ul. Lea 27/29,

30-052 Kraków

tel. 12 662 99 01; 12 430 15 95

kom. 515-240-076

mkocylowska@asp.krakow.pl; jhedrick@asp.krakow.pl

wk.asp.krakow.pl

ul. Lea 27/29,

30-052 Kraków

tel. 12 662 99 01; 12 430 15 95

kom. 515-240-076

mkocylowska@asp.krakow.pl; jhedrick@asp.krakow.pl

wk.asp.krakow.pl

 • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
  Współczesna konserwacja i restauracja dzieł sztuki jest dziedziną nauki i sztuki jednocześnie. Jako nauka ma charakter interdyscyplinarny, buduje własną wiedzę podstawową, wykorzystując i łącząc doświadczenia wielu innych dziedzin. Jako sztuka uprawiana jest w sposób odmienny od wszystkich innych dyscyplin. Wynika to z konieczności odpowiedzialnego i całkowitego podporządkowania aktu kreacji uszkodzonemu oryginalnemu dziełu i zawartej w nim intencji jego twórcy. Uprawianie tej dziedziny wymaga szczególnego przygotowania i szczególnej odpowiedzialności, a umiejętność łączenia nauki i sztuki cechuje naszych studentów i absolwentów. Podczas jednolitych studiów magisterskich studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki zdobywają wiedzę z zakresu sztuki i nauki. Umiejętności artystyczne są kształcone w Pracowniach Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, pokazów, seminariów i ćwiczeń w pracowniach, a także w terenie w obiektach zabytkowych. Studenci podejmują samodzielne działania przy cennych obiektach zabytkowych, odbywają zajęcia terenowe i praktyki zawodowe. Program obejmuje również zagadnienia z zakresu historii sztuki, fizyki, chemii, mikrobiologii, petrografii oraz projektowania. Szeroki zakres możliwości działań podczas studiów pozwala na wzbogacenie własnej osobowości studenta. Absolwent WKiRDS z tytułem magistra sztuki staje się samodzielnym twórcą, artystą wyspecjalizowanym w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki przygotowanym do prowadzenia pracy artystycznej i naukowej. Swą działalność zawodową realizuje samodzielnie lub zespołowo, przy współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin artystycznych, naukowych i technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w dziedzinie ochrony dóbr kultury i z prawem autorskim.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. 
  Przebieg egzaminu wstępnego:

  Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów (punktacja: max 6 pkt, uzyskanie min 3 pkt za I etap warunkuje dopuszczenie kandydata do II etapu)
  Etap II - Egzamin praktyczny (punktacja: max 120 pkt, uzyskanie min 80 pkt za II etap warunkuje dopuszczenie kandydata do III etapu) – przebieg egzaminu w etapie II uzależniony jest od wybranej przez kandydata specjalności
  Etap III - Egzamin teoretyczny (punktacja: max 24 pkt, warunkiem zaliczenia III etapu jest uzyskanie przez kandydata min 7 pkt)

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)