ul. Koszykowa 86; 

02-008 Warszawa

tel: +48 22 58 44 500

fax: +48 22 58 44 501

email: pjatk@pja.edu.pl

ul. Koszykowa 86; 

02-008 Warszawa

tel: +48 22 58 44 500

fax: +48 22 58 44 501

email: pjatk@pja.edu.pl

 • BAZY DANYCH I ICH APLIKACJE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami danych oraz systemami informacyjnymi. W trakcie dwusemestralnych zajęć słuchacze uczą się: posługiwać językiem SQL służącym do komunikacji z bazami danych, prowadzić projekty informatyczne przy użyciu narzędzi komputerowych typu CASE, administrować bazami danych, projektować hurtownie danych i aplikacje typu OLAP (Business Intelligence), a także projektować strony WWW i aplikacje internetowe.

  Dowiedz się więcej

 • BIG DATA - INŻYNIERIA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku dał się zaobserwować gwałtowny wzrost zapotrzebowania na analizę dużych zbiorów danych. Rozwój technologii internetowych oraz informacyjnych i komunikacyjnych w połączeniu z jakościową zmianą zachodzącą w technice, naukach ścisłych, przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych, a także w medycynie – spowodował możliwość kolekcjonowania danych rzędu terabajtów lub nawet petabajtów na potrzeby studium pojedynczych przypadków. Takie ilości danych nie są możliwe do przeanalizowania metodami klasycznymi.

  Z drugiej strony reguły oraz informacje, które mogą być w nich zawarte – gdy odpowiednio wykorzystane – w sposób istotny mogą przyczynić się do poprawy jakości życia jednostki, jednostki jako pacjenta, społeczeństwa, organizacji korporacyjnej, mogą wreszcie być kluczowe przy odkrywaniu nowych praw przyrody i struktury materii zarówno w skali mikro jak i makroświata. Wraz ze wzrostem objętości zgromadzonych danych obserwujemy rozwój nowej nauki określanej jako Data Science, a wraz z rozwojem technologicznym tworzą się możliwości ich analizy z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod inżynierii dużych zbiorów danych zwanych Big Data.

  Dowiedz się więcej

 • CYBERSECURITY - BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Adresatami studiów są osoby pragnące zdobyć wiedzę i umiejętności umożlwiające podjęcie pracy w komórkach bezpieczeństwa IT oraz niezbędne do dalszego rozwoju w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w wybranym z wielu rozpoczętych podczas nauki kierunków. Celem studiów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami zabezpieczeń sieci komputerowych, systemów komputerowych i aplikacji. Równocześnie wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa, którą uczestnicy posiądą na poziomie średniozaawansowanym umożliwi im dalszy rozwój na jednej z wielu możliwych ścieżek certyfikacji czyniąc z nich ekspertów od zabezpieczeń w przedsiębiorstwach dowolnej skali.

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA PROJEKTOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest nauczenie słuchacza wszystkich etapów kreacji komunikacji wizualnej począwszy od briefingu, ustalenia założeń projektowych, a na własnej realizacji projektu kończąc. Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na świadome podejście do kreacji oraz samodzielnie podejmowanie zadań projektowych.

  Studia łączą fachową wiedzę projektową z informacjami na temat estetyki, sztuki, ale też percepcji informacji wizualnej z wykorzystania mediów cyfrowych w procesie kreacji.

  Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (minimum licencjat) specjalizujących się w grafice użytkowej, zainteresowanych projektowaniem graficznym i szeroko pojętą sztuką reklamy. Kandydaci to osoby działające w promocji, marketingu, public relations, wydawnictwach, agencjach reklamowych, mediach, instytucjach powiązanych z mediami, architekturze, wzornictwie oraz telewizji.

  Główne zagadnienia programowe to:

  • tworzenia kreatywnej grafiki w komunikacji wizualnej;
  • tworzenie złożonych układów typograficznych;
  • budowania zależności między treścią, a formą komunikatu wizualnego;
  • wykorzystania fotografii do celów reklamowych;
  • zasady projektowania identyfikacji firmy.

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Z EDUKACJĄ SPERSONALIZOWANĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań edukacji spersonalizowanej:

  • Uzyskają uprawnienia do pracy w szkołach i placówkach na stanowiskach pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
  • Zostaną także przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań – wprowadzania elementów edukacji spersonalizowanej
  • Nabędą kompetencje do organizowania edukacji w sposób zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój ich uczniów i wychowanków.
  • Poznają elementy edukacji spersonalizowanej i nauczą się je stosować, takie jak opieka mentorska nad uczniami, organizacja zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym, ocenianie wspierające rozwój ucznia, organizowanie współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, organizacja pracy własnej ucznia.
  • Nauczą się konfigurować i wykorzystywać spersonalizowane środowisko kształcenia w celu zwiększenia indywidualizacji kształcenia i włączenia idei sieci społecznościowych w proces edukacji. Uzyskają też dostęp do metodyki tworzenia profesjonalnych materiałów zdalnych i platformy m-learningowej, która umożliwi wdrożenie w praktyce koncepcji włączania uczniów w proces kształcenia.
  • Po skończeniu studiów będą gotowi do pełnienia roli lidera w swoim środowisku, będą promować i rozwijać ideę edukacji rozwijającej kreatywność, dającej uczniom dużo twórczej wolności, a jednocześnie dbającej o ich potrzeby, talenty, zainteresowania.
  • Zostaną także przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań – wprowadzania elementów edukacji spersonalizowanej.

  Dowiedz się więcej

 • SYSTEMY INFORMATYCZNE, APLIKACJE I BAZY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są przeznaczone zarówno dla informatyków, jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania informatyczne wspomagające ich codzienną pracę zawodową, w tym w szczególności przy prowadzeniu projektów informatycznych. Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, mające doświadczenie z narzędziami informatycznymi, zamierzające uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie projektowania oraz tworzenia systemów informatycznych, aplikacji i baz danych.

  Program przewiduje 210 godzin przeliczeniowych (2 semestry). Każdy uczestnik wybiera 7 z puli 11 przedmiotów realizowanych przez Internet przy użyciu Systemu Edu.

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE INTERNETU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu rozwijających się technologii Internetu. Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom wyższej uczelni i pracujących lub planujących pracę w firmach i przedsiębiorstwach wymagających stosowania nowoczesnych technik komputerowych i technologii Internetu w codziennej pracy.

  Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, w tym szczególnie umiejętność programowania w dowolnym języku i zamierzające uzupełnić swoje umiejętności o elementy informatyki i technik komputerowych do programowania zastosowań internetowych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z EDUKACJĄ SPERSONALIZOWANĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel studiów podyplomowych

  Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań edukacji spersonalizowanej:

  • Uzyskają kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora w szkołach i placówkach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych.
  • Nabędą kompetencje do organizowania edukacji w sposób zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój ich uczniów i wychowanków.
  • Poznają elementy edukacji spersonalizowanej i nauczą się je stosować, takie jak opieka mentorska nad uczniami, organizacja zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym, ocenianie wspierające rozwój ucznia, organizowanie współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, organizacja pracy własnej ucznia.
  • Nauczą się konfigurować i wykorzystywać spersonalizowane środowisko kształcenia w celu zwiększenia indywidualizacji kształcenia i włączenia idei sieci społecznościowych w proces edukacji. Uzyskają też dostęp do metodyki tworzenia profesjonalnych materiałów zdalnych i platformy m-learningowej, która umożliwi wdrożenie w praktyce koncepcji włączania uczniów w proces kształcenia.
  • Po skończeniu studiów będą gotowi do pełnienia roli lidera w swoim środowisku, będą promować i rozwijać ideę edukacji rozwijającej kreatywność, dającej uczniom dużo twórczej wolności, a jednocześnie dbającej o ich potrzeby, talenty, zainteresowania.
  • Zostaną także przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań – wprowadzania elementów edukacji spersonalizowanej.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)