Administracja - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Administracja - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Administracja - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

administracja 

Odkryj administrację w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administracja studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku administracja w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

W Trójmieście administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim (UG), Uniwersytecie Morskim w Gdyni (UMG), Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (AMW) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

 

Studia administracyjne w Trójmieście uchodzą za jedne z najbardziej uniwersalnych. Przeznaczone są zwłaszcza dla osób komunikatywnych i samodzielnych, które odznaczają się doskonałym zorganizowaniem. Studenci zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu nauk społecznych, przede wszystkim z nauk o prawie i administracji, a także nauk ekonomicznych. Nabędziesz umiejętność organizowania struktury komunikacji i obiegu dokumentów w instytucjach, będziesz sprawnie posługiwał/a się środkami informacji i techniki biurowej, a także nauczysz się pracować indywidualnie i zespołowo.
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku administracja w Trójmieście: administracja celna i skarbowa, administracja celno-skarbowa, administracja publiczna, administracja rządowa i samorządowa, administrowanie projektami europejskimi, inteligentne miasta i metropolie, mediacje, obsługa biznesu, administracja regionalna i europejska, inteligentne miasta i metropolie.

Absolwenci zatrudniani są w strukturach samorządowych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, w placówkach kulturalnych, placówkach ochrony zdrowia. 
 
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku administracja w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 9 tys. kandydatów. 

Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4000 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Administracja - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Administracja - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: online

Specjalności na kierunku administracja - studia online

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Trójmieście?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Administracja w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Proces kwalifikacyjny stanowi konkurs świadectw. A jakie przedmioty są najważniejsze? Język polski, w towarzystwie przedmiotu do wyboru spośród: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • wiedza o społeczeństwie

 

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na Administrację w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wydają się dość szerokie, także ze względu na szeroki zakres wiedzy do przyswojenia w toku nauki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W TRÓJMIEŚCIE?

Studia w Trójmieście w zakresie administracji umożliwią Ci zdobycie wszechstronnego wykształcenia, które obejmuje wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak prawo, administracja i ekonomia w pracy zawodowej. W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się dokonywać prawidłowej wykładni przepisów prawa oraz właściwie je stosować w ramach wszystkich form działania administracji.

Będziesz w stanie sporządzać decyzje administracyjne, odwołania, zażalenia, skargi, pisma ważne dla postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, a wszystko dzięki wiedzy z zakresu przepisów, które określają kompetencje i regulujące organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach działania. Odpowiednie kompetencje umożliwią Ci także zarządzanie projektami realizowanymi w urzędach administracji.

 

Dowiedz się więcej

studia prawnicze w Gdańsku

studia prawnicze w Gdyni

studia prawnicze w Trójmieście

administracja studia w Gdańsku

administracja studia w Gdyni

uczelnie w Trójmieście

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku administracja w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci administracji zdobywają wiedzę sprowadzającą się do znaczenia nauki o administracji w dziedzinie nauk prawnych, a także szczegółową wiedzę, dzięki której możliwe jest zrozumienie głównych teorii i podstawowych metodologii w obrębie pokrewnych dyscyplin.

Zgłębisz zagadnienia odnoszące się do relacji zachodzących między strukturami i instytucjami prawnymi, które funkcjonują w obszarze prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego. Poznasz zakres rozwiązań prawnych charakterystycznych dla danej instytucji. Rozeznasz się w strukturach organizacyjnych funkcjonujących w administracji. Nabędziesz wiedzę o człowieku jako podmiocie prawa krajowego i międzynarodowego przy uwzględnieniu przysługujących mu praw i zasad ochrony. Poznasz zasady stosowania i interpretowania tekstów prawnych, szczególnie wykorzystywanych w administracji. Nabędziesz wiedzę o normach prawnych, które regulują instytucje, sposób ich powoływania oraz ich kompetencje.

 

Umiejętności

Kierunek administracja w Trójmieście umożliwi Ci zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności. Studenci będą trafnie posługiwać się terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin, które są przedmiotem studiów administracyjnych. Rozwiną zdolność do dokonywania prawidłowej interpretacji przepisów prawnych, a także właściwej interpretacji zjawisk prawnych, społecznych i ekonomicznych, które dotyczą funkcjonowania administracji.

Nauczysz się wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, co jednocześnie przekłada się na właściwą analizę przyczyn i przebiegu konkretnych postępowań administracyjnych, sądowo-administarcyjnych i sądowych.

Studenci umiejętnie posługują się normami i regułami etycznymi, prawnymi i gospodarczymi, a także rozstrzygają dylematy wynikające z tychże reguł i norm. Zbierają i analizują materiały, które są niezbędne do podejmowania prawidłowych decyzji. Prognozują przebieg procesów i zjawisk prawnych, a także ekonomicznych wraz z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi właściwych dla nauk o administracji i nauk ekonomicznych.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci administracji w Trójmieście zdają sobie sprawę z faktu, że ukończenie studiów nie oznacza ukończenia kształcenia. Stawiają więc na dokształcanie się i zdobywanie coraz to nowych kompetencji. Potrafią dyskutować i wyrażać krytyczną opinię w zakresie nauk administracyjnych i prawnych.

Są w stanie określić priorytety służące realizacji określonego zadania, a także inicjują i podejmują się wykonania różnego typu zadań. Absolwenci identyfikują i rozstrzygają dylematy, które są związane z wykonywaniem zawodu urzędnika administracji, a także postępują w zgodzie z zasadami etyki. Tworzą i realizują zadania i projekty społeczne, jednocześnie rozdzielają aspekty prawne i pozaprawne. Są świadomi ważności i zrozumienia zasad funkcjonowania organów administracji jako niezbędnego elementu struktury państwa.

 

4. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia i siatka zajęć kierunku administracja uzależnione są od wybranej uczelni i specjalności. Studenci uczęszczają na przedmioty z zakresu nauk społecznych, przede wszystkim nauk o prawie i o administracji oraz nauk o ekonomii. Zdobywają umiejętności organizowania struktury komunikacji i obiegu dokumentów w instytucjach, sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej, jak również w aktywny sposób uczestniczą w pracy grupowej, organizują i kierują zespołami.

Zapoznasz się z zagadnieniami odnoszącymi się do struktur, podstaw prawnych i zakresu kompetencji działalności administracji samorządowej, rządowej oraz europejskiej. Będziesz uczęszczał/a na zajęcia obowiązkowe, kierunkowe, fakultatywne.

 

W programie studiów na kierunku Administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • prawo cywilne z umowami w administracji
 • prawo karne i prawo wykroczeń
 • prawo pracy i prawo urzędnicze
 • postępowanie administracyjne
 • ustrój samorządu terytorialnego
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • publiczne prawo gospodarcze
 • postępowanie egzekucyjne w administracji

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek administracja w Trójmieście przeznaczony jest dla osób komunikatywnych, samodzielnych, zorganizowanych. Odnajdą się tutaj Ci, którzy myślą o pracy w administracji publicznej oraz samorządowej, w pionach administracji w prywatnych przedsiębiorstwach, a także chcą otworzyć własną działalność gospodarczą.

Kandydaci na studia prawnicze w zakresie administracji nie mogą mieć problemów z naukami prawnymi i społecznymi. Warto, abyś pielęgnował/a predyspozycje językowe w zakresie języka obcego. To kierunek dla osób, które chcą zajmować się działalnością organizatorską, tworzeniem i usprawnianiem biurokracji, rozwiązywaniem problemów związanych z zarządzaniem państwa.

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Trójmieście

Studia na kierunku administracja w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, które należą do szerokiego grona kierunków niejednolitych, posiadają stały czas trwania, który jest uzależniony od uzyskanego po ich ukończeniu tytułu.

Jako że studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja w Trójmieście zostaną zwieńczone uzyskaniem przez każdego z absolwentów dyplomu licencjata, studenci na ich ukończenie będą potrzebowali trzech lat. Wówczas otrzymają dyplom potwierdzający ich wyższe wykształcenie oraz będą mogli rozpocząć pracę w zawodzie.

Dwuletnie studia magisterskie będą doskonałym wyborem dla wszystkich, którym ambicja nie pozwala zakończyć nauki na pierwszym jej etapie lub chcą w znaczącym stopniu poszerzyć swoje zawodowe kwalifikacje, czyniąc się jeszcze lepszym pracownikiem współczesnego rynku zawodowego.

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W TRÓJMIEŚCIE

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W TRÓJMIEŚCIE

Studia administracyjne umożliwią Ci pełnienie funkcji kierowniczych w służbie cywilnej, a także wykonywanie pracy w administracji rządowej, organach partii politycznych, instytucjach krajowych. Absolwenci zatrudniani są w strukturach samorządowych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, w placówkach kulturalnych, placówkach ochrony zdrowia. Możesz pracować również w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.

Zawodowo możesz zajmować się doradztwem podatkowym, służbą kuratorską, gospodarką mienia publicznego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Administracja:

 • struktury samorządowe
 • administracja prywatna
 • placówki kulturalne
 • organy partii politycznych
 • instytucje krajowe
 • przedsiębiorstwa współpracujące ze strukturami UE

 

Miejsce zatrudniania po studiach w zakresie administracji, a także stanowisko pracy uzależnione są od zdobytych kwalifikacji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Administracja:

 • pracownik organizacji pozarządowych
 • urzędnik
 • pracownik służb resortowych lub agencji rządowych
 • doradca podatkowy
 • pracownik działu kadr i płac

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Administracja?

Po ukończeniu studiów i odebraniu dyplomu, absolwenci kierunku studiów Administracja mogą podjąć pracę m.in. w administracji, instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach, placówkach kulturalnych, urzędach, a także w samorządach. Oczywiście wiele zależy od ukończonej specjalności w czasie studiów. Absolwenci najczęściej decydują się na podjęcie pracy jako urzędnicy, doradcy podatkowi, specjaliści do spraw administracji oraz pracownicy działu kadr. Ile średnio zarabiają miesięcznie i czym zajmują się na co dzień?

 

Urzędnik

Praca urzędnika często jest zależna od konkretnego urzędu w jakim absolwent administracji podejmuje zatrudnienie. Do ogólnych obowiązków urzędnika możemy zaliczyć m.in. przyjmowanie interesantów, przyjmowanie wniosków oraz pomaganie przy ich wypełnianiu lub rozjaśnianie wątpliwości w razie potrzeby jeśli petent nie wie czy właściwie wypełnił wniosek np. o świadczenie. Urzędnicy zajmują się również sprawdzaniem wniosków, a następnie ich zatwierdzaniem lub odrzucaniem, jeśli nie są spełnione odpowiednie wymagania lub jeśli dokumenty zawierały jakieś błędy. Musisz pamiętać, że praca urzędnika polega także na pracy z ludźmi, dlatego musisz być cierpliwy i opanowany. Mediana zarobków urzędnika wynosi 4500 zł brutto miesięcznie.

 

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy może pracować m.in. w urzędach, bankach, a także w firmach prywatnych czy kancelariach. Czym się on zajmuje? Jak sama nazwa stanowiska może wskazywać, jego głównym zadaniem jest doradzanie klientom z zakresu prawa podatkowego lub finansowego. Podatnicy często mogą mieć problem z uporaniem się z dokumentami, dlatego mogą korzystać z pomocy doradcy podatkowego, zwłaszcza jeśli prowadzą własną działalność gospodarczą i nie chcą zmagać się z problemami, które mogą pojawić się jeśli np. zeznanie podatkowe zostałoby błędnie wypełnione. Doradca podatkowy często przygotowuje takie zeznania oraz inną niezbędną dokumentację dla swoich klientów. Mediana zarobków doradcy podatkowego wynosi około 6850 zł brutto.

 

Specjalista do spraw administracji

Specjalista do spraw administracji może podejmować pracę np. w biurach, urzędach, firmach prywatnych oraz organizacjach państwowych. Zajmuje się on organizowaniem pracy dla całego biura lub działu. Nadzoruje on wykonywane zadania i czy są one wykonywane poprawnie. Może także zajmować się zaopatrzeniem, które jest niezbędne dla działania i komfortu pracy nie tylko w biurze, ale i w całym przedsiębiorstwie. Mediana zarobków specjalisty do spraw administracji wynosi około 4250 zł brutto miesięcznie.

 

Pracownik działu kadr

Pracownik działu kadr może znaleźć zatrudnienie np. w firmach, przedsiębiorstwach, urzędach, korporacjach, a także administracji. Odpowiada on za rozliczanie przepracowanych godzin pracowników, a także za tworzenie grafików. Pilnuje, aby dokumentacja i wszystkie dane pracowników były właściwie chronione, zgodnie z normami Unii Europejskiej. Zajmuje się również rozliczaniem wynagrodzeń i wypełnianiem niezbędnych zaświadczeń i deklaracji podatkowych, które wynikają z rodzaju zawartej umowy z pracownikiem. Mediana zarobków wynosi około 4530 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku administracja w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim, jako specjalność na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, jako specjalność na Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Gdańskiej Szkole Wyższej.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Gdański oferuje 50 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 4000 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Administracja studia w Trójmieście - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK ADMINISTRACJA W TRÓJMIEŚCIE?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie administracji muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia Gdańsk

administracja studia Gdynia

administracja studia online

administracja studia online w Trójmieście

studia ekonomiczne w Trójmieście

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Trójmieście?

Studia to nie tylko zgłębianie wiedzy, ale proces o znacznie szerszych ramach, dlatego miasto, w którym się uczymy odgrywa znaczącą rolę w kształceniu. O renomie danego kierunku dowiemy się tylko, kiedy poznamy opinie studentów. Jakie ma kierunek Administracja w Gdańsku opinie?

Michalina, studentka pierwszego roku Administracji w Trójmieście, mówi:

„Studiowanie Administracji to proces rozumienia systemów politycznych, idei, prawa, przepisów, zasad, a to i tak jeszcze nie koniec. To wymagające studia, bo trzeba naprawdę nieźle się nagimnastykować, aby się w tym wszystkim nie pogubić. Ale lubię te studia. Nie zamieniłabym ich na żadne inne, podobnie jak nie zamieniłabym Gdańska na żadne inne miasto.”

Poziom i tryb studiów


Kierunki prawnicze i administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)