• AGROBIZNES - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie studentów z produkcją rolniczą oraz prowadzeniem gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnego.

  Tematyka zajęć będzie obejmowała zagadnienia z zakresu produkcji roślinnej: uprawa roli, nawożenie roślin, nowoczesna uprawa roślin rolniczych i ogrodniczych, pozyskiwanie surowców zielarskich, systemy przechowywania płodów rolnych, winogrodnictwo, integrowane metody ochrony roślin oraz zagadnienia z zakresu produkcji zwierzęcej: kierunki użytkowania zwierząt gospodarskich, nowoczesne systemy chowu zwierząt gospodarskich, pszczelarstwo, dobrostan zwierząt, ochrona zdrowia zwierząt gospodarskich. Absolwent kierunku będzie również zaznajomiony z ekonomiką i organizacją przedsiębiorstw rolnych, funkcjonowaniem rynku rolnego oraz programami wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej.

  Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. c) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ora § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA COMPLIANCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Compliance, czyli zapewnienie zgodności z przepisami prawa, regulacjami, standardami branżowymi i rynkowymi oraz przestrzeganie zasad etycznego postępowania to nie tylko fundament prowadzenia biznesu, czy też oczekiwanej przez obywateli jakości działalności sektora publicznego. To również punkt wyjścia do rozwoju ekonomicznego całego społeczeństwa.

  Celem Akademii jest rozwój praktycznych kompetencji uczestników w obszarze projektowania, wdrażania i oceny funkcjonowania compliance. Udział w studiach daje okazję kompleksowego zrozumienie poruszanych zagadnień z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, proceduralnych oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wspierających działanie systemu compliance.

  Dzięki udziałowi studenci nauczą się jak przeciwdziałać oraz wykrywać korupcję i inne rodzaje nadużyć, prowadzić wewnętrzne dochodzenia oraz jak weryfikować kontrahentów biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA PRAWNO-EKONOMICZNA DLA NIEEKONOMISTÓW I NIEPRAWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współczesne funkcjonowanie gospodarki – poszczególnych jej sektorów i rynków – przyczynia się do rosnącego znaczenia praktycznych umiejętności i kompetencji w ujęciu interdyscyplinarnym.

  Uczestnicy studiów prawno-ekonomicznych ugruntują wiedzę z zakresu mechanizmów i praw funkcjonowania m.in. państwa, przedsiębiorstw, instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

  Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i kompetencji wśród przedstawicieli zawodów nieekonomicznych i nieprawniczych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez zapoznanie słuchaczy z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz zjawiskami ekonomicznymi w gospodarce oraz w otoczeniu rynkowym, zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARANŻACJA I STYLIZACJA PRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie studentów ze sposobami projektowaniatematycznego wg celu określonego funkcją i sposobem użytkowania oraz stosowania odpowiednich form/struktur stanowiących o charakterze projektu. Istotne jest też przekazanie zasad użytkowania przestrzeni i elementów jej wyposażenia, określających przydatność, stosowanie, prawidłowe umiejscowienie wszystkich składowych kompozycji, a także ukazanie stylizacji jako procesu kreacji przestrzennej o określonej czasowo przydatności użytkowej. Przekazywana studentom będzie też wiedza o sposobach tworzenia stylizacji o określonym charakterze oddziaływania – regionalnym, historycznym lub okazjonalnym. Celem jest wykształcenie w studentach umiejętności stylizowania przestrzennego, materiałowego, detalicznego – umiejętności oddziaływania tematycznego w wystawiennictwie i sztuce dekoracji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARCHITEKTONICZNE PROJEKTOWANIE ŚWIATŁA

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy praktycznej studentów o nowe możliwości tworzenia oświetlenia w oparciu o ideę architectural lighting design – „architektonicznego projektowania światła” – nowego kierunku oraz nowego zawodu architekta światła, promowanego przez PLDA (Professional Lighting Designers’ Association) oraz obecnie przez PLDC (Professional Lighting Design Community). Program studiów opiera się na „Podstawach Oświetlenia Architektonicznego” (Architectural Lighting Fundamentals, ALF) – wytycznych edukacyjnych opracowanych przez PLDA (Professional Lighting Designers’ Association), respektowanych obecnie przez szereg renomowanych uczelni na świecie, realizujących podobne programy nauczania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami.

  Słuchacze będą biegle poruszać się w zakresie stosowanych zabezpieczeń i funkcjonowania systemów informatycznych, a także będą potrafili zidentyfikować wszelkie podatności i ryzyka pojawiające się w systemach i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze.

  Absolwenci będą również w pełni przygotowani do reagowania na incydenty bezpieczeństwa IT, ich dokumentowania, zabezpieczania materiału dowodowego oraz wykonywania audytu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie.

  Zajęcia prowadzone są przez praktyków, wysokiej jakości specjalistów i ekspertów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W GOSPODARCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, która pomocna jest dla słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji i jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Słuchaczom przekazywana jest wiedza zgodna z Międzynarodowymi Standardami Audytu IIA, ustawami Unii Europejskiej oraz Standardami Kontroli określonymi przez Ministerstwo Finansów.

  Słuchacz zdobędzie umiejętności z zakresu planowania i wykonywania audytu, systemów kontroli wewnętrznej oraz sporządzania dokumentacji z badań. Istotną umiejętnością nabywaną w trakcie studiów jest również wskazanie wpływu zmian organizacyjnych na procesy kontroli i audytu wewnętrznego, poznanie skutecznych metod kontrolowania tych zmian.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W GOSPODARCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacz zdobędzie umiejętności z zakresu planowania i wykonywania audytu, systemów kontroli wewnętrznej oraz sporządzania dokumentacji z badań. Istotną umiejętnością nabywaną w trakcie studiów jest również wskazanie wpływu zmian organizacyjnych na procesy kontroli i audytu wewnętrznego, poznanie skutecznych metod kontrolowania tych zmian.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DRZEWA W MIEŚCIE – PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów zajmujących się diagnostyką drzew ich utrzymaniem i pielęgnacją.

  Program nauczania obejmować będzie zagadnienia z różnych dyscyplin i specjalności naukowych. W toku studiów słuchacze będą realizowali rozległy program, w którym znajdą się elementy, takie jak:

  • dendrologia
  • arborystyka
  • ochrona środowiska
  • fitopatologia
  • fizjologia roślin drzewiastych
  • podstawy biomechaniki drzew

  Dowiedz się więcej

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ESG W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie przełożenia wymogów dotyczących ESG na codzienne funkcjonowanie organizacji oraz spełnienia coraz większych wymagań konsumentów i inwestorów.

  Dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją, zarówno tych dotyczących nowych regulacji jak i praktycznych aspektów wdrażania polityk związanych ze sprawami społecznym w tym pracowniczymi, środowiskiem i zmianami klimatu, prawami człowiek i przeciwdziałaniu korupcji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FASHION DESIGN - PROJEKTOWANIE UBIORU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta zawiera przygotowanie warsztatu projektanta, poznanie kolejnych etapów realizacji projektu, procesów przygotowania produktu do wdrożenia do produkcji. Dydaktyka obejmuje zakres oddziaływania pomiędzy procesem twórczym, produktem a konsumpcją. Kompetencje w zakresie modelowania i konstrukcji odzieży, materiałoznawstwa i technologii jak i szeroki zakres kształtowania estetyki wpływają na kompleksowe przygotowanie do zawodu projektanta. Istotą programu jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, zrozumienie procesów rządzących rynkiem mody, a także umiejętność obserwowania i korzystania z aktualnych trendów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ACCA W J. ANGIELSKIM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest kształcenie kompetentnych profesjonalistów…

  …którzy w momencie ukończenia studiów mają za sobą przygotowanie do pracy w obszarze finansów i rachunkowości na najwyższych stanowiskach w dowolnym podmiocie gospodarczym na całym świecie oraz realizacji strategicznych celów ACCA, do których należą m.in. działanie na rzecz interesu publicznego oraz pełnienie roli lidera kształtującego wizerunek profesji i wyznaczającego najwyższe światowe standardy z zakresu finansów i rachunkowości.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FLORAL DESIGN - RZEMIOSŁO FLORYSTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Floral Design – Rzemiosło florystyczne” to kierunek skierowany do osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie profesjonalnej florystyki. Nauka na studiach podyplomowych odbywa na wysokim poziomie, określanym na świecie jako „floral design”. Określenie „rzemiosło” przypomina o rękodzielniczym charakterze zawodu florysty.

  Uczymy tego co jest potrzebne profesjonalnemu floryście. Stawiamy przede wszystkim na naukę poprzez praktykę, dlatego program naszych studiów to aż w 80% praktyczne wykonywanie aranżacji florystycznych. Tego zawodu nie da się nauczyć w teorii. Kadrę dydaktyczną stanowią czołowi polscy mistrzowie florystyki, dzięki czemu nauka na tym kierunku jest odpowiada na aktualne zmiany i panujące trendy.

  Studenci w trakcie trwania studiów poznają kwiaty i zieleń ciętą oraz sposoby przedłużania ich trwałości, a także ozdobne rośliny doniczkowe i rabatowe oraz zasady ich pielęgnacji. Dowiedzą się o technikach wykorzystywanych we florystyce oraz zasadach komponowania. Nabędą umiejętności wykonywania aranżacji florystycznych, takich jak bukiety, aranżacje w naczyniach, aranżacje ślubne, aranżacje ofiarne, aranżacje okolicznościowe oraz nasadzenia z roślin ozdobnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FOTOGRAFIA I NOWE MEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie fotografii studyjnej i reporterskiej oraz w zakresie różnych form filmowych.

  W toku studiów słuchacze będą realizowali rozległy program, w którym znajdą się elementy, takie jak:

  • fotografia produktowa
  • techniki i technologie fotograficzne
  • zasady kompozycji kolo-kadr
  • postprodukcja fotograficzna

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HR MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie do pełnienia funkcji HR Managera/Dyrektora HR/HR Business Partnera w organizacji. Studia pozwolą na strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim i realizowanie polityki personalnej w nowoczesnej firmie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HR SPECJALISTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie do pełnienia funkcji Specjalisty HR w organizacji. Studia umożliwiają zdobycie kompetencji w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i realizowania polityki i strategii personalnych w nowoczesnej organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PŁACE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Kadry i Płace jest zapoznanie słuchaczy z polityką kadrową, prawem pracy, kreowaniem strategii personalnej przedsiębiorstw, a także zapoznanie z wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zatrudniania cudzoziemców. Uczestnicy studiów zostaną  zaznajomieni z  tematyką między innymi z zakresu kadr i płac w procesie zarządzania, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi: planowania strategii personalnej, narzędzi informatycznych stosowanych w praktyce kadrowo-płacowej oraz  procesem: rekrutacji, selekcji, oceniania, wynagradzania, motywowania i rozwoju personelu. Ponadto uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w umiejętności  praktycznej obsługi wszelkich zobowiązań płacowych w tym leżących zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Komunikacja społeczna to kierunek dający wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, ekonomii, socjologii, mediów. To odpowiedź na widoczne trendy w rozwoju społeczno-gospodarczym, m.in. prywatyzacji usług społecznych, zmian demograficznych, samorządowej aktywizacji społecznej, rozwoju inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu, czy rosnącej roli organizacji pozarządowych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JSFP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej. Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

  Studia umożliwiają również zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KSIĘGOWOŚĆ W BIURZE RACHUNKOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Jedną z nich jest prowadzenie księgowości. Większość przedsiębiorców powierza to wyzwanie wykwalifikowanym biurom rachunkowym.

  W związku z tym celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia roli samodzielnego księgowego w biurze rachunkowym zgodnie z najlepszymi standardami w branży. Słuchacze studiów zdobędą między innymi umiejętności w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz przygotowywania na ich podstawie sprawozdań finansowych i podatkowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MANAGER CYFROWYCH INNOWACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś rozwój cyfrowych innowacji w każdej organizacji to ważny warunek przetrwania w biznesie. Hiper-konkurencja, dynamicznie rozwijające się technologie IT, konieczność dostosowania się do zmian wywołanych pandemią – wymuszają wprowadzanie szybkich i precyzyjnie zaplanowanego cyfrowego rozwoju w większości firm.

  Opracowywanie innowacyjnych na rynku produktów i usług WYMAGA od nowoczesnych menagerów umiejętności dostosowania: procesów, systemów, narzędzi IT oraz organizacji i – co najważniejsze – jej kultury do dynamiki zmian.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MARKETING 3.0 I KOMUNIKACJA W MEDIACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nadrzędnym celem programu studiów podyplomowych z marketingu 3.0 w nowoczesnych mediach jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz doświadczenia wykorzystania mediów w celach marketingowych i nie tylko.

  Nauka tworzenia strategii marketingowych w mediach społecznościowych, zdobywając wiedzę na poszczególnych etapach, od tworzenie contentu, projektowania, analityki marketingowej, reklamy oraz jej właściwego mierzenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MODELOWANIE INFORMACJI ORAZ TECHNIKI WIZUALNE W BUDOWNICTWIE I ARCHITEKTURZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W związku ze zwiększającymi się wymaganiami dotyczącymi standardów projektowania i realizacji obiektów budowlanych, a także wzrastającymi kosztami inwestycji rośnie zapotrzebowanie na projektantów, techników sprawnie posługujących się narzędziami służącymi do tworzenia dokumentacji projektowej, a także wykazującymi się znajomością narzędzi do modelowania informacji w projektowaniu.

  Tworzenie spójnego i pełnego cyfrowego modelu pomaga na wczesnym etapie inwestycji podejmować właściwe decyzje projektowe, właściwie szacować koszt realizacji, co ma coraz większe znaczenie dla inwestorów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODATKI I POSTĘPOWANIE PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w obszarze podatków – w szczególności podstawowej oceny skutków podatkowych określonych czynności, przedsięwzięć. Absolwent studiów nie tylko zdobędzie podstawy wiedzy materialnej o podatkach, lecz będzie również świadom w jaki sposób funkcjonują struktury organów podatkowych Państwa i jak prezentuje się przebieg postępowania podatkowego.

  Zdobyta świadomość podatkowa pozwoli również identyfikować obszary potencjalnych wątpliwości bądź zagrożeń podatkowych, dzięki czemu absolwent będzie w stanie efektywnie korzystać z pomocy specjalistów podatkowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO NIERUCHOMOŚCI - CERTYFIKOWANY MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie kadry menedżerskiej do zarządzania nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk prawnych związanych z zarządzaniem i obrotem nieruchomościami.

  Wyjątkowy charakter studiów przejawia się tym, że po zapoznaniu się z profilem kandydatów, niezależnie od ustalonego podstawowego programu studiów, zostają one dopasowane do indywidualnych branż nieruchomości tj. poprzez podział na dodatkowe grupy tematyczne, w ramach których przygotowane zostają case – study najczęściej występujących problemów prawnych związanych z zarządzaniem i obrotem nieruchomościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie kadry wykonawczej z zakresu projektowania, urządzania i pielęgnowania terenów zieleni w różnej skali (ogrody przydomowe, parki publiczne, zieleń miejska, zieleń osiedlowa, zieleń jako element estetyki przy siedzibach firm) poprzez uzupełnienie i podwyższenie kwalifikacji.

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów, którzy będą charakteryzowali się umiejętnościami wykonywania: prac inwentaryzacyjnych szaty roślinnej, oceny stanu szaty roślinnej (gospodarka drzewostanem), projektów kompozycji zieleni (studialnych, koncepcyjnych i realizacyjnych), kierowania i nadzorowania prac realizacyjnych i pielęgnacyjnych terenów zieleni.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I HOME STAGING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia dedykowane są osobom, które planują rozszerzyć swoje kompetencje o wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem wnętrz. Program studiów został tak skomponowany, żeby osoby po studiach innych kierunków, posiadające różne kwalifikacje mogły rozwinąć swoją kreatywność, poznać podstawy projektowania wnętrz i rozpocząć przygodę z projektowaniem i pracą twórczą.

  W związku z rosnącymi wymaganiami estetycznymi odnośnie przestrzeni, w których przebywamy, rośnie też zapotrzebowanie na wykwalifikowanych projektantów wnętrz i designerów, którzy swoją pracą i pomysłami podniosą wartość inwestycji i pomogą inwestorom najlepiej spożytkować środki przeznaczone na wykończenie wnętrza. Absolwenci naszych studiów będą mogli uzupełnić tę niszę i odpowiedzieć na potrzeby rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTOWANIE ZRÓWNOWAŻONE – SUSTAINABLE DESIGN - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kryzys środowiskowy i zmiany klimatu są już zjawiskiem niekwestionowanym w świecie nauki, choć niewątpliwie odczuwalny jest deficyt ośrodków, które potrafiłyby w sposób kompetentny ale również przystępny przekazać wiedzę osobom niezwiązanym zawodowo ze sprawami zrównoważonego rozwoju.

  To wyjątkowo ważne, aby jak najszybciej zbudować wokół nas zespoły specjalistów, którzy potrafiliby podjąć wyzwanie jakim jest przystosowanie współczesnego świata do postępujących zmian klimatu i degradacji środowiska, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Agendzie 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA I KONTROLA ZARZĄDCZA W JSFP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości oraz sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. Uczestnicy studiów zdobędą aktualną wiedzę oraz zwiększą posiadane umiejętności i kompetencje z zakresu rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu, w którym za pomocą liczb i relacji między nimi przedstawia się stan majątkowy oraz sytuację finansową firmy. Nowoczesna rachunkowość, to nie tylko tworzenie informacji dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, ale zbieranie ich przede wszystkim dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem działającym na konkurencyjnym rynku.

  W związku z tym celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia roli samodzielnego księgowego w przedsiębiorstwie zgodnie z najlepszymi standardami w branży. Słuchacze studiów zdobędą między innymi umiejętności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz przygotowywania na ich podstawie sprawozdań finansowych i podatkowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA WG MSSF/MSR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem jest przygotowanie kadry finansowo-księgowej do prowadzenia księgowości, sprawozdawczości finansowej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Wychodząc naprzeciw wyzwaniom globalnego świata Komitet Międzynarodowych Standardów (KMSR) postawił sobie za cel ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez organizacje formułując i publikując standardy rachunkowości, jakie powinny być przestrzegane przy prezentacji sprawozdań finansowych., które można poznać dzięki naszym studiom. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) do sporządzania sprawozdań finansowych. W trakcie studiów omawiane są kolejne standardy w zestawieniu z rozwiązaniami zgodnymi z polskim prawem bilansowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy z zakresu problematyki wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej w duchu rozwoju zrównoważonego.

  To niezmiernie ważny i przyszłościowy kierunek myślenia; w tej chwili transformacja energetyczna dokonuje się na całym świecie, w Polsce również. Jak pokazują badania, jeśli w ciągu dwóch dekad nie dokonamy dekarbonizacji energetyki i nie przeprowadzimy transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii, koszty zaniechania będą dwukrotnie wyższe niż cena przeprowadzenia takiej modernizacji. Aby to jednak do transformacji doszło, potrzebni są specjaliści posiadający zarówno świadomość wagi problemu, ale również kompetencje projektowe i technologiczne.

  Tematyka studiów podyplomowych obejmuje min.: inżynierię lądową, technologie energetyczne odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystywane do prezentacji współczesnych technologii programy komputerowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WZORNICTWO UŻYTKOWE I ARTYSTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Produkt Design – łączy ze sobą wzornictwo użytkowe i artystyczne. Jest propozycją edukacyjną dla wszystkich tych, którzy odczuwają potrzebę tworzenia nowych produktów, myślą o otworzeniu własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania. Przedstawione zostaną zasady i sposoby projektowania w zakresie projektowania mebla / Furniture Design/, opakowań /Packaging Design/oraz mody /Fashion Design/ i innych przedmiotów dekoracyjnych kształtujących nastrój wnętrza.

  Student przejdzie drogę projektową od koncepcji, szkicu, po prototyp projektu oraz podejmie próbę wypromowania własnej marki produktu. Dodatkowym atutem jest powiązanie designu z budowaniem własnej działalności gospodarczej, przedstawione zostaną możliwe drogi rozwoju. Oferta edukacyjna została przygotowana w oparciu o współpracę zespołu designerów z przemysłem oraz wsparciu specjalistów w zakresie brandingu marki i podstaw przedsiębiorczości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu poszerzenie dotychczas posiadanej  wiedzy z zakresu rachunkowości zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Ponadto, pozwalają słuchaczom na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego. Program studiów dostosowany jest do wymagań Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce objętych certyfikatem SKwP  na Dyplomowanego Księgowego. Po zakończeniu studiów słuchacze mogą przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego, który przeprowadzony jest przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną SKwP w Polsce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZADZANIE FINANSOWO-KSIĘGOWE W BPO/SSC - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Sektor nowoczesnych usług biznesowych stanowi jeden z najważniejszych i najdynamiczniej rozwijających się elementów gospodarki Polski, a centra finansowo – księgowe stanowią jego znaczącą część. Studia są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowanych specjalistów z branży SSC/BPO.

  Podczas studiów przybliżymy specyfikę branży oraz pokażemy praktyczne rozwiązania i narzędzia stosowane na co dzień przez naszych specjalistów. Dzięki uczestnictwu poznasz odpowiedzi na pytania:

  • Jak wygląda rynek usług biznesowych na świecie i w Polsce?
  • Jak buduje się nowe centrum SSC i BPO?
  • Jak wygląda cykl outsourcingowy?
  • Jakie są źródła potencjalnych problemów i jak można ich uniknąć?

  Dzięki uczestnictwu w studiach Absolwent będzie:

  • rozumiał, czym zajmują się poszczególne procesy,
  • skuteczniej zarządzał procesami oraz umiał ocenić i poprawić ich efektywność,
  • orientował się w nowych technologiach,
  • efektywnie się komunikował i prezentował dane,
  • skutecznie współpracował w wielokulturowym i wirtualnym środowisku.

  Realizacja zajęć odbywa się w systemie hybrydowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM - KONTROLA BIZNESOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów poprzez zapobieganie wystąpieniu ryzyka podatkowego i wdrożenie skutecznego systemu kontroli biznesowej.

  Studia podyplomowe zostały przygotowanie w reakcji na występujące zagrożenia ryzykiem podatkowym w związku ze zmieniającymi się wymaganiami przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej oraz zapobiegania udziału w przestępstwach skarbowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Sopocka Akademia Nauk Stosowanych.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Anna Ocena odpowiedz

Jest absolwentką studiów Rachunkowość budżetowa i kontrola zarządcza w JST, bardzo polecam. Obecnie wybieram się na ACCA.