• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Administracja

  Oferta dydaktyczna na kierunku Administracja pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego, a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wprowadzenie przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego prawa europejskiego.

  Celem kształcenia na kierunku Administracja studia I stopnia jest zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu administracji i jej nauki, dogmatycznych dyscyplin prawa polskiego, wiedzy o systemie prawa europejskiego i międzynarodowego. Ponadto studenci nabywają wiedzę z obszaru historii państwa i prawa, doktryn politycznych i prawnych, co stanowi konieczne uzupełnienie wiedzy z zakresu nauk dogmatycznych.

  Ważne miejsce zajmuje zapoznanie studentów z zasadami etyki, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, wykształcenie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych w tym ułatwiających pełnienie w przyszłości roli mediatora, uwrażliwienie na problemy pojawiające się w sferze administracji. Cel, o którym mowa powyżej, realizowany jest poprzez obowiązkowe przedmioty kursowe oraz przedmioty specjalizacyjne i fakultatywne.

  Integralnym elementem kształcenia jest rozwój osobowy studentów: rozwijanie ich zdolności poznawczych, umiejętności logicznego myślenia oraz formułowania trafnych ocen. Studia motywują do poszerzania zakresu własnych zainteresowań poznawczych i społecznych oraz kształtują  potrzebę samodoskonalenia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja
  • Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym
  • Administracja skarbowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja
  • Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym
  • Administracja skarbowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, j. polski, język obcy nowożytny, matematyka, wos, chemia, fizyka lub fizyka z astronomią

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Zakres kierunków studiów, po którym absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasad rekrutacji określa Rada Wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

 • ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Administracja i cyfryzacja

  Studia na kierunku Administracja i cyfryzacja I stopnia wpisują się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – rozwoju twórczego myślenia, nauczania z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych. Kształcenie na kierunku Administracja i cyfryzacja służy pomnażaniu kapitału intelektualnego przekuwającego się na rozwój regionu i kraju.

  Oferta dydaktyczna na kierunku Administracja i cyfryzacja pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego, a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wprowadzenie przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego prawa europejskiego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja i cyfryzacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, j. polski, język obcy nowożytny, matematyka, wos, chemia, fizyka lub fizyka z astronomią

  Dowiedz się więcej

   

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia wpisują się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – rozwoju twórczego myślenia, nauczania z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych. Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne służy pomnażaniu kapitału intelektualnego przekuwającego się na rozwój regionu i kraju.

       Oferta dydaktyczna na kierunku pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego,     a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wprowadzenie przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa europejskiego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, j. polski, j. obcy, matematyka, WoS, fizyka lub fizyka z astronomią, chemia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie uzupełniające jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OSTATECZNY WYNIK STUDIÓW zgodnie z zaktualizowanym w terminie późniejszym harmonogramem rekrutacji.

  Dowiedz się więcej

   

 • KRYMINOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku Kryminologia wpisują się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – rozwoju twórczego myślenia, nauczania z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych. Kształcenie na kierunku Kryminologia służy pomnażaniu kapitału intelektualnego przekuwającego się na rozwój regionu   i kraju.

   Oferta dydaktyczna na kierunku Kryminologia pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego, a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości.    

  Celem kształcenia na kierunku Kryminologia jest zdobycie przez studenta wiedzy zarówno z zakresu podstaw prawa oraz szeroko rozumianej karnistyki, jak również wiedzy dotyczącej poszczególnych przejawów przestępczości i patologii społecznych a także instytucji formalnej kontroli społecznej, strategii i metod stosowanych przez te instytucje w celu zwalczania i przeciwdziałania przestępczości.  

  Ważne miejsce zajmuje zapoznanie studentów z zasadami etyki, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, wykształcenie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych Cel, o którym mowa powyżej, realizowany jest poprzez obowiązkowe przedmioty kursowe oraz przedmioty specjalizacyjne i fakultatywne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród:  geografia, historia, j. polski, j. obcy, matematyka, WoS, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Prawo

  Studia na kierunku Prawo wpisują się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – rozwoju twórczego myślenia, nauczania z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych. Kształcenie na kierunku Prawo służy pomnażaniu kapitału intelektualnego przekuwającego się na rozwój regionu i kraju.

  Oferta dydaktyczna na kierunku Prawo pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego, a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wprowadzenie przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego prawa europejskiego.

  Celem kształcenia na kierunku Prawo jest zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa polskiego, wiedzy o systemie prawa europejskiego i międzynarodowego oraz wiedzy o elementach europejskiej kultury prawnej i wiedzy o mechanizmach funkcjonowania tych systemów jak i relacji względem otoczenia prawa.

  Ważne miejsce zajmuje zapoznanie studentów z zasadami etyki, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, wykształcenie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych w tym ułatwiających pełnienie w przyszłości roli mediatora, uwrażliwienie na problemy pojawiające się w praktyce prawnej. Cel, o którym mowa powyżej, realizowany jest poprzez obowiązkowe przedmioty kursowe oraz przedmioty specjalizacyjne i fakultatywne

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, j. polski, j. obcy, matematyka, WoS, chemia, fizyka, fizyka i astronomia

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (1)

absolwent Ocena

Polecam