• ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Analityka i kreatywność społeczna

  To nowy rodzaj studiów dynamicznie rozwijających się na Zachodzie Europy i w USA. Ma on za zadanie kształcić specjalistów z interdyscyplinarnymi kompetencjami zawodowymi, na których rośnie zapotrzebowanie na współczesnym rynku pracy. Analityka społeczna jest uznaną specjalnością socjologiczną nakierowaną na profesjonalną diagnozę różnych sytuacji społecznych, głównie w sferze publicznej (administracja, gospodarka, polityka, media). Diagnozowanie jest osiągane metodami i narzędziami stosowanymi w badaniach socjologicznych. Kreatywność społeczna reprezentuje drugi moduł kształcenia o wyraźnym profilu psychologicznym. Jest on nakierowany na osiągnięcie umiejętności twórczego i efektywnego funkcjonowania w różnego typu grupach społecznych, kierowanie nimi i motywowanie do działania.

  Aby zachować wysokie standardy jakości kształcenia nasz kierunek przeszedł skomplikowany proces weryfikacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efektem było wydanie w bardzo krótkim czasie przez MNiSW, bezwarunkowej i bez żadnych zastrzeżeń, zgody na jego uruchomienie.

  Dlaczego Analityka i kreatywność społeczna jest przyszłościowym kierunkiem?

  Analityka i kreatywność społeczna to nowatorski kierunek pozwalający na poznanie socjologii i psychologii w bardzo praktycznym kontekście. Student kierunku Analityka i kreatywność społeczna koncentruje się na przedmiotach socjologicznych i psychologicznych, w celu nabycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu opartego na wykonywaniu badań, analiz, diagnoz, konsultingu, procesach doradczych i coachingu. Rozwija swoje twórcze myślenie, uczy się twórczego rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, nabywa kompetencje społeczne w zakresie komunikowania, mediacji, negocjacji, funkcjonowania w grupie.

  Dodatkowo, dzięki tym studiom, absolwent otrzymuje bazę dla pogłębiania własnych zainteresowań oraz do łatwego zmieniania i uzupełniania swoich kompetencji - zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy. Studia trwają 3 lata, podzielone na 6 semestrów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka i kreatywność społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo narodowe posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych (w tym głównie nauk politycznych) oraz ogólnie rozumianej humanistyki, zdolność do samodzielnego i twórczego myślenia. Kierunek Bezpieczeństwo narodowe umożliwia nabycie wiedzy ogólnej związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (w zakresie teoretycznym, z uwzględnieniem zastosowania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa, w aspekcie politycznym oraz strategicznym), z zarządzaniem kryzysowym (o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym). Wiedza zdobyta na kierunku Bezpieczeństwo narodowe ma zapewnić zdolność prognozowania, analizy oraz rozwiązywania problemów grupowych (w obrębie organizacji, w wymiarze lokalnym, zawodowym, w życiu prywatnym) z uwzględnieniem zasad etyki, zdolności komunikacyjnych, uczestniczenia w pracy zespołowej, współpracy i organizacji.

  Umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, jakie powinien posiadać absolwent Bezpieczeństwa narodowego, są adekwatne dla sylwetki absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych. Zgodnie w wytycznymi dla tego obszaru, absolwent Bezpieczeństwa narodowego to także osoba działająca aktywnie w grupie (społeczeństwie, organizacji itp.), wyposażona w zasób wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o polityce oraz dążąca do samokształcenia, samodoskonalenia, nastawiona na działalność publiczną o różnej skali i na różnych poziomach struktur społecznych i politycznych.

  Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe zdobywa także poszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania i administracji z uwzględnieniem znajomości mechanizmów działania i wymiarów administracji. Potrafi samodzielnie poszukiwać, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ze znajomością specjalistycznej terminologii i fachowego słownictwa. Absolwent powinien dysponować także biegłą znajomością dwóch języków obcych, z których jeden będzie kontynuacją.

  Studia II stopnia: 

  Specjalności:

  • Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa
  • Bezpieczeństwo militarne

  Program kształcenia w ramach specjalności Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia umożliwi absolwentom zdobycie usystematyzowanej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, w tym także strategii, podmiotów, struktur i działań związanych z jego zagwarantowaniem i utrzymaniem. Absolwenci specjalności będą mogli wykształcić umiejętność analizy zagadnień i praktycznych aspektów powszechnej ochrony i obrony narodowej. Ważnym elementem wiedzy i umiejętności, których dostarczyć ma specjalność jest problematyka migracji w kontekście bezpieczeństwa, wyspecjalizowanych organów państwowych w strukturach bezpieczeństwa, charakter oraz standardy ochrony państwa przed terroryzmem, oraz wybrane obszary bezpieczeństwa (publiczne, gospodarcze, zdrowotne). Absolwenci specjalności zdobędą także umiejętność analizy, oceny oraz dyskusji na temat przestępczości i metod jej zwalczania w Polsce. Elementem wiedzy zdobytej w ramach specjalności Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa będą ponadto zagadnienia z zakresu podstaw kryptologii, w tym dotyczące metod i technik utajniania informacji oraz ich wykorzystania w wojskowości, dyplomacji itp.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia,wos, geografia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Pedagogika
  Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretna specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych, praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej; przedszkolach i placówkach oświatowych; poradniach specjalistycznych; zakładach pracy; państwowej i samorządowej administracji; służbie zdrowia, a także instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA Z MEDIACJĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją powstała w odpowiedzi na oczekiwania społeczne dotyczące integrowania osób odmiennych kulturowo oraz na zapotrzebowanie rynku pracy w zakresie specjalistów potrafiących rozwiązywać konflikty i spory pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

  Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia, laboratoria i warsztaty dostarczające  wiedzy na temat mniejszości narodowych, religijnych i kulturowych, cudzoziemców, imigrantów i uchodźców. Zdobywana wiedza pozwala na planowanie i realizację skutecznych działań na rzecz porozumienia i współpracy międzykulturowej. Absolwent kierunku dysponuje umiejętnościami prowadzenia skutecznej mediacji w różnych środowiskach i grupach społecznych oraz uzyskuje kwalifikacje pedagoga z uprawnieniami nauczycielskimi i kompetencjami mediatora.

  Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją pozwala na podjęcie pracy w szkołach podstawowych, w strukturach instytucji rządowych i samorządowych ds. mniejszości narodowych i etnicznych, ds. cudzoziemców, w korporacjach międzynarodowych oraz polskich zatrudniających obcokrajowców jako konsultant specjalistów od human resources, w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, miejskich ośrodkach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych (np. stowarzyszeniach, fundacjach) oraz instytucjach edukacyjnych, zajmujących się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu oraz konfliktom społecznym, a także w organach administracji państwowej i samorządowej lub placówkach badawczych jako organizator pracy międzynarodowych zespołów projektowych.

  Dla absolwentów studiów I stopnia kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją rekomenduje się dalsze kształcenie na studiach podyplomowych bądź wybór studiów II stopnia, po których ukończeniu można podjąć pracę także w centrach i ośrodkach mediacji (po wpisie na listę mediatorów sądowych)

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • J. polski,
  • J. obcy nowożytny
  • dowolny przedmiot

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” (albo na kierunkach o innych nazwach), na których prowadzono kształcenie przygotowujące do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, którzy chcieliby podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się o przyjęcie w trybie rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i starać się o przeniesienie części osiągnięć.

  Absolwent kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna otrzymuje rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. W toku studiów uzyskuje kwalifikacje merytoryczne i metodyczne z zakresu edukacji elementarnej. Szczególnie cenne w przygotowaniu absolwentów jest wykształcenie umiejętności spójnego, zintegrowanego stosowania metod w praktyce przedszkolnej i szkolnej, poparte praktykami w placówkach oświatowych. Model absolwenta dopełnia obszerna wiedza w zakresie nauk społecznych, z dziedziny psychologii i pedagogiki oraz umiejętność jej wszechstronnego wykorzystania w projektowaniu sytuacji edukacyjnych opartych na kształtowaniu społecznych, kreatywnych i otwartych postaw dzieci. Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwent jest przygotowany do organizowania i realizowania zintegrowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego w różnych obszarach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wspomagania rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka.

  Absolwent kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna dysponuje wiedzą z zakresu prawidłowości rozwojowych oraz procesów edukacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Zna i potrafi zastosować sposoby diagnozowania i stymulowania prawidłowego rozwoju w różnych obszarach edukacyjnych, zna metody, formy i zasady organizacji pracy z dziećmi w tym wieku. Potrafi dokonać krytycznej oceny planów i programów edukacyjnych oraz odpowiednio dobrać je do potrzeb i możliwości dzieci. Posiada umiejętności w zakresie rozpoznawania i korygowania nieprawidłowości rozwojowych oraz podejmowania działań diagnostycznych i profilaktycznych. Potrafi dokonać oceny własnej pracy oraz planować swój profesjonalny rozwój. Posiada kompetencje społeczne umożliwiające podejmowanie pracy w zespole z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem społecznym. Jest komunikatywny, bezpośredni i profesjonalny w relacjach z dziećmi, rodzicami i współpracownikami. Ma wykształconą potrzebę rozwoju i autoedukacji w celu doskonalenia warsztatu metodycznego i rozwoju osobistego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • J. polski
  • j. obcy nowożytny
  • historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent  jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie na kierunku pedagogika specjalna: specjalność „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” oraz „Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie”, to profesjonalista działający na rzecz jednostek, grup i środowisk niepełnosprawnych a także niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin, zgodnie z tezą wyrównywania szans i koncepcją życia integracyjnego w edukacji, pracy i życiu codziennym. Jest wyposażony w kompetencje zawodowe, aktualną wiedzę i umiejętności praktyczne organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, terapeutycznej, opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, aktywizowania środowiska rodzinnego i dalszego otoczenia, które są konieczne do podejmowania czynności zawodowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu oraz resocjalizacji społecznie niedostosowanych. Zawód swój wykonuje samodzielnie z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki i aksjologii zawodowej.

  Kwalifikacje uzyskiwane w ramach specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”:

  1)   jest przygotowany do wykonywania czynności o charakterze diagnostycznym i wspomagającym oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu (ASD).

  2)   posiada przygotowanie do tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) i do kierowania tymi procesami we współpracy z rodzinami, nauczycielami i specjalistami.

  3)   jest przygotowany do samokształcenia a posiadane kompetencje merytoryczne i językowe umożliwią samodzielne studiowanie literatury naukowej (także obcojęzycznej) oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej z zakresu edukacji specjalnej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • J. polski
  • j. obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot 

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku.

 • PORADNICTWO ROZWOJOWE I POMOC PSYCHOLOGICZNA Stopień: II REKRUTACJA

  Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku.

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Praca socjalna

  Kierunki i specjalności:

  • Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych,
  • Praca z rodziną,
  • możliwe ukończenie kierunku bez specjalności

  *(specjalności wybierane po 1 roku, drugim semestrze)

      Trzyletnie studia licencjackie (pierwszego stopnia) obejmują wiedzę ogólną z pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, prawa, ekonomii i zarządzania oraz wiedzę specjalistyczną niezbędną w zawodzie pracownika socjalnego. Absolwent kierunku Praca socjalna dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi dostrzec oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu studiowanego kierunku a także jest przygotowany do podejmowania działań prospołecznych i samodoskonalenia.

  Specyfika przygotowania zawodowego absolwenta kierunku Praca socjalna jest dostosowana do pracy polegającej na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, na pomocy, opiece, ratownictwie i zabezpieczeniu społecznym. Z tego względu w toku studiów student poznaje zagadnienia z zakresu: historii i teorii pracy socjalnej oraz pomocy społecznej, metodyki działania w pracy socjalnej z jednostkami i grupami, projektowania socjalnego i animacji środowiskowej, funkcjonowania rodziny i środowiska lokalnego oraz polityki społecznej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PSYCHOPROFILAKTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Psychoprofilaktyka to nowy praktyczny kierunek na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Oferujemy interdyscyplinarne 3-letnie studia licencjackie, które sięgają m.in. po psychologię, pedagogikę, socjologię i filozofię, ale także ekonomię i promocję zdrowia. To wszystko po to, by pomóc zrozumieć mechanizmy, które nas otaczają tak w skali globalnej jak i interpersonalnej. Na tych fundamentach pokażemy jak budować dobre relacje, jak właściwie się komunikować, jak dbać o zdrowie - dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny - zarówno swoje jak i innych, jak zapobiegać jego utracie i jak poprzez terapię zatroszczyć się o jego powrót. Zaoferujemy wgląd w podstawy licznych form terapii i szkół psychoterapeutycznych, a także możliwość przyjrzenia się metodom indywidualnej pracy z klientem.

  Psychoprofilaktyka to studia z pasją. Dajemy możliwość elastycznego wyboru interesujących studenta przedmiotów, okazję do pracy z indywidualnym nauczycielem - tutorem, bogate praktyki zawodowe, zajęcia w małych grupach. Odbyte ćwiczenia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości czy poradnictwa zawodowego pozwolą absolwentom odnaleźć się na rynku pracy, rozpocząć działania zmierzające do samozatrudnienia i założenia organizacji pozarządowej. Pokażą, jak skutecznie poszukiwać źródła finansowania na realizację własnych, autorskich programów psychoprofilaktycznych.

  Idealny kandydat

  Osoba otwarta, komunikatywna, twórcza, gotowa do pracy z ludźmi, nastawiona na samorozwój oraz chęć pomocy innym. Od kandydatów oczekujemy motywacji do podjęcia studiów na tym kierunku, chęci do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności oraz pozytywnego nastawienia ukierunkowanego na ich zdobywanie, a także chęci do pracy w zespole

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Psychoprofilaktyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • J. polski
  • j. obcy nowożytny
  • historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Turystyka i rekreacja

  IDEALNY KANDYDAT

  Osoba, która potrafi pracować z ludźmi, jest ciekawa nowych doświadczeń, pragnie poznawać świat oraz rozwijać swoje pasje  Jest otwarta na zdobywanie nowych umiejętności praktycznych. Jest zainteresowana aktywnymi formami spędzania czasu wolnego, wykorzystywaniem optymalnych metod regeneracji sił fizycznych i psychicznych organizmu Jest osobą kreatywną, komunikatywną, posiadającą umiejętności w zakresie organizacji czasu wolnego w różnych grupach wiekowych i społecznych.

  CO PO STUDIACH ?

  Słuchacze po ukończeni tego kierunku uzyskają tytuł zawodowy licencjata oraz solidne podstawy do kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich.

  Absolwent jest  przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w: biurach podróży; hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego; administracji rządowej i samorządowej; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja będzie przygotowany do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji. Posiadał będzie wiedzę i umiejętności pozwalające przygotować oferty turystyczno-rekreacyjne dla różnych grup wiekowych i społecznych. Będzie potrafił w profesjonalny sposób komunikować się z klientem na rynku turystycznym, w tym posiadał będzie umiejętność komunikowania się z klientem niesłyszącym. Absolwent przygotowany będzie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji; parkach rozrywki; ośrodkach sportu, rekreacji i turystyki; punktach informacji turystycznej; gospodarstwach agroturystycznych; administracji rządowej i samorządowej; a także w różnego typu organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie turystyki i rekreacji (w stowarzyszeniach turystyki i kultury fizycznej, domach kultury). Absolwent będzie również przygotowany do samodzielnego planowania swojej kariery zawodowej, oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Studia II stopnia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Pod uwagę brany jest również stan zdrowia kandydata.

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest konkurs dyplomów.
   

Opinie (0)