• KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

 • NURSING Stopień: I REKRUTACJA

  Bachelor studies in nursing are preparing for self-fulfillment of tasks within the professional functions of a nurse. They include: health care services, health care management, health promotion and education, activities as a participant in the health care team, and the development of nursing practice and critical thinking.

  The aim of first-cycle studies in nursing is to prepare students to work independently by equipping them with the necessary to this knowledge, skills and competences.

  This is done, inter alia, by:

  • a) transfer of professional knowledge,
  • b) enabling practical mastering of methods, means and forms of professional activity.
  • c) developing interests related to the profession and abilities needed to practice.
  • d) shaping attitudes that are socially expected and accepted
  • e) forming awareness of continuous professional development, above all through self-education.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nursing  brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • one of the subjects to choose from: mathematics, biology, chemistry, physics, geography, computer science
  • English - written part

  Dowiedz się więcej

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo przygotowują do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji zawodowych pielęgniarki/pielęgniarza. Obejmują one: świadczenia opieki zdrowotnej, zarządzanie opieką zdrowotną, promocję i edukację zdrowotną, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej oraz rozwój praktyki pielęgniarskiej i krytycznego myślenia.

  Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zawodu poprzez wyposażenie ich w potrzebne do tego wiedzę, umiejętności i kompetencje.

  Odbywa się to między innymi poprzez:

  • przekazanie wiedzy zawodowej,
  • umożliwienie praktycznego opanowania metod, środków i form działalności zawodowej,
  • rozwijanie zainteresowań, związanych z zawodem oraz zdolności potrzebnych do wykonywania zawodu,
  • kształtowanie postaw, które są społecznie oczekiwane i akceptowane,
  • formowanie świadomości nieustannego doskonalenia zawodowego, przede wszystkim przez samokształcenie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Jednolite: