• DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów dziennikarstwo i kultura mediów

  Absolwent studiów I stopnia dziennikarstwo i kultura mediów uzyskuje wiedzę w zakresie funkcjonowania i działania mediów oraz zdobywa umiejętności przygotowujące do pracy w mediach oraz w obszarze komunikacji reklamowej, promocyjnej, redaktorskiej. Student uczy się redagować materiały dziennikarskie, posługiwać najnowocześniejszymi technologiami w zakresie dziennikarstwa i mediów. 

  Program studiów obejmuje przedmioty wprowadzające wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego, sposobów wpływania na odbiorcę oraz specyfiki poszczególnych mediów. Student poznaje specyfikę przestrzeni medialnej, warunki pracy w instytucjach masowego przekazu.

  Poznaje współczesne procesy komunikacyjne, gatunki dziennikarskie, język wypowiedzi dziennikarskich, praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem, a także normy i przepisy prawa związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza. 

  W bloku przedmiotów praktycznych student uzyskuje umiejętność tworzenia wypowiedzi dziennikarskich, przekazów informujących i kształtujących opinię publiczną przygotowanych zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Umiejętności potrzebne do profesjonalnego funkcjonowania w mediach tradycyjnych i elektronicznych student zdobywa na zajęciach warsztatowych realizowanych przez kadrę specjalistów i praktyków oraz podczas praktyk zawodowych.

  Dzięki tym zajęciom zna praktyczne aspekty tworzenia strategii marketingowych i PR-owych, źródła informacji dziennikarskich, specyfikę pracy w redakcji prasowej i redakcji portalu, uzyskuje znajomość podstaw dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo internetowe
  • Media regionalne
  • Edytorsko-redaktorska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Rzecznik prasowy i specjalista pr
  • Dziennikarstwo prasowe i radiowe
  • Edytorsko-redaktorska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo internetowe
  • Media regionalne
  • Edytorsko-redaktorska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Rzecznik prasowy i specjalista pr
  • Dziennikarstwo prasowe i radiowe
  • Edytorsko-redaktorska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów filologia angielska

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska jest przygotowany do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (pełne uprawnienia absolwent uzyskuje po ukończeniu studiów magisterskich).

  Służy temu strategia kształcenia filologicznego obejmująca przedmioty w zakresie grupy treści podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych. Jej realizacja pozwala na doskonalenie znajomości języka angielskiego, poszerzenie wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz nabycie wymaganych umiejętności przygotowujących do zawodu nauczyciela języka angielskiego. Dla zawodu nauczyciela języka obcego odpowiednie wymagania i uprawnienia regulują rozporządzenia MEN i MNiSW.

  Uzyskane kompetencje uprawniają absolwenta studiów II stopnia o specjalizacji nauczycielskiej do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej  (uprawnienia zawodowe regulowane są odnośnymi rozporządzeniami MEN i MNiSW).

  Absolwent może także podjąć pracę w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, a także w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

  Zdobyte kwalifikacje II stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich w tej samej lub pokrewnej specjalności. Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów filologia germańska
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia  germańska, specjalizacja nauczycielska jest przygotowany do nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej (pełne uprawnienia absolwent uzyskuje po ukończeniu studiów magisterskich).
  Służy temu strategia kształcenia filologicznego obejmująca przedmioty w zakresie grupy treści podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych.
  Jej realizacja pozwala na doskonalenie znajomości języka niemieckiego, poszerzenie wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz nabycie wymaganych umiejętności przygotowujących do zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Dla zawodu nauczyciela języka obcego odpowiednie wymagania i uprawnienia regulują rozporządzenia MEN i MNiSW.
  Uzyskane kompetencje uprawniają absolwenta studiów II stopnia o specjalizacji nauczycielskiej do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej  (uprawnienia zawodowe regulowane są odnośnymi rozporządzeniami MEN i MNiSW).
  Absolwent może także podjąć pracę w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, a także w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).
  Zdobyte kwalifikacje II stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich w tej samej lub pokrewnej specjalności. Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język niemiecki

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów filologia polska

  Studia I stopnia (6 semestrów) są ofertą adresowaną do absolwentów szkół średnich. Absolwent kierunku filologia polska uzyskuje tytuł zawodowy licencjata z wybraną specjalnością.

  Studia I stopnia na kierunku filologia polska skierowane są do osób kreatywnych, pragnących kształcić się wszechstronnie w dziedzinie humanistyki, otwartych na zdobycie wiedzy o polskiej kulturze, literaturze i języku. W zależności od wybranej specjalności uzyskane kompetencje przygotowują absolwenta do pracy w szkole (kwalifikacje uzyskuje dopiero po ukończeniu II stopnia) i/lub w instytucjach kultury (wydawnictwa, redakcje czasopism, biuletynów, portale internetowe, domy kultury).

  Studia II stopnia (4 semestry) na kierunku filologia polska są adresowane do absolwentów studiów humanistycznych pierwszego stopnia. Absolwenci kierunków innych niż filologia polska zobowiązani są do zrealizowania płatnego programu wyrównawczego, pozwalającego nadrobić wybrane efekty uczenia się z I stopnia.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Edytorsko-redaktorska
  • Film i realizacja obrazu filmowego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Edytorsko-redaktorska
  • Dziennikarska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Dziennikarska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów filozofia

  Przyjęty program kierunku studiów Filozofia pierwszego stopnia zapewnia uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk filozoficznych. Specjalistyczna wiedza filozoficzna, którą uzyskuje student, jest osadzona i skorelowana z wiedzą ogólnohumanistyczną zdobywaną dzięki przedmiotom specjalizacyjnym oraz przedmiotom do wyboru (1/3 całego kursu!), które reprezentują różne dyscypliny humanistyki.

  Filozoficzne i zarazem ogólnohumanistyczne wykształcenie jest uzupełnione odpowiednim komponentem wiedzy z zakresu nauk społecznych – stosownie do treści kierunkowych efektów nauczania, obowiązujących na kierunku Filozofia.

  Zdobyta wiedza z zakresu humanistyki i nauk społecznych pozwala absolwentowi nie tylko orientować się w problematyce filozoficznej, ale także rozumieć współczesny świat, zachodzące w nim przemiany cywilizacyjne oraz całościowo ujmować zjawiska kulturowe w ich warstwie politycznej, ekonomicznej, artystycznej, obyczajowej i społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filozofia nauczycielska
  • Filozofia teoretyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filozofia nauczycielska
  • Filozofia teoretyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów historia

  Dlaczego warto studiować historię na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie?

  • Ukończenie historii zapewnia gruntowne wykształcenie humanistyczne i umożliwia zrozumienie wielu zjawisk współczesnego świata, mechanizmów polityki wewnętrznej i stosunków międzynarodowych oraz innych problemów współczesnej cywilizacji.
  • Studiowanie wybranej specjalności przygotowuje do wykonywania atrakcyjnych zawodów.
  • Trening intelektualny zdobyty podczas studiów historycznych umożliwia szybkie przystosowanie się do pracy w reklamie i marketingu oraz innych branżach biznesu.
  • W Instytucie Historii można kontynuować studia na II stopniu (magisterskim), a w Szkole Doktorskiej UJD można kształcić się w zakresie historii na III stopniu i po obronie pracy doktorskiej uzyskać dyplom doktora nauk humanistycznych.
  • W Instytucie Historii wykładają znakomici wykładowcy.
  • Autorski program studiów historycznych umożliwia wybór wielu zajęć dostosowanych do indywidualnych zainteresowań studentów.
  • Na kierunku historia studenci znajdują dodatkowe możliwości rozwijania indywidualnych zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych.
  • Studenci historii uczestniczą także w różnych imprezach integrujących środowisko, np.  Balu Historyka. Stanowią one wspaniałą okazję do lepszego poznania się nie tylko na niwie naukowej, ale także zawiązania przyjaźni na całe życie.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Archiwistyczna
  • Nauczycielska
  • Kulturoznawcza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Archiwistyczna
  • Nauczycielska
  • Kulturoznawcza

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kulturoznawcza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kulturoznawcza

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • IBEROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów iberoznawstwo

  Oferta studiów I stopnia na kierunku Iberoznawstwo skierowana jest do osób posiadających ogólną wiedzę humanistyczną z zakresu szkoły średniej, do osób potrafiących pracować kreatywnie, w zespole, gotowych do udziału w projektach edukacyjnych w kraju i za granicą.

  Studia stacjonarne I-go stopnia na kierunku Iberoznawstwo realizowane są w ramach następujących specjalności:

  • turystyczna
  • kulturoznawcza

  W ramach każdej specjalności realizowana jest grupa treści ogólnych, kierunkowych i specjalizacyjnych, są one wspólne dla wszystkich specjalności. Grupa treści ogólnych obejmuje kształcenie w zakresie: wychowania fizycznego, podstaw filozofii, technologii informacyjnych, metod uczenia się i studiowania oraz przedmiotu swobodnego wyboru.

  Grupa treści kierunkowych obejmuje kształcenie z zakresu: warsztatu naukowego iberoznawcy, praktycznej nauki języka hiszpańskiego i portugalskiego oraz historii i kultury krajów Płw. Iberyjskigo i Ameryki Łacińskiej z podziałem na poszczególne epoki w dziejach.

  Celem kształcenia w obrębie modułów przypisanych do tych grup treści jest zdobycie wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii i kultury Hiszpanii, Portugalii i krajów Ameryki Łacińskiej, a także opanowanie języka hiszpańskiego na poziomie B2 i portugalskiego na poziomie A1.

  Grupa treści specjalizacyjnych w dziedzinie iberoznawstwa obejmuje: wykłady monograficzne specjalizacyjne, proseminarium licencjackie, seminarium licencjackie oraz przedmiot do wyboru i ma służyć merytorycznemu i metodologicznemu przygotowaniu do napisania pracy licencjackiej zdobycia kwalifikacji pierwszego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kulturoznawcza
  • Turystyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kulturoznawcza
  • Turystyczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Turystyczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Turystyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku iberoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PHILOSOPHY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów philosophy

  Speciality:

  • Theoretical philosophy

  The accepted 1st degree/bachelor study program in the field of Philosophy insures attaining comprehensive fundamental knowledge in the canons of Philosophy.

  The program contains specialized philosophical knowledge, imbedded and correlated with general humanities knowledge gained through specialized subjects and electives which represent varying branches and disciplines of the liberal arts. This liberal arts education is supplemented with a component of social science appropriate to the content of the learning outcomes which relate to the latter range of learning. The gained humanities and social science knowledge enables graduates not only to orient themselves with philosophical issues, but also understand the comtemporary world, the evolving civilizational changes, and comprehensively grasp cultural events identifying within political, economic, artistic, moral and social layers.

  The studies last for 6 semesters and result in 1st level qualification for a bachelor of arts degree in Philosophy.

  Realizing the learning outcomes anticipated for the bachelor student of Philosophy prepares the graduate for the presently difficult work marketplace. The graduate gains, besides education relating to history of Philosophy and traditional philosophical issues, basic knowledge in areas of social sciences and individual areas of culture (language, art, religion, politics and science), and skill and competence regarding social communication which enables professional activeness in various areas of community, curture and politics.

  Finishing bachelor Philosophy studies delivers knowledge, social skill and competence essential for such intellectual activities such as the art of argumentation, conducting dialog, or shaping the basis of a world view. The graduate also gainsd the capacity of independent management of accumulated knowledge.

  With the support of gained knowledge and skill, the Philosophy graduate is able to interpret philosophical ideas in their historical context and relate them to the current cultural condition. The graduate is able to correctly explore contemporary philosophical issuestaking advantage of subordinate field of Philosophy – history, logic, ontology, epistemology, ethics and esthetics. The graduate is oriented with philosophical tradition: is aware of the most important concepts, trends and opiions; is able to interpret basic issues relating same to selected specific issues. The graduate masters the base for interpreting philosophical text and has skill in understanding foreign texts; possesses basic methodologies for research work in Philosophy and work in professions requiring critical, interpretive and argumentative competence; is prepared to undertake second degree/master studies which can be continued at Jan Długosz University, or other qualified institutions.

  The social competence of the Philosophy graduate is the focus for creative ability, critical thinking, and skillful formulation and expression of opinions. Gained knowledge about humanity and its socio-cultural surroundings enable the graduate to analyze the human condition based on morality, religion and world view. Knowledge and skill adopted from various scientific disciplines allows the graduate  to apply said attributes in specific interpersonal and social situations; is able to formulate appropriate argumentative strategies and organize convincing responses to criticism; possesses knowledge of the premises of axiological constitutive structures and social behavior, is oriented with the norms of social nature and paths of influencing human behavior.

  The educational content prepared for this study program insures meeting the learning outcomes required by external stakeholders.

  The above given graduate profile is specifically shown in its accomplishments of the didactic process for its learning outcomes with regard to knowledge, skill and social competence.

  The graduate of the Theoretical Philosophy specialization possesses expanded knowledge and skill in the area of classic and contemporary philosophical concepts tied to the specialization; is able to analyze and take advantage of philosophical ideas in cultural and social processes; exploits philosophical knowledge in specific situations of characteristic issues for a give community; applies the possibilities of humanistic reflection in various social interactions; identifies relations between contemporary philosophical ideas and cultural transformations.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Theoretical philosophy

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITICAL SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA POLSKOZNAWCZE

  Rekrutacja

  stopień: (I)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)