ul. Kard. Hozjusza 15,

11-041 Olsztyn

tel. 89 523-89-46

fax 89 523-80-07

e-mail: dziekanat.teologia@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wt/

ul. Kard. Hozjusza 15,

11-041 Olsztyn

tel. 89 523-89-46

fax 89 523-80-07

e-mail: dziekanat.teologia@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wt/

 • NAUKI O RODZINIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Nauki o rodzinie
  Kształcenie na kierunku nauki o rodzinie pozwala uzyskać wiedzę z zakresu pomocy rodzinie i społeczności lokalnej. Student poznaje sposoby i metody w zakresie tworzenia, promowania i upowszechniania rodzinnych projektów kulturalnych, artystycznych czy też edukacyjnych (mediacja rodzinna , mediacja rodzinna i wychowanie dziecka); udzielania pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz przewlekle i nieuleczalnie chorym, a także członkom ich rodzin (asystent-opiekun osób starszych). Zdobywa pogłębioną wiedzę na temat głównych zasad leżących u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury (organizacja sfery kultury).
  Sylwetka absolwenta:
  Studia przygotowują do pracy w charakterze asystenta rodziny zatrudnianego przez gminy lub ośrodki pomocy społecznej, guwernantki/guwernera oraz edukatora domowego i doradcy, konsultanta w poradniach małżeńskich oraz rodzinnych. Kompetencje nabyte podczas studiów pozwolą na znalezienie pracy w instytucjach upowszechniania kultury (redakcje massmediów, muzea, teatry, kina), w samorządach lokalnych, w organizacjach pozarządowych i  w agendach pomocowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny do wyboru, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauki o rodzinie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

 • TEOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Teologia
  Studia na kierunku teologia kształcą zarówno w zakresie formacji kapłańskiej jak również przygotowują studenta do nauczania religii. Student zdobywa wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się. Uczy się wrażliwości etycznej, empatii, otwartości, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności. Zdobywa praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.
  Sylwetka absolwenta:
  Studia przygotowują do pracy w charakterze duszpasterza w placówkach parafialnych w Polsce i misji zagranicznej oraz nauczyciela religii w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej. Absolwent uzyska przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zdobędzie kompetencje do pracy w placówkach administracji kościelnej w Polsce oraz świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych. Zdobędzie umiejętność współpracy w zespołach wychowawców zajmujących się formacją intelektualną i religijną dzieci i młodzieży w organizacjach pozarządowych, a także wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia ról społecznych: administracyjnych, organizacyjnych, wychowawczych. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   
  Kierunek studiów
  Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
  z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
  Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
  Teologia
  1. Filozofia
  2. Geografia
  3. Historia
  4. Język łaciński i kultura antyczna
  5. Język polski
  6. Język obcy nowożytny*
  7. Matematyka
  8. Wiedza o społeczeństwie

  *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: