ul. Kwiatkowskiego 6e,

75-343 Koszalin 

Telefon/fax: (0-94) 343 91 71,

e-mail: sekretariat@wh.tu.koszalin.pl

ul. Kwiatkowskiego 6e,

75-343 Koszalin 

Telefon/fax: (0-94) 343 91 71,

e-mail: sekretariat@wh.tu.koszalin.pl

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna realizowane są w ramach profilu praktycznego. Oznacza to, że ich głównym celem jest praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu dziennikarza lub pracownika podmiotów zajmujących się szeroko pojętą komunikacją społeczną, na przykład w agencji reklamowej czy firmie public relations.

  W trakcie trzech lat nauki na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna student zdobędzie wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikowania się.

  Aby to zapewnić w siatce przedmiotów ogólnych znalazły się między innymi takie przedmioty jak: technologie informacyjne, język w komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna, wystąpienia publiczne, komunikacja w biznesie, komunikacja interkulturowa, techniki negocjacyjne, nowoczesne zarządzanie informacją.

  Uzupełnione jest to grupą zajęć z zakresu dziennikarstwa, przede wszystkim zajęć warsztatowych: warsztat dziennikarski – prasa, warsztat dziennikarski – radia, warsztat dziennikarski – telewizja, warsztat dziennikarski – Internet, warsztat kreatywnego pisania, oraz innych, zinstytucjonalizowanych form nawiązywania „relacji”: public relations, reklama jako forma komunikacji, organizacja eventów, media relations, kampanie społeczne.

  Do tego dochodzi cały szereg przedmiotów mających na celu maksymalne poszerzenie wiedzy studenta na temat otaczającego go współczesnego świata: historia najnowsza, współczesne systemy polityczne, systemy medialne w Polsce i na świecie, media społecznościowe, psychologia społeczna, kultura popularna i inne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
  • Kreowanie wizerunku osób i firm
  • Reklama w mediach

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
  • Kreowanie wizerunku osób i firm
  • Reklama w mediach

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Absolwent studiów będzie umiał posługiwać się przepisami prawa wspólnotowego i europejskiego prawa gospodarczego. Będzie świadomy praw socjalnych oraz zasad ochrony praw człowieka. Będzie umiał posługiwać się najnowszym oprogramowaniem, w ramach poznanych narzędzi informatycznych, ułatwiającym wykorzystanie posiadanej wiedzy.

  Będzie posiadał umiejętności przygotowywania i zarządzania projektami europejskimi, jak również posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny (specjalność policyjna)
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • Europejska polityka społeczna
  • Przedsiębiorczość i europejski rynek pracy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja publiczna i samorządowa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Europa środkowa i wschodnia
  • Zarządzanie projektami europejskimi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny (specjalność policyjna)
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • Europejska polityka społeczna
  • Przedsiębiorczość i europejski rynek pracy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna i samorządowa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Europa środkowa i wschodnia
  • Zarządzanie projektami europejskimi

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia I stopnia na kierunku Filologia o specjalności Filologia angielska trwają 6 semestrów i obejmują 2115 godzin zajęć z zakresu kształcenia ogólnofilologicznego oraz  praktycznego. Realizowane w ramach studiów treści programowe podzielone są na 10 modułów, spośród których największa liczbę godzin obejmuje moduł praktycznej nauki języka angielskiego, mający na celu rozwijanie kompetencji językowych studentów poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), jak i znajomości gramatyki oraz ustawiczne poszerzanie zasobu słownictwa. 

  Studenci mają także możliwość zdobycia obszernej wiedzy na temat historii, kultury i realioznawstwa krajów anglojęzycznych, a także  literatury tego obszaru językowego.  Moduł przedmiotów z zakresu wiedzy o języku i komunikacji nie tylko zaznajamia studenta z teoriami językoznawczymi, kategoriami i opisem języka (również w ujęciu kontrastywnym), ale i oferuje ćwiczenie umiejętności translatorskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Angielski z językiem hiszpańskim
  • Angielski z językiem szwedzkim

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Angielski z językiem hiszpańskim
  • Angielski z językiem szwedzkim

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Tłumaczeniowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia I stopnia na kierunku Filologia o specjalności Filologia germańska trwają 6 semestrów i obejmują 2115 godzin zajęć z zakresu kształcenia ogólnofilologicznego oraz  praktycznego. Realizowane w ramach studiów treści programowe podzielone są na 10 modułów, spośród których największa liczbę godzin obejmuje moduł praktycznej nauki języka niemieckiego, mający na celu rozwijanie kompetencji językowych studentów poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), jak i znajomości gramatyki oraz ustawiczne poszerzanie zasobu słownictwa.

   Studenci mają także możliwość zdobycia obszernej wiedzy na temat historii, kultury i realioznawstwa krajów niemieckojęzycznych, a także  literatury tego obszaru językowego.  Moduł przedmiotów z zakresu wiedzy o języku i komunikacji nie tylko zaznajamia studenta z teoriami językoznawczymi, kategoriami i opisem języka (również w ujęciu kontrastywnym), ale i oferuje ćwiczenie umiejętności translatorskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Niemiecki z językiem hiszpańskim
  • Niemiecki z językiem szwedzkim

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Niemiecki z językiem hiszpańskim
  • Niemiecki z językiem szwedzkim

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język niemiecki, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Pedagogika jest jedną z wielu nauk społecznych, których istotę stanowią procesy wychowania i kształcenia. Mówi się o niej jako „sztuce wychowania” obejmującej swym zakresem rozwój i aktywność człowieka w całym procesie ontogenezy. Łączy w sobie kilka dyscyplin naukowych, m.in.: psychologię, socjologię, filozofię czy medycynę. Jej szczególne znaczenie odnosi się do praktyki wychowawczej w związku z przyspieszonym rozwojem nauki, techniki i kultury. Dla wielu wciąż stanowi ona interesujący kierunek studiów.

  Program studiów ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności wypełniania funkcji zawodowych i społecznych. Obejmuje współpracę z instytucjami społecznymi oraz placówkami oświatowymi dzięki którym możliwy jest wielostronny rozwój oraz zdobycie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zadań w przyszłej pracy zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna i kryminologia
  • Oligofrenopedagogika
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Psychopedagogika
  • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
  • Mediacja i coaching w edukacji
  • Terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Animator w turystyce i rekreacji

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Oligofrenopedagogika
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Psychopedagogika
  • Mediacja i coaching w edukacji
  • Terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Animator w turystyce i rekreacji
  • Diagnoza, terapia i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
  • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
  • Nauczanie j. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna i kryminologia
  • Oligofrenopedagogika
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Psychopedagogika
  • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
  • Mediacja i coaching w edukacji
  • Terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Animator w turystyce i rekreacji

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Oligofrenopedagogika
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Psychopedagogika
  • Mediacja i coaching w edukacji
  • Terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Animator w turystyce i rekreacji
  • Diagnoza, terapia i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
  • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
  • Nauczanie j. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Opinie (0)