Niezdana matura 2023 – co dalej?

Niezdana matura 2023 – co dalej?

Niezdana matura 2023 – co dalej?

13.09.2023

Niezdana matura 2023 – co dalej? Tłumaczymy krok po kroku, co należy zrobić

Dla niektórych uczniów niezdana matura jest końcem świata. Czy marzenia o studiach rzeczywiście zostały zaprzepaszczone? Niekoniecznie. Podpowiadamy, co zrobić w przypadku niezdanej matury.

W tym roku 39 470 uczniów (15,6% zdających) nie zdało maturyTradycynie najczęściej oblewanym przedmiotem okazała się matematyka, gdzie nie zdało jej 12 % osób oraz język polski 3%.

Dzieje się tak w przypadku, gdy absolwent nie otrzymał 30 procent punktów możliwych do uzyskania z jednego (lub więcej) egzaminu, który jest obowiązkowy. Dochodzi do tego również w sytuacji, gdy egzamin maturalny został unieważniony.


najpopularniejsze dzisiaj

matura poprawkowa 2023

wyniki matur 2023, kiedy i gdzie sprawdzić

rekrutacja na studia 2023 terminy


 

Niezdana matura 2023 – co dalej?

Uczniowie, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu pisemnego lub ustnego, mogą przystąpić do matury poprawkowej pod warunkiem, że przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony (egzamin maturalny najczęściej zostaje unieważniony w przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez maturzystę)

Kolejnym warunkiem możliwości poprawy matury jest przystąpienie przez ucznia do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (egzamin ten również nie może zostać unieważniony).

dowiedz się wiecej matura poprawkowa 2023

Kiedy nie można przystąpić do matury poprawkowej?

Co jednak w sytuacji, gdy uczeń nie zda matury z więcej przedmiotów obowiązkowych lub egzamin ten został unieważniony? Wtedy niestety maturzysta nie może przystąpić do matury poprawkowej w 2023 roku.

Absolwent będzie mógł ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat (licząc od października roku, w którym przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy). Oznacza to, że maturzysta w takiej sytuacji będzie mógł ponownie przystąpić do matury najwcześniej w maju 2024 roku.

Poprawa wyniku maturalnego

Osoby, które zdały egzaminy maturalne, jednak nie czują się usatysfakcjonowane swoim wynikiem – również mogą poprawić maturę. Mogą to zrobić także w okresie 5 lat, licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Pierwszą szansę będą mieć w maju 2024 roku.

Jak przystąpić do egzaminu poprawkowego w 2023 roku?

Matura 2023 w terminie poprawkowym odbędzie się od 21 do 22 sierpnia 2023 r. Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego, należy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników matury, złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zwykle jest nim dyrektor szkoły) pisemne oświadczenie o chęci do przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

 

Deklaracja poprawy egzaminu maturalnego 2023:

 • Data: do 14 lipca 2023 r.
 • Gdzie: przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (najczęściej dyrektor szkoły)

Pobierz podanie przystąpienia do matury poprawkowej

Gdzie matura poprawkowa 2023

Matura poprawkowa zazwyczaj odbywa się w placówce, w której uczeń przystępował do matury w pierwszym terminie. Odstępstwem od tego jest sytuacja, w której w szkole nie ma możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego lub występowanie innych uzasadnionych przyczyn (np. likwidacja szkoły) lub na uzasadniony (np. zdrowotnie) wniosek zdającego.

 

Kiedy poprawka z matury 2023 – data

 • deklaracja: do 14 lipca 2023 r.
 • egzamin poprawkowy - ustny: 21 sierpnia 2023 r.
 • egzamin poprawkowy - pisemny: 22 sierpnia 2023 r.
 • godzina egzaminu poprawkowego (pisemnego): 9:00
 • wyniki matur poprawkowych: 8 września 2023 r.
 • odbiór świadectwa maturalnego: 8 września 2023 r.
 • dodatkowa rekrtuacja na studia: do 15 października 2023 r.*

Kiedy można odebrać świadectwo maturalne w sesji poprawkowej 2023

Maturzyści informację o wynikach matury poprawkowej będą mogli sprawdzić 8 września 2023 r. Od 8 września 2023 r. będą mogli również odebrać świadectwo dojrzałości w swojej szkole.

Dowiedz się więcej

wyniki matur 2023

wyniki matur 2022

Odwołanie od wyników matury 2023

Jeżeli absolwent nie zgadza się z wynikami matury 2023, może się od nich odwołać. Najpierw należy złożyć podanie o możliwość wglądu do swojego arkusza egzaminacyjnego (wzór wniosku o wgląd znajdziesz tutaj).

Absolwent może to zrobić w ciągu sześciu miesięcy od daty ogłoszenia wyników maturalnych. Podczas takiego wglądu maturzysta może przez 30 minut obejrzeć swoją pracę, robić jej zdjęcia, a także zadawać pytania pracownikowi OKE w związku ze swoimi wątpliwościami

Następnie absolwent może złożyć wniosek o weryfikację liczby punktów (wzór takiego wniosku znajdziesz tutaj). Musi to zrobić w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu do swojej pracy. 

W ciągu 14 dni absolwent zostanie pisemnie poinformowany o weryfikacji sumy punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym. W przypadku, gdy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna stwierdzi, że rzeczywiście absolwent otrzymał zbyt małą ilość punktów - procedura jest zakończona. Maturzysta w takiej sytuacji otrzyma nowe świadectwo dojrzałościaneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie.

Jeżeli jednak Okręgowa Komisja Egzaminacyjna stwierdzi, że praca została oceniona poprawnie – maturzysta może odwołać się do drugiej instancji, czyli Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W ciągu siedmiu dni musi złożyć kolejne odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (wzór takiego wniosku znajdziesz tutaj– robi się to za pośrednictwem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego ma 21 dni na rozpatrzenie takiego odwołania. Decyzja Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczna i uczeń nie może się już od niej odwoływać.

 

Dokładne informacje znajdziesz TUTAJ - patrz str. 127

Pobierz

Załącznik 25a – Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Załącznik 25b – Wniosek o weryfikację sumy punktów

Załącznik 25c – Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Czytaj dalej

Odwołanie od wyników matury 2023

Dodatkowa rekrutacja na studia 2023

W przypadku poprawionej matury lub stwierdzenia przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, że absolwent otrzymał zbyt małą ilość punktów – maturzysta, który zda maturę, może jeszcze w tym samym roku wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia i w przypadku przejścia jej z powodzeniem – rozpocząć studia jeszcze w tym samym roku akademickim, co jego rówieśnicy.

Absolwent musi jednak dopilnować terminów składania dokumentów, podanych na stronie wybranej przez siebie uczelni. W zależności od uczelni, na kierunkach, na których są jeszcze wolne miejsca, prowadzona jest druga, a czasami nawet trzecia tura rekrutacji.

Wrześniowy harmonogram naboru pozwala składać dokumenty mniej więcej do końca września, a czasem nawet dłużej. 

Sprawdź

terminy rekrutacji na studia 2023

dodatkowa rekrutacja na studia

terminy składania dokumentów na studia

jakie dokumenty trzeba złożyć na studia

rekrutacja na studia krok po kroku

Jakie były wyniki matur w 2022 roku

Do egzaminu maturalnego w 2022 r. z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 269 490 absolwentów liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół drugiego stopnia.

Grono absolwentów liceów obejmowało 165148 osoby, natomiast grono absolwentów techników 103953 osób. Do matury przystąpiło również 389 absolwentów branżowych szkół drugiego stopnia oraz 34 uchodźców z Ukrainy.

 

Ile osób zdało maturę w 2022 roku

 • osoby, które zdały maturę 2022 - 229 045 (85% zdających)
 • absolwenci liceum, którzy zdali maturę 2022 - 147 506 (86% zdających)
 • absolwenci technikum, którzy zdali maturę 2022 - 81 414 (78,3% zdających)
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy zdali maturę 2022 - 125 (31,5% zdających)

 

Ile osób nie zdało matury w 2022 roku

 • osoby, które nie zdały matury 2022 - 40 445 (15% zdających)
 • absolwenci liceum, którzy nie zdali matury 2022 - 17 642 (10,7% zdających)
 • absolwenci technikum, którzy nie zdali matury  2022 - 22 539 (21,7%% zdających)
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy nie zdali matury  2022 - 264 (67,9% zdających)

 

Średnie wyniki matur 2022

Średnie wyniki egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (w terminie głównym i dodatkowym)

 • język polski to 54 proc. możliwych do uzyskania punktów,
 • matematyka to 58 proc. możliwych do uzyskania punktów,
 • język angielski - 76 proc. możliwych do uzyskania punktów.

 

Średnie wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym

 • biologia – 43%
 • chemia – 37%
 • filozofia – 39%
 • fizyka – 37%
 • geografia – 40%
 • historia – 38%
 • historia muzyki – 38%
 • historia sztuki – 39%
 • informatyka – 40%
 • matematyka 33%
 • WOS – 30%

 

Zdawalność matury 2022

Procentowa zdawalność matury w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym 2022 z podziałem na przedmioty obowiązkowe (wszystkie typy szkół):

 • Język polski: 96%
 • Matematyka: 86%

Języki obce:

 • angielski: 95%
 • niemiecki: 89%
 • rosyjski: 91%
 • włoski: 93%
 • francuski: 99%
 • hiszpański: 96%

Zobacz także

terminy matur 2023

jak zdać maturę 2023

jak liczyć punkty matura 2023

nowa lista pytań jawnych matura 2023

kierunki studiów 2023

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

arkusze maturalne z matematyki

arkusze maturalne z języka polskiego

arkusze maturalne z języka angielskiego

arkusze maturalne - wszystkie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia