• KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo przygotowują do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji zawodowych pielęgniarki/pielęgniarza. Obejmują one: świadczenia opieki zdrowotnej, zarządzanie opieką zdrowotną, promocję i edukację zdrowotną, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej oraz rozwój praktyki pielęgniarskiej i krytycznego myślenia.

  Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zawodu poprzez wyposażenie ich w potrzebne do tego wiedzę, umiejętności i kompetencje.

  Odbywa się to między innymi poprzez:

  • przekazanie wiedzy zawodowej,
  • umożliwienie praktycznego opanowania metod, środków i form działalności zawodowej,
  • rozwijanie zainteresowań, związanych z zawodem oraz zdolności potrzebnych do wykonywania zawodu,
  • kształtowanie postaw, które są społecznie oczekiwane i akceptowane,
  • formowanie świadomości nieustannego doskonalenia zawodowego, przede wszystkim przez samokształcenie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Jednolite: