• ADMINISTRACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej – rządowej i samorządowej – posiadających wyższe wykształcenie, bez względu na kierunek studiów. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy niezbędnej dla pracownika administracji publicznej zajmującego bądź ubiegającego się o stanowisko kierownicze albo samodzielne. Program obejmuje zagadnienia konstytucyjnych podstaw ustroju RP, administracji publicznej, procedur administracyjnych, prawa pracy urzędniczego, finansów publicznych. Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu wykładanych dyscyplin wpływających na poszerzanie wiedzy zawodowej i wykorzystania jej w praktycznym funkcjonowaniu.

  Dowiedz się więcej

 • ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia w zakresie „Administracja elektroniczna” mają dostarczyć absolwentowi wiedzy nie tylko z zakresu administracji publicznej, ale także z zakresu informatyki (w rozłożeniu proporcjonalnym 70% /30%). Wskazany zakres wiedzy będzie odnosił się  zarówno do wiedzy teoretycznej, jak również praktycznej. Absolwent wykaże się  wiedzą o usytuowaniu administracji, zwłaszcza administracji elektronicznej oraz jej korelacji z innymi dziedzinami nauk, jak również wykaże się  znajomością pojęć charakterystycznych dla nauk społecznych, w tym z zakresu administracji i cyfryzacji. Absolwent pozna także  metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych właściwych dla administracji i cyfryzacji, w szczególności wykaże się wiedzą w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych przydatnych w realizacji przyszłych obowiązków zawodowych.           

  Ponadto, Absolwent będzie przygotowany się do podjęcia pracy w zakresie administracji informatycznej, dzięki czemu będzie mógł prognozować kierunki zmian w procesach zachodzących w społeczeństwie z wykorzystaniem metod i narzędzi charakterystycznych dla cyfrowej administracji; zdobyta wiedza ułatwi mu także wyrażanie swoich poglądów w oparciu o naukowe uzasadnienie, jak również wzbudzi  potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Dowiedz się więcej

 • KONTROLA, NADZÓR I AUDYT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie uprawniają do uzyskania prawa wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych bez potrzeby zdawania egzaminu państwowego. Na podstawie art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. do ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.uzyskały te uprawnienia  wydziały uczelni wyższych posiadające prawo do nadawania stopnia doktora nauk prawnych lub ekonomicznych (Wydział Prawa i Administracji UWM posiada takie uprawnienia). Program studiów jest zgodny z zaleceniami Ministerstwa Finansów 

  Oferta kształcenia studiów podyplomowych skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, zainteresowanych funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej i audytu w administracji publicznej, kadry kierowniczej i pracowników w urzędach administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego, w urzędach i jednostkach organizacyjnych tworzonych przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli. Adresatami studiów są również pracownicy komórek audytu wewnętrznego instytucji finansowych (banki, firmy leasingowe i ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i inne) oraz przedsiębiorstw. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardów Audytu, zapoznanie z systemem funkcjonowania kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarczych i administracji publicznej, zapoznanie z procesem planowania oraz wykonywania audytu, dostarczenie podstaw z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, gospodarczej, analizy ekonomicznej niezbędnych przy wykonywaniu audytu. Omówione zostaną również zagadnienia dotyczące organizacji i systemów zarządzania podmiotami gospodarującymi oraz jednostkami administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej, w tym osób odpowiedzialnych za implementację i stosowanie europejskiego prawa pracy. Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz praktycy na co dzień stosujący prawo pracy (Sędziowie Sadu Najwyższego, Sędziowie Sądu Okręgowego i Rejonowego, Pracownicy ZUS) . Zdobyte przez lata doświadczenia pozwoliły na przygotowanie programu zajęć, w ramach którego słuchacze uzyskują dostęp do wszystkich najważniejszych informacji z zakresu prawa pracy, przydatnych do wykorzystania w praktyce zawodowej. Prawo pracy prezentowane jest w szerokiej perspektywie uwzględniającej najnowsze orzecznictwo sądowe.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są do osób odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych zarówno w podmiotach zobowiązanych do realizacji zamówień (np. organy administracji rządowej i samorządowej, podmioty gospodarcze z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, podmioty korzystające ze środków publicznych, państwowe i komunalne jednostki organizacyjne prowadzące działalność o charakterze użyteczności publicznej, samodzielne publiczne zakłady opieki itp.) jak i osób odpowiedzialnych u potencjalnych oferentów za przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne (np. podmioty gospodarcze zainteresowane realizacją zamówień publicznych, banki itp.). Studia przeznaczone są przede wszystkim dla kadry zarządzającej, pracowników instytucji publicznych, a także dla osób reprezentujących przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne – posiadających wyższe wykształcenie, bez względu na kierunek studiów.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

absolwent Ocena

Polecam