Wyższa Szkoła Logistyki

STUDIA PODYPLOMOWE

Wyższa Szkoła Logistyki 
ul. Estkowskiego 6 
61-755 Poznań 

STUDIA PODYPLOMOWE

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki 
ul. Estkowskiego 6 
61-755 Poznań 

 • BUSINESS INTELLIGENCE W LOGISTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rozwój technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych otworzył zupełnie nowe możliwości również przed logistyką. Zastosowanie Internetu Rzeczy (IoT) pozwala na gromadzenie w sposób automatyczny dużej ilości danych, narzędzia sztucznej inteligencji przetwarzają te dane i wspomagają podejmowanie decyzji biznesowych. Istnieje konieczność wizualizacji danych, analizy i doskonalenia procesów. Działania te jednak nie mogą być realizowane bez wsparcia technologii informatycznych i specjalnie do tego dedykowanych narzędzi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYFRYZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cyfryzacja jest trendem rozwoju przedsiębiorstw współpracujących w ramach łańcucha dostaw, wpływającym zarówno na pozycję konkurencyjną firm, jak również na zrównoważony rozwój i efektywność procesów logistycznych. Modele biznesowe dotyczące cyfryzacji łańcuchów dostaw i procesów logistycznych dotyczą zarówno elektronicznej wymiany danych, zastosowania systemów informatycznych oraz narzędzi BI wspomagających zarządzanie, jak również wdrożenie nowoczesnych technologii.

  Niniejsze studia gwarantują nabycie praktycznej wiedzy w zakresie standaryzacji przepływu informacji, systemowej integracji łańcuchów dostaw, modelowania i optymalizacji procesów logistycznych oraz analityki danych w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw. Ze względu na niski poziom dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw w Polsce, ważną umiejętnością jest także budowanie strategii cyfryzacji przedsiębiorstw oraz map drogowych, wspierających wdrożenia konkretnych rozwiązań i innowacyjnych technologii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LEAN MANAGEMENT W PRZEMYŚLE 4.0 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Obecnie, aby w pełni wykorzystywać Lean Management konieczne jest poznanie nowszych systemów produkcyjnych takich jak TPM czy WCM oraz systemów informatycznych typu Self Service Business Intelligence do zarządzania dużą ilością danych analizowanych w chmurze.

  To właśnie z myślą o wymaganiach czwartej rewolucji przemysłowej powstał ten kierunek studiów.

  Wiele firm na rynku już systemy typu MES, WMS, CMMS, ERP lecz rzadko od tego samego producenta. Istnieje więc pilna potrzeba łączenia i przetwarzania danych z różnych źródeł.  Umożliwia to lepszą komunikację pomiędzy systemami, maszynami a przepływem materiałów co jest kluczowe w Przemyśle 4.0.

  Dodatkowo pojawia się potrzeba zbierania danych z czujników podłączonych bezpośrednio do maszyn lub środków transportu. Jest to kolejny krok na drodze ku automatyzacji produkcji. Połączenie w sieć wszystkich systemów prowadzi do powstawania „cyber-fizycznych systemów produkcji” i inteligentnych fabryk, w których systemy, maszyny i ludzie porozumiewają się za pośrednictwem sieci.

  W chwili obecnej poszukiwane są na rynku pracy osoby, które nie tylko rozumieją potrzebę analizowania danych, ale potrafią umiejętnie je przetwarzać i wyciągnąć z nich wartość dodaną.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przepływ produktów i usług odbywa się w łańcuchach dostaw, które tworzą sieci logistyczne, często bardzo rozległe i złożone. Przedsiębiorstwo chcąc być efektywnym elementem takich łańcuchów i partnerem dla innych przedsiębiorstw, które w nich uczestniczą, musi mieć sprawne procesy wewnętrzne zorientowane nie tylko na realizację własnych celów, ale także na wolną od barier współpracę z dostawcami i odbiorcami.

  Traktujemy nasze studia nie jako kurs podstawowy, ale program oparty na solidnych podstawach logistyki, zorientowany na jej aktualne trendy i kierunki rozwoju.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGISTYKA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu szeroko pojętej logistyki i bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem ich punktów stycznych i wzajemnego oddziaływania. W ich ramach zaprezentowana zostanie podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka).

  Przekazana zostanie również wiedza z zakresu zastosowania logistyki na potrzeby sił zbrojnych, lecznictwa, geopolityki, zarządzania ryzykiem i innych istotnych dla bezpieczeństwa elementów. Studia te są unikatową propozycją na polskim rynku edukacyjnym, a ich utworzenie poprzedziła wnikliwa analiza rozwoju rynku usług logistycznych i sektora bezpieczeństwa. Zajęcia poprowadzą uznani eksperci – doświadczenie nauczyciele akademiccy oraz praktycy biznesu i bezpieczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu BHP według standardów europejskich. Uczelnia kształci na studiach podyplomowych w oparciu o autorski program, zweryfikowany pozytywnie przez specjalistów CIOP-PIB. Stawiamy na pogłębioną edukację, docieranie do świadomości i kształtowanie kultury bezpieczeństwa naszych studentów, którzy uzyskują wiedzę w zakresie systemowego podejścia do spraw BHP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER LOGISTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia od wielu lat są rozwijane na bazie potrzeb przedsiębiorców, w ramach realizowanych projektów usprawniających procesy biznesowe łańcuchów dostaw (m.in. zakupów i zaopatrzenia, produkcji, transportu, dystrybucji). Gromadzone doświadczenia praktycznych rozwiązań organizacyjnych, zarządczych i technologicznych w zarządzaniu intermodalnymi łańcuchami dostaw, sieciami transportowymi, systemami magazynowania, systemami identyfikacji i monitorowania towarów, zarządzania zapasami i gospodarką materiałową – są powiązane z poprawą wyników finansowych i rynkowych, wykorzystaniem wiedzy controllingu oraz zarządzania wartością firmy wg formuły score-driven management.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER OBSŁUGI KLIENTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Obsługa klienta jest jednym z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Sprawność i efektywność obsługi klienta ma istotny i bezpośredni wpływ na pozycję rynkową oraz wynik finansowy firmy. Wynika stąd rosnące zainteresowanie tym obszarem funkcjonalnym ze strony managerów.

  Złożoność obsługi klienta polega przede wszystkim na tym, że w jej realizację zaangażowane są różne działy funkcjonalne w przedsiębiorstwie. W zależności od kształtu konkretnej struktury organizacyjnej, działy te mogą być różnie nazywane. Najczęściej są to komórki odpowiedzialne za sprzedaż, marketing, logistykę czy realizację zamówień.

  W tym kontekście przydatna jest procesowa koncepcja obsługi klienta. Podejście procesowe do obsługi klienta, zakłada analizowanie i zarządzanie obsługą jako jednym procesem. Proces ten należy do tzw. procesów podstawowych, tworzących wartość dla klienta. Przejawem wzrostu znaczenia obsługi klienta jest jej wyodrębnienie w wielu firmach jako oddzielnego działu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER PRODUKCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Produkcja w sektorze przedsiębiorstw wytwórczych, montażowych, remontowych, wydobywczych - jest kluczowym procesem biznesowym, podstawą strategii operacyjnej i budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa produkcyjne stanowią powszechnie kluczowe ogniwo łańcucha dostaw, oddziałując swoim potencjałem produkcyjnym na sieci dostaw, kooperacji i dystrybucji. W przerwanych łańcuchach dostaw okresu pandemii COVID-19 wzrosło znaczenie polskiej i europejskiej produkcji, lokalizacji przedsiębiorstw produkcyjnych, ich dostępności i niezawodności działania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SAP W LOGISTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przepływ informacji w logistyce i całym łańcuchu dostaw jest obecnie kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej na rynku. Firmy chcąc zdobywać nowych klientów i nowe sektory, wspomagają realizację procesów logistycznych zastosowaniem systemów informatycznych ERP.

  Pomimo licznej oferty systemowej na rynku globalnych, najbardziej popularnym jest system SAP, który jednocześnie cechuje się najbardziej rozbudowaną funkcjonalnością. Uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania systemu SAP w działalności logistycznej stanowi przede wszystkim szansę na rozwój zainteresowanych kandydatów, zarówno na rozwój w branży TSL, ale również na rynku usług IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Transport i spedycja są sferą logistyki, w ramach której prowadzi działalność największa liczba przedsiębiorstw. Prowadzenie działalności transportowej i spedycyjnej polega na realizacji zadań o różnym stopniu złożoności wykonywanych sukcesywnie bądź równocześnie, często w warunkach presji czasowej. Jednym ze skutków globalizacji jest świadczenie usług transportowych i spedycyjnych zarówno w wymiarze lokalnym jak i międzynarodowym, na rynkach które cechuje zróżnicowanie kulturowe, prawne i organizacyjne oraz duża konkurencja.

  Działalności transportowej towarzyszą liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii europejskiej jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Warunki w jakich funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa wszyscy uznają za zmienne, dynamiczne, turbulentne... Immanentną cechą organizacji nastawionej na budowę trwałej przewagi konkurencyjnej jest więc umiejętność dostosowywania się do zmian w otoczeniu. Z punktu widzenia organizacji takie umiejętności wymagają posiadania kadr rozumiejących konieczność wprowadzania zmian oraz posiadających kompetencje do ich przeprowadzenia.

  Obecnie na rynku pracy poszukiwane są więc osoby potrafiące nie tylko zarządzać projektami, ale także zmianą jaką one za sobą niosą. Specjaliści w tym zakresie powinni posiadać kompleksowe umiejętności na wykształcenie, których kładziony jest nacisk na studiach podyplomowych Zarządzanie projektami.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Logistyki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)