słońca i ziemi oraz zakładania instalacji ekoenergetycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ROLNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów rolnictwo
  Kierunek rolnictwo realizowany jest jako studia dwustopniowe stacjonarne i niestacjonarne. W strukturze treści studiów występują przedmioty podstawowe i kierunkowe, uzupełnione o przedmioty humanistyczne, języki obce i podstawy technologii informacyjnej.
  Grupa przedmiotów kierunkowych uwzględnia opis sfer środowiska, produkcję roślinną, ochronę roślin i nasiennictwo, produkcję zwierzęcą, techniki rolnicze oraz ekonomikę i organizację rolnictwa. Przewidziano także przedmioty do wyboru w ilości stanowiącej 1/3 godzin programowych. W programie przewidziano wakacyjną zawodową praktykę produkcyjną (po szóstym semestrze). 
  Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie (umiejętności) do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Jest przygotowany w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym.
  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Agrobiznes
  • Produkcja rolnicza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ochrona roślin
  • Zarządzanie produkcją

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Agrobiznes
  • Produkcja rolnicza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ochrona roślin
  • Zarządzanie produkcją

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (z tytułem inżyniera). Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (0)