Politechnika Białostocka

Wydział Inżynierii Zarządzania PB

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

Wydział Inżynierii Zarządzania PB

Politechnika Białostocka

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pełnienia funkcji menedżerów i specjalistów działów personalnych i kadrowo-płacowych w różnego rodzaju organizacjach oraz przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy wraz z praktycznymi umiejętnościami osobom prowadzącym działalność na własny rachunek lub planujących karierę w obszarze HR.

  Dzięki studiom podyplomowym Kadry i Płace:

  • pogłębisz i usystematyzujesz swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym metod rekrutacji i doboru pracowników, motywowania i wynagradzania pracowników,
  • zaktualizujesz wiedzę w zakresie obowiązującego prawa pracy, umów cywilnoprawnych oraz ochrony danych kandydatów do pracy i pracowników,
  • zdobędziesz praktyczne umiejętności rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych oraz obsługi systemu kadrowo-płacowego,
  • pozyskasz specjalistyczną wiedzę w zakresie diagnozy kompetencji zawodowych, przygotowania opisów stanowisk pracy i przeprowadzania wartościowania pracy,
  • zdobędziesz kompetencje w zakresie psychologii pracy i komunikacji interpersonalnej niezbędnej do rozwiązywania konfliktów pracowniczych, prowadzenia negocjacji i mediacji,
  • będziesz mieć zapewniony kontakt ze specjalistami i ekspertami w danej dziedzinie

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Lean Management to aktualnie najbardziej skuteczna metoda zarządzania firmą, dająca szybką poprawę produktywności i konkurencyjności oraz znaczne ograniczenie kosztów, przy jednoczesnym wzroście satysfakcji klientów oraz satysfakcji pracowników firmy. Jest to obecnie najpopularniejsza koncepcja wdrażana w polskich i europejskich firmach.

  Celem studiów jest dostarczenie Słuchaczom solidnej wiedzy praktycznej dotyczącej uruchamiania i prowadzenia w firmach programów transformacji Lean.

  Proponujemy naszym Słuchaczom studia o charakterze praktycznym, prowadzone przez doświadczonych naukowców, a także przez trenerów z uznanych krajowych firm konsultingowych oraz doświadczonych menedżerów Lean z biznesu. Część zajęć dydaktycznych prowadzonych jest w zakładach produkcyjnych, co umożliwia praktyczne przećwiczenie wiedzy zdobytej w salach wykładowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION EXECUTIVE (MBA EXECUTIVE) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów MBA Białystok jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych profesjonalnym kadrom zarządzającym, przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego oraz pełnienia funkcji przywódczych w organizacjach.

  Ponadto, studia MBA w Białymstoku wyposażą uczestników w umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz komunikowania się i negocjacji; umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów, wiedzę w zakresie zarządzania projektami, zarządzania marketingowego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania marką oraz rachunkowości finansowej i zarządczej; umiejętności w zakresie stosowania metod i analiz statystycznych w procesie podejmowania decyzji menedżerskich. Absolwenci będą posiadali również umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz komunikowania się w zróżnicowanych otoczeniu gospodarczy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI ACCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Korzyści dla uczestników

  • Możliwość uzyskania oficjalnego dyplomu organizacji „ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business”.
  • Skuteczne wyróżnienie się na rynku pracy – kwalifikacja ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawalnych biznesowych kwalifikacji zawodowych dla ekspertów z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania na świecie.
  • Szansa na atrakcyjne zatrudnienie – globalne badania sugerują, że jeden spośród pięciu respondentów zajmuje najwyższe stanowiska w firmie (CEO, Dyrektor Finansowy, CFO) a zarobki absolwentów dynamicznie rosną.
  • Przepustka do międzynarodowej kariery – ze względu na globalną rozpoznawalność kwalifikacji członkowie ACCA są wszędzie postrzegani jako światowej klasy specjaliści w dziedzinie finansów, rachunkowości i zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Wydział Inżynierii Zarządzania uzyskał zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych stanowią odpowiedź na zmiany wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zaczęło obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. Wprowadziło ono wiele zmian w odniesieniu do wszystkich podmiotów, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe.

  Rozporządzenie wymusza także obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), w przypadku gdy „przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny lub główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania podmiotów danych na dużą skalę, a także główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych osobowych szczególnych kategorii”. 

  Proponowane studia podyplomowe mają charakter praktyczny, odpowiadając jednocześnie na zmiany zachodzące w prawodawstwie międzynarodowym i krajowym w zakresie ochrony danych. Studia prowadzone będą przez praktyków i ekspertów oraz doświadczonych naukowców zajmujących się problematyką ochrony danych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE MARKĄ TERYTORIALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kreowanie marki miejsca to obecnie klucz w osiąganiu sukcesu danej jednostki terytorialnej – miasta, gminy, regionu. Współcześnie walka o klientów dotyczy nie poziomu cen, czy jakości oferty terytorialnej, ale serc i umysłów odbiorców, przedstawicieli poszczególnych grup docelowych.

  Można powiedzieć, że konkurencja pomiędzy miastami/regionami jest zatem walką o odczucia pożądanych grup docelowych oraz o właściwą ocenę aktywności miejskich.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi są organizowane w ramach działalności Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obsługą administracyjną studiów podyplomowych zajmować się będą pracownicy Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów.

  Celem studiów jest dostarczenie i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz udoskonalenie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, kształtowanie kompetencji personalnych oraz przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania optymalnej polityki personalnej w organizacji.

  Zadaniem prowadzących zajęcia będzie zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich aktualność i praktyczną przydatność.

  Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz praktyków i konsultantów praktyki gospodarczej (kierownicy działów kadr, specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Białostocka.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Wojtek Ocena odpowiedz

Kto chodził na tą uczelnie ten w cyrku się nie śmieje.

Eugenia Ocena odpowiedz

Bardzo dobry. I've been enjoying my studying here from the first till the last day. Interesting study program, dedicated teachers, friendly atmosphere.

Anonim Ocena odpowiedz

Sodoma i gomora