Lubelska Akademia WSEI

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70

e-mail: kancelaria@wsei.lublin.pl

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Lubelska Akademia WSEI

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70

e-mail: kancelaria@wsei.lublin.pl

 • AUDYT WEWNĘTRZNY W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Standardowym elementem każdego procesu zarządzania są fazy nadzoru i kontroli. Rutynowy proces w tym zakresie powinien realizować trzy funkcje. Pierwsza to zapobieganie nadużyciom i przestępstwom. Funkcja druga to racjonalizacja kosztów funkcjonowania. Funkcja trzecia polegać powinna na instytucjonalizowaniu procesu uczenia się organizacji. Wykrywane błędy muszą uruchamiać procesy korekty i naprawy na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. W związku z tym profesjonalny rozwój kadr zatrudnionych we współczesnych organizacjach musi obejmować doskonalenie nie tylko w fazie planowania i organizacji ale również nadzoru i kontroli. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” zdobędzie solidną wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania służby BHP oraz praktyczną przekazywaną przez Inspektorów BHP. Absolwent nabędzie umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz rozpoznawania, oceniania i kontrolowania występujących zagrożeń, doradzania w projektowaniu i wyposażeniu miejsc pracy. Absolwent uzyska kwalifikacje do zajmowania stanowisk: inspektora, specjalisty oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy a także prowadzenia szkoleń z zakresu BHP. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów. Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakresie oceny ryzyka zawodowego, sporządzania dokumentacji powypadkowej i chorób zawodowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nowe wyzwania w obliczu globalizacji wymuszają na instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem narodowym obywateli oraz zespołach reagowania kryzysowego, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym stałe uzupełnianie wiedzy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom lub ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, wojskowej, ekonomicznej i społecznej. Tylko doskonale przygotowana kadra gwarantuje obywatelom odpowiednio zorganizowaną obronę i ochronę przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami w zakresie bezpieczeństwa narodowego, przedstawienie głównych założeń systemu bezpieczeństwa narodowego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zasoby ludzkie w wielu  współczesnych przedsiębiorstwach zaczynają mieć krytyczne znaczenie. Efektywne zarządzanie tym obszarem wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji daleko wykraczających poza prawo pracy czy przepisy emerytalne. Pracownicy pionu personalnego realizując swe funkcje muszą z jednej strony uwzględniać strategiczne uwarunkowania organizacji, z drugiej strony przyczyniać się do rozwoju kadry kierowniczej organizacji w zakresie tak zwanych umiejętności miękkich: motywacja, budowanie zespołów, komunikacja interpersonalna, zarządzanie konfliktami. Z kolei czysto specjalistyczne umiejętności pracowników służb personalnych wiążą się z takimi zagadnieniami jak: planowanie zapotrzebowania i rekrutacja, opisy stanowisk pracy, planowanie kariery czy outplacement.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dynamicznie zachodzące zmiany w każdej dziedzinie życia społecznego m.in. wynikające z  kierunku przekształceń systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, skutkują zmianą przepisów prawa publicznego w tym również zakresie prawa pracy, jak i ubezpieczeń społecznych. Z kolei, uwarunkowania prawne, społeczno-ekonomiczne, jak również technologiczne wprowadzanych zmian powodują konieczność dostosowania posiadanej wiedzy i kompetencji do potrzeb otoczenia gospodarczego, a w konsekwencji wzrostu zapotrzebowania  na wysoko wykwalifikowanych pracowników realizujących zadania dotyczące finansów publicznych, związane z ustaleniem obowiązku ubezpieczeń społecznych, naliczaniem i odprowadzaniem składek na te ubezpieczenia. Kierunek umożliwia przygotowanie poszukiwanych na rynku pracy; kompetentnych, profesjonalnych, posiadających praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa ubezpieczeń społecznych – pracowników działu kadr i płac oraz pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach, na których wymagana jest znajomość i prawidłowe zastosowanie w praktyce przepisów z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także pracodawców prowadzących własną działalność gospodarczą. Kierunek skierowany jest także do pracowników wykazujących aktywną postawę przy realizacji tych zadań tj. na bieżąco zaznajamiających się ze zmianami w przepisach ich obowiązującej wykładni oraz orzecznictwie prawnym, kreatywnych w realizacji zadań w związku ze zmianami stanu prawnego, odpowiedzialnie realizujących powierzone zadania oraz świadomych konsekwencji wynikających z naruszenia obowiązujących przepisów prawnych, potrafiących łączyć realizację zadań biznesowych z bezpieczeństwem prawnym.

  Dowiedz się więcej 

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy, monitoring zmian w oświacie oraz analiza trendów w tym zakresie  wskazuje na duże zapotrzebowanie na nauczycieli zawodu w odradzającym się obecnie kształceniu zawodowym. Zdobycie do posiadanego wykształcenia merytorycznego dodatkowo kwalifikacji nauczycielskich sprzyjać będzie mobilności zawodowej oraz umożliwi prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług szkoleniowych w danej specjalności. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły,  a także zapoznanie z klasycznymi i nowymi metodami nauczania oraz z istotnymi wymogami reformy systemu edukacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie psychologów do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Studia wyposażą słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji orzeczniczych w zakresie diagnostyki psychologicznej, w szczególności wiedzę na temat uwarunkowań prawnych, specjalistycznej diagnozy psychologicznej, badań psychomotorycznych oraz specyfiki wymagań osobowościowych i psychoruchowych na różnych stanowiskach pracy kierowcy.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów przewiduje poznawanie metod i technik terapii pedagogicznej z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania w pracy indywidualnej jak i grupowej. Zapoznaje z najnowszymi metodami diagnozy zaburzeń rozwojowych w tym również z obszaru zaburzeń integracji sensorycznej. Nowością w zakresie modułów kształcenia jest przygotowanie Słuchacza do organizowania i prowadzenia terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną (SI). Zajęcia z tego modułu realizowane są w profesjonalnych salach do terapii SI. Studia przygotowują również do planowania i realizowania zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i rewalidacyjnych z uczniem niepełnosprawnym – w tym na etapie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Nowością w zakresie modułów kształcenia w tym obszarze jest przygotowanie Słuchacza do organizowania i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w oparciu o SAZ (stosowaną analizę zachowania) – jedną z najbardziej efektywnych strategii uczenia osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi w oparciu o metody i techniki behawioralne. Realizacja tego modułu przygotowuje również w profesjonalny sposób do planowania strategii wspierających zachowania pozytywne i modyfikujących zachowania niepożądane w nurcie behawioralnym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz Egzaminu Państwowego niezbędnego do uzyskania Państwowej Licencji w zakresie Szacowania Nieruchomości. Charakterystyczną cechą  gospodarki globalnej jest fenomen rosnącego  znaczenia nieruchomości. Nieruchomości stają się obiektem obrotu na skalę światową. Wprowadzenie nieruchomości do obrotu wymaga każdorazowo jej wcześniejszej wyceny. Opisane tendencje stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących szacować wartość nieruchomości. Charakterystyczną cechą  gospodarki globalnej jest fenomen rosnącego  znaczenia nieruchomości. Nieruchomości stają się obiektem obrotu na skalę światową. Wprowadzenie nieruchomości do obrotu wymaga każdorazowo jej wcześniejszej wyceny. Opisane tendencje stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących szacować wartość nieruchomości.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zapoznanie słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych, przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych,  wdrożenie do procesu zamówień publicznych w różnych jego wariantach,  przygotowanie do uruchamiania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz ukształtowanie profesjonalizmu i etyki zawodowej w zamówieniach publicznych. Absolwent kierunku Zamówienia publiczne nabędzie wiedzę z zakresu zamówień publicznych na gruncie prawa  krajowego oraz wspólnotowego, rodzajów przetargów  i umów, a także szczegółowo pozna procedury i zasady stosowane przy udzielaniu zamówień publicznych. Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania zapisów ustawy prawo Zamówień publicznych przy ogłaszaniu oraz rozstrzyganiu przetargów oraz w zakresie dobrego przygotowania oferty przetargowej po stronie Wykonawcy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent kierunku Zarządzanie nieruchomościami uzyska wiedzę w zakresie podstaw prawa, ekonomii, wiedzy technicznej oraz z zakresu zarządzania. Absolwent zdobędzie umiejętności praktyczne ułatwiające wykonywanie zawodowych czynności w obszarze zarządzania  i gospodarki nieruchomościami. Absolwenci nabędzie kwalifikacje w zakresie prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi nieruchomości, planowania krótko- i długookresowych celów oraz sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości oraz doradztwa w zakresie zarządzenia nieruchomością.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lubelska Akademia WSEI.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (6)

wikt Ocena odpowiedz

Zarządzanie to zbiór działań, które mają nam przynieść określone korzyści. Brzmi jasno, prawda? No, właśnie nie jest to takie łatwe a zarządzanie, na przykład przedsiębiorstwem, to prawdziwa sztuka. Takiej sztuki się uczę i mam nadzieję, że za kilka lat będę mógł zebrane umiejętności wykorzystać we własnej działalności gospodarczej

KArolina Ocena odpowiedz

Studia psychologiczne mnie otworzyły. Kiedyś byłam raczej cichą, zamkniętą osobą, a teraz po latach nauki wiem jak komunikować się z kimś, kto potrzebuje pomocy, niezależnie od tego czy jest to dziecko czy osoba starsza. Psychologia to złożona dziedzina, dlatego na zajęciach poznajemy różne zagadnienia, począwszy od socjologii po psychoonkologię. Czy polecam ten kierunek? Tak

sylwia Ocena odpowiedz

Moja przygoda z Mechaniką i budową maszyn zaczęła się jeszcze w dzieciństwie od zabawy z klockami. Okazało się, że nie była to jednak dziecinna rozrywka, ale ciekawy sposób na życie. Bardzo zależało mi na otrzymaniu dobrego wykształcenia w tym kierunku, dlatego przeniosłem się do Lublina z niedalekich Puław

student Ocena odpowiedz

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość to najkrótsza droga do świata finansów. Studiuję akurat na tym kierunku i na tej uczelni, bo chcę w przyszłości zająć się doradztwem finansowym i podatkowym. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, jak sama nazwa wskazuje, bardzo dobrze przygotuje mnie do rozpoczęcia zawodowego życia

KArolina Ocena odpowiedz

Ekonomia to jedna z najważniejszych dziedzin, która wpływa niemal na każdy aspekt życia. Dlatego jest taka ciekawa. Wybrałam Ekonomię w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji bo tutaj znalazłam idealną dla siebie specjalność, czyli ?e- biznes?. Uczę się zawierania wirtualnych transakcji oraz prowadzenia firmy w Internecie. A właśnie tym chciałabym zająć się po ukończeniu nauki

anna Ocena odpowiedz

Administracja to różne dziedziny, a wykonywanie tego zawodu wymaga różnych predyspozycji. Dlatego studia nie należą do najłatwiejszych, przez które można się bezszelestnie i bezboleśni prześlizgnąć. To studia dla ludzi aktywnych