Administracja - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Administracja - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Administracja - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Gdańsku na kierunku

administracja 

Odkryj administrację w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administracja studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Studia na kierunku administracja w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub online. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Gdański oferuje 50 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 4000 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studia administracyjne w Trójmieście uchodzą za jedne z najbardziej uniwersalnych. Przeznaczone są zwłaszcza dla osób komunikatywnych i samodzielnych, które odznaczają się doskonałym zorganizowaniem. Studenci zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu nauk społecznych, przede wszystkim z nauk o prawie i administracji, a także nauk ekonomicznych. Nabędziesz umiejętność organizowania struktury komunikacji i obiegu dokumentów w instytucjach, będziesz sprawnie posługiwał/a się środkami informacji i techniki biurowej, a także nauczysz się pracować indywidualnie i zespołowo.

 

Absolwenci zatrudniani są w strukturach samorządowych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, w placówkach kulturalnych, placówkach ochrony zdrowia. 

czytaj dalej wszystko o Administracja - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Administracja - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: online

Specjalności na kierunku administracja - studia online

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Trójmieście?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Administracja w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Proces kwalifikacyjny stanowi konkurs świadectw. A jakie przedmioty są najważniejsze? Język polski, w towarzystwie przedmiotu do wyboru spośród: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • wiedza o społeczeństwie

 

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na Administrację w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wydają się dość szerokie, także ze względu na szeroki zakres wiedzy do przyswojenia w toku nauki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W TRÓJMIEŚCIE?

Studia w Trójmieście w zakresie administracji umożliwią Ci zdobycie wszechstronnego wykształcenia, które obejmuje wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak prawo, administracja i ekonomia w pracy zawodowej. W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się dokonywać prawidłowej wykładni przepisów prawa oraz właściwie je stosować w ramach wszystkich form działania administracji.

Będziesz w stanie sporządzać decyzje administracyjne, odwołania, zażalenia, skargi, pisma ważne dla postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, a wszystko dzięki wiedzy z zakresu przepisów, które określają kompetencje i regulujące organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach działania. Odpowiednie kompetencje umożliwią Ci także zarządzanie projektami realizowanymi w urzędach administracji.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku administracja w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci administracji zdobywają wiedzę sprowadzającą się do znaczenia nauki o administracji w dziedzinie nauk prawnych, a także szczegółową wiedzę, dzięki której możliwe jest zrozumienie głównych teorii i podstawowych metodologii w obrębie pokrewnych dyscyplin.

Zgłębisz zagadnienia odnoszące się do relacji zachodzących między strukturami i instytucjami prawnymi, które funkcjonują w obszarze prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego. Poznasz zakres rozwiązań prawnych charakterystycznych dla danej instytucji. Rozeznasz się w strukturach organizacyjnych funkcjonujących w administracji. Nabędziesz wiedzę o człowieku jako podmiocie prawa krajowego i międzynarodowego przy uwzględnieniu przysługujących mu praw i zasad ochrony. Poznasz zasady stosowania i interpretowania tekstów prawnych, szczególnie wykorzystywanych w administracji. Nabędziesz wiedzę o normach prawnych, które regulują instytucje, sposób ich powoływania oraz ich kompetencje.

 

Umiejętności

Kierunek administracja w Trójmieście umożliwi Ci zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności. Studenci będą trafnie posługiwać się terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin, które są przedmiotem studiów administracyjnych. Rozwiną zdolność do dokonywania prawidłowej interpretacji przepisów prawnych, a także właściwej interpretacji zjawisk prawnych, społecznych i ekonomicznych, które dotyczą funkcjonowania administracji.

Nauczysz się wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, co jednocześnie przekłada się na właściwą analizę przyczyn i przebiegu konkretnych postępowań administracyjnych, sądowo-administarcyjnych i sądowych.

Studenci umiejętnie posługują się normami i regułami etycznymi, prawnymi i gospodarczymi, a także rozstrzygają dylematy wynikające z tychże reguł i norm. Zbierają i analizują materiały, które są niezbędne do podejmowania prawidłowych decyzji. Prognozują przebieg procesów i zjawisk prawnych, a także ekonomicznych wraz z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi właściwych dla nauk o administracji i nauk ekonomicznych.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci administracji w Trójmieście zdają sobie sprawę z faktu, że ukończenie studiów nie oznacza ukończenia kształcenia. Stawiają więc na dokształcanie się i zdobywanie coraz to nowych kompetencji. Potrafią dyskutować i wyrażać krytyczną opinię w zakresie nauk administracyjnych i prawnych.

Są w stanie określić priorytety służące realizacji określonego zadania, a także inicjują i podejmują się wykonania różnego typu zadań. Absolwenci identyfikują i rozstrzygają dylematy, które są związane z wykonywaniem zawodu urzędnika administracji, a także postępują w zgodzie z zasadami etyki. Tworzą i realizują zadania i projekty społeczne, jednocześnie rozdzielają aspekty prawne i pozaprawne. Są świadomi ważności i zrozumienia zasad funkcjonowania organów administracji jako niezbędnego elementu struktury państwa.

 

4. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia i siatka zajęć kierunku administracja uzależnione są od wybranej uczelni i specjalności. Studenci uczęszczają na przedmioty z zakresu nauk społecznych, przede wszystkim nauk o prawie i o administracji oraz nauk o ekonomii. Zdobywają umiejętności organizowania struktury komunikacji i obiegu dokumentów w instytucjach, sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej, jak również w aktywny sposób uczestniczą w pracy grupowej, organizują i kierują zespołami.

Zapoznasz się z zagadnieniami odnoszącymi się do struktur, podstaw prawnych i zakresu kompetencji działalności administracji samorządowej, rządowej oraz europejskiej. Będziesz uczęszczał/a na zajęcia obowiązkowe, kierunkowe, fakultatywne.

 

W programie studiów na kierunku Administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • prawo cywilne z umowami w administracji
 • prawo karne i prawo wykroczeń
 • prawo pracy i prawo urzędnicze
 • postępowanie administracyjne
 • ustrój samorządu terytorialnego
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • publiczne prawo gospodarcze
 • postępowanie egzekucyjne w administracji

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek administracja w Trójmieście przeznaczony jest dla osób komunikatywnych, samodzielnych, zorganizowanych. Odnajdą się tutaj Ci, którzy myślą o pracy w administracji publicznej oraz samorządowej, w pionach administracji w prywatnych przedsiębiorstwach, a także chcą otworzyć własną działalność gospodarczą.

Kandydaci na studia prawnicze w zakresie administracji nie mogą mieć problemów z naukami prawnymi i społecznymi. Warto, abyś pielęgnował/a predyspozycje językowe w zakresie języka obcego. To kierunek dla osób, które chcą zajmować się działalnością organizatorską, tworzeniem i usprawnianiem biurokracji, rozwiązywaniem problemów związanych z zarządzaniem państwa.

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Trójmieście

Studia na kierunku administracja w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, które należą do szerokiego grona kierunków niejednolitych, posiadają stały czas trwania, który jest uzależniony od uzyskanego po ich ukończeniu tytułu.

Jako że studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja w Trójmieście zostaną zwieńczone uzyskaniem przez każdego z absolwentów dyplomu licencjata, studenci na ich ukończenie będą potrzebowali trzech lat. Wówczas otrzymają dyplom potwierdzający ich wyższe wykształcenie oraz będą mogli rozpocząć pracę w zawodzie.

Dwuletnie studia magisterskie będą doskonałym wyborem dla wszystkich, którym ambicja nie pozwala zakończyć nauki na pierwszym jej etapie lub chcą w znaczącym stopniu poszerzyć swoje zawodowe kwalifikacje, czyniąc się jeszcze lepszym pracownikiem współczesnego rynku zawodowego.

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W TRÓJMIEŚCIE

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W TRÓJMIEŚCIE

Studia administracyjne umożliwią Ci pełnienie funkcji kierowniczych w służbie cywilnej, a także wykonywanie pracy w administracji rządowej, organach partii politycznych, instytucjach krajowych. Absolwenci zatrudniani są w strukturach samorządowych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, w placówkach kulturalnych, placówkach ochrony zdrowia. Możesz pracować również w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.

Zawodowo możesz zajmować się doradztwem podatkowym, służbą kuratorską, gospodarką mienia publicznego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Administracja:

 • struktury samorządowe
 • administracja prywatna
 • placówki kulturalne
 • organy partii politycznych
 • instytucje krajowe
 • przedsiębiorstwa współpracujące ze strukturami UE

 

Miejsce zatrudniania po studiach w zakresie administracji, a także stanowisko pracy uzależnione są od zdobytych kwalifikacji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Administracja:

 • pracownik organizacji pozarządowych
 • urzędnik
 • pracownik służb resortowych lub agencji rządowych
 • doradca podatkowy
 • pracownik działu kadr i płac

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Administracja?

Po ukończeniu studiów i odebraniu dyplomu, absolwenci kierunku studiów Administracja mogą podjąć pracę m.in. w administracji, instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach, placówkach kulturalnych, urzędach, a także w samorządach. Oczywiście wiele zależy od ukończonej specjalności w czasie studiów. Absolwenci najczęściej decydują się na podjęcie pracy jako urzędnicy, doradcy podatkowi, specjaliści do spraw administracji oraz pracownicy działu kadr. Ile średnio zarabiają miesięcznie i czym zajmują się na co dzień?

 

Urzędnik

Praca urzędnika może się różnić w zależności od typu urzędu, a także stanowiska pracy. Do ogólnych obowiązków urzędnika należy m.in. przyjmowanie petentów, przyjmowanie wniosków oraz pomaganie przy ich wypełnianiu lub rozjaśnianie wątpliwości w razie potrzeby. Urzędnicy zajmują się również sprawdzaniem wniosków, a następnie ich zatwierdzaniem lub odrzucaniem, jeśli nie są spełnione odpowiednie wymagania lub jeśli dokumenty zawierały jakieś błędy. Musisz pamiętać, że praca urzędnika polega także na pracy z ludźmi, dlatego musisz być cierpliwy i opanowany. Mediana zarobków urzędnika wynosi 4500 zł brutto miesięcznie.

 

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy może pracować w urzędach, bankach, a także w firmach prywatnych i kancelariach. Czym się zajmuje? Jak sama nazwa stanowiska może wskazywać, jego głównym zadaniem jest doradzanie klientom z zakresu prawa podatkowego. Podatnicy często mogą mieć problem z uporaniem się z dokumentami, dlatego mogą korzystać z pomocy doradcy podatkowego, zwłaszcza jeśli prowadzą własną działalność gospodarczą. Doradca podatkowy często przygotowuje zeznania podatkowe oraz inną niezbędną dokumentację dla swoich klientów. Mediana zarobków doradcy podatkowego wynosi około 6850 zł brutto.

 

Specjalista do spraw administracji

Specjalista do spraw administracji może podejmować pracę w biurach, urzędach, firmach prywatnych oraz organizacjach państwowych. Zajmuje się on pracą całego biura lub działu. Nadzoruje on wykonywaną pracę i czy jest ona wykonywana poprawnie. Może także zajmować się zaopatrzeniem, które jest niezbędne dla działania nie tylko biura, ale i całego przedsiębiorstwa. Mediana zarobków specjalisty do spraw administracji wynosi około 4250 zł brutto miesięcznie.

 

Pracownik działu kadr

Pracownik działu kadr może znaleźć zatrudnienie np. w firmach, przedsiębiorstwach, urzędach, korporacjach, a także administracji. Odpowiada on za rozliczanie ewidencji czasu pracy personelu, a także grafików. Pilnuje, aby dokumentacja i wszystkie dane pracowników były właściwie chronione. Zajmuje się również wynagrodzeniami i wypełnianiem niezbędnych zaświadczeń i deklaracji podatkowych, które wynikają z rodzaju zawartej umowy z pracownikiem. Mediana zarobków wynosi około 4530 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku administracja w Trójmieście?

 

Administracja studia w Trójmieście - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet Gdański

Administracja będąca ofertą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego realizowana jest w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 50 osób)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4350 zł)

 

Na tym kierunku studiów odnajdą się osoby, które w przyszłości chciałyby pracować m.in. jako urzędnicy w administracji samorządowej, rządowej lub w firmach i instytucjach prywatnych. Dodatkowym atutem kandydata będzie zainteresowanie prawem i ekonomią, ponieważ Administracja opiera się także na tych dziedzinach nauki.

Wybierając kierunek studiów Administracja, poznasz m.in. zagadnienia z zakresu prawa oraz jak funkcjonują instytucje publiczne i samorządowe, co przygotuje cię do pracy m.in. urzędnika administracji. W czasie zajęć nauczysz się analizować oraz dowiesz się, jak przebiegają postępowania administracyjne i sądowe, a także jakie dokumenty są niezbędne do właściwego przebiegu. Dzięki znajomości różnych dziedzin prawa np. unijnego, cywilnego, umów oraz administracyjnego będziesz mógł podjąć pracę w wielu instytucjach, w działach odpowiedzialnych za administrację lub w kadrach. Dodatkowym atutem jest nauka języka obcego na poziomie B2, dzięki czemu poznasz słownictwo specjalistyczne nie tylko w języku polskim, ale także i obcym co pozwoli ci, na pracę w środowisku międzynarodowym.

Studenci Administracji będą mogli zmierzyć się m.in. z takimi przedmiotami jak: finanse publiczne, prawo finansowe, prawo karne, postępowanie administracyjne, język obcy oraz ochrona danych osobowych. Program studiów przewiduje również obowiązkowe praktyki studenckie.

Absolwenci kierunku studiów Administracja będą mogli szukać pracy m.in. jako urzędnicy, pracownicy służb, pracownicy działu kard oraz pracownicy organizacji pozarządowych i rządowych.

Dowiedz się więcej

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Administrację możesz również studiować w ramach kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, które jest propozycją Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym, są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Jeśli zastanawiasz się nad kierunkiem studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, a w przyszłości chciałbyś podjąć pracę w służbach mundurowych, a w czasie studiów chcesz zdobyć wiedzę o administracji, to ten kierunek może być dla ciebie ciekawym rozwiązaniem. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oferuje swoim studentom specjalności, dzięki którym każdy może rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku. Są to m.in.

 • zarządzanie kryzysowe,
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • maritime security and migrations.

 

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne został opracowany w taki sposób, aby przygotować studentów do pracy w zakresie bezpieczeństwa państwa, jednostek, a także informacji, które są mogą wpływać w ogromnym stopniu na bezpieczeństwo. Wybierając Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa, administracji, a także dowiesz się jak zapewnić bezpieczeństwo w zakresie funkcjonowania państwa. W czasie studiów nabędziesz również umiejętności negocjacyjne i mediacyjne, co może być niezwykle przydatną umiejętnością nie tylko w życiu zawodowym, ale także i prywatnym.

Po otrzymaniu dyplomu jako absolwent, możesz podjąć pracę m.in. jako urzędnik państwowy, specjalista do spraw bezpieczeństwa lub funkcjonariusz służb mundurowych, Możesz także podjąć prace w kadrach, administracji i firmach prywatnych.

Dowiedz się więcej

 

Uniwersytet Morski w Gdyni

Administrację możesz również studiować w ramach kierunku Elektronika i Telekomunikacja, który jest propozycją Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – są to trzyipółletnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera, a następnie półtoraroczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra inżyniera.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Jeśli interesujesz się nowoczesną technologią, a przy tym elektroniką i jej wykorzystaniem na statkach morskich to kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja może być dla ciebie ciekawą propozycją, a zwłaszcza jeśli chciałbyś dodatkowo zdobyć wiedzę administracyjną. Uniwersytet Morski w Gdyni oferuje swoim studentom specjalności, dzięki którym mogą pogłębiać swoją wiedzę w wybranym przez siebie kierunku. Są to m.in.

 • administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • elektronika morska,
 • systemy i sieci teleinformatyczne,
 • elektronika i automatyka morska.

 

Wybierając Elektronikę i Telekomunikację o specjalności administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych, zdobędziesz szczegółową wiedzę z zakresu elektroniki i wykorzystania jej m.in. na statkach morskich. Dowiesz się jak projektować skomplikowane układy elektroniczne i mikroprocesorowe, co pozwoli ci na konstruowanie i analizowanie nowych urządzeń wykorzystywanych m.in. na statkach. Poznasz również ich zastosowanie i znaczenie we współczesności. Wiedza, którą pozyskasz wybierając tą specjalność pozwoli ci, na lepsze zapoznanie się z prawem, a także systemami informatycznymi i ich wykorzystaniem. Dowiesz się również jak zapewnić bezpieczeństwo w sieci, a także urządzeń opartych na systemach informatycznych.

Przedmioty, z jakimi mogą zmierzyć się studenci Elektroniki i Telekomunikacji to m.in. matematyka, fizyka, meteorologia, symulacje komputerowe, radiokomunikacja i język obcy. W programie zostały przewidziane również praktyki, które studenci mogą odbyć m.in. w zakładach produkcyjnych i usługowych.

Absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarka morską, a także na statkach morskich.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Kierunek studiów Administracja będący propozycją Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni realizowany jest w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie półtoraroczne studia magisterskie. Studenci mogą również podjąć kierunek Administracja w trybie online.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5200 zł brutto)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5200 zł brutto)
 • online

 

Administracja opiera się głównie na naukach humanistycznych, o prawie, a także ekonomicznych, dlatego kandydaci interesując się tym kierunkiem studiów, nie powinni mieć problemu z tymi dziedzinami. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu oferuje również swoim studentom specjalności takie jak:

 • mediacje,
 • administracja celna i skarbowa,
 • obsługa biznesu,
 • administracja rządowa i samorządowa,
 • inteligentne miasta i metropolie,
 • obsługa biznesu.

Dzięki tym specjalnościom studenci mogą rozwijać się w interesujących ich dziedzinach.

Wybierając Administrację, dowiesz się, jak działa administracja samorządowa, a także rządowa, dzięki czemu będziesz mógł podjąć pracę m.in. w placówkach dyplomatycznych, administracji czy urzędach. W czasie zajęć nauczysz się zagadnień prawnych z różnych jego dziedzin, a także z ekonomii, co może być niezwykle istotne, jeśli chciałbyś pracować w jednostkach zajmujących się funkcjonowaniem jednostek gospodarczych lub np. w bankowości. W trakcie studiów przewidziano również zajęcia, które mają na celu wykształcenie w studentach umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych. Są to umiejętności, które wykorzystuje się nie tylko w pracy, ale także i w życiu prywatnym.

W czasie studiów studenci mogą zmierzyć się z takimi przedmiotami jak np. prawo cywilne, administracyjne, ekonomia, postępowanie administracyjne czy finanse publiczne.

Absolwenci Administracji mogą szukać zatrudnienia np. w firmach zajmujących się doradztwem finansowym, urzędach, starostwach, biurach rachunkowych, a także w kancelariach.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Administracja proponowana przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku realizowana jest w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4000 zł brutto)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4000 zł brutto)

 

Na kierunku studiów Administracja z pewnością odnajdą się osoby, które interesują się naukami humanistycznym i nie sprawa im kłopotu logiczne myślenie, a także zapamiętywanie wielu informacji, ponieważ studenci Administracji muszą nauczyć się wielu paragrafów i kodeksów z różnych dziedzin prawa. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oferuje swoim studentom specjalności, dzięki którym mogą oni zadecydować o interesującej ich ścieżce kariery. Są to:

 • administracja celno-skarbowa,
 • administracja publiczna,
 • administracja projektami europejskimi.

 

Wybierając kierunek studiów Administracja na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, zdobędziesz cenną wiedzę dotyczącą prawa, a także doktryn politycznych i ich wpływu na działanie administracji. W trakcie studiów zdobędziesz również wiedzę z zakresu finansów, budżetu oraz funduszy pozyskiwanych z Unii Europejskiej, co pozwoli ci na podjęcie pracy np. w kadrach lub Urzędzie Skarbowym.

Studiując Administrację, będziesz mógł zmierzyć się z takimi przedmiotami jak m.in. prawoznawstwo, finanse publiczne, prawo administracyjne, prawo, statystyka oraz język obcy.

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w strukturach samorządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, administracji lub urzędach skarbowych.

Dowiedz się więcej

 

Gdańska Szkoła Wyższa

Studia na kierunku Administracja oferowane przez Gdańską Szkołę Wyższą realizowane są w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata oraz dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Jeśli interesujesz się prawem oraz finansami, a w przyszłości chciałbyś pracować w administracji, urzędach, samorządach lub placówkach kulturalnych to kierunek Administracja może być dla ciebie ciekawą propozycją. Gdańska Szkoła Wyższa oferuje swoim studentom również specjalności, dzięki którym mogą oni rozwijać się w wybranej przez siebie dziedzinie, są to:

 • administrowanie informacją,
 • administracja publiczna,
 • administracja europejska,
 • administracja zdrowia publicznego,
 • zarządzanie w administracji,
 • bezpieczeństwo publiczne.

 

W czasie studiowania Administracji zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa, a także funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi ci pracę m.in. w urzędach. Podczas zajęć nauczysz się jak analizować procesy zachodzące w administracji oraz ekonomii, które w urzędach potrafią ściśle łączyć się ze sobą. Dodatkowo nabędziesz kompetencje miękkie, dzięki którym nauczysz się zarządzać zespołem, a także negocjować. Swoje umiejętności będziesz mieć okazję sprawdzić w praktyce podczas obowiązkowych praktyk, które możesz odbyć m.in. w urzędach i firmach prywatnych.

Przedmioty, z jakimi możesz się spotkać studiując Administrację to m.in. prawo administracyjne, podatkowe i finansowe, logika prawnicza, język obcy, a także postępowanie egzekucyjne.

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie m.in. w instytucjach krajowych, placówkach kulturalnych, przedsiębiorstwach oraz w urzędach.

Dowiedz się więcej

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK ADMINISTRACJA W TRÓJMIEŚCIE?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie administracji muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

administracja studia online w Trójmieście

studia ekonomiczne w Trójmieście

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Trójmieście?

Studia to nie tylko zgłębianie wiedzy, ale proces o znacznie szerszych ramach, dlatego miasto, w którym się uczymy odgrywa znaczącą rolę w kształceniu. O renomie danego kierunku dowiemy się tylko, kiedy poznamy opinie studentów. Jakie ma kierunek Administracja w Gdańsku opinie?

Michalina, studentka pierwszego roku Administracji w Trójmieście, mówi:

„Studiowanie Administracji to proces rozumienia systemów politycznych, idei, prawa, przepisów, zasad, a to i tak jeszcze nie koniec. To wymagające studia, bo trzeba naprawdę nieźle się nagimnastykować, aby się w tym wszystkim nie pogubić. Ale lubię te studia. Nie zamieniłabym ich na żadne inne, podobnie jak nie zamieniłabym Gdańska na żadne inne miasto.”

Kierunki prawnicze i administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)