• ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów analityka i kreatywność społeczna

  To nowy rodzaj studiów dynamicznie rozwijających się na Zachodzie Europy i w USA. Ma on za zadanie kształcić specjalistów z interdyscyplinarnymi kompetencjami zawodowymi, na których rośnie zapotrzebowanie na współczesnym rynku pracy. Analityka społeczna jest uznaną specjalnością socjologiczną nakierowaną na profesjonalną diagnozę różnych sytuacji społecznych, głównie w sferze publicznej (administracja, gospodarka, polityka, media).

  Diagnozowanie jest osiągane metodami i narzędziami stosowanymi w badaniach socjologicznych. Kreatywność społeczna reprezentuje drugi moduł kształcenia o wyraźnym profilu psychologicznym. Jest on nakierowany na osiągnięcie umiejętności twórczego i efektywnego funkcjonowania w różnego typu grupach społecznych, kierowanie nimi i motywowanie do działania.

  Aby zachować wysokie standardy jakości kształcenia nasz kierunek przeszedł skomplikowany proces weryfikacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efektem było wydanie w bardzo krótkim czasie przez MNiSW, bezwarunkowej i bez żadnych zastrzeżeń, zgody na jego uruchomienie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Coaching i procesy doradcze
  • Diagnozy i konsulting społeczny

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka i kreatywność społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

  Absolwent studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo narodowe posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych (w tym głównie nauk o bezpieczeństwie) oraz ogólnie rozumianej humanistyki, zdolność do samodzielnego i twórczego myślenia. Kierunek Bezpieczeństwo narodowe umożliwia nabycie wiedzy ogólnej związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (w zakresie teoretycznym, z uwzględnieniem zastosowania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa, w aspekcie politycznym oraz strategicznym), z zarządzaniem kryzysowym (o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym).

  Wiedza zdobyta na kierunku Bezpieczeństwo narodowe ma zapewnić zdolność prognozowania, analizy oraz rozwiązywania problemów grupowych (w obrębie organizacji, w wymiarze lokalnym, zawodowym, w życiu prywatnym) z uwzględnieniem zasad etyki, zdolności komunikacyjnych, uczestniczenia w pracy zespołowej, współpracy i organizacji.

  Umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, jakie powinien posiadać absolwent Bezpieczeństwa narodowego, są adekwatne dla sylwetki absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych. Zgodnie w wytycznymi dla tego obszaru, absolwent Bezpieczeństwa narodowego to także osoba działająca aktywnie w grupie (społeczeństwie, organizacji itp.), wyposażona w zasób wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o polityce oraz dążąca do samokształcenia, samodoskonalenia, nastawiona na działalność publiczną o różnej skali i na różnych poziomach struktur społecznych i politycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo państwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo militarne
  • Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo państwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo militarne
  • Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów pedagogika
  Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.
  Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretna specjalność pedagogiczną.
  Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
  • Terapia pedagogiczna
  • Doradztwo zawodowe i personalne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
  • Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
  • Coaching kariery z doradztwem
  • Geragogika
  • Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
  • Terapia pedagogiczna
  • Doradztwo zawodowe i personalne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
  • Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
  • Coaching kariery z doradztwem
  • Geragogika
  • Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Absolwent kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna otrzymuje rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. W toku studiów uzyskuje kwalifikacje merytoryczne i metodyczne z zakresu edukacji elementarnej.

  Szczególnie cenne w przygotowaniu absolwentów jest wykształcenie umiejętności spójnego, zintegrowanego stosowania metod w praktyce przedszkolnej i szkolnej, poparte praktykami w placówkach oświatowych. Model absolwenta dopełnia obszerna wiedza w zakresie nauk społecznych, z dziedziny psychologii i pedagogiki oraz umiejętność jej wszechstronnego wykorzystania w projektowaniu sytuacji edukacyjnych opartych na kształtowaniu społecznych, kreatywnych i otwartych postaw dzieci.

  Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwent jest przygotowany do organizowania i realizowania zintegrowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego w różnych obszarach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wspomagania rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów pedagogika specjalna

  Absolwent  jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie na kierunku pedagogika specjalna: specjalność „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” oraz „Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie”, to profesjonalista działający na rzecz jednostek, grup i środowisk niepełnosprawnych a także niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin, zgodnie z tezą wyrównywania szans i koncepcją życia integracyjnego w edukacji, pracy i życiu codziennym.

  Jest wyposażony w kompetencje zawodowe, aktualną wiedzę i umiejętności praktyczne organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, terapeutycznej, opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, aktywizowania środowiska rodzinnego i dalszego otoczenia, które są konieczne do podejmowania czynności zawodowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu oraz resocjalizacji społecznie niedostosowanych. Zawód swój wykonuje samodzielnie z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki i aksjologii zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
  • Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
  • Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów politologia

  Program studiów pozwala absolwentowi politologii odczytać zmiany zachodzące we współczesnym świecie, wartościować koncepcje modernizacyjne oraz samodzielnie dokonywać pozycjonowania w określonej przestrzeni społecznej, politycznej i ekonomicznej.

  Nabyta wiedza i umiejętności ułatwiają absolwentowi wypracowanie własnego warsztatu ocen i analizy procesów rzutujących na rzeczywistość społeczną. Wiedza w zakresie nauk politycznych, lepiej umożliwia poznanie roli człowieka, jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne i polityczne.

  Kontekst historiozoficzny, rozbudowany poprzez poszerzenie wiadomości z najnowszej historii politycznej, historii myśli politycznej, ewolucji doktryn politycznych umożliwiają pełniejsze wyartykułowanie implikacji współczesnej praktyki politycznej.

  Absolwent politologii powinien posiadać wiedzę w zakresie nauk politycznych, znać rolę człowieka jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne i polityczne, posiadać szeroką wiedzę o najnowszej historii politycznej (w tym historii Polski), myśli politycznej, znać doktryny polityczne i ich implikacje w praktyce politycznej. Ponadto absolwent dysponuje wiedzą z zakresu teorii państwa i prawa, organizacji i zarządzania, systemów politycznych, administracji publicznej, polityki lokalnej (w Polsce i w innych krajach).

  Zna politologiczne aspekty ekonomii, polityki społecznej i gospodarczej państwa. Posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą takich zagadnień współczesnej politologii jak międzynarodowe stosunki polityczne, integracja europejska, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, zna także specyfikę metod i technik badań stosowane w naukach politycznych oraz teorie komunikowania i marketingu politycznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Europejska
  • Społeczno-polityczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Europejska
  • Społeczno-polityczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PORADNICTWO ROZWOJOWE I POMOC PSYCHOLOGICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna
  Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna to nowy kierunek praktyczny studiów II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych. Program studiów został opracowany w taki sposób, by przygotować absolwentów do pracy w obszarze szerokorozumianej pomocy psychologicznej i doradczej opartej o relacje interpersonalne.
  Dzięki uczestnictwu w szeregu warsztatów i zajęć praktycznych zdobędą oni umiejętności do pracy w różnorodnych środowiskach życia społecznego i z różnymi grupami odbiorców – z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów praca socjalna
  Trzyletnie studia licencjackie (pierwszego stopnia) obejmują wiedzę ogólną z pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, prawa, ekonomii i zarządzania oraz wiedzę specjalistyczną niezbędną w zawodzie pracownika socjalnego. Absolwent kierunku Praca socjalna dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi dostrzec oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu studiowanego kierunku a także jest przygotowany do podejmowania działań prospołecznych i samodoskonalenia.
  Specyfika przygotowania zawodowego absolwenta kierunku Praca socjalna jest ostosowana do pracy polegającej na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, na pomocy, opiece, ratownictwie i zabezpieczeniu społecznym. Z tego względu w toku studiów student poznaje zagadnienia z zakresu: historii i teorii pracy socjalnej oraz pomocy społecznej, metodyki działania w pracy socjalnej z jednostkami i grupami, projektowania socjalnego i animacji środowiskowej, funkcjonowania rodziny i środowiska lokalnego oraz polityki społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Praca z rodziną
  • Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych,

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Praca z rodziną
  • Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych,

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, przedmiot do wyboru

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów psychologia

  PSYCHOLOGIA, studia jednolite, 5-letnie, o profilu praktycznym (decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2021r. Uniwersytet im. Jana Długosza  w Częstochowie uzyskał uprawnienia do prowadzenia kierunku psychologia na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym).

  Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu: Psycholog

   Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pozycja 263401, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

    W trakcie studiów, student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą człowieka, wykształca w sobie umiejętności związane m.in. z rozpoznawaniem zaburzeń i dysfunkcji w wymiarze indywidualnym i społecznym, niesieniem pomocy psychologicznej. Poprzez kontakt z profesjonalną kadrą dydaktyczną, student uczy się profesjonalnych postaw, które są konieczne w przyszłej pracy zawodowej psychologa. Student zdobywa wiedzę w zakresie wybranych zajęć w ramach kształcenia modułowego na specjalności z Psychologii Klinicznej i Zdrowia lub Psychologii Rodziny i Wychowania. Studia trwają 10 semestrów. Liczba punktów ECST (European Credit Transfer System) wynosi 300.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia kliniczna i zdrowia
  • Psychologia rodziny i wychowania

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOPROFILAKTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów psychoprofilaktyka

  Psychoprofilaktyka to nowy praktyczny kierunek na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Oferujemy interdyscyplinarne 3-letnie studia licencjackie, które sięgają m.in. po psychologię, pedagogikę, socjologię i filozofię, ale także ekonomię i promocję zdrowia. To wszystko po to, by pomóc zrozumieć mechanizmy, które nas otaczają tak w skali globalnej jak i interpersonalnej.

  Na tych fundamentach pokażemy jak budować dobre relacje, jak właściwie się komunikować, jak dbać o zdrowie - dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny - zarówno swoje jak i innych, jak zapobiegać jego utracie i jak poprzez terapię zatroszczyć się o jego powrót. Zaoferujemy wgląd w podstawy licznych form terapii i szkół psychoterapeutycznych, a także możliwość przyjrzenia się metodom indywidualnej pracy z klientem.

  Psychoprofilaktyka to studia z pasją. Dajemy możliwość elastycznego wyboru interesujących studenta przedmiotów, okazję do pracy z indywidualnym nauczycielem - tutorem, bogate praktyki zawodowe, zajęcia w małych grupach. Odbyte ćwiczenia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości czy poradnictwa zawodowego pozwolą absolwentom odnaleźć się na rynku pracy, rozpocząć działania zmierzające do samozatrudnienia i założenia organizacji pozarządowej. Pokażą, jak skutecznie poszukiwać źródła finansowania na realizację własnych, autorskich programów psychoprofilaktycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku psychoprofilaktyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, przedmiot do wyboru

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzonych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie jest przygotowany do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze  turystyki i rekreacji.

  Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające przygotować oferty turystyczno-rekreacyjne dla różnych grup wiekowych i społecznych. Potrafi w profesjonalny sposób komunikować się z klientem na rynku turystycznym, w tym posiada umiejętność komunikowania się z klientem niesłyszącym.

  Absolwent przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji; parkach rozrywki; ośrodkach sportu, rekreacji i turystyki; punktach informacji turystycznej; gospodarstwach agroturystycznych; administracji rządowej i samorządowej; a także w różnego typu organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie turystyki i rekreacji (w stowarzyszeniach turystyki i kultury fizycznej, domach kultury).

  Absolwent będzie również przygotowany do samodzielnego planowania swojej kariery zawodowej, oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Obsługa ruchu turystycznego
  • Turystyka aktywna i specjalistyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka turystyczna
  • Zarządzanie eventami

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, przedmiot do wyboru

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Opinie (1)

Beti Ocena odpowiedz

Jeśli ktoś podobnie jak ja nie mieszka w kaliszu i szuka alternatywny to z ręką na sercu polecam wskz, aktualna wiedza i super kontakt z uczelnia to miła odmiana :)