• DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia (6 semestrów) są ofertą adresowaną do absolwentów szkół średnich. Absolwent kierunku dziennikarstwo i kultura mediów uzyskuje tytuł zawodowy licencjata z wybraną specjalnością.

  Studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów skierowane są do osób kreatywnych, otwartych na zdobycie wiedzy o mediach i na rozwijanie umiejętności w zakresie dziennikarstwa i komunikacji medialnej.

  Uzyskane podczas studiów kompetencje dają absolwentowi wszechstronne przygotowanie do pracy w mediach tradycyjnych oraz dynamicznie rozwijających się mediach elektronicznych. Zdobywane umiejętności stwarzają absolwentowi także możliwość pracy w biurach promocji, agencjach reklamy i public relations, w instytucjach jako specjalista ds. komunikacji.

  Oferta studiów II stopnia (4 semestry) na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów jest adresowana do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków dziennikarskich, kierunków filologicznych o specjalności dziennikarskiej, a także do absolwentów innych kierunków humanistycznych i kierunków z obszaru nauk społecznych (absolwenci kierunków innych niż dziennikarstwo lub filologia ze specjalnością dziennikarską muszą zaliczyć płatny program wyrównawczy w trakcie pierwszego roku studiów drugiego stopnia).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo internetowe
  • Media regionalne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo radiowe i prasowe
  • Rzecznik prasowy i specjalista pr

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo internetowe
  • Media regionalne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo radiowe i prasowe
  • Rzecznik prasowy i specjalista pr

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i kultura mediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • J. obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i kultura mediów jest konkurs dyplomów.
   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Filologia angielska

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska jest przygotowany do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (pełne uprawnienia absolwent uzyskuje po ukończeniu studiów magisterskich).

  Służy temu strategia kształcenia filologicznego obejmująca przedmioty w zakresie grupy treści podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych. Jej realizacja pozwala na doskonalenie znajomości języka angielskiego, poszerzenie wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz nabycie wymaganych umiejętności przygotowujących do zawodu nauczyciela języka angielskiego. Dla zawodu nauczyciela języka obcego odpowiednie wymagania i uprawnienia regulują rozporządzenia MEN i MNiSW.

  Uzyskane kompetencje uprawniają absolwenta studiów II stopnia o specjalizacji nauczycielskiej do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej  (uprawnienia zawodowe regulowane są odnośnymi rozporządzeniami MEN i MNiSW).

  Absolwent może także podjąć pracę w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, a także w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

  Zdobyte kwalifikacje II stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich w tej samej lub pokrewnej specjalności. Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Konkurs dyplomów

  • Dyplom licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia angielska lub na każdym innym kierunku
  • Absolwentów studiów I stopnia w specjalnościach innych niż filologia angielska, obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów) oraz znajomość problematyki wybranej specjalizacji magisterskiej (50% punktów)
  • Absolwenta studiów I stopnia w specjalnościach innych niż filologia angielska obowiązuje zaliczenie płatnego programu wyrównawczego

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Filologia germańska

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia  germańska, specjalizacja nauczycielska jest przygotowany do nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej (pełne uprawnienia absolwent uzyskuje po ukończeniu studiów magisterskich).

  Służy temu strategia kształcenia filologicznego obejmująca przedmioty w zakresie grupy treści podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych.

  Jej realizacja pozwala na doskonalenie znajomości języka niemieckiego, poszerzenie wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz nabycie wymaganych umiejętności przygotowujących do zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Dla zawodu nauczyciela języka obcego odpowiednie wymagania i uprawnienia regulują rozporządzenia MEN i MNiSW.

  Uzyskane kompetencje uprawniają absolwenta studiów II stopnia o specjalizacji nauczycielskiej do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej  (uprawnienia zawodowe regulowane są odnośnymi rozporządzeniami MEN i MNiSW).

  Absolwent może także podjąć pracę w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, a także w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

  Zdobyte kwalifikacje II stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich w tej samej lub pokrewnej specjalności. Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język niemiecki

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska przebiega na podstawie konkursu dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Filologia polska

  Studia I stopnia (6 semestrów) są ofertą adresowaną do absolwentów szkół średnich. Absolwent kierunku filologia polska uzyskuje tytuł zawodowy licencjata z wybraną specjalnością.

  Studia I stopnia na kierunku filologia polska skierowane są do osób kreatywnych, pragnących kształcić się wszechstronnie w dziedzinie humanistyki, otwartych na zdobycie wiedzy o polskiej kulturze, literaturze i języku. W zależności od wybranej specjalności uzyskane kompetencje przygotowują absolwenta do pracy w szkole (kwalifikacje uzyskuje dopiero po ukończeniu II stopnia) i/lub w instytucjach kultury (wydawnictwa, redakcje czasopism, biuletynów, portale internetowe, domy kultury).

  Studia II stopnia (4 semestry) na kierunku filologia polska są adresowane do absolwentów studiów humanistycznych pierwszego stopnia. Absolwenci kierunków innych niż filologia polska zobowiązani są do zrealizowania płatnego programu wyrównawczego, pozwalającego nadrobić wybrane efekty uczenia się z I stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Edytorsko-redaktorska
  • Film i realizacja obrazu filmowego
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Dziennikarska
  • Edytorsko-redaktorska
  • Promocja literatury

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Edytorsko-redaktorska
  • Film i realizacja obrazu filmowego
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Dziennikarska
  • Edytorsko-redaktorska
  • Promocja literatury

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Przyjęty program kierunku studiów Filozofia pierwszego stopnia zapewnia uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk filozoficznych. Specjalistyczna wiedza filozoficzna, którą uzyskuje student, jest osadzona i skorelowana z wiedzą ogólnohumanistyczną zdobywaną dzięki przedmiotom specjalizacyjnym oraz przedmiotom do wyboru (1/3 całego kursu!), które reprezentują różne dyscypliny humanistyki.

  Filozoficzne i zarazem ogólnohumanistyczne wykształcenie jest uzupełnione odpowiednim komponentem wiedzy z zakresu nauk społecznych – stosownie do treści kierunkowych efektów nauczania, obowiązujących na kierunku Filozofia.

  Zdobyta wiedza z zakresu humanistyki i nauk społecznych pozwala absolwentowi nie tylko orientować się w problematyce filozoficznej, ale także rozumieć współczesny świat, zachodzące w nim przemiany cywilizacyjne oraz całościowo ujmować zjawiska kulturowe w ich warstwie politycznej, ekonomicznej, artystycznej, obyczajowej i społecznej.

  Przyjęty program stacjonarnych studiów Filozofia studia drugiego stopnia zapewnia uzyskanie podstaw wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu kanonu nauk filozoficznych.

  Jest ona uzupełniona o kompendium wiedzy ogólnohumanistycznej oraz wzbogacona przedmiotami do wyboru z zakresu szczegółowej problematyki filozoficznej. Zdobyta wiedza humanistyczna i społeczna pozwala absolwentowi nie tylko orientować się w problematyce filozoficznej, ale także rozumieć współczesny świat i zachodzące w nim przemiany cywilizacyjne.

  Daje także umiejętności w całościowym ujmowaniu zjawisk kulturowych (język, poznanie, wartości), w ich warstwach społecznych, politycznych, ekonomicznych, artystycznych i obyczajowych. Ukończenie studiów zapewnia też wiedzę o charakterze operacyjnym, niezbędną do takich form aktywności intelektualnych, jak sztuka argumentowania, prowadzenie dialogu czy kształtowanie postaw światopoglądowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filozofia nauczycielska
  • Filozofia teoretyczna
  • Filozofia z komunikacją społeczną

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filozofia nauczycielska
  • Filozofia nowych mediów
  • Filozofia teoretyczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest konkurs dyplomów.
   

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Historia

  Dlaczego warto studiować historię na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie?

  • ponieważ ukończenie historii zapewnia gruntowne wykształcenie humanistyczne i umożliwia zrozumienie wielu zjawisk współczesnego świata, mechanizmów polityki wewnętrznej i stosunków międzynarodowych oraz innych problemów współczesnej cywilizacji.
  • ponieważ możesz tu przygotować się do wykonywania atrakcyjnych zawodów.
  • trening intelektualny zdobyty podczas studiów historycznych umożliwia także szybkie przystosowanie się do pracy w reklamie i marketingu oraz innych branżach biznesu.
  • ponieważ w Instytucie Historii UJD można kontynuować studia nie tylko na II stopniu (magisterskim), ale także na III stopniu i po obronie pracy uzyskać dyplom doktora.
  • ponieważ w Instytucie Historii UJD wykładają znakomici wykładowcy, znani z występów radiowych i telewizyjnych, wywodzący się z wielu renomowanych ośrodków historycznych w kraju: Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historii PAN, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, IPN.
  • ponieważ autorski program studiów historycznych w IH UJD umożliwia wybór wielu zajęć dostosowanych do indywidualnych zainteresowań studentów, i dlatego studia mogą być wspaniałą przygodą intelektualną.
  • ponieważ studenci znajdują tu dodatkowe możliwości rozwijania indywidualnych zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych.
  • ponieważ imprezy integrujące środowisko, takie, jak doroczny Bal Historyka, czy praktyki terenowe studentów specjalności krajoznawczo - turystycznej stanowią wspaniałą okazję do poznania się studentów nie tylko na drodze naukowej, ale także zawiązania przyjaźni na całe życie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Antropologia historyczna
  • Archiwistyczna
  • Historia narodów słowiańskich
  • Militaroznawstwo
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Antropologia historyczna
  • Archiwistyczna
  • Historia narodów słowiańskich
  • Militaroznawstwo
  • Nauczycielska

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Historia
  • J. polski
  • jeden przedmiot do wyboru: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • IBEROZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Oferta studiów I stopnia na kierunku Iberoznawstwo skierowana jest do osób posiadających ogólną wiedzę humanistyczną z zakresu szkoły średniej, do osób potrafiących pracować kreatywnie, w zespole, gotowych do udziału w projektach edukacyjnych w kraju i za granicą.

  Studia stacjonarne I-go stopnia na kierunku Iberoznawstwo realizowane są w ramach następujących specjalności:

  • turystyczna
  • kulturoznawcza

  W ramach każdej specjalności realizowana jest grupa treści ogólnych, kierunkowych i specjalizacyjnych, są one wspólne dla wszystkich specjalności. Grupa treści ogólnych obejmuje kształcenie w zakresie: wychowania fizycznego, podstaw filozofii, technologii informacyjnych, metod uczenia się i studiowania oraz przedmiotu swobodnego wyboru.

  Grupa treści kierunkowych obejmuje kształcenie z zakresu: warsztatu naukowego iberoznawcy, praktycznej nauki języka hiszpańskiego i portugalskiego oraz historii i kultury krajów Płw. Iberyjskigo i Ameryki Łacińskiej z podziałem na poszczególne epoki w dziejach.

  Celem kształcenia w obrębie modułów przypisanych do tych grup treści jest zdobycie wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii i kultury Hiszpanii, Portugalii i krajów Ameryki Łacińskiej, a także opanowanie języka hiszpańskiego na poziomie B2 i portugalskiego na poziomie A1.

  Grupa treści specjalizacyjnych w dziedzinie iberoznawstwa obejmuje: wykłady monograficzne specjalizacyjne, proseminarium licencjackie, seminarium licencjackie oraz przedmiot do wyboru i ma służyć merytorycznemu i metodologicznemu przygotowaniu do napisania pracy licencjackiej zdobycia kwalifikacji pierwszego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kulturoznawcza
  • Turystyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kulturoznawcza
  • Turystyka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Iberoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia
  • J. polski
  • jeden przedmiot do wyboru: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK NIEMIECKI W OBROCIE GOSPODARCZYM Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek studiów Język niemiecki w obrocie gospodarczym realizowany jest w profilu praktycznym.

  Kształcenie na tym kierunku zakłada, iż absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie dwóch języków obcych: języka niemieckiego biznesu na poziomie średniozaawansowanym oraz drugiego języka obcego (np. języka angielskiego z elementami języka biznesu).

  Kształcenie języka niemieckiego odbywa się od podstaw.  

  Student kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym będzie specjalistą w zakresie wybranych aspektów gospodarczych krajów niemieckojęzycznych oraz po wybraniu języka angielskiego anglojęzycznych.

  W trakcie studiów zdobędzie wiedzę z podstaw ekonomii i rachunkowości. Zyska wiedzę przydatną w rozwoju kompetencji interkulturowej i zdobędzie podstawowe kompetencje służące rozwojowi kompetencji interpersonalnej przydatnej podczas pracy w grupie.

  Podczas praktyk odbytych co roku np. w zakładzie pracy i innych jednostkach studenci nabędą wiedzę o specyfice funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim
  • Kształcenie z rozszerzonym językiem francuskim

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • KULTURA W MEDIACH I KOMUNIKACJI Stopień: II REKRUTACJA

  Studia drugiego stopnia (4 semestry) są kierowane przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku kulturoznawstwo europejskie lub pokrewnych, a także do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków z obszarów humanistycznych i nauk społecznych. Absolwenci innego kierunku niż kulturoznawstwo muszą zaliczyć płatny program wyrównawczy.

  Od wszystkich ubiegających się o przyjęcie na kierunek kultura w mediach i komunikacji oczekuje się predyspozycji do podejmowania pracy naukowej, umiejętności pracy w zespole, zdolności komunikacji interpersonalnej i kreatywności.

  Absolwent kierunku kultura w mediach i komunikacji uzyskuje tytuł zawodowy magistra (kwalifikacje II stopnia) z wybraną specjalnością.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Film i nowe media w komunikacji kulturowej
  • Teatr i promocja kultury widowisk

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kultura w mediach i komunikacji jest konkurs dyplomów.
   

Opinie (0)