• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów administracja
  Studia na kierunku Administracja I stopnia wpisują się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – rozwoju twórczego myślenia, nauczania z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych. Kształcenie na kierunku Administracja służy pomnażaniu kapitału intelektualnego przekuwającego się na rozwój regionu i kraju.
  Oferta dydaktyczna na kierunku Administracja pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego, a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wprowadzenie przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego prawa europejskiego.
  Celem kształcenia na kierunku Administracja studia I stopnia jest zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu administracji i jej nauki, dogmatycznych dyscyplin prawa polskiego, wiedzy o systemie prawa europejskiego i międzynarodowego. Ponadto studenci nabywają wiedzę z obszaru historii państwa i prawa, doktryn politycznych i prawnych, co stanowi konieczne uzupełnienie wiedzy z zakresu nauk dogmatycznych.
  Ważne miejsce zajmuje zapoznanie studentów z zasadami etyki, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, wykształcenie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych w tym ułatwiających pełnienie w przyszłości roli mediatora, uwrażliwienie na problemy pojawiające się w sferze administracji. Cel, o którym mowa powyżej, realizowany jest poprzez obowiązkowe przedmioty kursowe oraz przedmioty specjalizacyjne i fakultatywne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja
  • Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym
  • Administracja skarbowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja
  • Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym
  • Administracja skarbowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie uzupełniające jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów administracja i cyfryzacja
  Studia na kierunku Administracja i cyfryzacja I stopnia wpisują się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – rozwoju twórczego myślenia, nauczania z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych. Kształcenie na kierunku Administracja i cyfryzacja służy pomnażaniu kapitału intelektualnego przekuwającego się na rozwój regionu i kraju.
  Oferta dydaktyczna na kierunku Administracja i cyfryzacja pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego, a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wprowadzenie przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego prawa europejskiego.
  Kierunek Administracja i cyfryzacja wpisuje się w długookresowy plan modernizacji kraju. Stworzenie interdyscyplinarnego kierunku studiów łączącego wiedzę z zakresu nowoczesnej administracji oraz kompetencji cyfrowych odpowiada podstawowym wytycznym zawartym w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030 trzecia fala nowoczesności z 11 stycznia 2013r.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja i cyfryzacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne
  Oferta dydaktyczna na kierunku pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego,     a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wprowadzenie przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa europejskiego.
  Celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia jest przygotowanie studentów do samodzielnej działalności zawodowej w strukturach administracji państwowej, samorządowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania, strukturą, zadaniami Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego.
  Przekazanie studentom wiedzy o polskich   i unijnych regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Zaznajomienie z realnymi i potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu krajowym i regionalnym.  Przedstawienie metod diagnozowania, zapobiegania, zwalczania zagrożeń ładu i porządku publicznego. Zapoznanie z zadaniami i strukturą zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
  Przygotowanie studenta do kierowania małymi zespołami ludzkimi, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.  Przysposobienie studentów do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz edukacji przez całe życie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Zakres kierunków studiów, po którym absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasad rekrutacji określa Rada Wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KRYMINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów kryminologia

  Studia na kierunku Kryminologia wpisują się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – rozwoju twórczego myślenia, nauczania z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych. Kształcenie na kierunku Kryminologia służy pomnażaniu kapitału intelektualnego przekuwającego się na rozwój regionu   i kraju.

  Oferta dydaktyczna na kierunku Kryminologia pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego, a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości.

  Celem kształcenia na kierunku Kryminologia jest zdobycie przez studenta wiedzy zarówno z zakresu podstaw prawa oraz szeroko rozumianej karnistyki, jak również wiedzy dotyczącej poszczególnych przejawów przestępczości i patologii społecznych a także instytucji formalnej kontroli społecznej, strategii i metod stosowanych przez te instytucje w celu zwalczania i przeciwdziałania przestępczości.  Ważne miejsce zajmuje zapoznanie studentów z zasadami etyki, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, wykształcenie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych Cel, o którym mowa powyżej, realizowany jest poprzez obowiązkowe przedmioty kursowe oraz przedmioty specjalizacyjne i fakultatywne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kryminologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów prawo
  Studia na kierunku Prawo wpisują się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – rozwoju twórczego myślenia, nauczania z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych. Kształcenie na kierunku Prawo służy pomnażaniu kapitału intelektualnego przekuwającego się na rozwój regionu i kraju.
  Oferta dydaktyczna na kierunku Prawo pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego, a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wprowadzenie przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego prawa europejskiego.
  Celem kształcenia na kierunku Prawo jest zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa polskiego, wiedzy o systemie prawa europejskiego i międzynarodowego oraz wiedzy o elementach europejskiej kultury prawnej i wiedzy o mechanizmach funkcjonowania tych systemów jak i relacji względem otoczenia prawa.
  Ważne miejsce zajmuje zapoznanie studentów z zasadami etyki, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, wykształcenie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych w tym ułatwiających pełnienie w przyszłości roli mediatora, uwrażliwienie na problemy pojawiające się w praktyce prawnej. Cel, o którym mowa powyżej, realizowany jest poprzez obowiązkowe przedmioty kursowe oraz przedmioty specjalizacyjne i fakultatywne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (1)

absolwent Ocena odpowiedz

Polecam