ul. Rzemieślnicza 5 

81-855 Sopot

tel. 58 555 83 80

email: rekrutacja@ssw-sopot.pl

ul. Rzemieślnicza 5 

81-855 Sopot

tel. 58 555 83 80

email: rekrutacja@ssw-sopot.pl

 • AKADEMIA COMPLIANCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Compliance, czyli zapewnienie zgodności z przepisami prawa, regulacjami, standardami branżowymi i rynkowymi oraz przestrzeganie zasad etycznego postępowania to nie tylko fundament prowadzenia biznesu, czy też oczekiwanej przez obywateli jakości działalności sektora publicznego. To również punkt wyjścia do rozwoju ekonomicznego całego społeczeństwa.

  Celem Akademii jest rozwój praktycznych kompetencji uczestników w obszarze projektowania, wdrażania i oceny funkcjonowania compliance. Udział w studiach daje okazję kompleksowego zrozumienie poruszanych zagadnień z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, proceduralnych oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wspierających działanie systemu compliance.

  Dzięki udziałowi studenci nauczą się jak przeciwdziałać oraz wykrywać korupcję i inne rodzaje nadużyć, prowadzić wewnętrzne dochodzenia oraz jak weryfikować kontrahentów biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA LIDERKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Biznes potrzebuje silnych, odważnych, świadomych siebie i swoich praw kobiet. Gotowych do zarządzania organizacjami i zajmowania strategicznych stanowisk w strukturach firmy. Studia podyplomowe Akademia Liderek są tworzone przez kobiety – dla kobiet.
  Celem zajęć, prowadzonych przez kadrę doświadczonych kobiet biznesu, jest przygotowanie kobiet do wyzwań, jakimi są zarządzanie firmą i bycie mądrym liderem. Unikalny programu studiów został stworzony z myślą o kobietach, które chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie szeroko rozumianego przywództwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARANŻACJA I STYLIZACJA PRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie studentów ze sposobami projektowaniatematycznego wg celu określonego funkcją i sposobem użytkowania oraz stosowania odpowiednich form/struktur stanowiących o charakterze projektu. Istotne jest też przekazanie zasad użytkowania przestrzeni i elementów jej wyposażenia, określających przydatność, stosowanie, prawidłowe umiejscowienie wszystkich składowych kompozycji, a także ukazanie stylizacji jako procesu kreacji przestrzennej o określonej czasowo przydatności użytkowej. Przekazywana studentom będzie też wiedza o sposobach tworzenia stylizacji o określonym charakterze oddziaływania – regionalnym, historycznym lub okazjonalnym. Celem jest wykształcenie w studentach umiejętności stylizowania przestrzennego, materiałowego, detalicznego – umiejętności oddziaływania tematycznego w wystawiennictwie i sztuce dekoracji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARCHITEKTONICZNE PROJEKTOWANIE ŚWIATŁA

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy praktycznej studentów o nowe możliwości tworzenia oświetlenia w oparciu o ideę architectural lighting design – „architektonicznego projektowania światła” – nowego kierunku oraz nowego zawodu architekta światła, promowanego przez PLDA (Professional Lighting Designers’ Association) oraz obecnie przez PLDC (Professional Lighting Design Community). Program studiów opiera się na „Podstawach Oświetlenia Architektonicznego” (Architectural Lighting Fundamentals, ALF) – wytycznych edukacyjnych opracowanych przez PLDA (Professional Lighting Designers’ Association), respektowanych obecnie przez szereg renomowanych uczelni na świecie, realizujących podobne programy nauczania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI – STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, która pomocna jest dla słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji i jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Słuchaczom przekazywana jest wiedza zgodna z Międzynarodowymi Standardami Audytu IIA, ustawami Unii Europejskiej oraz Standardami Kontroli określonymi przez Ministerstwo Finansów.

  Słuchacz zdobędzie umiejętności z zakresu planowania i wykonywania audytu, systemów kontroli wewnętrznej oraz sporządzania dokumentacji z badań. Istotną umiejętnością nabywaną w trakcie studiów jest również wskazanie wpływu zmian organizacyjnych na procesy kontroli i audytu wewnętrznego, poznanie skutecznych metod kontrolowania tych zmian.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA CYBERPRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w komórkach IT w zakresie kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzenia bezpiecznego środowiska gromadzenia i przesyłania danych, zgodnie z przyjętymi standardami oraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi. Program studiów oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji pełnomocnika ds. cyberprzestępczości oraz doświadczeniach z międzynarodowej i polskiej praktyki w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie. Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów organizacji i działalności podmiotów gospodarczych.

  Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIM MANAGER – TECHNOLOGIA BIM W PROCESACH INWESTYCJI BUDOWLANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy praktycznej słuchaczy o nową filozofię pracy w branży budowlanej, polegającej na wirtualnej symulacji procesów wspomagających prawidłowe projektowanie, koordynację i realizację budowy. Omawiana na studiach tematyka wyjaśni praktyczne zastosowanie technologii BIM w obszarze projektowania, zarządzania projektem, koordynacji wielobranżowej wraz z pozyskiwaniem na tych etapach, wszelkiej informacji przydatnej dla uczestników procesu budowlanego.

  Zakres ten zostanie szeroko omówiony na wykładach a ich praktyczne zastosowanie na zajęciach o charakterze ćwiczeniowym, przeprowadzonych w salach komputerowych SSW Sopot, w oparciu o dostępne platformy IT, kładąc nacisk na ich otwartą i niezależną współpracę.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ESG W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie przełożenia wymogów dotyczących ESG na codzienne funkcjonowanie organizacji oraz spełnienia coraz większych wymagań konsumentów i inwestorów.

  Dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją, zarówno tych dotyczących nowych regulacji jak i praktycznych aspektów wdrażania polityk związanych ze sprawami społecznym w tym pracowniczymi, środowiskiem i zmianami klimatu, prawami człowiek i przeciwdziałaniu korupcji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FASHION DESIGN - PROJEKTOWANIE UBIORU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta zawiera przygotowanie warsztatu projektanta, poznanie kolejnych etapów realizacji projektu, procesów przygotowania produktu do wdrożenia do produkcji. Dydaktyka obejmuje zakres oddziaływania pomiędzy procesem twórczym, produktem a konsumpcją. Kompetencje w zakresie modelowania i konstrukcji odzieży, materiałoznawstwa i technologii jak i szeroki zakres kształtowania estetyki wpływają na kompleksowe przygotowanie do zawodu projektanta. Istotą programu jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, zrozumienie procesów rządzących rynkiem mody, a także umiejętność obserwowania i korzystania z aktualnych trendów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ACCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Finanse i Rachunkowość  ACCA jest  poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. A także zdobycie prestiżowej kwalifikacji ACCA, która jest obecnie podstawą do rozwoju kariery zawodowej zarówno w kraju, jak i za granicą. Ukończenie studiów podyplomowych  na kierunku Finanse i Rachunkowość ACCA zalicza moduły F1 – F9 ACCA. Dzięki czemu aby uzyskać kwalifikację Advanced Diploma in Accounting and Business po skończeniu studiów, należy jedynie zdać egzamin on – line z modułu etycznego ACCA i posiadać trzyletnie doświadczenie zawodowe w finansach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HR MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie do pełnienia funkcji HR Managera/Dyrektora HR/HR Business Partnera w organizacji. Studia pozwolą na strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim i realizowanie polityki personalnej w nowoczesnej firmie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • JOB COACHING – SKUTECZNE DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Skuteczny doradca zawodowy to taki, który rozumie zmieniający się rynek pracy, potrafi trafnie przewidzieć trendy oraz dopasować mnogość dostępnych rozwiązań do potrzeb kandydatów. Doskonale zna sposoby na szukanie pracy w świecie zdominowanym przez social media i nowe technologie.

  Rozumie występujące różnice w procesie rekrutacji, wie jak rozwiązać problemy z zakresu tzw. patologii rynku pracy (mobbing, nepotyzm, wypalenie zawodowe). Potrafi również zbadać i zdefiniować talenty kandydatów, przedstawić je w formie ciekawego CV oraz pomóc w przygotowaniu strategii autoprezentacji na rozmowie z pracodawcą.

  Takim doradcą będziesz po skończeniu naszego kierunku. Nie jest to kolejny teoretyczny program, po którym nie będziesz wiedzieć jak naprawdę pracuje się z klientami. Pokażemy Ci praktyczne rozwiązania oraz narzędzia stosowane na co dzień przez naszych specjalistów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KADRY I PŁACE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Kadry i Płace jest zapoznanie słuchaczy z polityką kadrową, prawem pracy, kreowaniem strategii personalnej przedsiębiorstw, a także zapoznanie z wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zatrudniania cudzoziemców. Uczestnicy studiów zostaną  zaznajomieni z  tematyką między innymi z zakresu kadr i płac w procesie zarządzania, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi: planowania strategii personalnej, narzędzi informatycznych stosowanych w praktyce kadrowo-płacowej oraz  procesem: rekrutacji, selekcji, oceniania, wynagradzania, motywowania i rozwoju personelu. Ponadto uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w umiejętności  praktycznej obsługi wszelkich zobowiązań płacowych w tym leżących zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JSFP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej. Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

  Studia umożliwiają również zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MANAGER AUTOMOTIVE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy praktycznej z najnowszych aspektów zarządzania i umiejętności menedżerskich wymaganych w branży Automotive. Zakres studiów podyplomowych został stworzony z myślą uzupełnienia umiejętności miękkich osobom z wykształceniem inżynierskim oraz poszerzenia wiedzy praktycznej o podstawowych metodach, technikach i narzędziach szeroko stosowanych w branży Automotive.

  Dlaczego warto rozpocząć studia podyplomowe Manager Automotive?

  • Po zakończeniu studiów z wynikiem pozytywnym studenci otrzymuję certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej według IATF 16949.
  • Uczestnicy (za dodatkową opłatą) mogą przystąpić do egzaminu na auditora wewnętrznego znormalizowanych systemów zarządzania według ISO 14001 oraz ISO 45001 przeprowadzonego przez jednostkę certyfikacyjną TUV Nord.
  • W ramach zajęć uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z Panem Tadeuszem Jelcem, projektantem pracującym dla OEM taki jak: Jaguar, Mazda, Holden oraz Volvo.
  • Uczestnicy studiów otrzymują materiały szkoleniowe z logiem jednostki certyfikacyjnej oraz materiały piśmiennicze w postaci długopisów, notesów z logiem TUV Nord.

  Partnerem studiów jest jedna z największych jednostek certyfikacyjnych w Polsce – TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MANAGER CYFROWYCH INNOWACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś rozwój cyfrowych innowacji w każdej organizacji to ważny warunek przetrwania w biznesie. Hiper-konkurencja, dynamicznie rozwijające się technologie IT, konieczność dostosowania się do zmian wywołanych pandemią – wymuszają wprowadzanie szybkich i precyzyjnie zaplanowanego cyfrowego rozwoju w większości firm.

  Opracowywanie innowacyjnych na rynku produktów i usług WYMAGA od nowoczesnych menagerów umiejętności dostosowania: procesów, systemów, narzędzi IT oraz organizacji i – co najważniejsze – jej kultury do dynamiki zmian.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MARKETING 3.0 I KOMUNIKACJA W MEDIACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nadrzędnym celem programu studiów podyplomowych z marketingu 3.0 w nowoczesnych mediach jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz doświadczenia wykorzystania mediów w celach marketingowych i nie tylko.

  Nauka tworzenia strategii marketingowych w mediach społecznościowych, zdobywając wiedzę na poszczególnych etapach, od tworzenie contentu, projektowania, analityki marketingowej, reklamy oraz jej właściwego mierzenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODATKI I POSTĘPOWANIE PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w obszarze podatków – w szczególności podstawowej oceny skutków podatkowych określonych czynności, przedsięwzięć. Absolwent studiów nie tylko zdobędzie podstawy wiedzy materialnej o podatkach, lecz będzie również świadom w jaki sposób funkcjonują struktury organów podatkowych Państwa i jak prezentuje się przebieg postępowania podatkowego.

  Zdobyta świadomość podatkowa pozwoli również identyfikować obszary potencjalnych wątpliwości bądź zagrożeń podatkowych, dzięki czemu absolwent będzie w stanie efektywnie korzystać z pomocy specjalistów podatkowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRODUCT DESIGN – WZORNICTWO UŻYTKOWE I ARTYSTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Produkt Design – łączy ze sobą wzornictwo użytkowe i artystyczne. Jest propozycją edukacyjną dla wszystkich tych, którzy odczuwają potrzebę tworzenia nowych produktów, myślą o otworzeniu własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania.

  Przedstawione zostaną zasady i sposoby projektowania w zakresie projektowania mebla / Furniture Design/, opakowań /Packaging Design/oraz mody /Fashion Design/ i innych przedmiotów dekoracyjnych kształtujących nastrój wnętrza. Student przejdzie drogę projektową od koncepcji, szkicu, po prototyp projektu oraz podejmie próbę wypromowania własnej marki produktu.

  Dodatkowym atutem jest powiązanie designu z budowaniem własnej działalności gospodarczej, przedstawione zostaną możliwe drogi rozwoju. Oferta edukacyjna została przygotowana w oparciu o współpracę zespołu designerów z przemysłem oraz wsparciu specjalistów w zakresie brandingu marki i podstaw przedsiębiorczości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I HOME STAGING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia dedykowane są osobom, które planują rozszerzyć swoje kompetencje o wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem wnętrz. Program studiów został tak skomponowany, żeby osoby po studiach innych kierunków, posiadające różne kwalifikacje mogły rozwinąć swoją kreatywność, poznać podstawy projektowania wnętrz i rozpocząć przygodę z projektowaniem i pracą twórczą.

  W związku z rosnącymi wymaganiami estetycznymi odnośnie przestrzeni, w których przebywamy, rośnie też zapotrzebowanie na wykwalifikowanych projektantów wnętrz i designerów, którzy swoją pracą i pomysłami podniosą wartość inwestycji i pomogą inwestorom najlepiej spożytkować środki przeznaczone na wykończenie wnętrza. Absolwenci naszych studiów będą mogli uzupełnić tę niszę i odpowiedzieć na potrzeby rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie kadry wykonawczej z zakresu projektowania, urządzania i pielęgnowania terenów zieleni w różnej skali (ogrody przydomowe, parki publiczne, zieleń miejska, zieleń osiedlowa, zieleń jako element estetyki przy siedzibach firm) poprzez uzupełnienie i podwyższenie kwalifikacji.

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów, którzy będą charakteryzowali się umiejętnościami wykonywania: prac inwentaryzacyjnych szaty roślinnej, oceny stanu szaty roślinnej (gospodarka drzewostanem), projektów kompozycji zieleni (studialnych, koncepcyjnych i realizacyjnych), kierowania i nadzorowania prac realizacyjnych i pielęgnacyjnych terenów zieleni.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dobie kryzysu przywództwa i deficytu autorytetów, w czasach ciągłych i szybkich zmian, brakuje w naszych firmach i organizacjach efektywnych liderów.

  Aby nadal się rozwijać i czynić świat bardziej szczęśliwym, potrzebujemy kształcić ekspertów, którzy będą powoływani do pełnienia roli lidera nie przez zarządy czy rady nadzorcze, lecz przez serca i umysły ludzi. Potrzebujemy liderów, którzy z łatwością będą zdobywać zaufanie, kierować i prowadzić do spełnienia.

  Dzięki tym studiom uczestnicy:

  – odnajdą lub określą swój własny styl przywództwa,
  – dowiedzą się jak rozwinąć swoje kluczowe kompetencje związane z umiejętnym dobieraniem ludzi do zespołów, przydzielaniem ról, oraz ich inspirowaniem,
  – podniosą efektywność myślenia strategicznego i zarządzania zmianami w dynamicznym środowisku biznesowym,
  – nauczą się jak zarządzać relacjami aby m.in. sprawnie budować swój osobisty autorytet oraz unikalny personal branding.
  – prowadzone przez nich zebrania staną się efektywne, a wystąpienia publiczne będą porywały słuchaczy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA I KONTROLA ZARZĄDCZA W JSFP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości oraz sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. Uczestnicy studiów zdobędą aktualną wiedzę oraz zwiększą posiadane umiejętności i kompetencje z zakresu rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu, w którym za pomocą liczb i relacji między nimi przedstawia się stan majątkowy oraz sytuację finansową firmy. Nowoczesna rachunkowość, to nie tylko tworzenie informacji dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, ale zbieranie ich przede wszystkim dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem działającym na konkurencyjnym rynku.

  W związku z tym celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia roli samodzielnego księgowego w przedsiębiorstwie zgodnie z najlepszymi standardami w branży. Słuchacze studiów zdobędą między innymi umiejętności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz przygotowywania na ich podstawie sprawozdań finansowych i podatkowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SPECJALISTA HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie do pełnienia funkcji Specjalisty HR w organizacji. Studia umożliwiają zdobycie kompetencji w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i realizowania polityki i strategii personalnych w nowoczesnej organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA WG MSSF/MSR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem jest przygotowanie kadry finansowo-księgowej do prowadzenia księgowości, sprawozdawczości finansowej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Wychodząc naprzeciw wyzwaniom globalnego świata Komitet Międzynarodowych Standardów (KMSR) postawił sobie za cel ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez organizacje formułując i publikując standardy rachunkowości, jakie powinny być przestrzegane przy prezentacji sprawozdań finansowych., które można poznać dzięki naszym studiom. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) do sporządzania sprawozdań finansowych. W trakcie studiów omawiane są kolejne standardy w zestawieniu z rozwiązaniami zgodnymi z polskim prawem bilansowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRENING MENTALNY – NARZĘDZIE PRACY NOWOCZESNEGO LIDERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trening mentalny – narzędzie pracy nowoczesnego lidera to nowatorski kierunek studiów, który ma na celu wyposażyć managerów w narzędzia do pracy z ich pracownikami, które pomogą im w podniesieniu poziomu wykonywania podległych im zadań, a co za tym idzie w osiąganiu coraz lepszych rezultatów.

  Narzędzia te przydadzą się również w budowaniu mistrzowskich zespołów, planowaniu osiągalnych celów oraz wsparcia umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu poszerzenie dotychczas posiadanej  wiedzy z zakresu rachunkowości zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Ponadto, pozwalają słuchaczom na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego. Program studiów dostosowany jest do wymagań Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce objętych certyfikatem SKwP  na Dyplomowanego Księgowego. Po zakończeniu studiów słuchacze mogą przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego, który przeprowadzony jest przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną SKwP w Polsce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE OUTSOURCINGIEM FINANSOWO-KSIĘGOWYM W BPO/SSC - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Sektor nowoczesnych usług biznesowych stanowi jeden z najważniejszych i najdynamiczniej rozwijających się elementów gospodarki Polski, a centra finansowo – księgowe stanowią jego znaczącą część. Studia są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowanych specjalistów z branży SSC/BPO.

  Podczas studiów przybliżymy specyfikę branży oraz pokażemy praktyczne rozwiązania i narzędzia stosowane na co dzień przez naszych specjalistów. Dzięki uczestnictwu poznasz odpowiedzi na pytania:

  • Jak wygląda rynek usług biznesowych na świecie i w Polsce?
  • Jak buduje się nowe centrum SSC i BPO?
  • Jak wygląda cykl outsourcingowy?
  • Jakie są źródła potencjalnych problemów i jak można ich uniknąć?

  Dzięki uczestnictwu w studiach Absolwent będzie:

  • rozumiał, czym zajmują się poszczególne procesy,
  • skuteczniej zarządzał procesami oraz umiał ocenić i poprawić ich efektywność,
  • orientował się w nowych technologiach,
  • efektywnie się komunikował i prezentował dane,
  • skutecznie współpracował w wielokulturowym i wirtualnym środowisku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZWINNA REKRUTACJA – NOWOCZESNE NARZĘDZIA REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi praktykami związanymi ze zwinnym podejściem do zarządzania procesem rekrutacji. Zwinność jest niezbędna w pracy w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, przy rosnących wymaganiach klientów i oczekiwaniach kandydatów.

  Słuchacze pozyskają wiedzę z zakresu marketingu personalnego, w tym Employer Brandingu, badania doświadczeń kandydata, nabędą niezbędne umiejętności dla rekrutera. Uczestnicy poznają podejście do rekrutacji oparte na zwinności i będą potrafili skorzystać z narzędzi usprawniających.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Sopocka Szkoła Wyższa

Opinie (1)

Anna Ocena odpowiedz

Jest absolwentką studiów Rachunkowość budżetowa i kontrola zarządcza w JST, bardzo polecam. Obecnie wybieram się na ACCA.