• DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Dostępne specjalności na studiach I stopnia:

  • dziennikarstwo internetowe
  • media regionalne

  DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ DZIENNIKARSTWO W UJD?

  Celem studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów jest wykształcenie absolwenta, posiadającego wszechstronne przygotowanie do pracy w mediach (także elektronicznych), instytucjach kultury oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach, posiadających działy PR i prowadzących własną strategię budowania wizerunku oraz zarządzania informacją. Program studiów eksponuje kreatywność studenta, dojrzałość i odpowiedzialność intelektualną, przygotowując do aktywnego uczestnictwa w dyskursie publicznym i szeroko rozumianym życiu kulturalnym oraz społecznym. W programie kształcenia zwrócono szczególną uwagę na odpowiedzialne władanie słowem jako na fundament profesjonalnej, etycznej aktywności medialnej oraz na znaczenie badawczej refleksji nad językiem jako wciąż najważniejszym narzędziem komunikacji. Specyfika kierunku na poziomie studiów I stopnia polega na uwzględnieniu w programie głównych tradycji, szkół i kierunków oraz teorii w humanistyce, skoncentrowanych wokół zjawisk zachodzących w języku, komunikacji oraz w mediach. Znajdujące się w nim treści z obszaru nauk społecznych, pozwalają na rozumienie i opisywanie wybranych zjawisk, zachodzących w społeczeństwie oraz w obrębie mediów (instytucji medialnych). Program kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych, związanych z warsztatem zawodowym dziennikarza oraz pracownika działu PR. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo–dydaktycznych oraz doświadczonych praktyków – dziennikarzy.

  Celem studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów jest wykształcenie absolwenta, który ma wszechstronne przygotowanie do pracy w mediach, instytucjach kultury, różnego rodzaju przedsiębiorstwach posiadających działy PR i zajmujących się budowaniem wizerunku oraz zarządzaniem informacją. Na zajęciach student zdobywa wiedzę z obszaru teorii mediów i komunikowania masowego, a w ramach poszczególnych specjalności przygotowuje się do wykonywania zawodu dziennikarza i specjalisty PR. Pozyskane na zajęciach kompetencje umożliwiają absolwentowi pracę w mediach, biurach promocji i public relations; reklamie a także w ośrodkach kulturalnych i placówkach samorządowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i kultura mediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • J. obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i kultura mediów jest konkurs dyplomów.
   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Filologia angielska

  Absolwent filologii angielskiej - specjalizacja nauczycielska (specjalizacja do wyboru po pierwszym roku studiów):

  • posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie;
  • posiada kompetencje językowe na poziomie C1;
  • posiada wiedzę w zakresie historii, literatury i kultury anglojęzycznej, szeroką wiedzę pedagogiczną oraz umiejętności w zakresie metodyki i dydaktyki nauczania języka angielskiego;
  • jest przygotowany do pracy nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej.

  Absolwent filologii angielskiej - specjalizacja tłumaczenia i języki specjalistyczne (specjalizacja do wyboru po pierwszym roku studiów) posiada:

  • wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie; absolwent osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa, strategii tłumaczeniowych i specyfiki języków specjalistycznych;
  • znajomość słownictwa specjalistycznego w takich dziedzinach, jak: język biznesu, korespondencja handlowa i urzędowa, turystyka i rekreacja, marketing i reklama;
  • podstawowe umiejętności tłumaczenia języka mówionego w formie tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych;
  • przygotowanie do pracy w gospodarce i administracji, np. w charakterze asystenta dyrektora, tłumacza korespondencji, tłumacza tekstów w zakresie biznesu itp.

  Absolwent filologii angielskiej - specjalizacja tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego/niemieckiego/rosyjskiego/francuskiego (specjalizacja oraz lektorat do wyboru przy składaniu dokumentów) posiada:

  • wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie; absolwent osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • wiedzę i umiejętności w zakresie języka chińskiego/niemieckiego/rosyjskiego/francuskiego, pozwalające na poprawnie używanie języka w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych oraz formułowanie wypowiedzi na tematy ogólnospołeczne. Zna różne style i rejestry językowe. Ma podstawową wiedzę o wybranych elementach kultury Chin/Niemiec/Rosji/Francji, o strukturach i relacjach społecznych oraz o zachowaniach społeczno-kulturowych w chińskim/niemieckim/rosyjskim/francuskim obszarze językowym.
  • wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych;
  • podstawowe umiejętności tłumaczenia języka mówionego, w zakresie języka angielskiego, w formie tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych;
  • przygotowanie do pracy w gospodarce i administracji, np. w charakterze asystenta dyrektora, tłumacza korespondencji, tłumacza tekstów w zakresie biznesu itp.

  Kształcenie odbywa się w ramach jednej z pięciu specjalizacji: nauczanie języka angielskiego, tłumaczenia i języki specjalistyczne, specjalizacja tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego, literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa oraz językoznawstwo teoretyczne i stosowane. Wybór specjalizacji nastąpi na spotkaniu inauguracyjnym dla studentów I roku studiów drugiego stopnia. O utworzeniu specjalizacji decyduje Dyrekcja Instytutu Filologii Obcych, biorąc pod uwagę w szczególności ilość zgłoszeń studentów deklarujących wybór danej specjalizacji. Utworzenie specjalizacji możliwe jest dla grupy co najmniej 25 osób.

  Sylwetka absolwenta specjalizacji nauczanie języka angielskiego:

  Specjalizacja nauczycielska kierowana jest wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii angielskiej, którzy ukończyli pierwszy etap kształcenia na specjalności nauczycielskiej podczas studiów I stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska przebiega na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Brany pod uwagę będzie wynik  rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów) oraz znajomość problematyki wybranej specjalizacji magisterskiej (50% punktów)

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Filologia germańska

  Absolwent filologii germańskiej - specjalizacja nauczycielska:

  • posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego w mowie i w piśmie;
  • posiada kompetencje językowe na poziomie C1
  • posiada wiedzę w zakresie historii, literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych, szeroką wiedzę pedagogiczną oraz umiejętności w zakresie metodyki i dydaktyki nauczania języka niemieckiego;
  • jest przygotowany do pracy nauczyciela języka niemieckiego w szkole podstawowej.

  Absolwent filologii germańskiej - specjalizacja tłumaczenia i języki specjalistyczne posiada:

  • wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego w mowie i w piśmie; absolwent osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa, strategii tłumaczeniowych i specyfiki języków specjalistycznych;
  • znajomość słownictwa specjalistycznego w takich dziedzinach, jak: język biznesu, korespondencja handlowa i urzędowa, turystyka i rekreacja, marketing i reklama;
  • podstawowe umiejętności tłumaczenia języka mówionego w formie tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych;
  • przygotowanie do pracy w gospodarce i administracji, np. w charakterze asystenta dyrektora, tłumacza korespondencji, tłumacza tekstów w zakresie biznesu itp.

  Absolwent filologii germańskiej - specjalizacja język niemiecki w obszarach zawodowych posiada:

  • wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego w mowie i w piśmie; absolwent osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • znajomość słownictwa specjalistycznego w takich dziedzinach, jak: ekonomia, korespondencja handlowa i urzędowa, hotelarstwo i gastronomia, marketing i reklama, turystyka i rekreacja, praktyka medyczna;
  • przygotowanie do pracy w gospodarce i administracji w charakterze specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz biurach podróży, firmach produkcyjnych, hotelach i jednostkach medycznych, gastronomicznych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi.

  Kształcenie odbywa się w ramach jednej z czterech specjalizacji: nauczanie języka niemieckiego,  tłumaczenia i języki specjalistyczne, literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa oraz językoznawstwo teoretyczne i stosowane. Wybór specjalizacji nastąpi na spotkaniu inauguracyjnym dla studentów I roku studiów drugiego stopnia. O utworzeniu specjalizacji decyduje Dyrekcja Instytutu Filologii Obcych, biorąc pod uwagę w szczególności ilość zgłoszeń studentów deklarujących wybór danej specjalizacji. Utworzenie specjalizacji możliwe jest dla grupy co najmniej 25 osób.

   Sylwetka absolwenta specjalizacji nauczanie języka niemieckiego:

  Specjalizacja nauczycielska kierowana jest wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii germańskiej, którzy ukończyli pierwszy etap kształcenia na specjalności nauczycielskiej podczas studiów I stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język niemiecki

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska przebiega na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Brany pod uwagę będzie wynik  rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim, podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów) oraz znajomość problematyki wybranej specjalizacji magisterskiej (50% punktów)

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Filologia polska

  Charakter studiów polonistycznych prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej oraz proponowane specjalności wynikają z kulturowych uwarunkowań nowoczesnej edukacji humanistycznej i uwzględniają potrzeby rynku pracy. Absolwent otrzymuje ogólne wykształcenie humanistyczne, uzyskując zarazem gruntowną wiedzę z zakresu literatury, językoznawstwa, kultury polskiej i europejskiej, mediów, którą to wiedzę potrafi zastosować w praktyce. Ponadto uzyskuje umiejętności analizy tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, tekstu kultury (w szerokim kontekście) oraz samodzielnego wartościowania tychże zjawisk i procesów; potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji; uzyskuje podstawy do indywidualnego i twórczego rozwijania zainteresowań humanistycznych. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do aktywnego, kreatywnego funkcjonowania we współczesnym świecie. W zależności od wybranej specjalności posiada kompetencje związane z planowaniem i tworzeniem projektów medialnych oraz innymi sferami działań w kulturze o charakterze animacyjnym oraz reklamowym; jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych.

  Instytut Filologii Polskiej prowadzi 3-letnie studia pierwszego stopnia (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym), które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studenci filologii polskiej wybierają specjalność po pierwszym roku studiów. Warunkiem uruchomienia specjalności jest powstanie min. 25-osobowej grupy. Wybór specjalności zatwierdza Rada Instytutu na podstawie deklaracji studentów w sprawie wyboru specjalności.

  Prowadzone przez Instytut Filologii Polskiej studia drugiego stopnia (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym) kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Student wybiera od pierwszego semestru (przy rekrutacji) jedną z czterech specjalności: specjalność nauczycielską, specjalność dziennikarską, specjalność edytorsko-redaktorską, promocję literatury.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Przyjęty program kierunku studiów Filozofia pierwszego stopnia zapewnia uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk filozoficznych. Specjalistyczna wiedza filozoficzna, którą uzyskuje student, jest osadzona i skorelowana z wiedzą ogólnohumanistyczną zdobywaną dzięki przedmiotom specjalizacyjnym oraz przedmiotom do wyboru, które reprezentują różne dyscypliny humanistyki. Filozoficzne i zarazem ogólnohumanistyczne wykształcenie z obszaru nauk humanistycznych jest uzupełnione odpowiednim komponentem wiedzy z zakresu nauk społecznych – stosownie do treści kierunkowych efektów kształcenia obowiązujących na kierunku Filozofia. Zdobyta wiedza z zakresu humanistyki i nauk społecznych pozwala absolwentowi nie tylko orientować się w problematyce filozoficznej, ale także rozumieć współczesny świat, zachodzące w nim przemiany cywilizacyjne oraz całościowo ujmować zjawiska kulturowe w ich warstwie politycznej, ekonomicznej, artystycznej, obyczajowej i społecznej.

  Realizacja efektów kształcenia przewidzianych programem studiów przygotowuje absolwenta studiów filozoficznych I stopnia do radzenia sobie na trudnym współczesnym rynku pracy. Absolwent uzyskuje, oprócz wykształcenia obejmującego historię filozofii i tradycyjną problematykę filozoficzną, podstawy wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz z poszczególnych dziedzin kultury (języka, sztuki, religii, polityki, nauki), a także umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej, które pozwalają na aktywność zawodową w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturowego i politycznego.

  Celem planowanych studiów drugiego stopnia jest odpowiednie rozwinięcie wykształcenia filozoficznego absolwenta. Przekazanie mu wiedzy filozoficznej i ogólnej, zapoznanie z aparaturą niezbędną do rozumienia tradycyjnej literatury filozoficznej oraz tekstów kultury współczesnej. Oprócz wiedzy ogólnofilozoficznej otrzyma on przygotowanie do pracy w różnych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego (np. w instytucjach kulturalno-oświatowych, politycznych, w środkach masowego przekazu). Program studiów zapewnia też zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych dla różnych form aktywności intelektualnej (zawodowej i pozazawodowej), między innymi umiejętności artykulacji i uzasadniania własnych poglądów, kształtowania postaw światopoglądowych czy rozwiązywania różnych problemów społecznych i egzystencjalnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, chemia, fizyka z astronomią, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest konkurs dyplomów.
   

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Historia

  Program studiów przygotowany został zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku historia – studia pierwszego stopnia. Program uwzględnia europejski system punktów transferowych ECTS.

  Dostępne specjalności: (wybór specjalności po II semestrze studiów stacjonarnych):

  • nauczycielska
  • archiwistyczna
  • krajoznawczo-turystyczna
  • rekonstrukcja historyczna
  • antropologia historyczna
  • militarioznawstwo
  • regionalistyka
  • historia narodów słowiańskich

  Dlaczego warto studiować historię na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie?

  • ponieważ ukończenie historii zapewnia gruntowne wykształcenie humanistyczne i umożliwia zrozumienie wielu zjawisk współczesnego świata, mechanizmów polityki wewnętrznej i stosunków międzynarodowych oraz innych problemów współczesnej cywilizacji.
  • ponieważ możesz tu przygotować się do wykonywania atrakcyjnych zawodów:
  • trening intelektualny zdobyty podczas studiów historycznych umożliwia także szybkie przystosowanie się do pracy w reklamie i marketingu oraz innych branżach biznesu.
  • ponieważ w Instytucie Historii UJD wykładają znakomici wykładowcy, znani z występów radiowych i telewizyjnych, wywodzący się z wielu renomowanych ośrodków historycznych w kraju: Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historii PAN, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, IPN.
  • ponieważ autorski program studiów historycznych w IH UJD umożliwia wybór wielu zajęć dostosowanych do indywidualnych zainteresowań studentów, toteż studia mogą być wspaniałą przygodą intelektualną.
  • ponieważ studenci znajdują tu też dodatkowe możliwości rozwijania indywidualnych zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych.
  • ponieważ imprezy integrujące środowisko, takie, jak doroczny Bal Historyka, czy praktyki terenowe studentów specjalności krajoznawczo - turystycznej stanowią wspaniałą okazję do poznania się studentów nie tylko na niwie naukowej i zadzierzgnięcia przyjaźni na całe życie

  Studia drugiego stopnia na kierunku historia są kontynuacją i dopełnieniem studiów licencjackich, przede wszystkim dla absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia, ale także absolwentów innych kierunków zakończonych licencjatem. Prowadzone przez Instytut Historii studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

  Dostępne specjalności:

  • specjalność nauczycielska
  • specjalność archiwistyczna
  • specjalność krajoznawczo-turystyczna
  • rekonstrukcja historyczna
  • antropologia historyczna
  • militarioznawstwo
  • regionalistyka
  • historia narodów słowiańskich
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Historia
  • J. polski
  • przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • IBEROZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Oferta studiów I stopnia na kierunku Iberoznawstwo skierowana jest do osób posiadających ogólną wiedzę humanistyczną z zakresu szkoły średniej, mających świadomość znaczenia ciągłości historycznej w kształtowaniu więzi społecznych, co stwarza właściwą perspektywę rozumienia przemian zachodzących we współczesnym świecie, a ponadto do osób potrafiących pracować kreatywnie, w zespole, gotowych do udziału w projektach edukacyjnych w kraju i za granicą.

  Studia stacjonarne I-go stopnia na kierunku Iberoznawstwo realizowane są w ramach następujących specjalności:

  • turystyczna
  • kulturoznawcza

  W ramach każdej specjalności realizowana jest grupa treści ogólnych, kierunkowych i specjalizacyjnych, są one wspólne dla wszystkich specjalności. Grupa treści ogólnych obejmuje kształcenie w zakresie: wychowania fizycznego, podstaw filozofii, technologii informacyjnych, metod uczenia się i studiowania oraz przedmiotu swobodnego wyboru. Grupa treści kierunkowych obejmuje kształcenie z zakresu: warsztatu naukowego iberoznawcy, praktycznej nauki języka hiszpańskiego i portugalskiego oraz historii i kultury krajów Płw. Iberyjskigo i Ameryki Łacińskiej z podziałem na poszczególne epoki w dziejach. Celem kształcenia w obrębie modułów przypisanych do tych grup treści jest zdobycie wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii i kultury Hiszpanii, Portugalii i krajów Ameryki Łacińskiej, a także opanowanie języka hiszpańskiego na poziomie B2 i portugalskiego na poziomie A1. Grupa treści specjalizacyjnych w dziedzinie iberoznawstwa obejmuje: wykłady monograficzne specjalizacyjne, proseminarium licencjackie, seminarium licencjackie oraz przedmiot do wyboru i ma służyć merytorycznemu i metodologicznemu przygotowaniu do napisania pracy licencjackiej oraz zdobycia kwalifikacji pierwszego stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Iberoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia
  • J. polski
  • Dowolny przedmiot wskazany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK NIEMIECKI W OBROCIE GOSPODARCZYM Stopień: I REKRUTACJA

  Głównym celem studiów dualnych o profilu praktycznym z płatnymi stażami dla studentów (w ZF TRW Europejskie Centrum Obsługi Finansowej) jest podniesienie szans przyszłych studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie do wejścia na rynek pracy. Studenci kierunku mogą oczekiwać nauki języka niemieckiego biznesu, języka angielskiego biznesu, rachunkowości i kompetencji społecznych.  W trakcie rekrutacji jest wymagana matura z jednego wybranego języka obcego. W przypadku języków: kształcenie j. niemieckiego od poziomu A1/A2, a kształcenie np. języka angielskiego od poziomu B1 (matura podstawowa).

  Uzyskane kompetencje po ukończeniu studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym przygotowują do podjęcia pracy zawodowej:

  • w międzynarodowych przedsiębiorstwach z branży usług wspólnych – w centrach outsourcingu procesów biznesowych, w szczególności rozliczeń księgowych
  • specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w firmach, jednostkach administracyjnych i innych instytucjach ukierunkowanych na współpracę międzynarodową

  Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowanym kierunkiem.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język niemiecki

  Pod uwagę również brana jest rozmowa z kandydatem.

  Dowiedz się więcej

 • KULTURA W MEDIACH I KOMUNIKACJI Stopień: II REKRUTACJA

  Dostępne specjalności na studiach II stopnia:

  • film i nowe media w komunikacji kulturowej
  • teatr i promocja kultury widowisk

  DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KULTURĘ W MEDIACH I KOMUNIKACJI W UJD?

  Studia na kierunku Kultura w mediach i komunikacji zapewniają pogłębioną wiedzę o praktykach kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem mediów i ich roli w komunikacji, o sposobie budowania wizerunku publicznego, stereotypu, mitu kulturowego oraz wdrażają do badań naukowych. Uczą korzystania ze specjalistycznych metod i narzędzi badawczych, potrzebnych do analizy i interpretacji tekstów kultury (w tym przekazów medialnych). Celem studiów jest rozwinięcie kompetencji społecznych, zwłaszcza dotyczących aktywnego uczestnictwa w kulturze, efektywnego współdziałania z różnymi środowiskami na rzecz kształtowania tożsamości lokalnej i narodowej oraz zachowania dziedzictwa kulturalnego regionu, kraju i Europy. Kształcimy absolwenta kreatywnego, z dobrą znajomością języka obcego, co pozwoli mu w przyszłości pełnić np. niezwykle użyteczną rolę negocjatora międzykulturowego.

  Student wybiera specjalność od pierwszego semestru (przy rekrutacji). Warunkiem uruchomienia specjalności jest powstanie min. 25-osobowej grupy. W przypadku mniejszej liczby osób na roku zostanie uruchomiona specjalność wybrana przez większość kandydatów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kultura w mediach i komunikacji jest konkurs dyplomów.
   

Opinie (0)