15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

nr tel. (portiernia) (85) 745 77 00

e-mail: weiz@uwb.edu.pl

http://www.weiz.uwb.edu.pl/

15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

nr tel. (portiernia) (85) 745 77 00

e-mail: weiz@uwb.edu.pl

http://www.weiz.uwb.edu.pl/

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kształcenia studiów pierwszego stopnia jest zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin pokrewnych w obszarze nauk społecznych (socjologia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo). Zdobytą w trakcie studiów wiedzę absolwent może wykorzystać w analizie i interpretacji różnorodnych problemów ekonomicznych, a także przy formułowaniu praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów. Posiada wiedzę na temat podstawowych metod pozyskiwania i przetwarzania danych, właściwych dla nauk społecznych oraz umiejętność prowadzenia analizy dostępnych informacji w celu podejmowania racjonalnych decyzji. Potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy występujące w procesie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Ma opanowany język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwala mu na swobodne poruszanie się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) głównie na stanowiskach operacyjnych zarówno w kraju jak i za granicą. Posiada także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i dalszego doskonalenia swoich umiejętności na rynku pracy.

  Absolwent po zakończeniu studiów posiada pogłębioną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i dyscyplin pokrewnych w obszarze nauk społecznych. Posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej. Absolwent jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego zarówno w kraju jak i za granicą. Potrafi trafnie formułować problemy ekonomiczne i je rozwiązywać w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej, posiada znajomość, co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty w szeroko pojętej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia jej samodzielnie, w instytucjach publicznych i samorządowych lub podjęcia pracy w jednostkach badawczych. Jest przygotowany do pracy zawodowej zarówno w Polsce jak  i w innych krajach, zwłaszcza państwach Unii Europejskiej. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł magistra. Ponadto spełnia wymogi ważne przy podejmowani studiów trzeciego stopnia i dalszego doskonalenia swoich umiejętności zawodowych koniecznych na dynamicznym rynku pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS Stopień: II REKRUTACJA

  The study provides graduates with advanced knowledge in international economics and complementary disciplines as well as develops useful skills necessary to carry out a professional activity in the institutions and enterprises related to international trade, international organizations and institutions, state administration units connected with foreign cooperation, research and expert centres dealing with international relations, diplomacy and mass media.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku International economic relations jest konkurs dyplomów.

  Dowiedz się więcej

 • KIERUNEK EKONOMICZNO-PRAWNY Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Ekonomiczno-Prawny to kierunek łączący dwie odrębne dziedziny nauki, a mianowicie: dziedzinę nauk ekonomicznych oraz dziedzinę nauk prawnych. Przesłanką do utworzenia niniejszego kierunku studiów jest zaproponowanie studentom kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych zarówno dla dyscyplin naukowych/kierunków kształcenia, takich jak prawo oraz ekonomia, ale również finanse, nauki o zarządzaniu czy nauki o administracji. Istniejące możliwości kształcenia (studiowanie odrębnie na kierunku prawo, ekonomia czy zarządzanie) nie umożliwiają jednoczesnego uwzględnienia szeregu procesów, zjawisk i zależności z pogranicza ekonomii i prawa, właściwych dla współczesnego, dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa. Umożliwienie studiowania powyższego kierunku studiów w sposób istotny wpisuje się w sygnalizowane problemy, gdyż kształtują absolwenta, jako aktywnego uczestnika procesów gospodarczych i społecznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomiczno - prawnym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stopień: II REKRUTACJA

  Studia umożliwiają zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Uzyskana podczas studiów wiedza stanowi podstawę analizy gospodarczych i politycznych problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej. Studia przygotowują do pracy zawodowej na stanowiskach specjalisty i analityka średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, jak również do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek.

  Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 835; liczba punktów ECTS 120. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister. Studia umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii międzynarodowej i dyscyplin komplementarnych, rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych ze współpracą zagraniczną, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów. 

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

studentka Ocena

Dodam jeszcze, że wybór tej uczelni był moim błędem życiowym. Nie chcę mieć z tą uczelnią nic wspólnego. Najgorsze jest to, że nawet nie można pójść do dziekana na skargę bo to wiąże się z nieukończeniem studiów. Przykre ale prawdziwe

studentka Ocena

Poziom nauczania na kierunku ekonomii poniżej przeciętnej. Wykładowcy pomiatają studentami, może niektórzy leczą swoje kompleksy zwłaszcza Pani xxx

Student Ocena

Niestety musze stwierdzić słaby poziom ekonomii na uwb. Kadra nie potrafi nawet rzutnika obsługiwać i prostych programów. Potrafią jednym egz uwalic po 150 osob. A wykladowcy mają bardzo dużo humorów :/


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: