• BADANIA I ANALIZA ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia swoim zakresem obejmują ukończenie rocznego kursu teorii związanej z problematyką badań architektonicznych oraz odbycie praktyki badawczej, pod opieką wyspecjalizowanych badaczy architektury. Dyplom i zaświadczenie o ukończonych praktykach badawczych spełniają wymagania określone  Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,dotyczącego m.in. warunków prowadzenia badań architektonicznych, z 27 lipca 2011 (Dz.U.11.165.987), dając tym samym możliwość wykonywania zawodu „badacza architektury”. Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków artystycznych, architektów, konserwatorów, plastyków, inżynierów i konstruktorów specjalizujących się w konstrukcjach zabytkowych, historyków sztuki, archeologów oraz dla osób, których zainteresowania wiążą się z tematyką studiów.

  Dowiedz się więcej

 • BIM - TECHNOLOGIE CYFROWE W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie
  Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z nowymi technologiami projektowania i zarządzania informacją budowlaną w procesach Building Information Modeling (BIM) z zastosowaniem najpopularniejszych systemów BIM. Studia przewidziane są dla absolwentów co najmniej pierwszego stopnia studiów architektonicznych lub pokrewnych. Technologia BIM rozwija się od kilkunastu lat, ale obecnie jej wprowadzenie staje się koniecznością. Dyrektywa Parlamentu EU z dnia 15 stycznia 2014 wskazuje na konieczność wprowadzenia w inwestycjach publicznych wymogu stosowania dokumentacji w postaci elektronicznej z zastosowaniem BIM. Kładzie się przy tym nacisk na ocenę ekonomiczną w całym cyklu życia obiektu. Państwa członkowskie EU mają obowiązek wprowadzić te wymogi do prawa krajowego do kwietnia 2016. Wprowadzenie BIM wymaga przygotowania kadr – których brak uważany jest za jedną z głównych przeszkód we wdrażaniu BIM. Kadrę dydaktyczną studiów stanowią doświadczeni specjaliści - certyfikowani z zakresu omawianych programów. Po ukończeniu studiów uczestnicy oprócz świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych, otrzymają świadectwa ukończenia certyfikowanych szkoleń firmy Autodesk. 

 • KONSERWACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Konserwacja Zabytków Architektury i Urbanistyki
  Studia uwzględniając specyfikę i wymogi współczesnej wiedzy konserwatorskiej, opartej na uznawanych w świecie naukowych podstawach, zapewniają słuchaczom efekty kształcenia zgodnie z wymogami organizacji zawodowych i pracodawców oraz podniesienie kwalifikacji w swoim zawodzie lub nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy związanym z pełnieniem zadań w szeroko pojętej ochronie zabytków i dóbr kultury. Słuchacze Studiów otrzymują, w ramach wymienionych poniżej bloków tematycznych, niezbędną wiedzę teoretyczną, a kilkadziesiąt godzin zajęć w terenie (w obiektach zabytkowych, pracowniach konserwatorskich itp.) pozwala im zapoznać się z praktycznymi i technicznymi aspektami różnorodnej tematyki konserwatorskiej.

 • KONSERWACJA, KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTURY I ARANŻACJI WNĘTRZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Konserwacja, Kształtowanie Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych
  Celem uruchomienia studiów podyplomowych z zakresu konserwacji, kształtowania architektury i aranżacji wnętrz jest przygotowania profesjonalnej kadry spełniającej oczekiwania Kościoła oraz osób odpowiedzialnych za budownictwo sakralne, aranżacje wnętrza świątyni współczesnej i historycznej, a także użytkowników tychże obiektów, na których spoczywa odpowiedzialność za poziom prac konserwatorskich i właściwe ich użytkowanie. Słuchacze otrzymają najnowszą wiedzę z zakresu konserwacji zabytkowej oraz kształtowania współczesnej architektury sakralnej, zarządzania, utrzymania obiektów sakralnych, a także aranżacji wystroju wnętrza świątyni, sposobów eksponowania i przechowywania oraz konserwacji elementów jej wyposażenia m.in. malarstwa, rzeźby, szat liturgicznych, ksiąg oraz innego rzemiosła artystycznego. Studia prowadzone są m. in. przez pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, oraz Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Narodowego w Krakowie.

 • REWITALIZACJA ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO I GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Podyplomowych Studiów pn. „Rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym” jest przygotowanie specjalistycznej kadry o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rewitalizacji z uwzględnianiem aspektów środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, prawnych, i przestrzennych. Zachodzące obecnie dynamiczne zmiany w zakresie przeobrażeń w miastach wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno z zakresu ochrony istniejących struktur przestrzennych zapisanych w procesie rewitalizacji jak i nowatorskiego podejścia do przeobrażania struktury tak aby gospodarowanie na terenach zrewitalizowanych dążyło do zrównoważonego rozwoju. Studia pozwolą na zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami, badaniami i metodami działań w zakresie terenów zurbanizowanych koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest środowiskowe, planistyczne i ekonomiczne zrewitalizowanie obszaru. Celem jest: wyposażenie słuchaczy w kompetencje do prowadzenia procesów rewitalizacyjnych z poszanowaniem środowiska w obszarach zurbanizowanych ,uświadomienie słuchaczom potrzeby ożywiania terenów zdegradowanych i nadawania im funkcji wynikających z warunków otoczenia i potrzeb odbiorców, uznanie obszarów zniszczonych , poeksploatacyjnych ,poprzemysłowych ,powojskowych i pokolejowych za obszar regeneracji systemu gospodarczego w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów w których odpad jest surowcem ,wzrost świadomości słuchaczy w zakresie wykorzystania wszystkich surowców, produktów i odpadów w gospodarce obiegu zamkniętego co sprzyja oszczędnościom energii i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

  Dowiedz się więcej

 • ZIELEŃ W UKŁADACH HISTORYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zieleń w układach historycznych
  Celem Studium Podyplomowego jest podnoszenia kwalifikacji i kompetencji słuchaczy reprezentujących różne zawody, aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat badao, ochrony, konserwacji, urządzania i pielęgnacji trenów zabytkowej zieleni o różnorodnej genezie, formie i funkcji. Interdyscyplinarny program Studium, z zakresu szeroko rozumianego dziedzictwa sztuki ogrodowej i krajobrazu historycznego, obejmuje zagadnienia: roli zieleni dla dziedzictwa kulturowego i budowania tożsamości miejsca, historii sztuki ogrodowej, elementów architektury i urbanistyki, charakterystyki roślinności zabytkowej, konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych obiektów krajobrazowych, zielenina obszarach rewitalizowanych, badań zieleni zabytkowej, jej urządzania i pielęgnacji, prawnych uwarunkowań działań na obszarach zieleni historycznej i zasad sporządzania dokumentacji konserwatorskiej, ochrony i kształtowania krajobrazu w planowaniu przestrzennym. W ramach wymienionych powyżej bloków tematycznych, słuchacze studiów uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną, ćwiczenia pozwolą na zapoznanie się z metodyką badawczą i technicznymi aspektami różnorodnej tematyki dotyczącej zieleni zabytkowej, a seminaria w terenie na praktyczne rozeznanie stanu zieleni historycznej na wielu wybranych przykładach.

Opinie (7)

Karolina Ocena

Jedyne co mogę powiedzieć to, że bardzo rozwinęłam swoje umiejętności dzięki studiowaniu tutaj

Kinga Ocena

Architektura to dość specyficzny kierunek, ale jeżeli jesteś kreatywny i chcesz się dalej rozwijać to wybór tej uczelni jest dobrym wyborem

André Ocena

Architecture program costs 2500 Euros for foreigners and 2500 zl for Poles, I've chosen this program for the RIBA certificate but I expected to get something in return, no field engagement, trips are on own's expenses, all what this faculty does is ripping off Western Europeans. some classes are outdated and professor are from the communist era where they expect you to remember everything by heart or else they will give you 2. I graduated luckily but it felt like I studied engineering rather than architecture. Annd by the way, you never hear of the scholarships no matter how good you are unless you are Polish, and the english version of the website is so outdated. You take huge amounts of money from the EU at least be fair.

André Ocena

kiepska organizacja program zawyżony dla nie-polskich 2500 Eur

krzesimir Ocena

Architektura to dziwny kierunek. Bo studiują go ludzie, którzy bujają w obłokach a jednocześnie twardo stąpają po ziemi. Trzeba mieć duszę artysty i skrupulatność aptekarza. To szalenie ciekawe studia

opek Ocena

jest ok

Tyryry Ocena

Przeważają zajęcia artystyczne a na uczelni panuje jeden wielki biznes projektów z różnych przedmiotów