ul. Kwiatkowskiego 6e 

75-343 Koszalin

E-mail: wne@tu.koszalin.pl

Tel.: 094 34 39 121, 

Fax: 094 34 39 113

ul. Kwiatkowskiego 6e 

75-343 Koszalin

E-mail: wne@tu.koszalin.pl

Tel.: 094 34 39 121, 

Fax: 094 34 39 113

 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami pozwala na zdobycie wiedzy prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej niezbędnej przy wykonywaniu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.

  Program studiów spełnia minimum programowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – na podstawie postanowień umowy z dnia 4 czerwca 2014 r. o współpracy między Politechniką Koszalińską i Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości, absolwenci specjalności pośrednictwo w obrocie nieruchomościami mogą przystąpić do egzaminu na uzyskanie tytułu Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i odbywa się na Uczelni po obronie pracy dyplomowej.

  Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu i go zdadzą są wpisywani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest działalnością zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, uregulowaną przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I-szego stopnia - licencjackie, II-stopnia – uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych problematyką kadr i płac.

  Studia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń, pozapłacowych świadczeń pracowniczych i świadczeń socjalnych, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, zasad BHP i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów. Słuchacze studiów podyplomowych będą mieli ponadto możliwość zapoznania się obsługą programów kadrowo-płacowych wykorzystywanych w jednostkach gospodarczych oraz jednostkach sektora finansów publicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I-go stopnia - licencjackie, inżynierskie, II-go stopnia – uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych problematyką logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

  Współczesny rynek wymaga od ekonomistów i menedżerów odejścia od strategii zorientowanej tylko na wydajność, na korzyść zorientowania na płynny przepływ materiałów zaspokający zlecenia klientów w systemie ciągłym lub do niego zbliżonym, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

  Z jednej strony logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw stanowią dzisiaj podstawowe kryterium zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, a z drugiej strony należą do kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz poprawy ich rentowności i wartości.

  Ponadto logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw skutecznie odpowiadają na wyzwania wchodzącej w fazę rozwoju Gospodarce 4.0 kładącej nacisk na dalszą cyfryzację, automatyzację, wykorzystanie innowacji organizacyjnych oraz procesowych w przemyśle a także kształtowaniu inteligentnych łańcuchów łączących dostawców, producentów, odbiorców i konsumentów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I-szego stopnia (licencjackie), II-stopnia (uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych problematyką prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykorzystaniem zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

  Studia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa, strategii podatkowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów.

  Wiedza ta ułatwi i usprawni pracę osobom zatrudnionym w komórkach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych, a także trudniącym się prowadzeniem usługowym ksiąg rachunkowych lub planujących uruchomienie własnej działalności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Z uwagi na uniwersalność przekazywanej wiedzy Studia kierowane są m. in. do:

  • księgowych prowadzących samodzielnie rachunkowość firmy,
  • pracowników i właścicieli biur rachunkowych,
  • osób zatrudnionych na niesamodzielnych stanowiskach w działach rachunkowości dużych i średnich firm,
  • osób pełniących pomocnicze funkcje w biurach rachunkowych,
  • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania,
  • pracowników wykonujących w przedsiębiorstwach funkcje ekonomiczne,
  • właścicieli firm,
  • osób zainteresowanych doskonaleniem zawodowym oraz zmianą zawodu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MENADŻERSKIE DLA PRAKTYKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  • Dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą,
  • Przyswojenie i przetrenowanie istotnych umiejętności i metod pracy menedżera,
  • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli menedżera
  • Doskonalenie kwalifikacji kierowniczych kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi,
  • Dostarczenie pakietu narzędzi do zarządzania potencjałem swoich pracowników, do motywowania i angażowania ludzi,
  • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli menedżera,
  • Rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą menedżera,
  • Pokazanie skutecznych technik komunikowania się w relacjach indywidualnych (np. zatrudniania, oceny, zwalniania pracownika) i grupowych (np. prowadzenia spotkań zespołów formalnych i projektowych),

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” to studia doskonalące obejmujące program nauczania niezbędny dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacze tej specjalności oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymują również zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla pracowników służb BHP.

  Program studiów koncentruje się między innymi na zagadnieniach związanych z regulacjami prawnymi ochrony pracy, przepisami i rozporządzeniami UE z zakresu bezpieczeństwa pracy, podstawami systemu zarządzania BHP, metodami pracy służby BHP czy też ochroną przeciwpożarową.

  W trakcie zajęć Słuchacze poznają również aspekty związane z medycyną i psychologią pracy oraz psychofizyczne uwarunkowania człowieka w kontekście bezpieczeństwa wykonywanej pracy. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia i pozytywnej oceny z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Opinie (0)