• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Administracja
  Program studiów ukierunkowany jest na kształcenie kadry nowoczesnych specjalistów administracji. Program nauczania łączy elementy wiedzy i ogólnej kultury prawniczej z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi z dziedziny administracji. Studenci zdobywają umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą w zakresie prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Zdobywają wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do:
  • podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa;
  • podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. 
  • pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej;
  • podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa;
  • podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych (podmioty gospodarcze), instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych;
  • podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami;
  • projektowania przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności i lokalnego rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, j. polski, język obcy nowożytny, matematyka, wos, chemia, fizyka lub fizyka z astronomią

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

 • ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Administracja i cyfryzacja
  Studia na kierunku Administracja i cyfryzacja trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Kierunek ma charakter innowacyjny, łączy bowiem wiedzę typową dla nauk prawnych z informatyką. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania i stanowienia prawa w administracji publicznej oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii teleinformatycznych w pracy urzędnika. Obowiązkowe praktyki, realizowane w znacznym wymiarze godzin w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, w administracji publicznej, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, służą zaś dobyciu doświadczenia zawodowego. Kierunek Administracja i cyfryzacja wpisuje się potrzebę rozwoju technologicznego państwa i kształcenia kadry urzędniczej świadomie wykorzystującej technologie teleinformatyczne.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do:
  • podjęcia zatrudnienie w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa;
  • podjęcia zatrudnienia na stanowiskach biurowych wymagających wyższych kompetencji teleinformatycznych;
  • podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • projektowania przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności i lokalnego rynku pracy;
  • świadomego korzystania z nowoczesnych technologii teleinformatycznych w pracy urzędu i przedsiębiorstwa. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja i cyfryzacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, j. polski, język obcy nowożytny, matematyka, wos, chemia, fizyka lub fizyka z astronomią

  Dowiedz się więcej

   

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, administracyjnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Są adresowane do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo wewnętrzne jako bardzo istotny aspekt życia własnego i innych. Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną min. w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób mienia, obiektów i obszarów, kryminologii i kryminalistyki, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń.  
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do:
  • podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej, w szczególności, w służbach, strażach i inspekcjach (np. Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego);
  • podjęcia zatrudnienia w instytucjach pozarządowych zajmujących się bezpieczeństwem socjalnym i ekologicznym, a także zapobieganiem przestępczości oraz ochroną praw człowieka;
  • podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych na stanowiskach związanych z ochroną mienia i bezpieczeństwem pracowników. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka lub fizyka z astronomią, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Dowiedz się więcej

   

 • KRYMINOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Chcesz zwalczać przestępczość, pomagać jej ofiarom, a może po prostu potrzebujesz specjalistycznej wiedzy, żeby pisać poczytne kryminały? Świetnie trafiłeś. Od roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji rusza nowy kierunek – kryminologia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród:  chemia, fizyka, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Prawo
  Studia na kierunku prawo trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Stanowią niezbędną podstawę do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach wybranej aplikacji (adwokacka, sędziowska, prokuratorska, radcowska, notarialna, rzecznika patentowego, komornicza, legislacyjna). Studenci zdobywają wykształcenie w zakresie dyscyplin dogmatycznych uzupełnionych teorią państwa i prawa oraz przedmiotami prawnohistorycznymi, a także niezbędną wiedzą z zakresu podstaw nauk społecznych. Studenci prawa nabywają doświadczenie zawodowe w ramach obowiązkowych praktyk w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych i w administracji publicznej.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do:
  • aplikacji koniecznej do wykonywania zawodów prawniczych;
  • podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa;
  • podjęcia zatrudnienia w kancelariach prawnych;
  • podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa (obsługa prawna działalności gospodarczej).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka lub fizyka z astronomią, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (1)

absolwent Ocena

Polecam