ul. Kwiatkowskiego 6e,

75-343 Koszalin 

Telefon/fax: (0-94) 343 91 71,

e-mail: sekretariat@wh.tu.koszalin.pl

ul. Kwiatkowskiego 6e,

75-343 Koszalin 

Telefon/fax: (0-94) 343 91 71,

e-mail: sekretariat@wh.tu.koszalin.pl

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna realizowane są w ramach profilu praktycznego. Oznacza to, że ich głównym celem jest praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu dziennikarza lub pracownika podmiotów zajmujących się szeroko pojętą komunikacją społeczną, na przykład w agencji reklamowej czy firmie public relations.

  W trakcie trzech lat nauki na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna student zdobędzie wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikowania się.

  Aby to zapewnić w siatce przedmiotów ogólnych znalazły się między innymi takie przedmioty jak: technologie informacyjne, język w komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna, wystąpienia publiczne, komunikacja w biznesie, komunikacja interkulturowa, techniki negocjacyjne, nowoczesne zarządzanie informacją.

  Uzupełnione jest to grupą zajęć z zakresu dziennikarstwa, przede wszystkim zajęć warsztatowych: warsztat dziennikarski – prasa, warsztat dziennikarski – radia, warsztat dziennikarski – telewizja, warsztat dziennikarski – Internet, warsztat kreatywnego pisania, oraz innych, zinstytucjonalizowanych form nawiązywania „relacji”: public relations, reklama jako forma komunikacji, organizacja eventów, media relations, kampanie społeczne.

  Do tego dochodzi cały szereg przedmiotów mających na celu maksymalne poszerzenie wiedzy studenta na temat otaczającego go współczesnego świata: historia najnowsza, współczesne systemy polityczne, systemy medialne w Polsce i na świecie, media społecznościowe, psychologia społeczna, kultura popularna i inne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
  • Kreowanie wizerunku osób i firm
  • Reklama w mediach

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
  • Kreowanie wizerunku osób i firm
  • Reklama w mediach

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, geografia, WOS

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów będzie umiał posługiwać się przepisami prawa wspólnotowego i europejskiego prawa gospodarczego. Będzie świadomy praw socjalnych oraz zasad ochrony praw człowieka. Będzie umiał posługiwać się najnowszym oprogramowaniem, w ramach poznanych narzędzi informatycznych, ułatwiającym wykorzystanie posiadanej wiedzy.

  Będzie posiadał umiejętności przygotowywania i zarządzania projektami europejskimi, jak również posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny (specjalność policyjna)
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • Europejska polityka społeczna
  • Przedsiębiorczość i europejski rynek pracy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja publiczna i samorządowa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Europa środkowa i wschodnia
  • Zarządzanie projektami europejskimi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny (specjalność policyjna)
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • Europejska polityka społeczna
  • Przedsiębiorczość i europejski rynek pracy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna i samorządowa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Europa środkowa i wschodnia
  • Zarządzanie projektami europejskimi

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, geografia, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Europeistyka jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia na kierunku Filologia o specjalności Filologia angielska trwają 6 semestrów i obejmują 2115 godzin zajęć z zakresu kształcenia ogólnofilologicznego oraz  praktycznego. Realizowane w ramach studiów treści programowe podzielone są na 10 modułów, spośród których największa liczbę godzin obejmuje moduł praktycznej nauki języka angielskiego, mający na celu rozwijanie kompetencji językowych studentów poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), jak i znajomości gramatyki oraz ustawiczne poszerzanie zasobu słownictwa. 

  Studenci mają także możliwość zdobycia obszernej wiedzy na temat historii, kultury i realioznawstwa krajów anglojęzycznych, a także  literatury tego obszaru językowego.  Moduł przedmiotów z zakresu wiedzy o języku i komunikacji nie tylko zaznajamia studenta z teoriami językoznawczymi, kategoriami i opisem języka (również w ujęciu kontrastywnym), ale i oferuje ćwiczenie umiejętności translatorskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Angielski z językiem hiszpańskim
  • Angielski z językiem szwedzkim

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Angielski z językiem hiszpańskim
  • Angielski z językiem szwedzkim

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Tłumaczeniowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny - angielski, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku filologia angielska jest konkrus dyplomów.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia I stopnia na kierunku Filologia o specjalności Filologia germańska trwają 6 semestrów i obejmują 2115 godzin zajęć z zakresu kształcenia ogólnofilologicznego oraz  praktycznego. Realizowane w ramach studiów treści programowe podzielone są na 10 modułów, spośród których największa liczbę godzin obejmuje moduł praktycznej nauki języka niemieckiego, mający na celu rozwijanie kompetencji językowych studentów poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), jak i znajomości gramatyki oraz ustawiczne poszerzanie zasobu słownictwa.

   Studenci mają także możliwość zdobycia obszernej wiedzy na temat historii, kultury i realioznawstwa krajów niemieckojęzycznych, a także  literatury tego obszaru językowego.  Moduł przedmiotów z zakresu wiedzy o języku i komunikacji nie tylko zaznajamia studenta z teoriami językoznawczymi, kategoriami i opisem języka (również w ujęciu kontrastywnym), ale i oferuje ćwiczenie umiejętności translatorskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Niemiecki z językiem hiszpańskim
  • Niemiecki z językiem szwedzkim

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Niemiecki z językiem hiszpańskim
  • Niemiecki z językiem szwedzkim

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy nowożytny - niemiecki

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Pedagogika jest jedną z wielu nauk społecznych, których istotę stanowią procesy wychowania i kształcenia. Mówi się o niej jako „sztuce wychowania” obejmującej swym zakresem rozwój i aktywność człowieka w całym procesie ontogenezy. Łączy w sobie kilka dyscyplin naukowych, m.in.: psychologię, socjologię, filozofię czy medycynę. Jej szczególne znaczenie odnosi się do praktyki wychowawczej w związku z przyspieszonym rozwojem nauki, techniki i kultury. Dla wielu wciąż stanowi ona interesujący kierunek studiów.

  Program studiów ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności wypełniania funkcji zawodowych i społecznych. Obejmuje współpracę z instytucjami społecznymi oraz placówkami oświatowymi dzięki którym możliwy jest wielostronny rozwój oraz zdobycie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zadań w przyszłej pracy zawodowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna i kryminologia
  • Oligofrenopedagogika
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Psychopedagogika
  • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
  • Mediacja i coaching w edukacji
  • Terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Animator w turystyce i rekreacji

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Oligofrenopedagogika
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Psychopedagogika
  • Mediacja i coaching w edukacji
  • Terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Animator w turystyce i rekreacji
  • Diagnoza, terapia i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
  • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
  • Nauczanie j. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna i kryminologia
  • Oligofrenopedagogika
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Psychopedagogika
  • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
  • Mediacja i coaching w edukacji
  • Terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Animator w turystyce i rekreacji

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Oligofrenopedagogika
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Psychopedagogika
  • Mediacja i coaching w edukacji
  • Terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Animator w turystyce i rekreacji
  • Diagnoza, terapia i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
  • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
  • Nauczanie j. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WoS, historia, geografia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)