• SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Socjologia
  Studia pierwszego stopnia
  Trzyletnie stacjonarne i niestacjonarne studia kończące się otrzymaniem tytułu licencjata socjologii. Oferujemy profesjonalnie przygotowany program studiów, realizowany przez wielu wybitnych specjalistów. Absolwent studiów socjologicznych posiadać będzie orientację w teoretycznym i metodologicznym dorobku dyscypliny, umiejętność łączenia teorii z praktyką badawczą i kompetencjami praktycznymi, diagnozowania i kreatywnego rozwiązywania problemów społecznych, wspierania osób i grup społecznych potrzebujących pomocy. Wiedza teoretyczna, w połączeniu z kompetencjami praktycznymi, umożliwi absolwentom elastyczne przystosowywanie się do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Absolwenci z tytułem licencjata będą mogli podjąć pracę w rządowych, pozarządowych i prywatnych instytucjach życia społecznego w charakterze specjalistów, menedżerów i animatorów lub też mogą kontynuować edukację na tym samym kierunku na studiach II stopnia (magisterskich). Studenci mogą wybierać spośród dwu specjalności: Socjologia kultury i Socjologia komunikacji i problemów społecznych. Wybór specjalności następuje już na pierwszym roku studiów. Kierunek posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  Studia drugiego stopnia
  Dwuletnie stacjonarne i niestacjonarne studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra socjologii. O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom licencjata lub magistra – po każdym kierunku studiów. Oferujemy ciekawy program kształcenia umożliwiający zdobycie pogłębionej, aktualnej wiedzy z zakresu socjologii realizowany przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Absolwent studiów socjologicznych będzie posiadać dobrą orientację w teoretycznym i metodologicznym dorobku dyscypliny, pozwalającą dostrzegać, rozumieć i wyjaśniać i przeciwdziałać aktualnie istniejącym problemom społecznym. Nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej i kompetencji praktycznych umożliwi absolwentom socjologii elastyczne przystosowywanie się do wymagań zmieniającego się i wymagającego rynku pracy. Studenci mogą wybierać spośród dwu specjalności: Socjologia polityki i problemów społecznych i Socjologia mediów. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów. Kierunek posiada pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  Studia stacjonarne
  Nowa matura (od 2005 roku) – Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
  Stara matura (do 2005 roku) – Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 4 różne przedmioty)

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów.

  Punkty rankingowe wylicza się na podstawie wzoru:

  W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr

  gdzie:

  W – suma wyników (max 5 punktów), 

  wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,

  wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: