Politechnika Koszalińska

Wydział Humanistyczny

ul. Kwiatkowskiego 6e,

75-343 Koszalin 

Telefon/fax: (0-94) 343 91 71,

e-mail: sekretariat@wh.tu.koszalin.pl

Wydział Humanistyczny

Politechnika Koszalińska

ul. Kwiatkowskiego 6e,

75-343 Koszalin 

Telefon/fax: (0-94) 343 91 71,

e-mail: sekretariat@wh.tu.koszalin.pl

 • KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia - licencjackie, II-stopnia – uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych teorią i praktyką komunikowania wizerunkowego w administracji państwowej, samorządach, organizacjach pozarządowych, partiach politycznych.

  Studia przeznaczone są również dla  pracowników administracji publicznej, osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych, osób współpracujących z partiami politycznymi. 

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w szeroko pojętym obszarze komunikowania wewnętrznego i zewnętrznego w administracji, samorządach, organizacjach pozarządowych i partiach politycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W ADMINISTRACJI I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia - licencjackie, II-stopnia - uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych nabyciem umiejętności prowadzenia rozmów w kontaktach biznesowych, a także praktycznym znaczeniem dyplomacji w szeroko rozumianym życiu codziennym. Z tego też względu przeznaczone są one dla pracowników instytucji administracji rządowej i samorządowej, a także zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach krajowych oraz koncernach międzynarodowych.

  Studia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu dyplomatycznych stosunków biznesowych, stosunków gospodarczych i politycznych, kulturalnych oraz historii dyplomacji i jej kulturowych aspektów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów podyplomowych

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych wymaganych od nauczycieli zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela do nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie.

  Adresaci studiów

  • absolwenci dowolnych studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się (w zakresie wiedzy i umiejętności) odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie, nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, chcący zdobyć kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu.
  • absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się (w zakresie wiedzy
   i umiejętności) odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, chcący uzyskać kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela
   w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
  • absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, na którego program studiów nie określał efektów uczenia się obejmujących wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom podstawy programowej nauczania języka obcego, a którzy legitymują się znajomością tego języka odpowiednią do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) i potwierdzona zgodnie z tymi przepisami, lub ukończyli studia w państwie , w który językiem urzędowym jest ten język, nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, chcący uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego w szkole podstawowej
   i ponadpodstawowej.
  • osoby planujące zatrudnienie w placówkach oświatowych na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (np. pedagog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz), które w dotychczasowym toku studiów nie zdobyły takiego przygotowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)