• DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują absolwentów do samodzielnego prowadzenia profesjonalnego doradztwa zawodowego na bazie: znajomości przepisów i podstaw teoretycznych normujących zasady pracy doradcy zawodowego, zasad etycznych oraz standardów usług w doradztwie zawodowym, ogólnej wiedzy z zakresu znajomości rynku pracy - lokalnego, krajowego, europejskiego, znajomości wybranych unormowań w prawie pracy polskim i europejskim, opanowania warsztatu oraz metodyki pracy doradcy zawodowego, posiadania wiedzy i opanowania umiejętności z zakresu doboru pracowników do określonego miejsca pracy, zapoznania z funkcjonowaniem doradztwa zawodowego dla młodzieży i osób dorosłych w publicznych służbach zatrudnienia i agencjach pośrednictwa pracy. Po ukończeniu tego kierunku, absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie: diagnozowania i niesienia pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych, właściwych dla danego poziomu kształcenia, prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących do planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej, wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe podopiecznych, znajomości technik aktywnego poszukiwania pracy, rynku pracy oraz zachodzących w nim procesów i kierunków zmian, oceniania ludzkich charakterów i predyspozycji, korzystania z nowoczesnych mediów w poszukiwaniu   i przekazywaniu informacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało Rozporządzenie w sprawie zmiany standardów kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela. Nowe standardy to zwiększona ilość godzin dydaktycznych oraz większy nacisk na kształcenie praktyczne. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Słuchacze nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach szkół, w których przebywa dziecko z diagnozą ASD (autystycznego spektrum zaburzeń) i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych, w szczególności w szkołach/przedszkolach specjalnych/integracyjnych i oddziałach specjalnych/integracyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OLIGOFRENOPEDAOGOGIKA - EDUKACJA, REWALIDACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze nabędą kwalifikacje do  pracy w instytucjach edukacyjnych (oświatowych) oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczo - resocjalizacyjnych, stowarzyszeniach, domach pomocy społecznej. Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA TAŃCA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Z JĘZYKIEM MIGOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Wyposażenie w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych, dydaktyk przedmiotowych na poszczególnych etapach edukacji oraz umiejętności komunikacyjne w obszarze języka migowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA STOSOWANA W BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy pomocowej w obszarze ściśle związanym z psychologią a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra współpraca w zespole i znajomość mechanizmów społecznych (agencje pr-owskie, massmedia, firmy PR). Możliwym sposobem rozwoju kariery zawodowej jest podjęcie własnej działalności gospodarczej lub wykonywanie zleceń na rzecz firm i instytucji z sektora zdrowia, edukacji i szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego. Absolwent zdobędzie wiedzę specjalistyczną  i umiejętności praktyczne związane z psychologią agresji i przemocy, psychologią zdrowia i stresu. Pozna także zagadnienia związane z psychologią mediów oraz psychologią sytuacji kryzysowych w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), służbach publicznych (samorządowych), organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, zespołach reagowania kryzysowego i in. z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TYFLOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – tyflopedagoga prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania z dziećmi z dysfunkcją wzorku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635). Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – tyflopedagoga zgodnie Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TYFLOPEDAGOGIKA Z PISMEM PUNKTOWYM BRAILLE'A - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - tyflopedagoga prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania z dziećmi z dysfunkcją wzorku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635). Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - tyflopedagoga zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I EDUKACJA UCZNIÓW Z ASD - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe skierowane są przede wszystkim do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi), pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi z ASD w wieku 0-6 lat oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniem z diagnozą autyzm HFA i zespół Aspergera

  Wymagania wstępne:

  • ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna (magisterskie);
  • ukończone studia wyższe na kierunkach innych niż pedagogiczne np. psychologia, logopedia, absolwenci którzy mają przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają kwalifikacji specjalistycznych do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i prowadzenia zajęc rewalidacyjnych z uczniem z ASD (autyzm dziecięcy HFA, zespół Aspergera)

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRĘŻONYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchacz zna i  potrafi wykorzystać  wiedzę teoretyczną w praktyce, posiada umiejętności badawcze, diagnozowania i podejmowania działań praktycznych, realizuje cele i zadania w praktyce pedagogicznej, projektuje programy rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawcze. Uzyskane kwalifikacje dają możliwość wykorzystania wiedzy w zakresie wyznaczonym przez profil ich przyszłej pracy zawodowej. Dają możliwość zatrudnienia w placówkach opiekuńczo-wychowawczo-resocjalizacyjnych, stowarzyszeniach, domach pomocy społecznej, instytucjach pomocowych, placówkach edukacyjnych (oświatowych).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Opinie (0)