• ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe mają przyczynić się w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych słuchaczy, a także uzupełnianiu posiadanych przez nich: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Program kształcenie kładzie nacisk na prezentację treści związanych z systemem prawnym i ustrojem administracji publicznej. Studia trwają dwa semestry, a program  kształcenia  umożliwia uzyskanie przez słuchacza 38 punktów ECTS, oraz określa efekty kształcenia uzyskiwane w procesie kształcenia. 

  Treści programowe obejmują przedstawienie zagadnień z zakresu podstawowych gałęzi prawa, takich jak: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo finansowe, prawo cywilne, prawo pracy, czy prawo karne oraz prawo europejskie. Omawiane są także zagadnienia odnoszące się do ustroju i funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje wszechstronne przygotowanie do podjęcia pracy w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), służbach publicznych (państwowych i samorządowych), organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, zespołach reagowania kryzysowego i in. z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego, odgrywającego współcześnie kluczową rolę w polityce państwa, nie tylko na szczeblu centralnym, ale również i samorządowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta skierowana jest do osób chcących podnieść kwalifikacje zawodowe lub pragnących podjąć zatrudnienie w ośrodkach gromadzenia zbiorów bibliotecznych, dokumentacyjnych, archiwach, księgarniach, placówkach szkolnych i oświatowych, gabinetach terapii zajęciowej, placówkach pracy socjalnej itp.

  Studia zostały przygotowane po konsultacjach z Miejska Biblioteką Publiczną, Archiwum i Biblioteką Jasnogórską. Studia będą trwały 3 semestry i ruszają od semestru wiosennego na początku 2014 roku. W specjalnościach proponujemy: podstawy archiwistyki, biblioterapię, nowoczesne techniki utrwalania zbiorów bibliotecznych, tworzenie baz danych, rzeczoznawstwo księgarskie, pracę socjalną z książką i audiodyskrypcję dzieł wizualnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KWALIFIKACYJNE STUDIA Z NEUROLOGOPEDII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów z Neurologopedii uzyskał tytuł zawodowy neurologopedy oraz niezbędną wiedzę i kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy w oświacie i placówka specjalistycznych, w tym w gabinecie neurologopedycznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27.04.2010 r. Dz.U.2014.760. Neurologopeda poszerzył w sposób znaczący wiedzę o wszystkich dysfunkcjach mowy o podłożu neurologicznym, potrzebną do wykonywania zawodu. Równocześnie uzyskał merytoryczne i praktyczne przygotowanie do podjęcia dalszej specjalizacji neurologopedycznej jako specjalizacji medycznej i może się on ubiegać o staż medyczny i specjalizację w tym zakresie. Po odbyciu stażu absolwent jest dobrze przygotowany do zdawania Medycznego Egzaminu Państwowego z zakresu Neurologopedii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych, specjalność: logopedia. Absolwent uzyska niezbędną wiedzę i kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu logopedy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów obejmuje zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego (kurs podręcznikowy, gramatyka praktyczna, konwersacje, analiza i kompozycja tekstu, fonetyka języka angielskiego), zajęcia dotyczące procesu przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, praktyczne warsztaty metodyczne (gry i zabawy, piosenka i ruch, techniki plastyczne i teatralne w nauczaniu języka angielskiego) oraz zajęcia z zakresu historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SPECTRUM AUTYZMU. KOMUNIKACJA. DIAGNOZA I TERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia. Są to osoby z wykształceniem logopedycznym, które nabywają nowych kwalifikacji w zakresie diagnozowania dzieci autystycznych w zespole diagnostów oraz umiejętności prowadzenia terapii w zakresie komunikacji językowej, niewerbalnej i alternatywnej, a także terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych ze spectrum autyzmu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W TEORII I PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów ma charakter interdyscyplinarny. Łączy problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa (gospodarczego, budowlanego, finansów publicznych) oraz technik negocjacyjnych.

  Został przygotowany tak, aby studia stanowiły element doskonalenia kompetencji słuchaczy, prowadzący do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy jak i dla osób, które postanowią pozyskać nowy zawód specjalisty do spraw zamówień publicznych (kod zawodu 242225 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27.04.2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

  Rynek zamówień publicznych jest jednym z ważniejszych w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach prawnych w Polsce i Unii Europejskiej. Dla sprawnego funkcjonowania wymaga etycznej i profesjonalnej kadry, zarówno po stronie instytucji zamawiających, jak i po stronie przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI PUBLICZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci uzyskują kompetencje umożliwiające zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania oraz uzyskają kompetencje niezbędne do pracy na stanowiskach kierowniczych w strukturach administracji publicznej i prywatnej. Ponadto celem kształcenia jest podwyższenie jakości działalności administracji publicznej i podniesienie kompetencji wykwalifikowanej kadry zarządzającej tym sektorem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy przyszłych nauczycieli, jak również nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe (niezbędne w przyszłości) kwalifikacje z zakresu organizacji zarządzania placówkami oświatowymi.

  Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie placówką oświatową uzyskują kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych. Słuchacze nabywają aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania szkołą i innymi placówkami w systemie edukacji.

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie przyszłych menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji. Menedżerowie oświaty uzyskają także umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i psychologicznych aspektów oraz nabywają wiedzę dotyczącą zarządzania finansami w jednostkach sektora publicznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów na kierunku Zarządzanie podmiotami leczniczymi jest przygotowanie absolwentów do skutecznego i efektywnego pełnienia funkcji kierowniczych różnych szczebli w podmiotach leczniczych na poziomie zgodnym z obowiązującymi wymogami formalno-prawnymi i dostosowanym do aktualnych uwarunkowań rynku usług medycznych.

  Słuchacze nabywają aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie przyszłych menedżerów do rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)