• ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Analityka i kreatywność społeczna

  To nowy rodzaj studiów dynamicznie rozwijających się na Zachodzie Europy i w USA. Ma on za zadanie kształcić specjalistów z interdyscyplinarnymi kompetencjami zawodowymi, na których rośnie zapotrzebowanie na współczesnym rynku pracy. Analityka społeczna jest uznaną specjalnością socjologiczną nakierowaną na profesjonalną diagnozę różnych sytuacji społecznych, głównie w sferze publicznej (administracja, gospodarka, polityka, media).

  Diagnozowanie jest osiągane metodami i narzędziami stosowanymi w badaniach socjologicznych. Kreatywność społeczna reprezentuje drugi moduł kształcenia o wyraźnym profilu psychologicznym. Jest on nakierowany na osiągnięcie umiejętności twórczego i efektywnego funkcjonowania w różnego typu grupach społecznych, kierowanie nimi i motywowanie do działania.

  Aby zachować wysokie standardy jakości kształcenia nasz kierunek przeszedł skomplikowany proces weryfikacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efektem było wydanie w bardzo krótkim czasie przez MNiSW, bezwarunkowej i bez żadnych zastrzeżeń, zgody na jego uruchomienie

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Coaching i procesy doradcze
  • Diagnozy i konsulting społeczny

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka i kreatywność społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo narodowe posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych (w tym głównie nauk politycznych) oraz ogólnie rozumianej humanistyki, zdolność do samodzielnego i twórczego myślenia.

  Kierunek Bezpieczeństwo narodowe umożliwia nabycie wiedzy ogólnej związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (w zakresie teoretycznym, z uwzględnieniem zastosowania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa, w aspekcie politycznym oraz strategicznym), z zarządzaniem kryzysowym (o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym).

  Wiedza zdobyta na kierunku Bezpieczeństwo narodowe ma zapewnić zdolność prognozowania, analizy oraz rozwiązywania problemów grupowych (w obrębie organizacji, w wymiarze lokalnym, zawodowym, w życiu prywatnym) z uwzględnieniem zasad etyki, zdolności komunikacyjnych, uczestniczenia w pracy zespołowej, współpracy i organizacji.

  Umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, jakie powinien posiadać absolwent Bezpieczeństwa narodowego, są adekwatne dla sylwetki absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych.

  Zgodnie w wytycznymi dla tego obszaru, absolwent Bezpieczeństwa narodowego to także osoba działająca aktywnie w grupie (społeczeństwie, organizacji itp.), wyposażona w zasób wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o polityce oraz dążąca do samokształcenia, samodoskonalenia, nastawiona na działalność publiczną o różnej skali i na różnych poziomach struktur społecznych i politycznych.

  Studia II stopnia: 

  Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem jednoobszarowym, został przyporządkowany do obszaru nauk społecznych a w charakterze wspomagającym także do obszaru nauk humanistycznych. Program kształcenia został przygotowany w oparciu o nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologii i socjologii.

  Uwzględnia także dziedziny nauk ekonomicznych w tym przede wszystkim ekonomię, finanse, nauki o zarządzaniu, z dziedziny nauk prawnych obejmuje nauki o administracji i prawo. W zakresie nauk humanistycznych w programie kształcenia zawarta jest filozofia, historia.

  Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe został przygotowany z najwyższą starannością w oparciu o najnowsze wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnoszące się do Krajowych Ram Kwalifikacji. Plan studiów obejmuje więc przedmioty kierunkowe ujęte w formie modułów obligatoryjnych o określonej tematyce, należą do nich:

  • Przedmioty propedeutyczne
  • Polityka, społeczeństwo, gospodarka
  • Systemy, stosunki polityczne i wojskowe
  • Polityka bezpieczeństwa i obronności państwa

  Studenci będą mogli także dokonać wyboru (po 2 semestrze) jednej spośród dwóch specjalności:

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo państwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo militarne
  • Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo państwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo militarne
  • Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia,wos, geografia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Pedagogika
  Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.
  Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretna specjalność pedagogiczną.
  Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej w wymiarze sprawiedliwości.
  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
  • Terapia pedagogiczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
  • Coaching kariery z doradztwem
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna moduł a
  • Geragogika
  • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
  • Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
  • Terapia pedagogiczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
  • Coaching kariery z doradztwem
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna moduł a
  • Geragogika
  • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
  • Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA Z MEDIACJĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją powstała w odpowiedzi na oczekiwania społeczne dotyczące integrowania osób odmiennych kulturowo oraz na zapotrzebowanie rynku pracy w zakresie specjalistów potrafiących rozwiązywać konflikty i spory pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

  Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia, laboratoria i warsztaty dostarczające  wiedzy na temat mniejszości narodowych, religijnych i kulturowych, cudzoziemców, imigrantów i uchodźców.

  Zdobywana wiedza pozwala na planowanie i realizację skutecznych działań na rzecz porozumienia i współpracy międzykulturowej. Absolwent kierunku dysponuje umiejętnościami prowadzenia skutecznej mediacji w różnych środowiskach i grupach społecznych oraz uzyskuje kwalifikacje pedagoga z uprawnieniami nauczycielskimi i kompetencjami mediatora.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • J. polski,
  • J. obcy nowożytny
  • dowolny przedmiot

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna otrzymuje rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. W toku studiów uzyskuje kwalifikacje merytoryczne i metodyczne z zakresu edukacji elementarnej. Szczególnie cenne w przygotowaniu absolwentów jest wykształcenie umiejętności spójnego, zintegrowanego stosowania metod w praktyce przedszkolnej i szkolnej, poparte praktykami w placówkach oświatowych.

  Model absolwenta dopełnia obszerna wiedza w zakresie nauk społecznych, z dziedziny psychologii i pedagogiki oraz umiejętność jej wszechstronnego wykorzystania w projektowaniu sytuacji edukacyjnych opartych na kształtowaniu społecznych, kreatywnych i otwartych postaw dzieci.

  Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwent jest przygotowany do organizowania i realizowania zintegrowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego w różnych obszarach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wspomagania rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • J. polski
  • j. obcy nowożytny
  • historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  AAbsolwent  jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie na kierunku pedagogika specjalna: specjalność „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” oraz „Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie”, to profesjonalista działający na rzecz jednostek, grup i środowisk niepełnosprawnych a także niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin, zgodnie z tezą wyrównywania szans i koncepcją życia integracyjnego w edukacji, pracy i życiu codziennym.

  Jest wyposażony w kompetencje zawodowe, aktualną wiedzę i umiejętności praktyczne organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, terapeutycznej, opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, aktywizowania środowiska rodzinnego i dalszego otoczenia, które są konieczne do podejmowania czynności zawodowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu oraz resocjalizacji społecznie niedostosowanych. Zawód swój wykonuje samodzielnie z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki i aksjologii zawodowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
  • Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
  • Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • J. polski
  • j. obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot 

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Program studiów pozwala absolwentowi politologii odczytać zmiany zachodzące we współczesnym świecie, wartościować koncepcje modernizacyjne oraz samodzielnie dokonywać pozycjonowania w określonej przestrzeni społecznej, politycznej i ekonomicznej.

  Nabyta wiedza i umiejętności ułatwiają absolwentowi wypracowanie własnego warsztatu ocen i analizy procesów rzutujących na rzeczywistość społeczną. Wiedza w zakresie nauk politycznych, lepiej umożliwia poznanie roli człowieka, jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne i polityczne. Kontekst historiozoficzny, rozbudowany poprzez poszerzenie wiadomości z najnowszej historii politycznej, historii myśli politycznej, ewolucji doktryn politycznych umożliwiają pełniejsze wyartykułowanie implikacji współczesnej praktyki politycznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Europejska
  • Społeczno-polityczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
  • Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
  • Polityka i wielokulturowość

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Europejska
  • Społeczno-polityczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
  • Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
  • Polityka i wielokulturowość

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia,wos, geografia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • PORADNICTWO ROZWOJOWE I POMOC PSYCHOLOGICZNA Stopień: II REKRUTACJA

   Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna to nowy kierunek praktyczny studiów II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych. Program studiów został opracowany w taki sposób, by przygotować absolwentów do pracy w obszarze szerokorozumianej pomocy psychologicznej i doradczej opartej o relacje interpersonalne.
  Dzięki uczestnictwu w szeregu warsztatów i zajęć praktycznych zdobędą oni umiejętności do pracy w różnorodnych środowiskach życia społecznego i z różnymi grupami odbiorców – z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi.

  Czytaj dalejZwiń

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Praca socjalna

  Trzyletnie studia licencjackie (pierwszego stopnia) obejmują wiedzę ogólną z pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, prawa, ekonomii i zarządzania oraz wiedzę specjalistyczną niezbędną w zawodzie pracownika socjalnego.

  Absolwent kierunku Praca socjalna dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi dostrzec oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu studiowanego kierunku a także jest przygotowany do podejmowania działań prospołecznych i samodoskonalenia.

  Specyfika przygotowania zawodowego absolwenta kierunku Praca socjalna jest dostosowana do pracy polegającej na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, na pomocy, opiece, ratownictwie i zabezpieczeniu społecznym.

  Z tego względu w toku studiów student poznaje zagadnienia z zakresu: historii i teorii pracy socjalnej oraz pomocy społecznej, metodyki działania w pracy socjalnej z jednostkami i grupami, projektowania socjalnego i animacji środowiskowej, funkcjonowania rodziny i środowiska lokalnego oraz polityki społecznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Case management
  • Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
  • Praca z rodziną

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Case management
  • Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
  • Praca z rodziną

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru 

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PSYCHOPROFILAKTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Psychoprofilaktyka to nowy praktyczny kierunek na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Oferujemy interdyscyplinarne 3-letnie studia licencjackie, które sięgają m.in. po psychologię, pedagogikę, socjologię i filozofię, ale także ekonomię i promocję zdrowia.

  To wszystko po to, by pomóc zrozumieć mechanizmy, które nas otaczają tak w skali globalnej jak i interpersonalnej. Na tych fundamentach pokażemy jak budować dobre relacje, jak właściwie się komunikować, jak dbać o zdrowie - dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny - zarówno swoje jak i innych, jak zapobiegać jego utracie i jak poprzez terapię zatroszczyć się o jego powrót.

  Zaoferujemy wgląd w podstawy licznych form terapii i szkół psychoterapeutycznych, a także możliwość przyjrzenia się metodom indywidualnej pracy z klientem.

  Psychoprofilaktyka to studia z pasją. Dajemy możliwość elastycznego wyboru interesujących studenta przedmiotów, okazję do pracy z indywidualnym nauczycielem - tutorem, bogate praktyki zawodowe, zajęcia w małych grupach.

  Odbyte ćwiczenia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości czy poradnictwa zawodowego pozwolą absolwentom odnaleźć się na rynku pracy, rozpocząć działania zmierzające do samozatrudnienia i założenia organizacji pozarządowej. Pokażą, jak skutecznie poszukiwać źródła finansowania na realizację własnych, autorskich programów psychoprofilaktycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Psychoprofilaktyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • J. polski
  • j. obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Turystyka i rekreacja

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzonych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie jest przygotowany do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze  turystyki i rekreacji.

  Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające przygotować oferty turystyczno-rekreacyjne dla różnych grup wiekowych i społecznych. Potrafi w profesjonalny sposób komunikować się z klientem na rynku turystycznym, w tym posiada umiejętność komunikowania się z klientem niesłyszącym.

  Absolwent przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji; parkach rozrywki; ośrodkach sportu, rekreacji i turystyki; punktach informacji turystycznej; gospodarstwach agroturystycznych; administracji rządowej i samorządowej; a także w różnego typu organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie turystyki i rekreacji (w stowarzyszeniach turystyki i kultury fizycznej, domach kultury).

  Absolwent będzie również przygotowany do samodzielnego planowania swojej kariery zawodowej, oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Obsługa ruchu turystycznego
  • Turystyka aktywna i specjalistyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka turystyczna
  • Zarządzanie eventami

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest konkurs dyplomów.
   

Opinie (0)