Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Nauk Społecznych

42-200 Częstochowa

ul. Waszyngtona 4/8

tel. 34 378-43-01

e-mail: wns@ujd.edu.pl

Strona: www.wns.ujd.edu.pl

 

42-200 Częstochowa

ul. Waszyngtona 4/8

tel. 34 378-43-01

e-mail: wns@ujd.edu.pl

Strona: www.wns.ujd.edu.pl

 

 • ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów analityka i kreatywność społeczna

  Analityka i kreatywność społeczna

  To nowy rodzaj studiów dynamicznie rozwijających się na Zachodzie Europy i w USA. Ma on za zadanie kształcić specjalistów z interdyscyplinarnymi kompetencjami zawodowymi, na których rośnie zapotrzebowanie na współczesnym rynku pracy. Analityka społeczna jest uznaną specjalnością socjologiczną nakierowaną na profesjonalną diagnozę różnych sytuacji społecznych, głównie w sferze publicznej (administracja, gospodarka, polityka, media). Diagnozowanie jest osiągane metodami i narzędziami stosowanymi w badaniach socjologicznych. Kreatywność społeczna reprezentuje drugi moduł kształcenia o wyraźnym profilu psychologicznym. Jest on nakierowany na osiągnięcie umiejętności twórczego i efektywnego funkcjonowania w różnego typu grupach społecznych, kierowanie nimi i motywowanie do działania.

  Aby zachować wysokie standardy jakości kształcenia nasz kierunek przeszedł skomplikowany proces weryfikacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efektem było wydanie w bardzo krótkim czasie przez MNiSW, bezwarunkowej i bez żadnych zastrzeżeń, zgody na jego uruchomienie.

  Dlaczego Analityka i kreatywność społeczna jest przyszłościowym kierunkiem?

  Analityka i kreatywność społeczna to nowatorski kierunek pozwalający na poznanie socjologii i psychologii w bardzo praktycznym kontekście. Student kierunku Analityka i kreatywność społeczna koncentruje się na przedmiotach socjologicznych i psychologicznych, w celu nabycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu opartego na wykonywaniu badań, analiz, diagnoz, konsultingu, procesach doradczych i coachingu. Rozwija swoje twórcze myślenie, uczy się twórczego rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, nabywa kompetencje społeczne w zakresie komunikowania, mediacji, negocjacji, funkcjonowania w grupie.

  Dodatkowo, dzięki tym studiom, absolwent otrzymuje bazę dla pogłębiania własnych zainteresowań oraz do łatwego zmieniania i uzupełniania swoich kompetencji - zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy. Studia trwają 3 lata, podzielone na 6 semestrów.

  Dlaczego Analityka i kreatywność społeczna jest wyjątkowym kierunkiem?

  Tym, co odróżnia proponowany kierunek od innych, jest połączenie 3 dyscyplin naukowych: socjologii, psychologii i filozofii i włączenie ich w proces studiowania Analityki, aby absolwent tego kierunku posiadał zarówno rzetelną wiedzę i umiejętności wymagane w miejscu pracy, ale również miał szansę dokształcania się w odpowiedzi na różne osobiste wydarzenia życiowe. W przypadku naszego kierunku jest to proces zupełnie naturalny, bowiem Analityka i kreatywność społeczna prowadzony jest na Wydziale Nauk Społecznych, w Instytucie Filozofii, Socjologii i Psychologii.

  Studia mają charakter elitarny – nie znajdują się standardowej ofercie szkół wyższych, ponieważ ze względu na swój interdyscyplinarny charakter wymagają intensywnego kształcenia w obszarze aż trzech dziedzin - psychologii, socjologii i filozofii.

  Jak przebiega kształcenie:

  Wszystkie treści podzielone zostały na 4 główne moduły: moduł kształcenia podstawowego, kierunkowego i uzupełniającego, oraz moduł treści specjalnościowych, które podlegają wyborowi studenta (wybór między: Diagnozami i konsultingiem społecznym, a Coachingiem i procesami doradczymi). O utworzeniu danej specjalności decydują władze uczelni.

  Czego konkretnie się uczysz, jakie zdobywasz kompetencje?

  Moduł podstawowy – to podstawy wiedzy, umiejętności i kompetencji. Student poznaje treści umożliwiające nabycie aparatu pojęciowego, znajomość głównych teorii i kierunków badań z zakresu np. socjologii, psychologii, filozofii czy antropologii, demografii i zarządzania zasobami ludzkimi. Jednocześnie, aby uzyskać solidny fundament dla dalszego kształcenia niezbędne w tym module są treści i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych
  - w zakresie wiedzy i refleksji filozoficznej (np. odnoszącej się do miejsca człowieka w świecie, rozumienia zmian w otaczającej rzeczywistości, umiejętności abstrahowania w obszarze wybranych zagadnień społecznych).

  Moduł kierunkowy - stanowi zbiór niezbędnych przedmiotów dla kształcenia na kierunku Analityka i kreatywność społeczna. Zatem niezbędne treści student zdobywa dzięki ofercie przedmiotowej obszaru socjologicznego (np. na temat mikro i makrostruktur, prowadzenia badań społecznych z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych, a w konsekwencji umiejętności dokonywania analiz uzyskanych danych, w tym analiz statystycznych, prowadzenia analitycznych projektów badawczych) oraz z obszaru psychologii (np. bycia kreatywnym, umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, znajomości różnic osobowościowych i indywidualnych, prowadzenia rozmów o charakterze doradczym, jak również posiadania sprawności w procesie komunikowania indywidualnego i społecznego). Niezbędnym elementem w tym module są treści wskazujące na znaczenie myślenia twórczego (np. psychologia twórczości i inwentyka). Ze względu na uznanie, iż absolwent Analityki i kreatywności społecznej będzie zaangażowany w bezpośrednie relacje międzyosobowe, niezbędnym wyposażeniem jakie daje kształcenie kierunkowe są treści z obszaru filozofii społecznej, erystyki, retoryki oraz etyki.

  Zwieńczeniem profesjonalnego kształcenia w zakresie treści kierunkowych są elementy wiedzy prawnej oraz związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej a także elementy ekonomii społecznej.

  Moduł uzupełniający - w module tym znalazły się 2 grupy przedmiotów:

  1. wymaganych dla kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego, niezależnie od studiowanego kierunku: wyposażenie w podstawowe umiejętności językowe, znajomość narzędzi informatycznych ułatwiających i umożliwiających operowanie informacjami, ochrona własności intelektualnej oraz dbałość o prozdrowotny styl życia;
  2. dopełniających całość oferty kierunkowej, o treści stanowiące pomost - poprzez nawiązanie do przedmiotów specjalnościowych; w grupie tych przedmiotów znajduje się również oferta przedmiotów do wyboru (zależnie od zindywidualizowanych potrzeb Studentów).

  W czym się specjalizujesz studiując Analitykę i kreatywność społeczną?

  Możesz być specjalistą w zakresie Diagnoz i konsultingu społecznego lub Coachingu i procesów doradczych.

  Specjalność: Diagnozy i konsulting społeczny

  Moduł specjalnościowy Diagnozy i konsulting społeczny oferuje możliwość pogłębienia kompetencji w zakresie prowadzenia diagnoz społecznych, oraz proponowanych - na bazie wykonanych analiz – konsultacji. Zatem jeśli Student wybierze tę specjalność będzie odpowiedzialny za rzetelne przeprowadzenie analizy zebranych danych, a następnie za przedstawienie wyników, wskazanie trendów do rozwoju i zmian, konsultacji w zakresie przeprowadzonych badań. Dodatkowo, Student ma możliwość wpływania na to, jaki obszar wiedzy będzie chciał zgłębić, poprzez uczestnictwo w wyborach przedmiotów z podanej ich oferty (wybiera po 1 przedmiocie do wyboru z zaproponowanej oferty 4 ścieżek modułów):

  • Mass media i promocja;
  • Potencjał kapitałów społeczno-kulturowych;
  • Rozwiązywanie problemów społecznych;
  • Procesy grupowe;

  Kształcenie w zakresie specjalności odbywa się w zdecydowanej przewadze podczas zajęć warsztatowych, a nacisk kładziony jest na uzyskanie praktycznych umiejętności, rozeznanie w obszarach samowiedzy na temat własnych zasobów bądź źródeł trudności Studenta.

  Specjalność: Coaching i procesy doradcze

  Moduł specjalnościowy Coaching i procesy doradcze oferuje możliwość pogłębienia kompetencji przydatnych do pełnienia roli coacha/trenera/doradcy. Praca w takim charakterze wymaga ciągłego dokształcania się – umiejętności komunikowania, rozumienia trudności i potrzeb osób oczekujących wsparcia oraz poszerzania możliwości rozwojowych klientów. Ponadto, moduł ten daje Studentowi możliwość indywidualnego projektowania własnej ścieżki rozwoju, poprzez uczestnictwo w realizowaniu przedmiotów do wyboru (przedmiot do wyboru Specjalnościowy). Student kształci się według zaproponowanej oferty 4 ścieżek modułów

  • Jak porozumiewamy się z innymi;
  • Radzenie sobie (coping);
  • Wspomaganie coachingu;
  • Zmiana i trud rozwoju

  Kształcenie w zakresie tej specjalności odbywa się również w zdecydowanej przewadze podczas zajęć warsztatowych i podobnie jak w przypadku poprzedniej specjalności, nacisk kładziony jest na uzyskanie praktycznych umiejętności, rozeznanie w obszarach samowiedzy na temat własnych zasobów bądź źródeł trudności Studenta.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Diagnozy i konsulting społeczny
  • Coaching i procesy doradcze

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

  Absolwent studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo narodowe posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych (w tym głównie nauk o bezpieczeństwie) oraz ogólnie rozumianej humanistyki, zdolność do samodzielnego i twórczego myślenia. Kierunek Bezpieczeństwo narodowe umożliwia nabycie wiedzy ogólnej związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (w zakresie teoretycznym, z uwzględnieniem zastosowania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa, w aspekcie politycznym oraz strategicznym), z zarządzaniem kryzysowym (o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym).

  Wiedza zdobyta na kierunku Bezpieczeństwo narodowe ma zapewnić zdolność prognozowania, analizy oraz rozwiązywania problemów grupowych (w obrębie organizacji, w wymiarze lokalnym, zawodowym, w życiu prywatnym) z uwzględnieniem zasad etyki, zdolności komunikacyjnych, uczestniczenia w pracy zespołowej, współpracy i organizacji.

  Umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, jakie powinien posiadać absolwent Bezpieczeństwa narodowego, są adekwatne dla sylwetki absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych. Zgodnie w wytycznymi dla tego obszaru, absolwent Bezpieczeństwa narodowego to także osoba działająca aktywnie w grupie (społeczeństwie, organizacji itp.), wyposażona w zasób wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o polityce oraz dążąca do samokształcenia, samodoskonalenia, nastawiona na działalność publiczną o różnej skali i na różnych poziomach struktur społecznych i politycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Polityka integracji bezpieczeństwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo militarne
  • Obrona i ochrona interesów bezpieczeństwa państwa
  • Geopolityka i konflitky w stosunkach międzynarodowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Polityka integracji bezpieczeństwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo militarne
  • Obrona i ochrona interesów bezpieczeństwa państwa
  • Geopolityka i konflitky w stosunkach międzynarodowych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów pedagogika
  Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.
  Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretna specjalność pedagogiczną.
  Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
  • Terapia pedagogiczna
  • Doradztwo zawodowe i personalne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
  • Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
  • Projektowanie uniwersalne w usługach i edukacji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
  • Terapia pedagogiczna
  • Doradztwo zawodowe i personalne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
  • Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
  • Projektowanie uniwersalne w usługach i edukacji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Absolwent kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna otrzymuje rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. W toku studiów uzyskuje kwalifikacje merytoryczne i metodyczne z zakresu edukacji elementarnej.

  Szczególnie cenne w przygotowaniu absolwentów jest wykształcenie umiejętności spójnego, zintegrowanego stosowania metod w praktyce przedszkolnej i szkolnej, poparte praktykami w placówkach oświatowych. Model absolwenta dopełnia obszerna wiedza w zakresie nauk społecznych, z dziedziny psychologii i pedagogiki oraz umiejętność jej wszechstronnego wykorzystania w projektowaniu sytuacji edukacyjnych opartych na kształtowaniu społecznych, kreatywnych i otwartych postaw dzieci.

  Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwent jest przygotowany do organizowania i realizowania zintegrowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego w różnych obszarach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wspomagania rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów pedagogika specjalna

  Absolwent  jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie na kierunku pedagogika specjalna: specjalność „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” oraz „Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie”, to profesjonalista działający na rzecz jednostek, grup i środowisk niepełnosprawnych a także niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin, zgodnie z tezą wyrównywania szans i koncepcją życia integracyjnego w edukacji, pracy i życiu codziennym.

  Jest wyposażony w kompetencje zawodowe, aktualną wiedzę i umiejętności praktyczne organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, terapeutycznej, opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, aktywizowania środowiska rodzinnego i dalszego otoczenia, które są konieczne do podejmowania czynności zawodowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu oraz resocjalizacji społecznie niedostosowanych. Zawód swój wykonuje samodzielnie z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki i aksjologii zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
  • Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
  • Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów politologia

  Program studiów pozwala absolwentowi politologii odczytać zmiany zachodzące we współczesnym świecie, wartościować koncepcje modernizacyjne oraz samodzielnie dokonywać pozycjonowania w określonej przestrzeni społecznej, politycznej i ekonomicznej.

  Nabyta wiedza i umiejętności ułatwiają absolwentowi wypracowanie własnego warsztatu ocen i analizy procesów rzutujących na rzeczywistość społeczną. Wiedza w zakresie nauk politycznych, lepiej umożliwia poznanie roli człowieka, jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne i polityczne.

  Kontekst historiozoficzny, rozbudowany poprzez poszerzenie wiadomości z najnowszej historii politycznej, historii myśli politycznej, ewolucji doktryn politycznych umożliwiają pełniejsze wyartykułowanie implikacji współczesnej praktyki politycznej.

  Absolwent politologii powinien posiadać wiedzę w zakresie nauk politycznych, znać rolę człowieka jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne i polityczne, posiadać szeroką wiedzę o najnowszej historii politycznej (w tym historii Polski), myśli politycznej, znać doktryny polityczne i ich implikacje w praktyce politycznej. Ponadto absolwent dysponuje wiedzą z zakresu teorii państwa i prawa, organizacji i zarządzania, systemów politycznych, administracji publicznej, polityki lokalnej (w Polsce i w innych krajach).

  Zna politologiczne aspekty ekonomii, polityki społecznej i gospodarczej państwa. Posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą takich zagadnień współczesnej politologii jak międzynarodowe stosunki polityczne, integracja europejska, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, zna także specyfikę metod i technik badań stosowane w naukach politycznych oraz teorie komunikowania i marketingu politycznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Europejska
  • Społeczno-polityczna
  • Polityka integracji bezpieczeństwa
  • Polityka i wielokulturowość

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
  • Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Europejska
  • Społeczno-polityczna
  • Polityka integracji bezpieczeństwa
  • Polityka i wielokulturowość

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
  • Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PORADNICTWO ROZWOJOWE I POMOC PSYCHOLOGICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna

  Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna to nowy kierunek praktyczny studiów II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych. Program studiów został opracowany w taki sposób, by przygotować absolwentów do pracy w obszarze szerokorozumianej pomocy psychologicznej i doradczej opartej o relacje interpersonalne. Dzięki uczestnictwu w szeregu warsztatów i zajęć praktycznych zdobędą oni umiejętności do pracy w różnorodnych środowiskach życia społecznego i z różnymi grupami odbiorców – z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi.

   Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu:

  Trener osobisty (coach, mentor, tutor)

  Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pozycja 235920)

   Przyjdź do nas, a nauczymy Cię jak:

  • Nawiązywać i utrzymywać profesjonalny kontakt z klientem, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego;
  • Prowadzić proces diagnostyczny, dzięki któremu zidentyfikujesz obszar i rodzaj trudności klienta, jego zasoby osobiste i środowiskowe, posiadane deficyty i ograniczenia;
  • Wspomagać klienta w dokonywaniu zmiany w rozwoju osobistym i zawodowym oraz realizacji wyznaczonych celów;
  • Odkrywać niewykorzystany potencjał człowieka i wzbudzać motywację do działania;
  • Wspólnie z klientem poszukiwać skutecznych rozwiązań;
  • Wspomagać klienta w rozwoju samoświadomości, odkrywaniu własnych potencjałów, wyrażaniu uczuć i emocji, odreagowaniu frustracji i napięć oraz skutecznym radzeniu sobie ze stresem.

  Zajęcia na kierunku Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna prowadzone są przez profesjonalny zespół psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, trenerów, coachów i tutorów. Dzięki czemu uczestnictwo w zajęciach umożliwi zdobycie mnóstwa praktycznych umiejętności. Nie skupiamy się na teorii, a przede wszystkim działamy!

  Dla kogo?

  Zapraszamy absolwentów studiów wyższych na kierunkach: psychoprofilaktyka, analityka i kreatywność społeczna lub innych pokrewnych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, a w szczególności: pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, polityka społeczna, zarządzanie. Jeśli masz wątpliwości, czy ukończone przez Ciebie studia kwalifikują Cię do studiowania Poradnictwa rozwojowego i pomocy psychologicznej, skontaktuj się z naszą komisją rekrutacyjną

  Co po studiach?

  Absolwent kierunku przygotowany zostanie do prowadzenia indywidualnych i grupowych sesji coachingowych, spotkań terapeutycznych, zajęć psychoprofilaktycznych, treningowych, warsztatowych, wychowawczych, edukacyjnych, animacyjnych oraz indywidualnych rozmów doradczych przeznaczonych dla różnorodnych grup odbiorców.

  Będzie gotowy do podjęcia zatrudnienia w różnorodnych instytucjach świadczących pomoc psychologiczną osobom w potrzebie, w tym: instytucjach zrzeszających osoby potrzebujące wsparcia, instytucjach walki z uzależnieniami, instytucjach profilaktyki społecznej, instytucjach wspierających dziecko i rodzinę, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych,  edukacyjnych i resocjalizacyjnych. Zdobędzie także uprawnienia do prowadzenia samodzielnej praktyki doradczo-terapeutycznej, a także przygotowanie do podjęcia dalszego kształcenia w obszarze psychoterapii i zaawansowanej pomocy psychologicznej oraz na studiach 3-stopnia (doktoranckich).

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów praca socjalna
  Trzyletnie studia licencjackie (pierwszego stopnia) obejmują wiedzę ogólną z pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, prawa, ekonomii i zarządzania oraz wiedzę specjalistyczną niezbędną w zawodzie pracownika socjalnego. Absolwent kierunku Praca socjalna dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi dostrzec oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu studiowanego kierunku a także jest przygotowany do podejmowania działań prospołecznych i samodoskonalenia.
  Specyfika przygotowania zawodowego absolwenta kierunku Praca socjalna jest ostosowana do pracy polegającej na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, na pomocy, opiece, ratownictwie i zabezpieczeniu społecznym. Z tego względu w toku studiów student poznaje zagadnienia z zakresu: historii i teorii pracy socjalnej oraz pomocy społecznej, metodyki działania w pracy socjalnej z jednostkami i grupami, projektowania socjalnego i animacji środowiskowej, funkcjonowania rodziny i środowiska lokalnego oraz polityki społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Praca z rodziną
  • Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych
  • Praca z klientem z niepełnosprawnością

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Praca z rodziną
  • Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych
  • Praca z klientem z niepełnosprawnością

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, przedmiot do wyboru

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów psychologia

  PSYCHOLOGIA, studia jednolite, 5-letnie, o profilu praktycznym (decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2021r. Uniwersytet im. Jana Długosza  w Częstochowie uzyskał uprawnienia do prowadzenia kierunku psychologia na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym).

  Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu: Psycholog

   Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pozycja 263401, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

    W trakcie studiów, student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą człowieka, wykształca w sobie umiejętności związane m.in. z rozpoznawaniem zaburzeń i dysfunkcji w wymiarze indywidualnym i społecznym, niesieniem pomocy psychologicznej. Poprzez kontakt z profesjonalną kadrą dydaktyczną, student uczy się profesjonalnych postaw, które są konieczne w przyszłej pracy zawodowej psychologa. Student zdobywa wiedzę w zakresie wybranych zajęć w ramach kształcenia modułowego na specjalności z Psychologii Klinicznej i Zdrowia lub Psychologii Rodziny i Wychowania. Studia trwają 10 semestrów. Liczba punktów ECST (European Credit Transfer System) wynosi 300.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia kliniczna i zdrowia
  • Psychologia rodziny i wychowania

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOPROFILAKTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów psychoprofilaktyka

  Psychoprofilaktyka to nowy praktyczny kierunek na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Oferujemy interdyscyplinarne 3-letnie studia licencjackie, które sięgają m.in. po psychologię, pedagogikę, socjologię i filozofię, ale także ekonomię i promocję zdrowia. To wszystko po to, by pomóc zrozumieć mechanizmy, które nas otaczają tak w skali globalnej jak i interpersonalnej.

  Na tych fundamentach pokażemy jak budować dobre relacje, jak właściwie się komunikować, jak dbać o zdrowie - dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny - zarówno swoje jak i innych, jak zapobiegać jego utracie i jak poprzez terapię zatroszczyć się o jego powrót. Zaoferujemy wgląd w podstawy licznych form terapii i szkół psychoterapeutycznych, a także możliwość przyjrzenia się metodom indywidualnej pracy z klientem.

  Psychoprofilaktyka to studia z pasją. Dajemy możliwość elastycznego wyboru interesujących studenta przedmiotów, okazję do pracy z indywidualnym nauczycielem - tutorem, bogate praktyki zawodowe, zajęcia w małych grupach. Odbyte ćwiczenia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości czy poradnictwa zawodowego pozwolą absolwentom odnaleźć się na rynku pracy, rozpocząć działania zmierzające do samozatrudnienia i założenia organizacji pozarządowej. Pokażą, jak skutecznie poszukiwać źródła finansowania na realizację własnych, autorskich programów psychoprofilaktycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku psychoprofilaktyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, przedmiot do wyboru

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SPECIALIZED ENGLISH FOR BUSINESS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów specialized english for business

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA ŚRODKOWOEUROPEJSKIE I BAŁKAŃSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzonych w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie jest przygotowany do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze  turystyki i rekreacji.

  Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające przygotować oferty turystyczno-rekreacyjne dla różnych grup wiekowych i społecznych. Potrafi w profesjonalny sposób komunikować się z klientem na rynku turystycznym, w tym posiada umiejętność komunikowania się z klientem niesłyszącym.

  Absolwent przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji; parkach rozrywki; ośrodkach sportu, rekreacji i turystyki; punktach informacji turystycznej; gospodarstwach agroturystycznych; administracji rządowej i samorządowej; a także w różnego typu organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie turystyki i rekreacji (w stowarzyszeniach turystyki i kultury fizycznej, domach kultury).

  Absolwent będzie również przygotowany do samodzielnego planowania swojej kariery zawodowej, oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Obsługa ruchu turystycznego
  • Turystyka aktywna i specjalistyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka turystyczna
  • Zarządzanie eventami

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, przedmiot do wyboru

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Beti Ocena odpowiedz

Jeśli ktoś podobnie jak ja nie mieszka w kaliszu i szuka alternatywny to z ręką na sercu polecam wskz, aktualna wiedza i super kontakt z uczelnia to miła odmiana :)