• PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Psychologia

  Psychologia to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka. Studia na tym kierunku pozwalają nabyć umiejętności:

  • nawiązywania kontaktu i prowadzenia oddziaływań psychologicznych z osobami i grupami ludzkimi
  • posługiwania się psychologicznymi technikami diagnostycznymi dotyczącymi funkcjonowania poznawczego, emocji, osobowości, zachowań społecznych
  • prowadzenia poprawnych metodologicznie badań naukowych w zakresie psychologii.

  Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: rozumieniem funkcjonowania człowieka w zdrowiu i chorobie, od urodzenia do późnej starości, w życiu codziennym i badaniach empirycznych, jako jednostki i członka grupy społecznej.

  Atuty kierunku

  • Program studiów odpowiadający zapotrzebowaniu rynku pracy.
  • Kontakt dydaktyczny z naukowcami oraz psychologami-praktykami o wysokich kwalifikacjach i długoletnim doświadczeniu zawodowym.
  • Starannie zaplanowany system praktyk zawodowych stwarzający okazję do nabycia nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych oraz otwierający perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
  • Stosowana psychologia społeczna

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
  • Stosowana psychologia społeczna

   


  Studia jednolite magisterskie

  Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego

  NOWA MATURA (od roku 2005)*
  Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru
  Przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy
  Przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
  Przelicznik dla każdego przedmiotu:
  1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
  1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

  STARA MATURA (do roku 2004)**
  Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej lub ustnej. 

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: