Uniwersytet Łódzki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

 • ANALITYKA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Analityka finansowa w przedsiębiorstwie
  elem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie analizy finansowej i powiązanych z nią zagadnień. Uzyskanie tych efektów kształcenia jest niezbędnym elementem nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa zarówno w obszarze diagnostycznym jak i tworzenie programów rozwoju biznesu. Cechą specyficzną programu studiów podyplomowych jest rozpatrywanie zagadnień szczegółowych związanych z zarządzaniem finansowym z makroekonomicznym otoczeniem przedsiębiorstw oraz wyeksponowanie praktycznych metod i narzędzi analityki finansowej dającej podstawy budowania przewagi konkurencyjnej każdego przedsiębiorstwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Analityka finansowa w przedsiębiorstwie wymagane są ukończone studia wyższe pierwszego albo drugiego stopnia dowolnego kierunku.

 • ANALIZA FINANSOWA I INWESTYCJE - KONCENTRACJA NA CFA POZIOM I - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Analiza finansowa i inwestycje - koncentracja na CFA® poziom I (Financial Analysis and Investments: concentration on CFA® – level I), organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ adresowane są do osób przygotowujących się do egzaminu w programie CFA® (Chartered Financial Analyst®)[1] oraz osób zatrudnionych w instytucjach związanych z finansami, zarządzaniem i inwestycjami (takimi jak: banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe). Adresatami mogą być także osoby posiadające doświadczenie w finansach np. maklerzy czy doradcy inwestycyjni, którzy pragną poszerzyć zakres wiedzy i kompetencji.  Studia można traktować jako kurs CFA (kurs na egzamin CFA). Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Aby zostać słuchaczem studiów nie jest wymagana specjalistyczna wiedza, jednakże są one szczególnie kierowane do osób posiadające doświadczenie w finansach, np. maklerzy, doradcy inwestycyjni, doradcy klienta, pracownicy banków, audytorzy, biegli rewidenci, którzy pragną poszerzyć zakres wiedzy i kompetencji, a także absolwenci kierunków ekonomicznych, finansowych, zarządzania, matematycznych, nauk ścisłych, prawa. 

  Dowiedz się więcej

 • ASYSTENT RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Asystent rodziny
  Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w tym zakresie.
  Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania rodziny oraz uregulowań dotyczących pieczy zastępczej, psychologii rozwojowej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
  Słuchacze zostaną także wyposażeni w wiedzę z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny w tym w praktyczne umiejętności diagnozowania środowiska rodziny wieloproblemowej oraz opracowania i realizacji planu pomocy rodzinie na poziomie socjalnym, społecznym, wychowawczym, zawodowym.
  Zajęcia warsztatowe przyczynią się do zwiększenia kompetencji słuchaczy w zakresie udzielania pomocy i wsparcia poszczególnym członkom rodziny, motywowania rodziny do współpracy i zmiany trudnej sytuacji, negocjacji i mediacji w rodzinie, prowadzenia edukacji rodzin z zakresu ról społecznych, zachowań prozdrowotnych, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, budowania sieci wsparcia dla rodziny w środowisku lokalnym.
  Słuchacze zostaną także wyposażeni w praktyczne umiejętności prowadzenia pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych. Integralną częścią programu studiów będą praktyki zawodowe realizowane w instytucjach prowadzących pracę socjalną z rodziną.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Asystent rodziny wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia, przydatna jest wiedza z zakresu nauk społecznych. Studia przeznaczone są dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy zamierzają podjąć pracę w charakterze asystenta rodziny.

 • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Audyt i kontrola wewnętrzna
  Celem studiów podyplomowych jest wprowadzenie słuchaczy w zaawansowaną wiedzę i umiejętności przeprowadzania kontroli i audytu wewnętrznego oraz wskazanie ich roli  we współczesnej, rozwijającej się organizacji. Uczestnictwo w Studiach da możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania i analizy ryzykiem, usprawniania operacyjnego organizacji, tworzenia oraz analizy funkcjonowania komórek kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w instytucjach działających w sektorze prywatnym jak i publicznym. 
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Audyt i kontola wewnętrzna wymagane są ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku.

 • CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Certyfikowany kierownik projektu
  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje i umiejętności pozwalające im na efektywne wypełnianie ról w procesie realizacji projektów, w tym pełnienie roli kierownika projektu. Studia podyplomowe są realizowane przy współpracy z firmami: Altcom Akademia S.A. i EBN Polska sp. z o.o.
  Studia obejmują szereg dyscyplin z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych: ekonomia, psychologia, zarządzanie. Studia oparte są o zajęcia o charakterze praktycznym, podczas których słuchacze zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej. Dodatkowym atutem jest możliwość przystąpienia do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat PRINCE® Fundation (egzamin finansowany w ramach opłaty za studia).
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Certyfikowany kierownik projektu wymagane są ukończone studia wyższe na dowolnego kierunku posiadający podstawową wiedzę ekonomiczną oraz z zakresu zarządzania.

 • COACHING I MENTORING ORGANIZACYJNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Coaching i mentoring organizacyjny
  Studia rozwijają zarówno indywidualne kompetencje słuchaczy niezbędne do efektywnej pracy w roli coachów i mentorów jak również kompetencje organizacyjne pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów rozwojowych w organizacjach biznesowych.
  Słuchacze zostają gruntownie przygotowani do wspierania rozwoju kadr biznesu, szczegółowo poznają specyfikę coachingu i mentoringu, zakres ich stosowania i możliwości, przechodzą warsztat projektowania narzędzi, prowadzenia sesji, wdrażania projektów rozwojowych.
  Integralną częścią programu są dwa moduły oparte o metodykę CoachWiseTM zaprojektowaną na potrzeby biznesu. CoachWise Coaching EssentialsTM to moduł akredytowany w International Coach Federation (ICF) natomiast CoachWise Mentoring EssentialsTM opiera się na standardach edukacyjnych European Mentoring and Coaching Council (EMCC) oraz International Mentoring Associacion (IAM).
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Coaching i mentoring organizacyjny wymagane są ukończone studia wyższe.

 • DIAGNOZA DZIECKA I JEGO RODZINY W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej
  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą różnych perspektyw ujmowania rodziny oraz dzieci i młodzieży, problemów występujących w rodzinach, zagrożeń na jakie narażone są dzieci i młodzież, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych, regulacji prawnych dotyczących rodziny i dzieci, prawnych aspektów funkcjonowania rodziny i dziecka, uregulowań dotyczących opieki zastępczej.
  Słuchacze zostaną także wyposażeni w wiedzę dotyczącą metod i technik diagnozowania społecznego, diagnostyki wychowawczej oraz metodyki projektowej. Zajęcia warsztatowe przyczynią sie do zwiększenia kompetencji w zakresie zespołowego rozwiązywania problemów. Integralną częścią programu studiów będą hospitacje instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz opracowanie projektu socjalnego.
  W toku studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności kluczowe dla pracowników socjalnych pracujących w ośrodkach wspierania rodziny niewydolnych wychowawczo, a także w zakresie tworzenia i inicjowania działań wspierających dzieci i rodziny.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej wymagane są ukończone studia wyższe.

 • DORADZTWO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Doradzcwo na rynku nieruchomości
  Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie szeroką wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, metod oceny i analizy przedsięwzięć inwestycyjnych i deweloperskich, metodyki wyceny , teorii portfela inwestycyjnego, optymalizacji podatkowej w działalności inwestycyjnej i deweloperskiej na rynku nieruchomości, regulacji prawnych warunkujących przebieg procesów inwestycyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Doradztwo na rynku nieruchomości wymagane są ukończone studia wyższe.

 • EKONOMICZNO-PRAWNE PODSTAWY MAŁEGO I ŚREDNIEGO BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Ekonomiczno-prawne podstawy małego i średniego biznesu
  Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie praktyki z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W programie kształcenia ujęto przedmioty dotyczące:
  • prawa gospodarczego i prawa podatkowego
  • pozyskiwania kapitału dla MSP, w tym wspomagania środkami publicznymi
  • uwarunkowań konkurencyjnych przedsiębiorstw
  • finansów przedsiębiorstw
  • rachunkowości, uproszczonych form księgowości i analizy finansowej
  Cechą specyficzną programu studiów podyplomowych jest rozpatrywanie zagadnień związanych z zarządzaniem finansowym oraz wyeksponowanie praktycznych metod i narzędzi dających podstawy budowania przewagi konkurencyjnej każdego przedsiębiorstwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Ekonomiczno-prawne podstawy małego i średniego biznesu wymagane są ukończone studia wyższe.

 • FINANSE MIĘDZYNARODOWE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Finanse międzynarodowe w biznesie
  Studia stanowią unikatową ofertę edukacyjną na rynku krajowym. Są one adresowane do osób posiadających praktyczną lub/i teoretyczną wiedzę z zakresu finansów i rynków finansowych, które chcą poszerzyć zakres posiadanych kompetencji i umiejętności z zakresu finansów międzynarodowych przedsiębiorstw oraz zarządzania procesem inwestycyjnym przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Finanse międzynarodowe w biznesie wymagane są ukończone studia wyższe.

 • FINANSE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Finanse w praktyce
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu finansów, w szczególności w zakresie operacji i transakcji na rynku usług finansowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Finanse w praktyce wymagane są ukończone studia wyższe.

 • HANDEL ZAGRANICZNY W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Handel zagraniczny w praktyce
  Celem studiów jest jest poszerzenie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w obszarach marketingu i zarządzania międzynarodowego oraz konkretnych zasad realizacji transakcji handlowych i procesów inwestycyjnych na rynkach międzynarodowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Handel zagraniczny w praktyce wymagane są ukończone studia wyższe.

 • JOGA I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Joga i zarządzanie emocjami w biznesie
  Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie zastosowania nowoczesnych metod zarządzania emocjami i tworzenia proefektywnościowej kultury emocjonalnej w organizacjach. Studia mają nie tylko dostarczać specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych ale także wypracować świadomość roli i odpowiedzialności pracownika i kierownika współczesnych organizacji (korporacji).
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Joga i zarządzanie emocjami w biznesie wymagane są ukończone studia wyższe.

 • KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Kształtowanie wizerunku publicznego
  Studia wyposażają absolwenta w wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia ról publicznych. Kończąc studia uczestnicy zajęć będą wyposażeni w narzędzia pozwalające sprawnie poruszać się w świecie mediów oraz wystąpień publicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Kształtowanie wizerunku publicznego wymagane są ukończone studia wyższe.

 • MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO W DOBIE GLOBALNYCH WYZWAŃ FINANSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w dobie globalnych wyzwań finansowych
  Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt adresowany jest do różnych środowisk opiniotwórczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   

  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w dobie globalnych wyzwań finansowych wymagane są:

  • listy motywacyjne, które przekonywująco przedstawią sposób propagowania wiedzy o strefie euro w otoczeniu absolwenta
  • oceny z licencjatu lub magisterium (wszystkie kierunki, preferowane będą kierunki ekonomiczne)

 • METODY WSPIERANIA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH - COACHING ŻYCIOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy
  Studia podyplomowe ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych jak i doskonalenie umiejętności interpersonalnych u osób nastawionych na własny rozwój osobisty. Głównym celem kształcenia jest przekazanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu życiowego opierającej się na mechanizmach i rozwiązaniach socjologicznych i psycho-społecznych. Studia mają także na celu propagowanie idei life coachingu w Polsce w zgodzie z międzynarodowymi standardami przyjętymi dla tej specjalizacji.
  Nacisk położony jest na przekazanie specjalistycznej wiedzy, wypracowanie umiejętności związanych z pracą z ludźmi i wykreowanie postawy pro-aktywnej, wspierającej realizację życiowych celów i ambicji. Kształcenie w tym zakresie daje więc zarówno możliwość pozyskania nowoczesnych narzędzi przydatnych w praktyce zawodowej, jak i we własnym życiu. Integralną częścią programu jest szkolenie oparte na modelu Transforming CommunicationTM, warsztatu kreowania przestrzeni współpracy i porozumienia.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

 • PROFESJONALNY SZKOLENIOWIEC W ORGANIZACJI I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie
  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji pozwalających na efektywne i skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń biznesowych. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do samodzielnego, profesjonalnego stworzenia i zrealizowania procesu szkoleniowego. Potrafi zbadać zapotrzebowanie na szkolenia, dobrać tematy oraz odpowiednie narzędzia służące realizacji rozwoju odbiorców. Absolwent ma umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych na zajęciach. Dysponuje wiedzą o prawnych aspektach przygotowywania programów szkoleniowych oraz ekonomicznych efektach rozwoju kapitału ludzkiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Profesjonalny szkolniowiec w organizacji i biznesie wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

 • PRZYGOTOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji
  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom unikatowej, interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej rewitalizacji oraz praktyczne przygotowanie do realizacji i koordynowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

 • PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Public relations
  Studia podyplomowe mają na celu uzupełnienie wykształcenia osób chcących rozszerzyć swoje umiejętności związane z pracą w zakresie działań Public Relations bądź osób, które takie działania pragną rozpocząć. Wiedza oferowana w ramach kształcenia odnosi się do praktycznych sytuacji i wymagań występujących w roli menedżera PR oraz innych menedżerów w których pracy niezbędne są umiejętności stosowania różnych instrumentów komunikowania i Public Relations (sytuacja działania na poziomie firmy pomiędzy firmą a otoczeniem). Słuchaczom Studium dostarczone zostaną narzędzia do przyszłej (obecnej) pracy: zasady konstrukcji strategii, techniki tworzenia pozytywnego wizerunku i tożsamości firmy oraz komunikacyjne techniki neutralizujące negatywnych wydarzeń na reputację firmy. Słuchacze studiów podyplomowych opanują także sposoby tworzenia wizerunku wewnątrz firmy poprzez efektywną komunikację z pracownikami i odpowiedzialną politykę informacyjną.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Public relations wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

 • RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych
  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy z zakresu resocjalizacji, prawa, socjologii, psychologii i innych dyscyplin w zakresie potrzebnym do pracy zawodowej w zakładach karnych, ośrodkach resocjalizacyjnych, domach poprawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia, na kierunkach społecznych, prawnych i humanistycznych.

 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI - WYCENA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rynek nieruchomości - wycena
  Program studiów podyplomowych przygotowuje do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego. Spełnia wymogi minimum programowego dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, ( Dz.U. 2014 poz. 826).
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Rynek nieruchomości - wycena wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

 • SKUTECZNY KIEROWNIK SEKTORA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Skuteczny kierownik sektora publicznego, organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ adresowane są do kadry kierowniczej sektora publicznego, zainteresowanej rozwojem swoich szeroko rozumianych kompetencji zawodowych związanych ze specyfiką pracy wykonywanej w tychże organizacjach, będącej absolwentami studiów  pierwszego lub drugiego stopnia a także dedykowane są osobom, które pretendują do stanowisk kierowniczych.

  Dowiedz się więcej

 • SKUTECZNY PRACOWNIK SEKTORA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Skuteczny pracownik sektora publicznego, organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ adresowane są do pracowników sektora publicznego, będących absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia,  zainteresowanych rozwojem swoich szeroko rozumianych kompetencji zawodowych związanych ze specyfiką pracy wykonywanej w tychże organizacjach.

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA STOSOWANA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  Głównym celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz przećwiczenie wiedzy szczegółowej w trakcie ćwiczeń.
  Zajęcia obejmują w sumie ponad 200 godzin dydaktycznych rozłożonych na dwa semestry. Program zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z tzw. „miękkim” zarządzaniem zasobami ludzkimi. Słuchacze zapoznają się z głównymi funkcjami wydziałów zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz głównymi technikami zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze otrzymają materiały do ćwiczeń, z pomocą których będą mogli samodzielnie tworzyć narzędzia, przydatne w swojej dalszej pracy. Pod koniec studiów słuchacze powinni rozumieć pojęcia i procedury stosowane w zakresie prognozowania i planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji pracowników, ocen pracowniczych, szkoleń pracowników etc. Powinni umieć także zastosować w praktyce pewne techniki i procedury zarządzania potencjałem społecznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

 • UWAŻNOŚĆ W EDUKACJI. ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OPARTYCH NA UWAŻNOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem uważności (mindfulness) zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej. Skierowane są do nauczycieli wszystkich stopni nauczania, pedagogów, psychologów, trenerów interpersonalnych i socjologów chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę, jak również do wszystkich osób pracujących lub planujących pracę edukacyjną z dziećmi lub młodzieżą. Nie jest wymagane doświadczenie w zakresie treningu Mindfulness, wszystkiego nauczysz się na studiach.

  Dowiedz się więcej

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne
  Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania wszelkich czynności przewidzianych do zrealizowania zarówno w fazie przygotowania jak i prowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, tak od strony zamawiających jak i wykonawców (oferentów). Program obejmuje problematykę wszystkich rynków zamówień publicznych, tzn. rynku dostaw, usług oraz robót budowlanych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ostatnią ustawą nowelizacyjną oraz praktycznych konsekwencji tych zmian. Tematyka studiów obejmuje wszystkie rozwiązania systemu zamówień publicznych, które w stanie prawnym po ostatniej nowelizacji ustawy, wynikają zarówno z ustawy P.z.p. jak i rozporządzeń wykonawczych oraz aktów prawnych funkcjonalnie związanych z tą ustawą.
  Program studiów przewiduje m. in.  ośmiogodzinne warsztaty informatyczne, których celem jest zapoznanie słuchaczy z informatycznymi rozwiązaniami stosowanymi w systemie zamówień publicznych w tym z problematyką stosowania podpisu elektronicznego, aukcji i licytacji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów oraz przygotowanie do wejścia w życie pełnej elektronizacji systemu zamówień publicznych. Zajęcia prowadzone będą przez starannie dobraną kadrę składająca się z pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, kadry kierowniczej Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych wykładowców o szczególnie wysokich kwalifikacjach.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

 • ZARZĄDZANIE BADANIAMI NAUKOWYMI I KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań
  Oferta tych studiów podyplomowych jest skierowana do pracowników naukowych, którzy pragną zdobyć wszechstronną wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności z zakresu skutecznego przygotowania i zarządzania projektami badawczymi oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia, przydatna jest wiedza z zakresu nauk ekonomicznych.

 • ZARZĄDZANIE PRZEZ UWAŻNOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Zarządzanie przez uważność adresowane są do managerów każdego szczebla zarządzania, liderów zespołów, specjalistów i koordynatorów, konsultantów, trenerów zarządzania, właścicieli firm czy działalności jednoosobowych, coachów i mentorów, absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem kompetencji związanych z obszarem uważności zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej.

  Dowiedz się więcej

Opinie (28)

k Ocena

?

Wiktoria Ocena

Socjologia zawsze była moim numerem jeden, dlatego też cieszę się, że studiując na Uniwersytecie Łódzkim nie można się nudzić, tylko rozwijać, rozwijać i jeszcze raz rozwijać.

maciek Ocena

Wiele osób na pewno mogłoby się pogubić w temacie rynku finansowego; alokacje kapitału, barometr koniunktury...trochę tego jest. Ale właśnie dlatego, że nie jest to specjalnie prosta sprawa, jest ona tak ciekawa i fascynująca. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim wprowadzają w interesujący świat, który mnie naprawdę bardzo pochłonął i nie wyobrażam sobie studiowania na innym kierunku.

monika Ocena

Rewitalizacja miast to świetny pomysł na studia, zwłaszcza w takim mieście jak Łódź, które nabiera kolorów i w którym, mówiąc ogólnie, rewitalizacja to bardzo ważne słowo. Jestem zachwycona tym kierunkiem, bo już niedługo będę mogła dołączyć do tego procesu i upiększać swoje miasto.?

Julka Ocena

Praca socjalna to nie jest łatwy kierunek i nie każdy posiada predyspozycje, aby studiować, a potem pracować w zawodzie. Podczas studiów na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują wszystko, by stać się profesjonalistą, specjalistą w swojej dziedzinie i wykonywać ten niełatwy, ale jakże ważny i potrzebny zawód.

Artur Ocena

Dla mnie najważniejsze jest to, aby wiedzę przekazywali praktycy, mający doświadczenie w dyscyplinie, w której się poruszają i w którą wprowadzają studentów. Właśnie tak wygląda to na Uniwersytecie Łódzkim. Studenci mają pewność, że są świetnie przygotowani do rozpoczęcia drogi zawodowej.

mariusz Ocena

Logistyka to coraz ważniejsza dyscyplina. A skoro staje się coraz ważniejsza, to należy stać się specjalistą, by poradzić sobie na rynku, który będzie stawał się coraz bardziej wymagający.

martyna Ocena

Na Uniwersytecie Łódzkim zdobywa się wiedzę, dzięki której zawsze będzie się krok do przodu w swoim obszarze zawodowym. To powinno być najlepszą rekomendacją tej uczelni.

tomek Ocena

Studia na Uniwersytecie Łódzkim mają wiele zalet, ale najważniejsza dla mnie jest taka, że łączą w sobie różne zagadnienia i dyscypliny, przez co zdobywana przeze mnie wiedza jest znacznie bogatsza. Jako absolwent opuszczę uczelnię z większą pewnością siebie i większą szansą na dobrą i ciekawą pracę.

Robert Ocena

Gospodarka przestrzenna coraz mocniej dochodzi do głosu i ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że rozwój miasta i regionu zależy od wielu aspektów. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim odkrywają przed studentami wszystkie problemy i zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną.

Maciek Ocena

Wybrałem studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo tylko na tej uczelni znalazłem kierunek Finanse międzynarodowe. Wiem, że wiedza, którą tutaj zdobędę będzie stanowić moją przewagę na rynku pracy.

Justyna Ocena

Każdemu mieszkańcowi powinno zależeć na tym, aby jego miasto się rozwijało; rozwijało się poprawnie, dbając o wiele aspektów związanych z mieszkańcami, gospodarką i środowiskiem. Posiadając wiedzę zdobytą na Uniwersytecie Łódzkim będę wiedziała w którą stronę taki rozwój powinien iść.

Tomek Ocena

Ekonomia to bardzo złożona nauka, dlatego żeby poradzić sobie na tych studiach należy interesować się różnymi dziedzinami; od socjologii po politykę. Dlatego wybrałem studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim bo w przyszłości chciałbym realnie istnieć w polskiej gospodarce.

Wojtek Ocena

Umiejętności, które nabywa się studiując Bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim niedługo staną się fundamentem pracy w obszarze finansów; będą, po prostu, niezbędne. Dlatego polecam ten kierunek wszystkim, którzy chcą zrobić krok w przyszłość i dzięki swojej wiedzy wyjść przed szereg.

Igor Ocena

Analityka gospodarcza to kierunek idealny dla tych, którzy chcieliby zaistnieć na rynku finansowym. Nie jest to łatwa sprawa, ale od czego jest wykształcenie i możliwość porozmawiania z tymi, którzy są doświadczeni w tej dziedzinie. Nigdy nie zawiodłem się na tych studiach, nigdy nie zawiodłem się na tej uczelni, zatem każdemu polecam Uniwersytet Łódzki.

Anna Ocena

Mat co Ty bredzisz? Wydzial super. Lepszy niz SGH !

Radek.W Ocena

Super uczelnia i wydzial. Polecam! Pozdrawiam profesora Tadeusza Janusza !

Up Ocena

Polecam

Adam Ocena

Serdecznie polecam! Po tym wydziale można dostać bardzo dobrze płatną pracę :)

Miśka Ocena

Szeroki zakres kierunków, dużo przedmiotów interdyscyplinarnych.. .tylko co z tego jak pod względem organizacyjnym jest straszny bałagan !! plan zajęć pojawia się na ostatnią chwilę, po czym zmienia się jeszcze ze dwa razy, wykładowcy nie przychodzą na zajęcia czy dyżury bez wcześniejszego uprzedzenia. Z salami też niekiedy bywa problem, bo np. dla dużej grupy przypisują jakąś małą salkę,a zamiana na ostatnią chwile nie wchodzi w grę... Drugi raz bym tego wydziału nie wybrała na pewno

Miśka Ocena

Szeroki zakres kierunków, dużo przedmiotów interdyscyplinarnych.. .tylko co z tego jak pod względem organizacyjnym jest straszny bałagan !! plan zajęć pojawia się na ostatnią chwilę, po czym zmienia się jeszcze ze dwa razy, wykładowcy nie przychodzą na zajęcia czy dyżury bez wcześniejszego uprzedzenia. Z salami też niekiedy bywa problem, bo np. dla dużej grupy przypisują jakąś małą salkę,a zamiana na ostatnią chwile nie wchodzi w grę... Drugi raz bym tego wydziału nie wybrała na pewno

Paulina Ocena

Bardzo różnorodne kierunki. Można się rozwinąć. Jest sporo dobrych profesorow i doktorów

studentka Ocena

bardzo wysoki poziom, super wykładowcy , znajomości na całe życie

ab Ocena

wysoki poziom nauczania, bardzo dobrzy wykładowcy

Olka Ocena

Bardzo wysoki poziom

Mat Ocena

okropnie niski poziom nauczania, nikomu się niczego nie chce

rich bitch Ocena

Świetny wydział, doskonała inwestycja w udaną karierę i przyszłość.

absolwent Ocena

najlepszy wydział UŁ, najlepsi ludzie i kontakty na całe życie